۲-۱-۱-۱-رویکرد سطحی مطالعه ۱۲

۲-۱-۱-۲-رویکرد عمیق مطالعه . ۱۳

۲-۱-۱-۳-رویکرد راهبردی مطالعه ۱۳

۲ -۱-۱-۴- انگیزه و راهبرد در رویکردهای یادگیری.  ۱۳

۲– ۱ – ۲- هیجان­های تحصیلی   ۱۴

۲-۱-۲-۱-تعریف هیجان. ۱۴

۲-۱-۲-۲- تعریف هیجان تحصیلی  ۱۵

۲-۱-۲-۳-نظریه کنترل – ارزش هیجان­های پیشرفت تحصیلی  ۱۹

۲-۱-۲-۴-مدل شناختی – انگیزشی هیجان­های پیشرفت تحصیلی     ۱۹

۲-۱-۲-۴-۱- هیجان- انگیزش- پیشرفت تحصیلی   ۱۹

۲-۱-۲-۴-۲- هیجان- رویکردهای یادگیری- پیشرفت تحصیلی.   ۲۰

۲-۱-۲-۴-۳-هیجان – راهبردهای شناختی – پیشرفت تحصیلی. ۲۰

۲-۱-۲- ۴-۴- هیجان- خود تنظیمی- پیشرفت تحصیلی ۲۰

۲ – ۲ – پیشینه پژوهش ۲۱

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

۳ – ۱ – روش پژوهش .  ۲۶

۳ – ۲ – جامعه آماری     ۲۶

۳ – ۳ – روش نمونه گیری.    ۲۷

۳ – ۴ – نمونه آماری.  ۲۷

۳ – ۵ – ابزار اندازه گیری  ۲۸

۳ – ۵ – ۱– پرسشنامه رویکرد­های مطالعه.  ۲۸

۳ – ۵ – ۲ – پرسشنامه هیجان­های تحصیلی ۲۹

فصل چهارم : تحلیل آماری

۴-۱- مقدمه  ۳۲

۴-۲- آمار توصیفی ۳۲

۴-۲-۱- جنسیت. ۳۲

۴-۲-۲- مقطع تحصیلی.  ۳۴

۴-۲-۳- رشته تحصیلی  ۳۵

۴-۳- آزمون نرمال بودن داده­ ها .  ۳۶

۴-۴- بررسی فرضیه ­ها.  ۳۷

۴-۴-۱- فرضیه اصلی  ۳۷

۴-۴-۲- فرضیه جزئی اول.  ۳۹

۴-۴-۳- فرضیه جزئی دوم. ۴۰

۴-۴-۴- فرضیه جزئی سوم.  ۴۱

۴-۴-۵- فرضیه جزئی چهارم  ۴۲

۴-۴-۶- فرضیه جزئی پنجم  ۴۲

۴-۵- استاندارد سازی ابزار اندازه ­گیری مفاهیم پژوهش    ۴۳

۴-۵-۱- مدل اندازه ­گیری متغیر غرور .     ۴۳

۴-۵-۲- مدل اندازه ­گیری متغیر خشم .     ۴۸

۴-۵-۳- مدل اندازه ­گیری متغیراضطراب      ۵۲

۴-۵-۴- مدل اندازه ­گیری متغیرشرم     ۵۷

۴-۵-۵- مدل اندازه ­گیری متغیر امید    ۶۱

۴-۵-۶- مدل اندازه ­گیری متغیر ناامیدی     ۶۵

۴-۵-۷- مدل اندازه ­گیری متغیر خستگی    ۹۶

۴-۵-۸- مدل اندازه ­گیری متغیر لذت ۷۳

۴-۵-۹- مدل اندازه ­گیری متغیر رویکرد مطالعه سطحی ۷۷

۴-۵-۱۰- مدل اندازه ­گیری متغیر رویکرد مطالعه عمیق .  ۸۱

۴-۵-۱۱- مدل اندازه ­گیری متغیر رویکرد مطالعه راهبردی .   ۸۵

۴-۶- مدل ساختاری پژوهش( بررسی مدل اصلی پژوهش) .   ۸۹

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱-خلاصه پژوهش .  ۹۴

۵-۲- بررسی فرضیه ­ها    ۹۵

۵-۲-۱- فرضیه اصلی  .   ۹۵

۵-۲-۲- فرضیه شماره ۱    ۹۵

۵-۲-۳- فرضیه شماره ۲    ۹۶

۵-۲-۴- فرضیه شماره ۳    ۹۶

۵-۲-۵- فرضیه شماره ۴    ۹۶

۵-۲-۶- فرضیه شماره ۵    ۹۷

۵-۳- پیشنهادهای پژوهش  .  ۹۸

۵-۳-۱- پیشنهاد­های کاربردی  ۹۸

۵-۳-۲- پیشنهاد­های پژوهشی  ۹۸

۵-۴-محدودیت­های پژوهش  ۹۸

۵-۴-۱- محدودیت­های در اختیار پژوهشگر  ۹۸

۵-۴-۲-محدودیت­های خارج از اختیار پژوهشگر  ۹۹

 

منابع و مآخذ  .  ۱۰۰

فهرست منابع فارسی   ۱۰۰

فهرست منابع انگلیسی    ۱۰۲

چکیده انگلیسی     II

عنوان انگلیسی .  I

 

فهرست جداول

شماره جدول صفحه

۲-۱ – جدول فرض­های اساسی تئوری کنترل- ارزش پیشرفت تحصیلی.  ۱۶

۳-۱- جدول حجم جامعه آماری ۲۶

۳-۲- جدول حجم نمونه . ۲۸

۴-۱- جدول توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها بر حسب جنسیت آنها .   ۳۳

۴-۲- جدول توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها بر حسب مقطع تحصیلی آنها    ۳۴

۴-۳- جدول توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها بر حسب رشته تحصیلی آنها . ۳۵

۴-۴- جدول نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف جهت بررسی پیروی داده ها از توزیع نرمال ۳۶

۴-۵-جدو ل آمار توصیفی رابطه­ بین رویکردهای مطالعه و هیجان های تحصیلی ۳۷

۴-۶-جدول ضریب همبستگی پیرسون رابطه­ بین رویکردهای مطالعه و هیجان های تحصیلی . ۳۷

۴-۷-جدول ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه­ رویکرد مطالعه عمقی و هیجان های تحصیلی ۳۹

۴-۸-  جدول ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه­ رویکرد مطالعه سطحی و هیجان های تحصیلی   ۴۰

۴-۹- جدول ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه­ رویکرد مطالعه راهبردی

و هیجان های تحصیلی.  ۴۱

۴-۱۰-جدول آزمون خی دو رابطه­ بین رویکرد­های مطالعه با جنسیت ، پایه و

رشته تحصیلی دانش آموزان .   ۴۲

۴-۱۱-جدول آزمون خی دو رابطه­ بین هیجان­های تحصیلی مربوط به یادگیری و جنسیت،

پایه و رشته  تحصیلی  ۴۲

۴-۱۲-جدولنتایج آزمون KMO-Bartlett  .   ۴۴

۴-۱۳-جدول کل واریانس تبیین شده عامل مکنون متغیر غرور .  ۴۴

۴-۱۴- جدول ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی .  ۴۶

۴-۱۵-جدول شاخص ­های برازش مدل اندازه گیری متغیر غرور . .  ۴۷

۴-۱۶-جدول نتایج آزمون KMO-Bartlett  .  ۴۸

۴-۱۷- جدول کل واریانس تبیین شده عامل مکنون متغیر خشم . ۴۹

۴-۱۸-جدول ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی . . ۵۰

۴ -۱۹- جدول شاخص ­های برازش مدل اندازه گیری متغیر خشم .  ۵۱

۴-۲۰- جدول نتایج آزمون KMO-Bartlett  ۵۳

۴-۲۱-جدول کل واریانس تبیین شده عامل مکنون متغیر اضطراب . ۵۳

۴-۲۲-جدول ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی ۵۵

۴-۲۳- جدول شاخص ­های برازش مدل اندازه گیری متغیر اضطراب .  ۵۷

۴-۲۴- جدول نتایج آزمون KMO-Bartlett . 57

۴-۲۵-جدول کل واریانس تبیین شده عامل مکنون متغیر شرم ۵۸

۴-۲۶-جدول ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی . ۵۹

۴-۲۷-جدول شاخص ­های برازش مدل اندازه گیری متغیر شرم ۶۱

۴-۲۸-جدول نتایج آزمون KMO-Bartlett  . ۶۱

۴-۲۹- جدولکل واریانس تبیین شده عامل مکنون متغیر امید .  ۶۲

۴-۳۰- جدولماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی . ۶۳

۴-۳۱-جدول شاخص ­های برازش مدل اندازه گیری متغیرامید  ۶۵

۴-۳۲- جدول نتایج آزمون KMO-Bartlett  ۶۵

۴-۳۳-جدول کل واریانس تبیین شده عامل مکنون متغیر نا امیدی . ۶۶

۴ -۳۴- جدول ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی ۶۶

۴-۳۵-جدول شاخص ­های برازش مدل اندازه گیری متغیر نا امیدی .  ۶۹

۴-۳۶- جدول نتایج آزمون KMO-Bartlett  .    ۶۹

۴-۳۷-جدول کل واریانس تبیین شده عامل مکنون متغیر خستگی . . ۷۰

۴-۳۸- جدول ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی ۷۱

۴-۳۹-جدول شاخص ­های برازش مدل اندازه گیری متغیر خستگی .   ۷۳

۴-۴۰-جدول نتایج آزمون KMO-Bartlett  .  ۷۳

۴-۴۱- جدول کل واریانس تبیین شده عامل مکنون متغیر لذت  ۷۴

۴-۴۲- جدول ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی    ۷۵

۴-۴۳-جدول شاخص ­های برازش مدل اندازه گیری متغیر لذت   ۷۷

۴-۴۴- جدول نتایج آزمون KMO-Bartlett    ۷۷

۴-۴۵-جدول کل واریانس تبیین شده عامل مکنون متغیر رویکرد مطالعه سطحی . ۷۸

۴-۴۶-جدول ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی ۷۹

۴-۴۷-جدول شاخص ­های برازش مدل اندازه گیری متغیر رویکرد مطالعه سطحی ۸۱

۴-۴۸- جدولنتایج آزمون KMO-Bartlett  .  ۸۱

۴-۴۹- جدولکل واریانس تبیین شده عامل مکنون متغیر رویکرد مطالعه عمیق. ۸۲

۴-۵۰-جدول ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی ۸۳

۴-۵۱-جدول شاخص ­های برازش مدل اندازه گیری متغیر رویکرد مطالعه عمیق . ۸۵

۴-۵۲- جدول نتایج آزمون KMO-Bartlett    ۸۵

۴-۵۳-جدول کل واریانس تبیین شده عامل مکنون متغیر رویکرد مطالعه راهبردی   ۸۶

۴-۵۴-جدول ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی  .  ۸۷

۴-۵۵-جدول شاخص ­های برازش مدل اندازه گیری متغیر رویکرد مطالعه راهبردی .  ۸۹

۴-۵۶-جدول بررسی فرضیات پژوهش با بهره گرفتن از مدل معادلات ساختاری .۹۰

۴-۵۷-جدول شاخص ­های برازش مدل معادلات ساختاری.  ۹۱

 

فهرست نمودارها

شماره نمودارصفحه

۴-۱-  توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب جنسیت آنها . .  ۳۳

۴-۲- درصد فراوانی آزمودنی­ها بر حسب مقطع تحصیلی آنها.   ۳۴

۴-۳-درصد فراوانی آزمودنی­ها بر حسب رشته تحصیلی آنها.   ۳۵

۴-۴- معادله خط رابطه­ بین رویکردهای مطالعه و هیجان های تحصیلی   ۳۸

۴-۵- نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون غرور ۴۵

۴-۷- نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون خشم   ۴۹

۴-۸- نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون اضطراب    ۵۴

۴-۹- نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون شرم .  ۵۸

۴-۱۰- نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون امید .  ۶۲

۴-۱۱- نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون نا امیدی  ۶۶

۴-۱۲- نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون خستگی   ۷۰

۴-۱۳- نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون لذت .  ۷۴

۴-۱۴- نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون رویکرد مطالعه سطحی ۷۸

۴-۱۵- نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون رویکرد مطالعه عمیق . ۸۲

۴-۱۶- نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون رویکرد مطالعه راهبردی ۸۶

                                                 

فهرست شکل­ها

عنوان                                                           صفحه

۴-۱-مدل اندازه گیری متغیر غرور در حالت تخمین استاندارد.   ۴۶

۴-۲-مدل اندازه گیری متغیر خشم در حالت تخمین استاندارد .  ۵۱

۴-۳-مدل اندازه گیری متغیر اضطراب در حالت تخمین استاندارد  ۵۶

۴-۴-مدل اندازه گیری متغیر شرم در حالت تخمین استاندارد .  ۶۰

۴-۵مدل اندازه گیری متغیر امید در حالت تخمین استاندارد   ۶۴

۴-۶-مدل اندازه گیری متغیر نا امیدی در حالت تخمین استاندارد .  ۶۸

۴-۷-مدل اندازه گیری متغیر خستگی در حالت تخمین استاندارد .  ۷۲

۴-۸-مدل اندازه گیری متغیر لذت در حالت تخمین استاندارد   ۷۶

۴-۹مدل اندازه گیری متغیر رویکرد مطالعه سطحی در حالت تخمین استاندارد   ۸۰

۴-۱۰-مدل اندازه گیری متغیر رویکرد مطالعه عمیق در حالت تخمین استاندارد   ۸۴

۴-۱۱-مدل اندازه گیری متغیر رویکرد مطالعه راهبردی در حالت تخمین استاندارد   ۹۲

۴-۱۲-مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین استاندارد . ۹۲

 

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *