۳-۱۰. جداول توزیع فراوانی های جمعیت مورد مطالعه. ۶۳
بخش دوم: ۶۶
دستآوردها، یافته ها و راهکارها ۶۶
فصل چهارم: توصیف و تحلیل دستآوردهای مطالعات اسنادی و میدانی ۶۷
۴-۱. دستآوردهای مطالعات اسنادی ۶۷
۴-۲. دستآورد های مطالعه کتاب ها: ۷۳
۴-۳. دستآوردهای مطالعات میدانی ۷۸
فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه راهکار. ۹۷
۵ -۱. یافته های حاصل از مطالعات اسنادی ۹۷
۵-۲. یافته های حاصل از مطالعات میدانی ۱۰۲
۵-۳ . جمع بندی ۱۱۲
۵-۴. نتیجه گیری نهایی: ۱۱۸
۵-۵. راهکارها ۱۲۰
راهکارهای راهبردی: ۱۲۰
راهکارهای کاربردی: ۱۲۱
۵-۶. خلاصه تحقیق. ۱۲۳
منابع و مآخذ: ۱۲۶
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
 
 عنوان                                                                                                           صفحه
جدول الف: ۶۰
جدول شماره ۱: توزیع جنسی جمعیت مورد مطالعه. ۶۳
جدول شماره ۲: توزیع جمعیت مورد مطالعه از نظرمقطع تحصیلی ۶۳
جدول شماره ۳: توزیع جمعیت مورد مطالعه ازنظر رشته تحصیلی ۶۴
جدول شماره۴:  توزیع جمعیت مورد مطالعه از نظر نوع شغل ۶۵
جدول شماره ۵: عوامل اجتماعی-  فرهنگی تأثیرگذار درنقش ساختاری و کارکردی معلمان درتهیه وتدوین کتب درسی آموزش وپرورش (دستآورد مصاحبه با معلمان). ۷۹
جدول شماره ۶: عوامل فرهنگی –  سیاسی تأثیرگذاردرنقش ساختاری وکارکردی معلمان در تهیه وتدوین کتب درسی آموزش وپرورش (دستآورد مصاحبه با معلمان ). ۸۱
جدول شماره ۸: عوامل اقتصادی تأثیرگذار در نقش ساختاری و کارکردی معلمان در تهیه وتدوین کتب درسی آموزش وپرورش (دستآورد مصاحبه با معلمان). ۸۳
جدول شماره ۹: عوامل جغرافیایی و زیست محیطی تأثیرگذار در نقش ساختاری وکارکردی معلمان در تهیه و تدوین کتب درسی آموزش وپرورش (دستآورد مصاحبه با معلمان). ۸۴
جدول شماره ۱۰: عوامل اجتماعی – فرهنگی تأثیرگذار در نقش ساختاری و کارکردی معلمان در تهیه و تدوین کتب درسی آموزش وپرورش ( دستآورد مصاحبه با مدیران ). ۸۵
جدول شماره ۱۱: عوامل فرهنگی – سیاسی تأثیرگذار در نقش ساختاری و کارکردی معلمان در تهیه وتدوین کتب درسی آموزش وپرورش (دستآورد مصاحبه با مدیران ). ۸۷
جدول شماره ۱۲: عوامل اقتصادی تأثیرگذار در نقش ساختاری و کارکردی معلمان در تهیه وتدوین کتب درسی آموزش وپرورش ( دستآورد مصاحبه با مدیران ). ۸۸
جدول شماره ۱۳: عوامل جغرافیایی وزیست محیطی تأثیرگذاردرنقش ساختاری وکارکردی معلمان درتهیه وتدوین کتب درسی آموزش وپرورش ( دستآورد مصاحبه با مدیران ). ۸۹
جدول شماره ۱۴: عوامل جمعیتی تأثیرگذار در نقش ساختاری و کارکردی معلمان در تهیه و تدوین کتب درسی آموزش وپرورش ( دستآورد مصاحبه با مدیران ). ۹۰
جدول شماره ۱۵: عوامل اجتماعی- فرهنگی تأثیرگذار در نقش ساختاری و کارکردی معلمان در تهیه و تدوین کتب درسی آموزش وپرورش  ( دستآورد  مصاحبه با مولفان ، برنامه ریزان و صاحب نظران ). ۹۱
جدول شماره ۱۶: عوامل فرهنگی – سیاسی تأثیرگذار در نقش ساختاری وکارکردی معلمان در تهیه وتدوین کتب درسی آموزش وپرورش ( دستآورد مصاحبه با مولفان ، برنامه ریزان و صاحب نظران ). ۹۳
جدول شماره ۱۷: عوامل اقتصادی تأثیرگذار در نقش ساختاری وکارکردی معلمان در تهیه وتدوین کتب درسی آموزش وپرورش. ۹۴
( دستآورد مصاحبه با مولفان ، برنامه ریزان و صاحب نظران ). ۹۴
جدول شماره ۱۸: عوامل جغرافیایی و زیست محیطی تأثیرگذار در نقش ساختاری وکارکردی معلمان درتهیه و تدوین کتب درسی آموزش وپرورش ( دستآورد مصاحبه با مولفان ، برنامه ریزان و صاحب نظران ). ۹۵
جدول شماره ۱۹: عوامل جمعیتی تأثیرگذار در نقش ساختاری وکارکردی معلمان درتهیه و تدوین کتب درسی آموزش وپرورش. ۹۶
جدول شماره ۲۰: عوامل اجتماعی- فرهنگی تأثیرگذار در نقش ساختاری و کارکردی معلمان در تهیه وتدوین کتب درسی آموزش وپرورش (نتایج نهایی) ۱۰۲
جدول شماره ۲۱: عوامل فرهنگی- سیاسی تأثیرگذارد و نقش ساختاری وکارکردی معلمان در تهیه وتدوین کتب درسی آموزش وپرورش (نتایج نهایی) ۱۰۴
جدول شماره ۲۲:  عوامل اقتصادی تأثیرگذار در نقش ساختاری وکارکردی معلمان درتهیه وتدوین کتب درسی آموزش وپرورش (نتایج نهایی) ۱۰۵
جدول شماره ۲۳: عوامل جغرافیایی وزیست محیطی تأثیرگذار در نقش ساختاری وکارکردی معلمان درتهیه وتدوین کتب درسی آموزش وپرورش  (نتایج نهایی) ۱۰۶
جدول شماره ۲۴: عوامل جمعیتی تأثیرگذار در نقش ساختاری و کارکردی معلمان در تهیه وتدوین کتب درسی آموزش وپرورش (نتایج نهایی) ۱۰۶
جدول شماره  ۲۵: عوامل اجتماعی – فرهنگی تأثیرگذارد و نقش ساختاری وکارکردی معلمان در تهیه وتدوین کتب درسی آموزش وپرورش (مجموع کلی نتایج) ۱۰۸
جدول شماره ۲۷: عوامل اقتصادی تأثیرگذار در نقش ساختاری وکارکردی معلمان درتهیه وتدوین کتب درسی آموزش وپرورش (مجموع کلی نتایج) ۱۱۰

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *