۲-۲-۴-۲- مدل استرانگ۲۲

۲-۲-۴-۳- مدل فسخ و پیوستگی زناشویی.۲۴

۲-۲-۲-۴- مدل وابستگی۲۵

۲-۲-۵- انواع تعهد در رابطه.۲۶

۲-۲-۶- تعهد زناشویی و خانواده.۲۸

۲-۲-۷- عوامل مرتبط با تعهد زناشویی.۲۸

۲-۲-۸-متغیرهای جنسیتی در تعهد به رابطه.۲۹

۲-۲-۹- تعهد زناشویی در اسلام.۳۰

۲-۳- نظریه دلبستگی.۳۱

۲-۳-۱- سبک های دلبستگی در کودکان۳۱

۲-۳-۱-۱- سبک های دلبستگی ایمن(تیپ A).32

۲-۳-۱-۲- سبک های دلبستگی اجتناب ناپذیر(تیپ B)32

۲-۳-۱-۳- دلبستگی نا یمن-مقاوم( اضطرابی-دوسوگرا)(تیپ C).33

۲-۳-۲- دلبستگی در بزرگسالان۳۳

۲-۳-۲-۱- تعریف دلبستگی در بزرگسالان.۳۴

۲-۳-۴- نقش محوری دلبستگی در بزرگسالان.۳۴

۲-۳-۵- الگوهای فعال درونی.۳۴

۲-۳-۶- باورهای مرتبط با دلبستگی۳۶

۲-۳-۷- سبک های سه گانه دلبستگی در بزرگسالان۳۶

۲-۳-۷-۱- سبک های دلبستگی ایمن.۳۶

۲-۳-۷-۲- سبک های دلبستگی نا ایمن اجتنابی.۳۷

۲-۳-۷-۳- سبک های دلبستگی مضطرب-دوسوگرا۳۷

۲-۴- طرحواره های ناسازگار اولیه۳۸

۲-۴-۱- طرحواره۳۸

۲-۴-۲- مدل شکل گیری طرحواره ها.۳۹

۲-۴-۳- طرحواره ها و افکار خودکار.۴۰

۲-۴-۴- طرحواره ها و انتظارات۴۱

۲-۴-۵- طرحواره ها و فرضیات۴۲

۲-۴-۶- طرحواره های ناکارآمد.۴۲

۲-۴-۷- منشأ طرحواره های ناکارامد.۴۳

۲-۴-۷-۱- الف) نیازهای هیجانی اساسی.۴۳

۲-۴-۷-۲-ب) تجارب اولیه زندگی۴۳

۲-۴-۷-۳-ج) خلق و خوی هیجانی.۴۴

۲-۴-۸- انواع طرحواره های ناکارآمد اولیه.۴۵

۲-۴-۸-۱-حوزه اول بریدگی و طرد.۴۵

۲-۴-۸-۲- حوزه دوم خودگردانی و عملکرد مختل۴۷

۲-۴-۸-۳-حوزه سوم محدودیت های مختل۴۹

۲-۴-۸-۴- حوزه چهارم دیگر جهت مندی۵۰

۲-۴-۸-۵- حوزه پنجم گوش به زنگی بیش از حد و بازداری.۵۲

۲-۴-۹- خصوصیات طرحواره های ناکارآمد اولیه۵۳

۲-۴-۱۰- سبک های مقابله ای ناکارآمد۵۴

۲-۵-پیشینه پژوهش.۵۷

۲-۵-۱-پیشینه پژوهش در داخل کشور۵۷

۲-۵-۲- پیشینه پژوهش در خارج از کشور.۶۰

فصل سوم۶۶

۳-روش پژوهش.۶۷

۳-۱- روش پژوهش.۶۷

۳-۲- جامعه اماری۶۷

۳-۳- نمونه پژوهش و روش نمونه گیری.۶۷

۳-۴- ابزار پژوهش ۶۷

۳-۵- روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها۶۸

۳-۶- متغیرهای پژوهش.۶۹

فصل چهارم۷۰

۴-۱- تجزیه و تحلیل داده ها.۷۱

۴-۲- بخش توصیفی ۷۱

۴-۳- بخش استنباطی.۷۲

۴-۴- فرضیه ها۷۳

فصل پنجم.۷۹

۵-۱- بحث و نتیجه گیری .۸۰

۵-۲-محدودیت های پژوهش .۸۵

۵-۳-پیشنهادات پژوهش۸۶

پیوست ها۸۸

منابع و مآخذ.۹۷

 

 

 

 

چکیده

در طول زندگی مشترک متغیر های گوناگونی بر نحوه ارتباط زوجین با یکدیگر تاثیر می گذارد این متغیر ها می توانند تعهد وعدم تعهد زن و شوهر را به همراه داشته باشد. تعهد زناشویی به معنای وفادار ماندن به خانواده واعضای آن هنگام غم،شادی، خوشی ونا خوشی تعهد هم بر مبنای احساس و عاطفه و هم بر پایی قص و نیت می باشد. (مک کانی ۱۹۹۹) و از جمله متغیر هایی که روی تعهد زناشویی تاثیر میگذارد طرحواره های ناسازگاراولیه وسبک دلبستگی می باشند. سبک های دلبستگی را میتوان یک الگوی رفتاری خاص در نظر گرفت که در اکثر جوامع برای رشد برای رشد سالم اهمیت حیاتی دارد زمانی دلبستگی به وجود می آید که در سال اول زندگی کیفیتی متقابل و خوشایند بین مادر وکودک شکل گیرد.از سوی دیگر طرحواره های ناسازگار اولیه الگوی هیجانی و شناختی خود آسیب رسانی هستند که در ابتدای رشد و تحول در ذهن فرد شکل می گیرند. لذا پژوهش حاضر در صدد است که به بررسی رابطه سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگاراولیه با تعهد زناشویی بپردازد. نمونه مورد مطالعه این پژوهش ۱۰۰ نفر از دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات کرمانشاه می باشند. ابزلر مورد استفاده پژوهش پرسشنامه تعهد زناشویی (آدامز وجونز ،۱۹۹۷) پرسشنامه مقیاس دلبستگی بزرگسالان (AAT) که توسط بشارت هنجار یابی شده . پرسشنامه یانگ که توسط(آهی ، ۱۳۸۴ ) هنجار یابی شده است ، می باشد برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی ( میانگین و انحراف استاندارد ) و آمار استنباطی ( ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام ) استفاده شده است . نتایج نشان داده که این سبک های دلبستگی و طرح واره های ناسازگار اولیه رابطه معناداری وجود دارد

کلید واژه :

سبک های دلبستگی ، طرح واره های ناسازگار اولیه و تعهد زناشویی .

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

۱-۱مقدمه

ازدواج مهمترین قرارداد زندگی هر فرد محسوب می شود. انسان ها به دلایل مختلفی ازدواج می کنند. در کنار تمایلات جنسی که از مسائل اولیه است، عشق، امنیت اقتصادی، محافظت، امنیت عاطفی، احساس آرامش و فرار از تنهایی از نیز برخی از عواملی هستند که باعث گرایش به ازدواج می شوند. (جانیتیوس، ۲۰۰۴ به نقل از هریس ۲۰۶۶).

در واقع یک ازدواج موفق قادر است بسیاری از نیازهای جسمانی و روانی فرد را در یک محیط امن برآورده سازد.(نورانی پور و همکاران، ۱۳۸۶).

هر ازدواج موفق شامل سه رکن است: تعهد، جاذبه و تفاهم.

تعهد قوی ترین و پایدارترین عامل پیش بینی کننده کیفیت و ثبات رابطه زناشویی است.(موسکو، ۲۰۰۹)

سطح بالای تعهد زناشویی با ابراز عشق بیشتر سازگاری و ثبات زناشویی بالاتر مهارت های حل مسأله مناسب تر و رضایت زناشویی رابطه دارد. ( مسترز، ۲۰۰۸؛ کابینوس و جانسون، ۲۰۰۳؛ تیلیگمن و همکاران، ۲۰۰۸)

واژه­ی تعهد به معنای تصمیمی عقلانی است که مستلزم مفید بودن فرد به اعمال خاصی می باشد و یا حالتی دال بر وابستگی عاطفی و عقلانی بر ایده آلی مطلوب می باشد( گود، ۱۳۸۴). از جمله عوامل تأثیرگذار بر تعهد زناشویی به سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه می توان اشاره کرد. دلبستگی را می توان جو هیجانی حاکم بر روابط کودک با مراقبش تعریف کرد. با گسترش نظریه بالبی و ایزورث برای توضیح تفاوت های افراد در شناخت ها، احساس ها و رفتارها، یک طبقه بندی سه گانه از این مدل به وجود آمد که عبارتند از دلبستگی ایمن، دلبستگی نا ایمن، اضطرابی/دوسوگرا و دلبستگی دوسوگرا( شاور و نافتل، ۲۰۰۶).

از سوی دیگر طرحواره های ناسازگار اولیه الگوی هیجانی و شناختی خود آسیب رسانی هستند که در ابتدای رشد و تحول در ذهن شکل گرفته اند و در سیر زندگی تکرار می شوند. آن ها عمدتاً در نتیجه تجارب ناگوار دوران کودکی شکل می گیرند. طرحواره ها نتیجه­ تجارب زیان بخشی محسوب می شوند که فرد در دورن کودکی و نوجوانی دائماً با این تجارب روبرو می شوند. اثر این تجارب ناگوار در سیر تحول با یکدیگر جمع می شوند و منجر به شکل گیری یک طرحواره کاملاً ناسازگار می شوند.( یانگ و همکاران ۲۰۰۳، ت حمید پور و اندرز ۱۳۸۶).

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *