۳-۳    روش گردآوری اطلاعات                                                                                                                                            ۶۰
۴-۳      فرایند پژوهش                                                                                                                                                          ۶۱
۵-۳    جامعه آماری                                                                                                                                                                                ۶۱
۶-۳    نمونه گیری                                                                                                                                                                 ۶۱
۱-۶-۳   شیوه نمونه گیری                                                                                                                                                  ۶۲
۲-۶-۳   برآورد حجم نمونه                                                                                                                                                    ۶۲
۷-۳       روش اجرای پژوهش                                                                                                                                                 ۶۴
۸-۳     روش تحلیل داده ها                                                                                                                                                   ۶۴
۹-۳     روایی و پایایی                                                                                                                                                       ۶۴
۱-۹-۳    روایی                                                                                                                                                                     ۶۴
۲-۹-۳    پایایی                                                                                                                                                                   ۶۵
۱۰-۳    تعریف مفهومی متغیر ها                                                                                                                                         ۶۵
۱-۱۰-۳  سرمایه اجتماعی                                                                                                                                                     ۶۵
۲-۱۰-۳ سرمایه اجتماعی درون و برون گروهی                                                                                                                  ۶۶
۳-۱۰-۳  فضای مجازی                                                                                                                                                          ۶۷
۴-۱۰-۳  انتخابات                                                                                                                                                                   ۶۸
۱۱-۳      تعریف عملیاتی متغیرها                                                                                                                                      ۶۸
۱-۱۱-۳   سرمایه اجتماعی درون گروهی                                                                                                                                             ۶۹
۲-۱۱-۳    سرمایه اجتماعی برون گروهی                                                                                                                                             ۷۰
۴-۱ مقدمه                                                                                                                                                                           ۷۳
۲-۴    توصیف متغیر ها و سوالات پژوهشی                                                                                                                         ۷۳
۳-۴    آزمون فرضیات                                                                                                                                                          ۱۳۵
۵-۱مقدمه                                                                                                                                                                              ۱۴۲
۲-۵      خلاصه، بحث و نتیجه گیری                                                                                                                                   ۱۴۲
۳-۵    محدودیت های پژوهش                                                                                                                                             ۱۴۵
۴-۵  پیشنهادهای پژوهش                                                                                                                                                     ۱۴۶
پیوست                                                                                                                                                                                   ۱۴۸
منابع                                                                                                                                                                                         ۱۵۶
فهرست جداول
۲-۱ : مروری بر ادبیات انجام شده داخلی                                                                 ۲۰
۲-۲: مروری بر ادبیات انجام شده خارجی                                                               ۲۱
۲-۳ : دیدگاه های نظری در مورد رفتار انتخاباتی                                                      ۳۶
۲-۴ : تعاریف سرمایه اجتماعی از نگاه نظریه پردازان                                        ۴۸
۳-۱ : روش نمونه گیری                                                                                    ۶۳
۴-۱ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان فعالیت در شبکه
فیس بوک                                                                                                       ۷۴
۴-۲ :  توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویهمیزان فعالیت در شبکه فیس بوک  از تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات )                         ۷۵
۴-۳ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان فعالیت در شبکه فیس بوک از تاریخ ۲۲/۳/ ۸۸ لغایت۲۷/۶/۸۸  (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)                         ۷۶
۴-۴ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: در صفحه فیس بوک خود اقدام به ایجاد گروه های هواداری از کاندیدای مورد حمایت درتاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات)                                                                                                     ۷۷
۴-۵ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: ارسال پیام ها و اخبار سیاسی و انتخاباتی را از تاریخ ۲۲/۳/ ۸۸ لغایت ۲۷/۶/۸۸ (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس) برای دوستان                                                                                                                 ۷۸
 
۴-۶ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویهمیزان کامنت گذاشتن از تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات) در صفحات فیس بوک افرادی که می شناختید                                                                                                             ۷۹
 
۴-۷ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان کامنت گذاشتن از تاریخ ۲۲/۳/ ۸۸ لغایت ۲۷/۶/۸۸ (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس ) در صفحات فیس بوک افرادی که می شناختید                                                                                                               ۸۰
 
۴-۸ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویهمیزان کامنت گذاشتن شما از تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات) در صفحات فیس بوک افرادی که نمی شناختید                                                                                                              ۸۱
 
۴-۹ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان کامنت گذا شتن از تاریخ ۲۲/۳/ ۸۸ لغایت  ۲۷/۶/۸۸ (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس ) در صفحات فیس بوک افرادی که نمی شناختید                                                                                                             ۸۲
 
۴-۱۰ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان کامنت گذا شتن از تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات )در صفحات فیس بوک افرادی که با شما اختلاف نظر سیاسی دارند                                                                                              ۸۳
۴-۱۱: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان کامنت گذاشتن از تاریخ ۲۲/۳/ ۸۸ لغایت ۲۷/۶/۸۸ (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس ) در صفحات فیس بوک افرادی که با شما اختلاف نظر سیاسی دارند                                                                                              ۸۴
 
۴-۱۲ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان کامنت گذاشتن از تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات) در صفحات فیس بوک افرادی که نمی شناختی                                                                                                            ۸۵
 
۴-۱۳ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان کامنت گذاشتن از تاریخ ۲۲/۳/ ۸۸ لغایت  ۲۷/۶/۸۸ (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس ) در صفحات فیس بوک افرادی که نمی شناختید                                                                                                           ۸۶
 
۴-۱۴ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان کامنت گذاشتن از تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات )در صفحات فیس بوک افرادی که با شما اختلاف نظر سیاسی دارند                                                                                 ۸۷
 
۴-۱۵ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان کامنت گذاشتن از تاریخ ۲۲/۳/ ۸۸ لغایت ۲۷/۶/۸۸ (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس ) در صفحات فیس بوک افرادی که با شما اختلاف نظر سیاسی دارند                                                                                   ۸۸
۴-۱۶ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: تغییر رنگ پس زمینه عکس پروفایل صفحه خود به یکی از نمادهای انتخاباتی کاندیدا مورد حمایت خود در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات )                                                                   ۸۹
۴-۱۷ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: تغییر رنگ پس زمینه عکس پروفایل صفحه خود به یکی از نمادهای انتخاباتی کاندیدا مورد حمایت خود درتاریخ ۲۲/۳/ ۸۸ لغایت ۲۷/۶/۸۸ (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)                                                           ۹۰
 
۴-۱۸ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان کامنت گذاری درصفحات فیس بوک افراد یا گروه های طرفدار کاندیدها در تاریخ ۲۲/۳/ ۸۸ لغایت ۲۷/۶/۸۸ (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)                                                                                                                ۹۱
 
۴-۱۹ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان کامنت گذاری درصفحات فیس بوک افراد یا گروه های طرفدار کاندیدها در تاریخ ۲۲/۳/ ۸۸ لغایت ۲۷/۶/۸۸ (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)                                                                                                                ۹۲
 
۴-۲۰ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: انتشار پیام های مندرج صفحه فیس بوک کاندیدای مورد نظر خود                                                                                                    ۹۳
 
۴-۲۱ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: بعد از اعلام رسمی نتایج انتخابات باعث :                                                                                                                   ۹۴
 
۴-۲۲ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: دعوت از دوستان خود در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات ) برای ملحق شدن به گروه های طرفداران کاندیداهای انتخاباتی                                                                                                   ۹۵
 
۴-۲۳ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: دعوت از دوستان خود در تاریخ  ۲۲/۳/ ۸۸ لغایت ۲۷/۶/۸۸  (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس) برای ملحق شدن به گروه های طرفداران کاندیداهای انتخاباتی                                                             ۹۶
۴-۲۴ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: فوروارد پیام انتخاباتی  برای دوستان خود  در شبکه فیس بوک در تاریخ ( ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸)ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات                                                                                                                ۹۷
 
۴-۲۵ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: فوروارد پیام انتخاباتی برای   دوستان خود  در شبکه فیس بوک در تاریخ  ۲۲/۳/ ۸۸ لغایت۲۷/۶/۸۸  (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)                                                                                                           ۹۸
 
۴-۲۶ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: ملحق شدن به کمپین های انتخاباتی موجود در صفحات فیس بوک در تاریخ  ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات                                                                                                                  ۹۹
 
۴-۲۷ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: ملحق شدن به کمپین های انتخاباتی موجود در صفحات فیس بوک در تاریخ  ۲۲/۳/ ۸۸ لغایت۲۷/۶/۸۸  (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)                                                                  ۱۰۰
۴-۲۸ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان اعتماد شما به اطلاعات و اخبار دریافتی از دوستانتان در فیس بوک در تاریخ  ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات)                                                                                                                ۱۰۱
 
۴-۲۹ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان اعتماد شما به اطلاعات و اخبار دریافتی از دوستانتان در فیس بوک در تاریخ  ۲۲/۳/ ۸۸ لغایت۲۷/۶/۸۸  (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)                                                                                                             ۱۰۲
 
۴-۳۰ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات ) هنگامی که اخبار منتشر شده در فیس بوک با اخبار رسمی کشور در تناقض بود  کدامیک برای شما قابل پذیرتر بود                                     ۱۰۳         
۴-۳۱ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان اعتماد شما به اخبار منتشر شده در فیس بوک در مقایسه با اخبار رسمی کشور در تاریخ ۲۲ /۳/ ۸۸ لغایت۲۷/۶/۸۸  (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)                                                          ۱۰۴
۴-۳۲ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: اطلاع و شرکت در یک میتینگ سیاسی در تاریخ  ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات                ۱۰۵
۴-۳۳ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: اطلاع و شرکت در یک میتینگ سیاسی در تاریخ ۲۲ /۳/ ۸۸ لغایت  ۲۷/۶/۸۸(ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)    ۱۰۶
جدول ۴-۳۴ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان استفاده از آیتم ” پسندیدم(Like) / نپسندیدم(Dislike) ” در تاریخ  ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات)، در رابطه با اخبار و اطلاعات فیس بوک                               ۱۰۷
۴-۳۵ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: در تاریخ ۲۲ /۳/ ۸۸ لغایت  ۲۷/۶/۸۸(ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)، میزان استفاده از آیتم ” پسندیدم(Like) /
نپسندیدم(Dislike) ” در رابطه با اخبار و اطلاعات فیس بوک                                    ۱۰۸
۴-۳۶ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: شرکت در  گروه های  ایجاد شده توسط دوستان هم موضع شما، در فیس بوک درتاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات)                                                                                                        ۱۰۹
۴-۳۷ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: شرکت  در  گروه های  ایجاد شده توسط دوستان هم موضع شما، در فیس بوک درتاریخ ۲۲ /۳/ ۸۸ لغایت  ۲۷/۶/۸۸ (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)                                                                                                          ۱۱۰
۴-۳۸ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان کامنت گذاشتن در فضاهای متعلق به هواداران کاندیدای مورد نظر در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام  تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات)                                                                                                        ۱۱۱
۴-۳۹ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان کامنت گذاشتن در فضاهای متعلق به هواداران کاندیدای مورد نظر در تاریخ ۲۲ /۳/ ۸۸ لغایت ۲۷/۶/۸۸ (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)                                                                                                            ۱۱۲
 
۴-۴۰ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: به اشتراک گذاشتن اخبار و اطلاعات انتخاباتی موجود در صفحات فیس بوک دوستان هم موضع خود  در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات                                                                          ۱۱۳
۴-۴۱ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: به اشتراک گذاشتن اخبار و اطلاعات انتخاباتی موجود در صفحات فیس بوک دوستان هم موضع خود  در تاریخ ۲۲ /۳/ ۸۸ لغایت۲۷/۶/۸۸  (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)                                                        ۱۱۴
 
۴-۴۲ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: به اشتراک گذاشتن  اخبار و اطلاعات انتخاباتی موجود در صفحات فیس بوک دوستان خود با گرایش سیاسی متفاوت در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات)                                   ۱۱۵
۴-۴۳ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: به اشتراک گذاشتن  اخبار و اطلاعات انتخاباتی موجود در صفحات فیس بوک دوستان خود با گرایش سیاسی متفاوت در تاریخ ۲۲ /۳/ ۸۸ لغایت۲۷/۶/۸۸  (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)                 ۱۱۶
۴-۴۴ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان دریافت اخبار و اطلاعات از طریق فیس بوک در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب
 انتخابات)                                                                                                  ۱۱۷
۴-۴۵ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان به اشتراک گذاشتن اخبار و اطلاعات انتخاباتی موجود در صفحات فیس بوک دوستان خود با گرایش سیاسی متفاوت در تاریخ ۲۲ /۳/ ۸۸ لغایت۲۷/۶/۸۸  (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)                  ۱۱۸
 
۴-۴۶ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان اعتماد به اخباری که توسط رقبای انتخاباتی در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات)،منتشر می شوند                                                                                                              ۱۱۹
۴-۴۷ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان اعتماد به اخباری که توسط رقبای انتخاباتی در تاریخ ۲۲ /۳/ ۸۸ لغایت۲۷/۶/۸۸  (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس )منتشر می شوند                                                                                                               ۱۲۰
۴-۴۸ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان کامنت گذاری برای افرادی که برای شما  در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات) کامنت  گذاشتن                                                                                                            ۱۲۱
۴-۴۹ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان کامنت گذاری برای افرادی که برای شما  در تاریخ  ۲۲ /۳/ ۸۸ لغایت۲۷/۶/۸۸  (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس ) کامنت گذاشتن                                                                                                       ۱۲۲
 
۴-۵۰ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان فوروارد پیام ها و اخبار های که توسط رقبای انتخاباتی در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات)، منتشر می شد                                                                                                           ۱۲۳
 
۴-۵۱ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان فوروارد پیام ها و اخبار های که توسط رقبای انتخاباتی در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات)، منتشر می شد                                                                                                          ۱۲۴
۴-۵۲  : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: تحقیق قبل از اضافه کردنی شخصی به لیست دوستان خود در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات)                                                                                                           ۱۲۵
 
۴-۵۳ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: تحقیق قبل از اضافه کردنی شخصی به لیست دوستان خود در تاریخ ۲۲ /۳/ ۸۸ لغایت۲۷/۶/۸۸  (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس                                                                                                          ۱۲۶
۴-۵۴ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: عضویت در فضای عمومی ایجاد شده در فیس بوک که مخالف نظر سیاسی شما بوده در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات)                                                                                                  ۱۲۷
۴-۵۵ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: عضویت  در فضای عمومی ایجاد شده در فیس بوک که مخالف نظر سیاسی شما بوده در تاریخ ۲۲ /۳/ ۸۸ لغایت۲۷/۶/۸۸  (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس )                                                                                           ۱۲۸
 
۴-۵۶ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: پذیرفتن در خواست فرد ناشناسی برای ملحق شدن به لیست دوستان شما در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات)                                                                                                             ۱۲۹
۴-۵۷ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: پذیرفتن در خواست فرد ناشناسی برای ملحق شدن به لیست دوستان شما در تاریخ ۲۲ /۳/ ۸۸ لغایت  ۲۷/۶/۸۸(ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس )                                                                                                      ۱۳۰
۴-۵۸ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: فعال بودن با هویت واقعی در تاریخ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات) در شبکه
فیس بوک                                                                                                 ۱۳۱
۴-۵۹ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: فعال بودن با هویت واقعی در تاریخ۱۲۲ /۳/ ۸۸ لغایت  ۲۷/۶/۸۸(ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس )،در شبکه  فیس بوک                                                                                                            ۱۳۲
 
۴-۶۰ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: استفاده از عکس حقیقی خود در صفحه شخصی فیس بوک در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات)                                                                                                          ۱۳۳
 
۴-۶۱ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: استفاده از عکس حقیقی خود در صفحه شخصی فیس بوک در تاریخ  ۲۲ /۳/ ۸۸ لغایت ۲۷/۶/۸۸ (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس )                                                                                                             ۱۳۴
۴-۶۲ : توصیف مقایسه میانگین                                                                     ۱۳۵
۴-۶۳  : همبستگی بین دو متغیر                                                                      ۱۳۵
۴-۶۴  : آزمون مقایسه میانگین                                                                       ۱۳۵
۴-۶۵  : توصیف مقایسه میانگین                                                                     ۱۳۶
۴-۶۶ : همبستگی بین دو متغیر                                                                      ۱۳۶
۴-۶۷  : آزمون مقایسه میانگین                                                                       ۱۳۷
۴-۶۸  : ضریب همبستگی پیرسون بین اعتماد در سرمایه اجتماعی درون گروهی و اعتماد در سرمایه اجتماعی برون گروهی                                                                                                    ۱۳۷
۴-۶۹  : ضریب همبستگی پیرسون بین مبادله در سرمایه اجتماعی درون گروهی و مبادله در سرمایه اجتماعی برون گروهی                                                              ۱۳۹
۴-۷۰  : ضریب همبستگی پیرسون بین شبکه های اجتماعی در سرمایه اجتماعی درون گروهی و شبکه های اجتماعی در سرمایه اجتماعی برون گروهی                               ۱۴۰
فهرست نمودار
۴-۱: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه میزان فعالیت در  شبکه فیس بوک  ۷۴
۴-۲: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه میزان فعالیت در شبکه فیس بوک  از تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات )                                  ۷۵
 
۴-۳ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه میزان فعالیت در شبکه فیس بوک از تاریخ ۲۲/۳/ ۸۸ لغایت۲۷/۶/۸۸ (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)                          ۷۶
۴-۴  : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه در صفحه فیس بوک خود اقدام به ایجاد گروه های هواداری از کاندیدای مورد حمایت درتاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات)                                                                                  ۷۷
۴-۵ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه ارسال پیام ها و اخبار سیاسی و انتخاباتی را از تاریخ ۲۲/۳/ ۸۸ لغایت ۲۷/۶/۸۸ (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)
برای دوستان                                                                                                  ۷۸
۴-۶  : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه میزان کامنت گذاشتن از تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات) در صفحات فیس بوک افرادی که می شناختید                                                                                                               ۷۹
۴-۷  : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه میزان کامنت گذاشتن از تاریخ ۲۲/۳/ ۸۸ لغایت ۲۷/۶/۸۸ (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس ) در صفحات فیس بوک افرادی که می شناختید                                                                                                               ۸۰
۴-۸  : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه میزان کامنت گذاشتن شما از تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات) در صفحات فیس بوک افرادی که نمی شناختید                                                                               ۸۱
۴-۹  : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه میزان کامنت گذا شتن از تاریخ ۲۲/۳/ ۸۸ لغایت  ۲۷/۶/۸۸ (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس ) در صفحات فیس بوک افرادی که نمی شناختید                                                                                                             ۸۲
۴-۱۰ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه میزان کامنت گذا شتن از تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات )در صفحات فیس بوک افرادی که با شما اختلاف نظر سیاسی دارند                                                                                                                 ۸۳
۴-۱۱ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه میزان کامنت گذاشتن از تاریخ ۲۲/۳/ ۸۸ لغایت ۲۷/۶/۸۸ (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس ) در صفحات فیس بوک افرادی که با شما اختلاف نظر سیاسی دارند                                                                                                                  ۸۴
۴-۱۲ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه میزان کامنت گذاشتن از تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات) در صفحات فیس بوک افرادی که             نمی شناختید                                                                                                           ۸۵
۴-۱۳ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه فوق میزان کامنت گذاشتن از تاریخ ۲۲/۳/ ۸۸ لغایت  ۲۷/۶/۸۸ (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس ) در صفحات فیس بوک افرادی که نمی شناختید                                                                                                             ۸۶
۴-۱۴ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه فوق میزان کامنت گذاشتن از تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات )در صفحات فیس بوک افرادی که با شما اختلاف نظر سیاسی دارند                                                                                              ۸۷
۴-۱۵ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه فوق میزان کامنت گذاشتن از تاریخ ۲۲/۳/ ۸۸ لغایت ۲۷/۶/۸۸ (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس ) در صفحات فیس بوک افرادی که با شما اختلاف نظر سیاسی دارند                                                                                              ۸۸
۴-۱۶  : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه فوق تغییر رنگ پس زمینه عکس پروفایل صفحه خود به یکی از نمادهای انتخاباتی کاندیدا مورد حمایت خود در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات )                                                                   ۸۹
۴-۱۷ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه فوق تغییر رنگ پس زمینه عکس پروفایل صفحه خود به یکی از نمادهای انتخاباتی کاندیدا مورد حمایت خود درتاریخ ۲۲/۳/ ۸۸ لغایت ۲۷/۶/۸۸ (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)                                                                              ۹۰
۴-۱۸ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه فوق میزان کامنت گذاری درصفحات فیس بوک افراد یا گروه های طرفدار کاندیدها در تاریخ ۲۲/۳/ ۸۸ لغایت ۲۷/۶/۸۸ (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)                                                                                                                ۹۱
۴-۱۹  : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه فوق میزان کامنت گذاری درصفحات فیس بوک افراد یا گروه های طرفدار کاندیدها در تاریخ ۲۲/۳/ ۸۸ لغایت ۲۷/۶/۸۸ (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)                                                                                                                ۹۲
۴-۲۰  : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه فوق انتشار پیام های مندرج صفحه فیس بوک کاندیدای مورد نظر خود                                                                                                              ۹۳
۴-۲۱  : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه فوق بعد از اعلام رسمی نتایج انتخابات باعث                                                                                                   ۹۴
 
۴-۲۲ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه فوق دعوت از دوستان خود در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات ) برای ملحق شدن به گروه های طرفداران کاندیداهای انتخاباتی                                                                                                   ۹۵
۴-۲۳ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه فوق دعوت از دوستان خود در تاریخ  ۲۲/۳/ ۸۸ لغایت ۲۷/۶/۸۸  (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس) برای ملحق شدن به گروه های طرفداران کاندیداهای انتخاباتی                                                               ۹۶
۴-۲۴  توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه فوق فوروارد پیام انتخاباتی  :  توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه برای دوستان خود  در شبکه فیس بوک در تاریخ  ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات )                                                                   ۹۷
۴-۲۵ فوروارد پیام انتخاباتی :  توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه فوروارد برای دوستان خود  در شبکه فیس بوک در تاریخ  ۲۲/۳/ ۸۸ لغایت۲۷/۶/۸۸  (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)                                                                                                           ۹۸
۴-۲۶  : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه ملحق شدن به کمپین های انتخاباتی موجود در صفحات فیس بوک در تاریخ  ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸ (ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات                                                                                                             ۹۹
۴-۲۷ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه ملحق شدن به کمپین های انتخاباتی موجود در صفحات فیس بوک در تاریخ  ۲۲/۳/ ۸۸ لغایت۲۷/۶/۸۸  (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)                                                                                             ۱۰۰
۴-۲۸ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه میزان اعتماد شما به اطلاعات و اخبار دریافتی از دوستانتان در فیس بوک در تاریخ  ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات)                                                                                                               ۱۰۱
۴-۲۹ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه میزان اعتماد شما به اطلاعات و اخبار دریافتی از دوستانتان در فیس بوک در تاریخ  ۲۲/۳/ ۸۸ لغایت۲۷/۶/۸۸  (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)                                                                                                          ۱۰۲
۴-۳۰  : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات ) هنگامی که اخبار منتشر شده در فیس بوک با اخبار رسمی کشور در تناقض بود  کدامیک برای شما قابل پذیرتر بود                                  ۱۰۳
۴-۳۱ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه میزان اعتماد شما به اخبار منتشر شده در فیس بوک در مقایسه با اخبار رسمی کشور در تاریخ ۲۲ /۳/ ۸۸ لغایت۲۷/۶/۸۸  (ازشب
انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)                                                                        ۱۰۴
۴-۳۲ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه؛ اطلاع و شرکت در یک میتینگ سیاسی در تاریخ  ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات)                        ۱۰۵
۴-۳۳ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه اطلاع و شرکت در یک میتینگ سیاسی؛ در تاریخ ۲۲ /۳/ ۸۸ لغایت  ۲۷/۶/۸۸(ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)             ۱۰۶
۴-۳۴  : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه میزان استفاده از آیتم ” پسندیدم/ نپسندیدم اخبار و اطلاعات فیس بوک  در تاریخ  ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات)                                                                                                           ۱۰۷
۴-۳۵ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه میزان استفاده از آیتم  پسندیدم/ نپسندیدم در رابطه با اخبار و اطلاعات فیس بوک در تاریخ ۲۲ /۳/ ۸۸ لغایت  ۲۷/۶/۸۸(ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)                                                                                                           ۱۰۸
۴-۳۶  : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه شرکت در  گروه های  ایجاد شده توسط دوستان هم موضع شما، در فیس بوک درتاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات)                                                                                                          ۱۰۹
۴-۳۷  : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه شرکت  در  گروه های  ایجاد شده توسط دوستان هم موضع شما، در فیس بوک درتاریخ ۲۲ /۳/ ۸۸ لغایت  ۲۷/۶/۸۸ (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)                                                                                                       ۱۱۰
 
۴-۳۸  : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه میزان کامنت گذاشتن در فضاهای متعلق
به هواداران کاندیدای مورد نظر در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات)                                                                                                           ۱۱۱
۴-۳۹ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه میزان کامنت گذاشتن در فضاهای متعلق به هواداران کاندیدای مورد نظر در تاریخ ۲۲ /۳/ ۸۸ لغایت ۲۷/۶/۸۸ (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)                                                                                                           ۱۱۲
۴-۴۰ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه به اشتراک گذاشتن اخبار و اطلاعات انتخاباتی موجود در صفحات فیس بوک دوستان هم موضع خود  در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات)                                                                                    ۱۱۳
۴-۴۱ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه  به اشتراک گذاشتن اخبار و اطلاعات انتخاباتی موجود در صفحات فیس بوک دوستان هم موضع خود  در تاریخ ۲۲ /۳/ ۸۸ لغایت۲۷/۶/۸۸  (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)                                                                   ۱۱۴
۴-۴۲ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه اشتراک گذاشتن  اخبار و اطلاعات انتخاباتی موجود در صفحات فیس بوک دوستان خود با گرایش سیاسی متفاوت در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات)                                                     ۱۱۵
۴-۴۳ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه اشتراک گذاشتن  اخبار و اطلاعات انتخاباتی موجود در صفحات فیس بوک دوستان خود با گرایش سیاسی متفاوت در تاریخ ۲۲ /۳/ ۸۸ لغایت۲۷/۶/۸۸  (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)                                                   ۱۱۶
۴-۴۴ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه میزان دریافت اخبار و اطلاعات از طریق فیس بوک در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات)   ۱۱۷
۴-۴۵  : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه میزان به اشتراک گذاشتن اخبار و اطلاعات انتخاباتی موجود در صفحات فیس بوک دوستان خود با گرایش سیاسی متفاوت در تاریخ ۲۲ /۳/ ۸۸ لغایت۲۷/۶/۸۸  (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)               ۱۱۸
۴-۴۶ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه میزان اعتماد به اخباری که توسط رقبای انتخاباتی در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات)،منتشر می شوند                                                                                                            ۱۱۹
 
۴-۴۷  : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه  میزان اعتماد به اخباری که توسط رقبای انتخاباتی در تاریخ ۲۲ /۳/ ۸۸ لغایت۲۷/۶/۸۸  (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس )منتشر می شوند                                                                                                               ۱۲۰
۴-۴۸ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه میزان کامنت گذاری برای افرادی که برای شما در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات) کامنت  گذاشتن                                                                                                             ۱۲۱
۴-۴۹ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه میزان کامنت گذاری برای افرادی که برای شما  در تاریخ  ۲۲ /۳/ ۸۸ لغایت۲۷/۶/۸۸  (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس ) کامنت گذاشتن                                                                                                                ۱۲۲
۴-۵۰ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه میزان فوروارد پیام ها و اخبار های که توسط رقبای انتخاباتی در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات)، منتشر می شد                                                                                                                ۱۲۳
۴-۵۱ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه میزان فوروارد پیام ها و اخبار های که توسط رقبای انتخاباتی در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات)، منتشر می شد                                                                                                      ۱۲۴
۴-۵۲ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه تحقیق قبل از اضافه کردنی شخصی به لیست دوستان خود در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات)                                                                                                               ۱۲۵
۴-۵۳  : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه تحقیق قبل از اضافه کردنی شخصی به لیست دوستان خود در تاریخ ۲۲ /۳/ ۸۸ لغایت۲۷/۶/۸۸  (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس                                                                                                         ۱۲۶
۴-۵۴  : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه عضویت در فضای عمومی ایجاد شده در فیس بوک که مخالف نظر سیاسی شما بوده در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات)                                                                                                         ۱۲۷
۴-۵۵  : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه عضویت  در فضای عمومی ایجاد شده
در فیس بوک که مخالف نظر سیاسی شما بوده در تاریخ ۲۲ /۳/ ۸۸ لغایت۲۷/۶/۸۸  (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس )                                                                                                        ۱۲۸
۴-۵۶  : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه پذیرفتن در خواست فرد ناشناسی برای ملحق شدن به لیست دوستان شما در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات)                                                                                                               ۱۲۹
۴-۵۷  : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه پذیرفتن در خواست فرد ناشناسی برای ملحق شدن به لیست دوستان شما در تاریخ ۲۲ /۳/ ۸۸ لغایت  ۲۷/۶/۸۸(ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس )                                                                                                        ۱۳۰
 
۴-۵۸ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه فعال بودن با هویت واقعی در تاریخ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات) در شبکه               فیس بوک                                                                                                           ۱۳۱
۴-۵۹ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه  فعال بودن با هویت واقعی در تاریخ۲۲ /۳/ ۸۸ لغایت  ۲۷/۶/۸۸  (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس ) ، در شبکه
فیس بوک                                                                                                   ۱۳۲
۴-۶۰  : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه استفاده از عکس حقیقی خود در صفحه شخصی فیس بوک در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب
انتخابات)                                                                                                     ۱۳۳
۴-۶۱  : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه استفاده از عکس حقیقی خود در صفحه شخصی فیس بوک در تاریخ  ۲۲ /۳/ ۸۸ لغایت ۲۷/۶/۸۸ (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس )                                                                                                         ۱۳۴
۴-۶۲ : همبستگی بین  اعتماد در سرمایه اجتماعی درون گروهی و اعتماد در سرمایه اجتماعی برون گروهی                                                                                               ۱۳۸
۴-۶۳ : همبستگی بین  مبادله در سرمایه اجتماعی درون گروهی و مبادله در سرمایه اجتماعی برون گروهی                                                                                                ۱۳۹
۴-۶۴  : همبستگی بین  شبکه های اجتماعی در سرمایه اجتماعی درون گروهی و شبکه های اجتماعی در سرمایه اجتماعی برون گروهی                                                       ۱۴۰
فهرست اشکال
الگوی نظری تبیینی – ترکیبی رفتار شناسی : انتخابات شهروندان ایران                           ۵۱
مدل نظری                                                                                                      ۵۷
چکیده
هدف این پژوهش، بررسی سرمایه اجتماعی درون و برون گروهی کاربران فضای مجازی در سال ۸۸ با تاکید بر انتخابات دهم ریاست جمهوری در ایران بوده است. روش، از نوع زمینه یابی یا پیمایش انتخاب شد، و برای اجرای ابزار پژوهش و گردآوری داده های لازم، پرسشنامۀ حضوری محقق ساخته ای طراحی شد که طی روند پیش آزمون، ضریب اعتبار۷۷/۰ و ضریب پایایی۷۵/۰ مورد محاسبه قرار گرفت و به وسیلۀ آن داده ها گردآوری شد. جامعه آماری شامل دانشجویان سال های سوم و چهارم تحصیلی در دورۀ کارشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بود که با بهره گرفتن از نمونه گیری تصادفی ساده تعداد ۲۱۴ نفر مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها نشان دهندۀ تفاوت میزان سرمایه اجتماعی درون گروهی طرفداران نامزدها قبل و بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری بود، یعنی میزان سرمایه اجتماعی درون گروهی طرفداران نامزدها بعد از انتخابات بیشتر از میزان آن قبل از انتخابات است و این انتخابات باعث افزایش سرمایه اجتماعی درون گروهی طرفداران نامزدها در فضای مجازی شده است. همچنین این فرض که انتخابات دهم ریاست جمهوری در ایران باعث کاهش سرمایه اجتماعی برون گروهی طرفداران نامزدها در فضای مجازی شده است مورد تأیید قرار گرفت. یافته های تکمیلی نشان داد که هر اندازه میزان سه شاخص اعتماد، مبادله، و شبکه های اجتماعی در سرمایه اجتماعی درون گروهی بیشتر می شود، اعتماد در سرمایه اجتماعی برون گروهی کاهش می یابد. با توجه به میزان تاثیر این سه مولفه(اعتماد، شبکه و مبادله) بر سرمایه اجتماعی درون و برون گروهی، می توان گفت در فضای مجازی موجود در دانشجویان مورد مطالعه، سرمایه اجتماعی برون گروهی کاهش و سرمایه اجتماعی درون گروهی افزایش یافته است.
واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی درون گروهی، سرمایه اجتماعی برون گروهی، فضای مجازی، انتخابات
فصل اول :

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *