۲-۹-۲- نظریه نقش­ها۲۱

۲-۹-۳- نظریه شبکه­ ای۲۱

۲-۹-۴- نظریه­ های آسیب­شناسی یا انحرافات اجتماعی.۲۲

۲-۹-۵- نظریه کارکردگرایی۲۳

۲-۹-۶- نظریه همسان همسری.۲۳

۲-۹-۷- نظریه مبادله اجتماعی.۲۴

۲-۹-۸- نظریه­ های کلان۲۴

۲-۹-۸-۱- بحران ارزش­ها.۲۴

عنوان                                                                                                            صفحه

۲-۹-۸-۲- نظریه آنومی.۲۵

۲-۹-۸-۳- بحران وجدان جمعی۲۵

۲-۹-۸-۴- مشکلات اقتصادی.۲۵

۲-۹-۹- نظریه­ های خرد.۲۶

۲-۹-۹-۱- نظریه توزیع قدرت۲۶

۲-۹-۹-۲- نظریه نیاز- انتظار۲۶

۲-۹-۹-۳- نظریه تسری۲۶

۲-۹-۹-۴- نظریه خود میان­بینی.۲۶

۲-۱۰- عوامل مؤثر بر طلاق.۲۷

۲-۱۰-۱- عوامل اجتماعی۲۷

۲-۱۰-۲- عوامل فردی.۲۷

۲-۱۰-۳- عوامل ارتباطی.۲۸

۲-۱۱- خانواده.۲۸

۲-۱۲- چارچوب ارتباط خانوادگی۳۰

۲-۱۳- ساختار خانواده.۳۱

۲-۱۴- خرده نظام­ها.۳۳

۲-۱۵- عملکرد خانواده۳۴

عنوان                                                                                                            صفحه

۲-۱۵-۱- حل مسئله۳۴

۲-۱۵-۲- ارتباط.۳۴

۲-۱۵-۳- نقش­ها.۳۴

۲-۱۵-۴- همراهی عاطفی۳۵

۲-۱۵-۵- کنترل رفتار.۳۵

۲-۱۶- سازگاری در خانواده۳۷

۲-۱۷- دیدگاه ­ها و رویکردهای تبیین خانواده۳۹

۲-۱۷-۱- رویکرد بین نسلی.۳۹

۲-۱۷-۲- رویکرد ساختاری.۴۱

۲-۱۷-۳- رویکرد ارتباطی – راهبردی.۴۲

۲-۱۸- بهداشت روانی خانواده.۴۳

۲-۱۸-۱- آموزش خانواده۴۴

۲-۱۸-۲- خانواده ازهم­گسیخته و آسیب­های اجتماعی۴۵

۲-۱۸-۳- کودک‌آزاری.۴۶

۲-۱۸-۴- کارکردهای مثبت خانواده.۴۷

۲-۱۸-۴-۱- تنظیم روابط جنسی و تولید مثل۴۷

۲-۱۸-۴-۲- جامعه‌پذیری۴۷

عنوان                                                                                                            صفحه

۲-۱۸-۴-۳- مراقبت و نگهداری۴۷

۲-۱۸-۴-۴- تعیین پایگاه اجتماعی۴۷

۲-۱۸-۴-۵- حمایت عاطفی و تأمین عشق و محبت و امنیت برای فرد۴۷

۲-۱۹- کارکردهای منفی خانواده۴۸

۲-۱۹-۱- وجود علاقه عاطفی قوی بین اعضاء۴۸

۲-۱۹-۲- نادیده گرفتن کار زنان در خانواده۴۸

۲-۱۹-۳- خشونت خانوادگی۴۸

۲-۲۰- شخصیت۴۸

۲-۲۱- تعریف شخصیت۴۸

۲-۲۲- نظریه­ های شخصیت.۵۰

۲-۲۲-۱- رویکرد روان پویشی۵۰

۲-۲۲-۱-۱- نظریه فروید.۵۰

۲-۲۲-۱-۲- نظریه آدلر۵۱

۲-۲۲-۱-۳- نظریه یونگ.۵۲

۲-۲۲-۱-۴- نظریه کلین۵۲

۲-۲۲-۱-۵- نظریه هورنای۵۳

۲-۲۲-۱-۶- نظریه اریک فروم۵۳

عنوان                                                                                                            صفحه

۲-۲۲-۱-۷- نظریه­ های سالیوان.۵۴

۲-۲۲-۲- نظریه­ های یادگیری.۵۴

۲-۲۲-۲-۱- نظریه اسکینر.۵۵

۲-۲۲-۲-۲- نظریه بندورا۵۵

۲-۲۲-۲-۳- نظریه راتر و میشل۵۶

۲-۲۲-۳- رویکرد انسان گرایی – وجودی۵۶

۲-۲۲-۳-۱- نظریه کلی.۵۷

۲-۲۲-۳-۲- نظریه راجرز۵۷

۲-۲۲-۳-۳- نظریه مزلو.۵۸

۲-۲۲-۴- نظریه­ های صفات و عاملی.۵۸

۲-۲۲-۴-۱- نظریه کتل۵۹

۲-۲۲-۴-۲- نظریه آیزنگ۶۰

۲-۲۲-۴-۳- نظریه آلپورت۶۰

۲-۲۳- ویژگی­های شخصیت۶۲

۲-۲۳-۱- پنج عامل بزرگ شخصیت.۶۲

۲-۲۳-۱-۱- روان‌نژندی۶۲

۲-۲۳-۱-۲- برون‌گرایی.۶۲

عنوان                                                                                                            صفحه

۲-۲۳-۱-۳- انعطاف‌پذیری۶۳

۲-۲۳-۱-۴- دل‌پذیری.۶۳

۲-۲۳-۱-۵- مسئولیت‌پذیری.۶۳

۲-۲۴- پیشینه پژوهش۶۴

۲-۲۴-۱- پژوهش­های داخلی۶۴

۲-۲۴-۲- پژوهش­های خارجی۶۹

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش

۳-۱- مقدمه۷۳

۳-۲- روش پژوهش.۷۴

۳-۳- متغیرهای پژوهش.۷۴

۳-۳-۱- متغیر پیش‌بین.۷۴

۳-۳-۲- متغیر ملاک.۷۴

۳-۴- جامعه آماری.۷۵

۳-۵- حجم نمونه.۷۵

۳-۶- روش نمونه‌گیری۷۵

۳-۷- ابزار جمع­آوری داده ­ها۷۵

۳-۸- روایی و پایایی۷۷

عنوان                                                                                                            صفحه

۳-۹- روش­ تجزیه‌وتحلیل داده ­ها۷۸

۳-۹-۱- آمار توصیفی۷۸

۳-۹-۲- آمار استنباطی.۷۸

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده­ ها

۴-۱- مقدمه۸۰

۴-۲- تحلیل توصیفی داده­ ها.۸۰

۴-۲-۱- تحلیل داده ­های جدول ۴-۱.۸۱

۴-۲-۲- تحلیل داده ­های جدول ۴-۲.۸۲

۴-۲-۳- تحلیل داده ­های جدول ۴-۳.۸۳

۴-۳- داده ­های استنباطی.۸۴

۴-۳-۱- تحلیل داده ­های جدول ۴-۴.۸۴

۴-۳-۲- تحلیل داده ­های جدول ۴-۵.۸۵

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

۵-۱- مقدمه۸۸

۵-۲- خلاصه پژوهش۸۹

۵-۳- پیشنهادها۹۳

۵-۳-۱- پیشنهادهای کاربردی۹۳

عنوان                                                                                                            صفحه

۵-۳-۲- پیشنهادهای پژوهشی.۹۳

۵-۴- محدودیت­های پژوهشی.۹۴

۵-۵- منابع و مأخذ.۹۹

۵-۵-۱- منابع فارسی.۱۰۰

۵-۵-۲- منابع لاتین۱۰۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول شماره ۳-۱ مقادیر آلفای کرون باخ به تفکیک هر یک از خرده مقیاس­ها۷۷

جدول شماره ۴-۱ شاخص ­های توصیفی متغیرهای اصلی به تفکیک گروه۸۰

جدول شماره ۴-۲ تعداد افراد هر گروه برحسب سطح تحصیلات۸۲

جدول شماره ۴-۳ تعداد افراد هر گروه برحسب وضعیت اقتصادی.۸۳

جدول شماره ۴-۴ مقایسه میانگین سلامت خانواده افراد متقاضی طلاق و عادی.۸۴

جدول شماره ۴-۵ تحلیل واریانس یک‌راهه مقایسه ویژگی­های شخصیتی افراد متقاضی طلاق و عادی۸۵

 

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه سلامت خانواده و ویژگی­های شخصیتی زنان متقاضی طلاق وزنان عادی شهر کرمانشاه بود. روش پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه­ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش زنان متقاضی طلاق شامل کلیه زنان متقاضی طلاق که در سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ به دلیل اختلافات زناشویی به دادگستری شهر کرمانشاه مراجعه و تقاضای طلاق نموده‌اند، بود و در بخش زنان عادی شامل زنان کارمند بود. به روش نمونه گیری دسترس (برای زنان متقاضی طلاق) و تصادفی (برای زنان عادی) تعداد ۱۴۳ نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شد. برای جمع­آوری داده­ ها از فرم کوتاه سلامت خانواده اصلی و فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی NEO استفاده شد و داده ­های جمع‌ آوری‌شده با بهره گرفتن از آزمون­های آماری t گروه­های مستقل و آزمون تحلیل واریانس بررسی شد. نتایج نشان داد که بین سلامت خانواده و ویژگی­های شخصیتی زنان متقاضی طلاق وزنان عادی تفاوت معناداری وجود دارد. به‌طوری‌که سلامت خانواده زنان عادی بیشتر از زنان متقاضی طلاق بود. همچنین نتایج بیانگر آن بود که زنان متقاضی طلاق نسبت به زنان عادی بیش­تر حائز ویژگی شخصیتی روان رنجور خویی بودند و همچنین زنان عادی نسبت به زنان متقاضی طلاق بیشتر حائز ویژگی شخصیتی برونگرایی، انعطاف­پذیری و دل­پذیری بودند.

کلیدواژه: سلامت خانواده، زنان متقاضی طلاق، ویژگی شخصیتی.

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

۱-۱- مقدمه

خانواده نوعی نظام اجتماعی و واحدی عاطفی است که کانون رشد و التیام تغییر و تحول و آسیب­شناسی اعضاء و روابط بین آن‌ هاست، در بین نهادهای مختلف اجتماعی کانون مقدس خانواده به‌عنوان بهترین تجلی‌گاه فرهنگ حاکم بر سایر نهادها محل ارضاء نیازهای گوناگون جسمی، عقلانی، عاطفی شناخته‌شده است. همچنین خانواده عامل همبستگی و شرط تعادل اجتماعی و رکن اصلی جامعه است؛ که در هر عضوی و نسلی عملکرد دارد و معمولاً این عملکرد در الگوهای تعاملی اعضایش تجلی پیدا می‏کند. ویلیام گود در کتاب خانواده و جامعه می‏نویسد: «نهاد خانواده تنها نظام اجتماعی است که در همه‏ی‏ جوامع پذیرفته‌شده است» و ادامه دارد (‏احمدی، ۱۳۸۶). تقریباً همه‏ی‏ متفکرین روان­شناسی و اجتماعی بر این باورند که برای حفظ حیات اجتماعی لازم است که نهاد خانواده از سلامت، صلابت و قوام برخوردار باشد. ازدواج ‏یکی از سه‌نقطه‌ی‏ عطف زندگی انسان است. ‏یعنی تولد، ازدواج تمرگ، ازدواج با ایجاد تغییراتی در دیدگاه فرد نسبت به خود، همسر، جهان، مرتبط می‏باشد، فردی که ازدواج می‏کند در زمینه‏های ویژگی‏های روان‌شناختی، فردی و اجتماعی تحت تأثیر تغییراتی قرارمی‏گیرد؛ بنابراین اگر اختلال مهمی‏ در ازدواج فرد رخ دهد، همه‏ی‏ فرایندهای فردی، بین فردی و اجتماعی وی تحت تأثیر قرار می‏گیرد (‏ریاحی و همکاران، ۱۳۸۶).

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *