سیاست‌های مناسب توسعه‌ی

 کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات

چکیده

فناوری اطلاعات و ارتباطات را می‌‌توان از جمله تمهیدات و ابزارهای بی‌بدیل و غیرقابل چشم‌پوشی در حل و فصل برخی از مسایل و چالش‌های توسعه از جمله اشتغال دانست. فرصت‌های شغلی متنوع و جدید، نتیجه‌ی توسعه‌ی فناوری است. با توسعه‌ی صنعت در اثر توسعه‌ی فناوری، بسیاری مشاغل جدید مرتبط با آن صنعت به وجود می‌آید.

در پژوهش هدف تدوین سیاست‌های مناسب برای توسعه‌ی کارآفرینی‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات است. لذا سه مولفه‌ی تاثیر سیاست‌های دولت در توسعه‌ی فناوری اطلاعات و تاثیر توسعه‌ی فناوری اطلاعات بر توسعه‌ی کارآفرینی و بازخورد توسعه‌ی کارآفرینی بر تغییر، بهبود و وضع سیاست‌های جدید بررسی شد، که هر سه مولفه به اثبات رسید.

بر اساس یافته‌ی پژوهش حاضر دولت با تدوین سیاست‌های مناسب حمایتی، آموزشی و فرهنگ‌سازی در حوزه‌ی فناوری اطلاعات بر توسعه‌ی آن در کلیه‌ی ابعاد اعم از توسعه‌‌ی زیرساخت، توسعه‌ی منابع انسانی، توسعه‌ی نهادها و توسعه‌ی محتوا و کاربردهای فناوری اطلاعات تاثیرگذار است و توسعه‌ی فناوری اطلاعات در زمینه‌های زیرساخت، منابع انسانی، نهادها و کاربردهای آن که از مولفه‌ی اول حاصل شد بر نوآوری در کسب‌وکار؛ ایجاد،  رشد و توسعه‌ی کسب‌وکارها و در نتیجه بر توسعه‌ی کارآفرینی موثر است و هم‌چنین نتایج حاصل از توسعه‌ی کارآفرینی در اثر توسعه‌ی فناوری اطلاعات بر تدوین سیاست‌های جدید حمایتی؛ آموزشی و فرهنگ‌سازی توسط دولت موثر است.

کلید واژه­ها: سیاست‌گذاری، کارآفرینی، فناوری اطلاعات

 

 

فهرست مطالب:

مقدمه. ۱

۱-        فصل اول:  کلیات تحقیق. ۲

۱-۱- مقدمه ۲

۱-۲-. بیان مسأله ۳

۱-۳-. اهمیت و ضرورت تحقیق. ۱۰

۱-۴-. اهداف تحقیق. ۱۱

۱-۴-۱- هدف اصلی ۱۱

۱-۴-۲- اهداف فرعی ۱۱

۱-۵-. سوال‌های تحقیق. ۱۱

۱-۵-۱- سوال اصلی ۱۱

۱-۵-۲- سوال‌های فرعی ۱۱

۱-۶-. تعریف مفاهیم و اصطلاحات تحقیق. ۱۱

۱-۶-۱- فناوری اطلاعات. ۱۱

۱-۶-۲- سیاست‌گذاری یا تدوین سیاست. ۱۴

۱-۶-۳- سیاست‌گذاری کارآفرینی ۱۵

۱-۶-۴- کارآفرینی‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات. ۱۷

۱-۶-۵- اسناد تاثیرگذار در تدوین سیاست کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات. ۱۷

۱-۶-۶- کشورهای هدف در سند چشم‌انداز ۱۷

۱-۶-۷- نقش برنامه‌ریزی ملی در سیاست‌گذاری توسعه‌ی کارآفرینی ۱۸

۱-۷-. کلیات روش تحقیق. ۱۹

۱-۸-. قلمرو تحقیق. ۲۰

۱-۹-. سازماندهی تحقیق. ۲۰

۲-فصل دوم:  مبانی نظری و بررسی پیشینه تحقیق. ۲۲

۲-۱-. مقدمه ۲۲

۲-۲-. مبانی نظری تحقیق (شامل تعاریف، الگوها و مدل‌های مطرح). ۲۲

۲-۲-۱- مدل توسعه‌ی فناوری اطلاعات. ۲۳

۲-۲-۲- ویژگی‌های شخصیتی کارآفرین ۲۵

۲-۲-۳- مدل توسعه‌ی کارآفرینی ۲۶

۲-۲-۴- سیاست‌های توسعه‌ی کارآفرینی ۳۰

۲-۳-. بررسی نقادانه پیشینه تحقیق. ۳۴

۲-۳-۱- مروری بر پژوهش‌های خارجی ۳۴

۲-۳-۲- مروری بر پژوهش‌های داخلی ۳۶

۲-۳-۳- مروری بر اسناد بالادستی ۳۸

۲-۳-۳-۱- مروری بر سند چشم‌انداز بیست‌ساله. ۳۸

۲-۳-۳-۲- مروری بر سیاست‌های کلی نظام در بخش‌های مختلف. ۳۹

۲-۳-۳-۳- مروری بر برنامه‌ی پنجم توسعه. ۴۲

۲-۳-۳-۴- مروری بر نقشه جامع توسعه‌ی کارآفرینی ۴۴

۲-۳-۳-۵- سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات کشور. ۴۵

۲-۳-۴- مروری بر سیاست‎‌های مشابه در کشورهای پیشرو منطقه. ۵۰

۲-۴-. چارچوب نظری تحقیق. ۵۲

۲-۴-۱- جمع بندی کلی مرور ادبیات و ارائه‌ مدل مفهومی ۵۳

۲-۵-. قلمرو مکانی تحقیق. ۵۴

۳-فصل سوم:  روش‌شناسی تحقیق. ۵۵

۳-۱-. مقدمه ۵۵

۳-۲-. روش تحقیق. ۵۶

۳-۲-۱- فرایند اجرایی تحقیق (روندنما تحقیق) ۵۷

۳-۳- جامعه‌ی آماری ۵۸

۳-۳-۱- جامعه‌ی آماری در بخش کیفی ۵۸

۳-۳-۲- جامعه‌ی آماری در بخش کمی ۵۸

۳-۴-. حجم نمونه‌ی آماری ۵۸

۳-۴-۱- حجم نمونه‌ی در بخش کیفی ۵۸

۳-۴-۲- حجم نمونه‌ی در بخش کمی ۵۹

۳-۵ روش نمونه‌گیری ۶۱

۳-۵-۱- روش نمونه گیری در بخش کیفی ۶۱

۳-۵-۲- روش نمونه گیری در بخش کمی ۶۱

۳-۶-. روش‌های گردآوری داده‌ها. ۶۱

۳-۶-۱- روش گردآوری داده‌ها در بخش کیفی ۶۱

۳-۶-۲- ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کمی ۶۱

۳-۷- ویژگی‌های فنی (روایی و پایایی) ابزار گردآوری داده‌ها. ۶۲

۳-۷-۱- ویژگی‌های ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کیفی ۶۲

۳-۷-۲- ویژگی‌های ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کمی ۶۲

۳-۷-۳- روش سنجش پایایی ابزار ۶۲

۳-۷-۴-روش سنجش روایی ابزار ۶۳

۳-۷-۵- روش‌های تکمیلی گردآوری داده‌ها ۶۳

۳-۸- روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها. ۶۳

۳-۸-۱- روش تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی ۶۳

۳-۸-۲- روش تجزیه و تحلیل داده‌های کمی ۶۴

۴-       فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق. ۶۶

۴-۱. مقدمه ۶۶

۴-۲-. توصیف دموگرافیک نمونه‌های تحقیق. ۶۶

۴-۲-۱- توصیف دموگرافیک بخش مصاحبه با خبرگان ۶۶

۴-۲-۲- توصیف دموگرافیک تکمیل‌کنندگان پرسش‌نامه. ۶۸

۴-۲-۲-۱- تحلیل جنسیت پاسخگویان ۶۸

۴-۲-۲-۲- تحلیل میزان تحصیلات پاسخگویان ۶۹

۴-۲-۲-۳- تحلیل سمت و شغل پاسخگویان ۷۰

۴-۲-۲-۴- تحلیل زمینه‌ی کاری پاسخگویان ۷۱

۴-۲-۲-۵- تحلیل محل کار پاسخگویان ۷۲

۴-۲-۲-۶- تحلیل میزان سن پاسخگویان ۷۳

۴-۳-. تحلیل داده‌های کیفی تحقیق. ۷۵

۴-۳-۱- روش کار ۷۵

۴-۳-۲- کد گذاری جداول ۷۵

۴-۳-۲- خلاصه‌ی کدگذاری‌های محوری و باز ۷۷

۴-۳-۳- تحلیل کدهای محوری و باز ۹۲

۴-۳-۳-۱- سیاست‌های مناسب. ۹۲

۴-۳-۴-۲- توسعه‌ی فناوری اطلاعات. ۹۶

۴-۳-۴-۳- توسعه‌ی کارآفرینی ۱۰۲

۴-۴-. تحلیل داده‌های کمی تحقیق. ۱۰۵

۴-۴-۱- شاخص‌های توصیفی متغیرهای تحقیق ۱۰۶

۴-۴-۱-۱- شاخص‌های توصیفی مولفه اول: اثر سیاست‌های دولت در توسعه‌ی فا ۱۰۶

۴-۴-۱-۲- شاخص‌های توصیفی مولفه دوم: اثر توسعه‌ی فا بر توسعه‌ی کارآفرینی ۱۰۹

۴-۴-۱-۳- شاخص‌های توصیفی مولفه سوم: اثر توسعه‌ی کارآفرینی بر سیاست‌های دولت. ۱۱۲

۴-۴-۲- تحلیل داده‌ها متناسب با سوال‌ها و فرضیه‌های تحقیق ۱۱۵

۴-۴-۲-۱- تحلیل داده‌های مربوط به مولفه‌ی اول: اثر سیاست‌های دولت بر توسعه‌ی فا ۱۱۵

۴-۴-۲-۲- تحلیل داده‌های مربوط به مولفه‌ی دوم: اثر توسعه‌ی فا بر توسعه‌ی کارآفرینی ۱۱۷

۴-۴-۲-۳- تحلیل داده‌های مربوط به مولفه‌ی سوم: بازخورد توسعه‌ی کارآفرینی بر سیاست‌ها ۱۱۹

۴-۴-۲-۴- تحلیل مربوط به سیاست‌های مناسبت حمایتی و پشتیبانی ۱۲۱

۴-۴-۲-۵- تحلیل‌های مربوط نقش توسعه‌ی منابع انسانی ۱۲۳

۴-۴-۲-۶- تحلیل‌های مربوط نقش فرهنگ‌سازی. ۱۲۴

۴-۴-۲-۷- تحلیل‌های مربوط به نقش توسعه‌ی زیرساخت. ۱۲۵

۴-۴-۲-۸- تحلیل‌های مربوط به نقش توسعه‌ی نهادها ۱۲۶

۴-۴-۲-۹- تحلیل‌های مربوط به نقش توسعه‌ی محتوا و کاربرد. ۱۲۷

۴-۴-۳- پاسخ به سوال‌های فرعی پژوهش. ۱۲۸

۴-۴-۳-۱- نقش توسعه‌ی زیرساخت‌ها در توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات. ۱۲۸

۴-۴-۳-۲- نقش توسعه‌ی منابع انسانی در توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات. ۱۲۸

۴-۴-۳-۳- نقش توسعه‌ی محتوا و کاربرددر توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات. ۱۲۸

۴-۴- نتیجه گیری ۱۲۹

۵-فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها ۱۳۱

۵-۱-. مقدمه ۱۳۱

۵-۲-. تحلیل بر اساس مبانی نظری، سوال‌ها و فرضیه‌های تحقیق. ۱۳۱

۵-۲-۱- خلاصه روند تحقیق ۱۳۱

۵-۲-۲- بحث و نتیجه گیری. ۱۳۲

۵-۳- بحث و جمع بندی ۱۳۶

۵-۳-۱- تبیین مدل نهایی تحقیق ۱۳۶

۵-۴-. پیشنهادهای تحقیق بر اساس مبانی نظری، سوال‌ها و فرضیه‌های تحقیق. ۱۳۷

۵-۴-۱- پیشنهادهای کاربردی. ۱۳۷

۵-۴-۲- پیشنهادهای سیاست‌گذاری. ۱۳۸

۵-۴-۳- پیشنهادها جهت پژوهش‌های آینده ۱۳۸

منابع. ۱۳۹

منابع فارسی. ۱۳۹

منابع انگلیسی. ۱۴۱

پیوست‌ها ۱۴۳

پ-۱- نمونه‌یی از ابزارهای گردآوری داده‌ها (بخش کیفی – سوالات مصاحبه). ۱۴۳

پ-۲- نمونه‌یی از ابزارهای گردآوری داده‌ها (بخش کمی – پرسش‌نامه). ۱۴۴

پ-۳- شواهد مستند گردآوری داده‌ها (بخش کیفی – مصاحبه). ۱۵۳

پ-۴- نتایج تحلیل نرم‌افزاری داده‌ها (کمی – پرسش‎نامه). ۱۶۴

پ-۵- کدگذاری اسناد بالادستی. ۱۷۱

واژه‌نامه فارسی به انگلیسی ۱۸۳

واژه‌نامه‌ی انگلیسی به فارسی ۱۸۶

 

فهرست جداول

 

جدول ‏۱‑۱- نام کشورهای منطقه‌ی مد نظر در سند چشم‌انداز (استخراج از رضایی، مبینی، ۱۳۸۵) ۱۸

جدول ‏۲‑۱- مقایسه‌ی الگوهای خط مشی دولتی در توسعه کارآفرینی (داوری، رضایی کلیدبری ۱۳۸۵) ۳۱

جدول ‏۲‑۲- خلاصه‌یی از برخی از پژوهش‌های خارجی مرتبط با موضوع. ۳۴

جدول ‏۲‑۳- خلاصه‌یی از برخی از پژوهش‌های داخلی مرتبط با موضوع. ۳۶

جدول ‏۲‑۴- بررسی موارد مرتبط با کارآفرینی و فناوری اطلاعات در سیاست‌های کلی نظام. ۳۹

جدول ‏۲‑۵- بررسی موارد مرتبط با کارآفرینی و فناوری اطلاعات در برنامه‌ی پنجم توسعه. ۴۲

جدول ‏۲‑۶- بررسی موارد مرتبط با فناوری اطلاعات در نقشه‌ی جامع توسعه‌ی کارآفرینی ۴۴

جدول ‏۲‑۷- بررسی موارد مرتبط با کارآفرینی در سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات. ۴۵

جدول ‏۲‑۸- مقایسه‌ی سیاست‌های کارآفرینی در حوزه‌ی فاوا برخی از کشورهای منطقه. ۵۰

جدول ‏۴‑۱- فهرست خبرگان ۶۷

جدول ‏۴‑۲- جنسیت پاسخگویان ۶۸

جدول ‏۴‑۳- میزان تحصیلات پاسخگویان ۶۹

جدول ‏۴‑۴- سمت سازمانی پاسخگویان ۷۰

جدول ‏۴‑۵- زمینه‌ی کاری پاسخگویان ۷۱

جدول ‏۴‑۶- محل کار پاسخگویان ۷۲

جدول ‏۴‑۷- تحلیل سن پاسخگویان ۷۳

جدول ‏۴‑۸- میزان فراوانی سن پاسخگویان ۷۴

جدول ‏۴‑۹- روش کدگذاری سازه‌های تحقیق ۷۵

جدول ‏۴‑۱۰- راهنمای سایر کدها ۷۶

جدول ‏۴‑۱۱- خلاصه‌ی کدگذاری سیاست‌های مناسب (مستخرج از مصاحبه‌ها و اسناد) ۷۷

جدول ‏۴‑۱۲- خلاصه‌ی کدگذاری توسعه‌ی فناوری اطلاعات (مستخرج از مصاحبه‌ها و اسناد) ۸۴

جدول ‏۴‑۱۳- خلاصه‌ی کدگذاری مولفه‌ی سوم: توسعه‌ی کارآفرینی (مستخرج از مصاحبه‌ها و اسناد) ۹۰

جدول ‏۴‑۱۴- ضریب پایایی پرسش‌نامه. ۱۰۵

جدول ‏۴‑۱۵- فراوانی مربوط به طیف لیکرت مولفه اول: اثر سیاست‌های دولت در توسعه‌ی فا ۱۰۶

جدول ‏۴‑۱۶- جدول آمار توصیفی مولفه اول: اثر سیاست‌های دولت در توسعه‌ی فا ۱۰۷

جدول ‏۴‑۱۷- فراوانی و درصد مربوط به مولفه اول: تاثیر سیاست‌های دولت در توسعه‌ی فا ۱۰۸

جدول ‏۴‑۱۸- فراوانی مربوط به طیف لیکرت مولفه دوم: اثر توسعه‌ی فا بر توسعه‌ی کارآفرینی ۱۰۹

جدول ‏۴‑۱۹- جدول آمار توصیفی مولفه دوم: اثر توسعه‌ی فا بر توسعه‌ی کارآفرینی ۱۱۰

جدول ‏۴‑۲۰- فراوانی و درصد مربوط به مولفه دوم: تاثیر توسعه‌ی فا بر توسعه‌ی کارآفرینی ۱۱۱

جدول ‏۴‑۲۱- فراوانی مربوط به طیف لیکرت مولفه سوم: بازخورد توسعه‌ی کارآفرینی بر سیاست‌های دولت. ۱۱۲

جدول ‏۴‑۲۲- جدول آمار توصیفی مولفه سوم: اثر توسعه‌ی کارآفرینی بر سیاست‌های دولت. ۱۱۳

جدول ‏۴‑۲۳- فراوانی و درصد مربوط به مولفه سوم: بازخورد توسعه‌ی کارآفرینی بر سیاست‌های دولت. ۱۱۴

جدول ‏۴‑۲۴- مجموع پاسخ‌های مربوط به تاثیر سیاست‌های دولت در توسعه‌ی فناوری اطلاعات. ۱۱۵

جدول ‏۴‑۲۲- آزمون مولفه‌ی اول ۱۱۵

جدول ‏۴‑۲۶- آزمون مربوط به سوالات ۱ تا ۱۲ مولفه‌ی اول ۱۱۶

جدول ‏۴‑۲۷- مجموع پاسخ‌های مربوط به تاثیر توسعه‌ی فناوری اطلاعات بر توسعه‌ی کارآفرینی ۱۱۷

جدول ‏۴‑۲۵- آزمون مولفه‌ی دوم. ۱۱۷

جدول ‏۴‑۲۹- آزمون مربوط به سوالات ۱۳ تا ۲۸ مولفه‌ی دوم. ۱۱۸

جدول ‏۴‑۳۰- مجموع پاسخ‌های مربوط به بازخورد توسعه‌ی کارآفرینی بر سیاست‌های دولت. ۱۱۹

جدول ‏۴‑۲۸- آزمون مولفه‌ی سوم. ۱۱۹

جدول ‏۴‑۳۲- آزمون مربوط به سوالات ۲۹ تا ۴۰ مولفه‌ی سوم. ۱۲۰

جدول ‏۴‑۳۳- جدول آمار توصیفی مربوط به سیاست‌های مناسب حمایتی و پشتیبانی ۱۲۱

جدول ‏۴‑۳۴- آزمون مربوط به سیاست‌های حمایتی و پشتیبانی ۱۲۲

جدول ‏۴‑۳۵- جدول آمار توصیفی مربوط به نقش توسعه‌ی منابع انسانی ۱۲۳

جدول ‏۴‑۳۶- آزمون مربوط به نقش توسعه‌ی منابع انسانی ۱۲۳

جدول ‏۴‑۳۷- جدول آمار توصیفی مربوط به نقش فرهنگ‌سازی ۱۲۴

جدول ‏۴‑۳۸- آزمون مربوط به به نقش فرهنگ‌سازی ۱۲۴

جدول ‏۴‑۳۹- جدول آمار توصیفی مربوط به نقش توسعه‌ی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات. ۱۲۵

جدول ‏۴‑۴۰- آزمون مربوط به نقش توسعه‌ی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات. ۱۲۵

جدول ‏۴‑۴۱- جدول آمار توصیفی مربوط به نقش توسعه‌ی نهادهای فناوری اطلاعات. ۱۲۶

جدول ‏۴‑۴۲- آزمون مربوط به نقش توسعه‌ی نهادهای فناوری اطلاعات. ۱۲۶

جدول ‏۴‑۴۳- جدول آمار توصیفی مربوط به نقش توسعه‌ی محتوا و کاربردهای فناوری اطلاعات. ۱۲۷

جدول ‏۴‑۴۴- آزمون مربوط به نقش توسعه‌ی محتوا و کاربردهای فناوری اطلاعات. ۱۲۷

جدول ‏۵‑۱- سیاست‌های مناسب توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات. ۱۳۴

جدول پ-۱- پاسخ‌ها و کدگذاری مصاحبه با خبره‌ی اول (مهندس ریاضی) ۱۵۳

جدول پ-۲- کدگذاری مصاحبه با خبره‌ی دوم (مهندس حکیم جوادی) ۱۵۶

جدول پ-۳- کدگذاری مصاحبه با خبره‌ی سوم (دکتر یزدانیان) ۱۵۸

جدول پ-۴- کدگذاری مصاحبه با خبره‌ی ششم (مهندس اسفیدانی) ۱۶۱

جدول پ-۵- کدگذاری عبارات استخراجی از مصاحبه‌های وزیر ارتباطات با مطبوعات. ۱۶۲

جدول پ-۶- ضریب پایایی پرسش‌نامه. ۱۶۴

جدول پ-۷- کدگذاری عبارت استخراجی از سند چشم‌انداز بیست‌ساله. ۱۷۱

جدول پ-۸- کدگذاری عبارت استخراجی از سیاست‌های کلی نظام. ۱۷۲

جدول پ-۹- کدگذاری عبارت استخراجی از برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی پنجم ۱۷۵

جدول پ-۱۰- کدگذاری عبارت استخراجی از نقشه‌ی جامع کارآفرینی ۱۷۷

جدول پ-۱۱- کدگذاری عبارت استخراجی از سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات کشور. ۱۷۸

جدول پ-۱۲- کدگذاری عبارت استخراجی از اسناد کشورهای منطقه. ۱۸۲

 

 

فهرست نمودارها، عکس‌ها و نقشه‌ها

شکل ‏۱‑۱- نقشه‌ی جامع توسعه‌ی کارآفرینی در کشور. ۱۶

شکل ‏۱‑۲- نحوه‌ی سازمان‌دهی تحقیق ۲۰

شکل ‏۲‑۱- نحوه‌ی بخش‌بندی مباحث نظری ۲۲

شکل ‏۲‑۲- مدل توسعه‌ی فناوری اطلاعات UNDP (فتحیان، مهدوی نور؛ ۱۳۸۷ ص ۸۶). ۲۳

شکل ‏۲‑۳- مدل فرایند کارآفرینی از دیدگاه فری (احمدپور، مقیمی ۱۳۸۷) ۲۶

شکل ‏۲‑۴- مدل سیستمی فرایند کارآفرینی از دیدگاه دکتر احمدپور. ۲۷

شکل ‏۲‑۵- الگوی پیشنهادی برای سازمان‌های مسؤول توسعه‌ی کارآفرینی(داوری، رضایی کلیدبری ۱۳۸۵) ۳۳

شکل ‏۲‑۶- مولفه‌های تاثیرگذار بر تدوین سیاست‌های مناسب توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فا ۵۲

شکل ‏۲‑۷- مدل مفهومی اولیه‌ی بر مبنای ادبیات موضوع. ۵۴

شکل ‏۳‑۱- مراحل پژوهش ۵۷

شکل ‏۴‑۱- نمودار جنسیت پاسخگویان ۶۸

شکل ‏۴‑۲- نمودار میزان تحصیلات پاسخگویان ۶۹

شکل ‏۴‑۳- نمودار سمت پاسخگویان ۷۰

شکل ‏۴‑۴- نمودار زمینه‌ی کاری پاسخگویان ۷۱

شکل ‏۴‑۵- نمودار محل کار پاسخگویان ۷۳

شکل ‏۴‑۶- نمودار ستونی مربوط به فراوانی مولفه‌ی اول: اثر سیاست‌های دولت بر توسعه‌ی فا ۱۰۷

شکل ‏۴‑۷- نمودار تجمعی مربوط به فراوانی مولفه‌ی اول: اثر سیاست‌های دولت بر توسعه‌ی فا ۱۰۸

شکل ‏۴‑۸- نمودار ستونی مربوط به فراوانی مولفه دوم: اثر توسعه‌ی فا بر توسعه‌ی کارآفرینی ۱۱۰

شکل ‏۴‑۹- نمودار تجمعی مربوط به فراوانی مولفه‌ی دوم: اثر توسعه‌ی فا بر توسعه‌ی کارآفرینی ۱۱۱

شکل ‏۴‑۱۰- نمودار ستونی مربوط به فراوانی مولفه سوم: بازخورد توسعه‌ی کارآفرینی بر سیاست‌های دولت. ۱۱۳

شکل ‏۴‑۱۱- نمودار تجمعی مربوط به فراوانی مولفه سوم: بازخورد توسعه‌ی کارآفرینی بر سیاست‌های دولت. ۱۱۴

شکل ‏۴‑۱۲- نمودار درصد فراوانی مربوط به مولفه اول ۱۱۶

شکل ‏۴‑۱۳- نمودار درصد فراوانی مربوط به مولفه دوم. ۱۱۸

شکل ‏۴‑۱۴- نمودار درصد فراوانی مربوط به مولفه سوم. ۱۲۰

شکل ‏۵‑۱- مدل مفهومی نهایی پژوهش ۱۳۶

شکل پ- ‏۰۱- خروجی‌ SPSS در خصوص اثر سیاست‌های دولت در توسعه‌ی فناوری اطلاعات. ۱۶۵

شکل پ- ‏۰۲- خروجی‌ SPSS در خصوص اثر توسعه‌ی فناوری اطلاعات بر توسعه‌ی کارآفرینی ۱۶۵

شکل پ- ‏۰۳- خروجی‌ SPSS در خصوص اثر توسعه‌ی آفرینی بر سیاست‌های دولت. ۱۶۶

شکل پ- ‏۰۴- خروجی‌ SPSS در خصوص اثبات مدل مفهومی پژوهش ۱۶۶

شکل پ- ‏۰۵- خروجی‌ SPSS در خصوص اثر سیاست‌های مناسب حمایتی و پشتیبانی ۱۶۷

شکل پ- ‏۰۶- خروجی‌ SPSS در خصوص اثر سیاست‌های مناسب توسعه‌ی منابع انسانی ۱۶۷

شکل پ- ‏۰۷- خروجی‌ SPSS در خصوص اثر سیاست‌های مناسب فرهنگ‌سازی ۱۶۸

شکل پ- ‏۰۸- خروجی‌ SPSS در خصوص اثر سیاست‌های مناسب توسعه‌ی زیرساخت فا ۱۶۸

شکل پ- ‏۰۹- خروجی‌ SPSS در خصوص اثر سیاست‌های مناسب توسعه‌ی نهادهای فا ۱۶۹

شکل پ- ‏۰۱۰- خروجی‌ SPSS درخصوص اثرسیاست‌های مناسب توسعه‌ی محتوا وکاربردهای فا ۱۶۹

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *