۱-۳-۳-۱-۶- تبلیغ علیه جمهوری اسلامی.۷۵
۱-۳-۳-۱-۷- تحریص و تشویق علیه امنیت و منافع نظام۷۶
۱-۳-۳-۲- جرم انگاری علیه دین و ارزشهای دینی۷۶
۱-۳-۳-۲-۱- توهین به دین و مقدسات.۷۶
۱-۳-۳-۲-۲- انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی.۷۷
۱-۳-۳-۲-۳- توهین به مقام رهبری و مراجع تقلید.۷۷
۱-۳-۳-۲-۴- تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر۷۸
۱-۳-۳-۳- جرم انگاری در قلمرو حقوق فردی.۷۸
 
فهرست
۱-۳-۳-۳-۱- توهین و افترا.۷۹
۱-۳-۳-۳-۲- نشر اکاذیب۷۹
۱-۳-۳-۳-۳- تهدید.۷۹
۱-۳-۳-۳-۴- افشای اسرار شخصی۸۰
۱-۳-۳-۳-۵- سرقت ادبی.۸۰
بخش دوم:  پاسخ دهی و کنترل جرایم خبرگزاریها.۸۳
فصل اول:  مسئولیت ناشی از جرم خبرگزاری و اشخاص مسئول۸۵
    ۲-۱-۱- انواع مسئولیت۸۷
۲-۱-۱-۱- مسئولیت کیفری۸۷
۲-۱-۱-۱-۱- مسئولیت جمعی یا تضامنی .۸۷
۲-۱-۱-۱-۲- مسئولیت ترتیبی یا پلکانی.۸۷
۲-۱-۱-۱-۳- مسئولیت شخص واحد.۸۸
۲-۱-۱-۱-۴- رویکرد قانونگذاری ایران.۸۹
۲-۱-۱-۲- مسئولیت مدنی۹۰
۲-۱-۱-۲-۱- ارکان تحقق مسئولیت.۹۱
۲-۱-۱-۲-۱-۱- وجود خسارت.۹۲
۲-۱-۱-۲-۱-۱-۱- خسارت مادی.۹۲
۲-۱-۱-۲-۱-۱-۲- خسارت معنوی.۹۳
۲-۱-۱-۲-۱-۲- تقصیر یا فعل زیانبار.۹۴
۲-۱-۱-۲-۱-۳- وجود رابطه سببیت.۹۴
    ۲-۱-۲- اشخاص مسئول در خبرگزاریها.۹۵
۲-۱-۲-۱- صاحب امتیاز.۹۶
۲-۱-۲-۲- مدیر عامل۹۷
۲-۱-۲-۳- سایر اشخاص.۹۸
فصل دوم: انواع پاسخها.۱۰۱
 
فهرست
    ۲-۲-۱- پاسخهای کنشی.۱۰۳
۲-۲-۱-۱- پیشگیری اجتماعی.۱۰۴
۲-۲-۱-۲-  پیشگیری وضعی.۱۰۵
    ۲-۲-۲- پاسخهای واکنشی.۱۰۷
        ۲-۲-۲-۱- پاسخهای واکنشی غیر سرکوبگر.۱۰۷
۲-۲-۲-۱-۱- تذکر و اخطار کتبی ۱۰۷
۲-۲-۲-۱-۲- الزام به درج پاسخ۱۰۸
       ۲-۲-۲-۲- پاسخهای واکنشی سرکوبگر.۱۰۹
۲-۲-۲-۲-۱- مجازات اصلی.۱۰۹
۲-۲-۲-۲-۱-۱- مجازاتهای ممتاز قانون مطبوعات.۱۱۰
۲-۲-۲-۲-۱-۲- مجازات جرایم عادی مندرج در قانون مجازات اسلامی۱۱۱
۲-۲-۲-۲-۱-۳- جرایم فاقد مجازات.۱۱۲
۲-۲-۲-۲-۲- مجازات تکمیلی و تبعی.۱۱۳
فصل سوم: کنترل جرایم خبرگزاریها۱۱۵
    ۲-۳-۱- دخالت نهادهای اجرایی.۱۱۷
۲-۳-۱-۱- هیات نظارت بر فعالیت خبرگزاریها۱۱۷
۲-۳-۱-۱-۱- هیات نظارت خبرگزاریهای غیر دولتی.۱۱۷
۲-۳-۱-۱-۲- هیات نظارت بر مطبوعات۱۱۸
۲-۳-۱-۱- ۳- ترکیب هیات نظارت برمطبوعات۱۱۹
۲-۳-۱-۱-۴- وظایف هیات نظارت.۱۱۹
۲-۳-۱-۲- کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه۱۲۰
۲-۳-۱-۳- پلیس فتا.۱۲۴
    ۲-۳-۲- دخالت نهادهای قضایی و شبه قضایی.۱۲۵
۲-۳-۲-۱- صلاحیت ذاتی۱۲۵
۲-۳-۲-۱-۱- دادگاه کیفری استان.۱۲۵
 
فهرست
۲-۳-۲-۱-۲- دادگاه روحانیت۱۲۸
۲-۳-۲-۲- صلاحیت محلی۱۲۹

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *