2-8- انواع كارآفرینی… 32
2-8-1- در قالب افراد مستقل و غیروابسته به سازمان(كارآفرینان شخصی كارآفرینی مستقل) 32
2-8-2- در قالب كاركنان سازمان (كارآفرینان سازمانی – كارآفرینی درون سازمانی) 32
2-8-3- در قالب سازمان (سازمان كارآفرین – كارآفرینی سازمانی) 32
2-9- عوامل و شاخصهای موثر بر موفقیت کارآفرینان.. 33
2-9-1- ویژگیهای شخصیتی… 34
2-9-2- عوامل جمعیتی… 37
2-9-3- عوامل محیطی… 37
2-10- چشماندازهای جدید در عوامل موفقیت کارآفرینی… 39
2-10-1- مذهب…. 39
2-10-2- شانس و سرنوشت…. 39
2-10-3- ارزش تصویری، ارزش زندگی و فلسفه زندگی… 39
2-11- تجارب كارآفرینی در كشورهای منتخب…. 49
2-11-1- آلمان.. 51
2-11-1-1- موانع آموزش….. 51
2-11-1-2- هنجارهای اجتماعی و فرهنگی… 52
2-11-2 – هلند.. 52
2-11-2-1- محدودیت های ساختار بازار. 52
2-11-2-2- قوانین و خدمات كسب و كار دولتی… 52
2-11-3- اتریش….. 53
2-11-3-1- مشكلات كارآفرینی در اتریش….. 53
2-11-4- سوئد.. 53
2-11-4-1- موانع عمده گسترش كارآفرینی در سوئد.. 53
2-11-5- موانع و محدودیت های توسعه كارآفرینی در كانادا 56
2-11-5-1- نگرش های كارآفرینانه. 56
2-11-5-2- بازارهای سرمایه. 56
2-11-5-3- ساز و كارهای حمایتی… 56
2-11-6- فنلاند.. 57
2-11-7- اسلوونی… 57
2-11-8- تحقیقی دیگر در اروپا 58
2-11-9- چین… 58
2-11-9-1- موانع محیطی… 58
2-11-9-2- مشكلات دسترسی به منابع.. 58
2-11-9-3- موانع اجتماعی… 59
2-11-10- قزاقستان.. 59
2-11-11- مشكلات كارآفرینان در اندونزی… 60
2-11-12- محدودیت های توسعه صنایع كوچك در بنگلادش….. 60
2-11-13- سنگاپور. 61
2-12- مطالعات انجام شده در ایران.. 61
2-13- جمعبندی… 68
فصل سوم. 69
3-1- مقدمه. 70
3-2- روش تحقیق… 70
3-3- جامعه آماری… 72
3-4- نمونه آماری… 72
3-5- روش گردآوری داده ها 73
3-6- ساختار پرسشنامه تحقیق… 74
3-7- روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها 75
3-7-1- روایی پرسشنامه. 75
3-7-2- پایایی پرسشنامه. 75
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها 76
3-8-1- تکنیکهای تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM). 76
3-8-2-  ارزیابی و بررسی مدلهای MADM….. 77
3-9- معرفی تکنیک TOPSIS.. 78
3-10- معرفی تکنیک AHP.. 80
3-10-1- مراحل فرایند تحلیل سلسله مراتبی… 82
3-10-2 – ترسیم و تشریح درخت سلسله مراتبی… 82
3-10-3- تعیین معیارها، زیر معیارها و جایگزینها 83
3- 10- 3-1- كشف، شناسایی و دسته بندی معیارها، زیر معیارها و جایگزینها 83
3 – 10-3-2- استاندارد كردن معیارها، زیر معیارها و جایگزینها 83
3-10-3-3 – محاسبه اعتبار معیارها، زیرمعیارها و جایگزینها 85
3-10-3-4- جدول معیارها، زیرمعیارها و جایگزینهای نهایی و استاندارد شده. 85
3-11- جمعبندی… 85
فصل چهارم. 86
4-1- مقدمه. 87
4-2- متغیرهای توصیفی جمعیتشناختی پاسخدهندگان.. 87
4-3- تجزیه و تحلیل داده ها 90
4-3-1- آزمون قابلیت اعتماد پرسشنامه و تحلیل آماری داده های تحقیق… 90
4-3-2- آزمون فرضیات پژوهش….. 92
4-3-2-1- فرضیه اول: عوامل فرهنگی- اجتماعی بر موفقیت کارآفرینان موثر میباشند. 93
4-3-2-2- فرضیه دوم: عوامل اداری بر موفقیت کارآفرینان موثر میباشند. 95
4-3-2-3- فرضیه سوم: عوامل قانونی و حقوقی بر موفقیت کارآفرینان موثر میباشند. 96
4-3-2-4- فرضیه چهارم: عوامل اقتصادی بر موفقیت کارآفرینان موثر میباشند. 97
4-3-2-5- فرضیه پنجم: عوامل تکنولوژیکی و فنی بر موفقیت کارآفرینان موثر میباشند. 98
4-3-2-6- فرضیه ششم: عوامل شخصیتی بر موفقیت کارآفرینان موثر میباشند. 99
4-3-2-7- فرضیه هفتم: میان تاثیر دسته عوامل فوق بر موفقیت کارآفرینان، اختلاف معناداری وجود ندارد. 100
4-4- رتبه بندی و تعیین درجه اهمیت عوامل و مؤلفه های عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینان با روش های MCDM….. 102
4-4-1- اولویتبندی عوامل شش گانه مؤثر بر موفقیت کارآفرینان با بهره گرفتن از تکنیک AHP.. 102
4-4-2- اولویتبندی مؤلفه های مؤثر بر موفقیت کارآفرینان با بهره گرفتن از تکنیک TOPSIS.. 104
4-5- جمعبندی… 107
فصل پنجم.. 108
5-1- مقدمه. 109
5-2- نتایج کلی پردازش داده های پرسشنامه. 109
5-3- راهکارهای ارائه شده جهت ارتقاء کارآفرینی توسط کارآفرینان منتخب…. 113
5-4- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده. 113
5-5- جمع بندی نهایی… 114
منابع: 115
منابع و مآخذ فارسی: 115
منابع و مآخذ انگلیسی: 116

مقدمه

کارآفرینی به عنوان یک پدیده نوین در اقتصاد نقش مؤثری را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها یافته است. به­ طوری­که می­توان گفت امروزه کارآفرینی در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار نقش کلیدی و بسزایی داراست. به عبارت دیگر در یک اقتصاد پویا، ایده­ها، محصولات و خدمات همواره در حال تغییر می­باشند و در این میان کارآفرین است که الگویی برای مقابله و سازگاری با شرایط جدید را به ارمغان می­آورد. با توجه به اهمیت روزافزون این پدیده و نقش فزاینده آن در اقتصاد جهانی شناسایی عوامل موفقیت کارآفرینان و تسهیل امر کارآفرینی ضرورت دو چندان پیدا می­ کند.
این فصل به بررسی کلیات پژوهش اختصاص یافته است. ابتدا مسأله تحقیق و ضرورت انجام تحقیق بیان می­گردد. سپس به­ طور مختصر به اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و اهداف و سؤالات پژوهشی پرداخته شده، و در ادامه به­ طور خلاصه به نوع تحقیق، روش انجام تحقیق، جامعه آماری تحقیق، ابزار گردآوری داده ­ها و به روش­های تجزیه و تحلیل اطلاعات اشاره می­ شود.

1-2- بیان مسأله تحقیق

این امر مسلمی است كه پژوهش­های كاربردی مسأله­مدار هستند، بدین معنی كه تمام فرایند پژوهش از اولین گام­های مشاهده تا آخرین مراحل نتیجه‌گیری می‌باید حول محور یک یا چند مسأله دور بزند. بنابراین روشن كردن مسأله در یک تحقیق علمی كاربردی یكی از ضروری‌ترین و اولین گام­های پژوهش است. اگر مسأله خوب روشن یا تبیین نشود، تمام مراحل بعدی فرایند تحقیق از جمله جمع‌ آوری اطلاعات و نتیجه‌گیری دچار اشكالات و نواقصی خواهند شد كه ناشی از خود آن مراحل نیست، بلكه ناشی از روشن نبودن و بیان نادرست مسأله است. بنابراین شاید اغراق نباشد كه بعضی محققان معتقدند كه خوب و درست روشن كردن مسأله معادل نیمی از فعالیت­های پژوهشی است (میرزایی اهرنجانی، 1371،ص5).
از طرف دیگر، نخستین گام جهت شناخت و تبیین درست هر مفهوم یا پدیده، ارائه تعریف روشنی از آن است. به طور کلی در تعاریفی که از کارآفرینی ارائه شده است، تناقض­ها و مغایرت­هایی به چشم می خورد. وجود تفاوت در تعاریف کارآفرینی از سویی نشان­دهنده گستردگی و اهمیت و از سوی دیگر نشان­دهنده پویایی آن است (پورداریانی، 1381). ژوزف شومپیتر[1] می­گوید: کارآفرین نیروی محرکه اصلی در توسعه اقتصادی است و نقش کارآفرین نوآوری با ایجاد ترکیب های تازه ای از مواد می باشد (خنیفر ، 1385).
در شرایطی که توسعه سریع اقتصادی اجتماعی، یک هدف کلان و آرزوی دیرینه برای تمامی کشورهاست، تحقق توسعه منوط به تولید انبوه و صادرات و به تبع آن افزایش درآمد ملی، توسعه عدالت اجتماعی و گسترش اشتغال مولد در کشورها می­باشد. دستیابی به این هدف نیز در گرو ایجاد و توسعه فعالیت­های اقتصادی و افزایش بهره وری و خلاقیت است. تجربه موفق کشورهای صنعتی و کشورهای شتاب­دار در توسعه اقتصادی، نشان می­دهد که مدیران کارآفرین، خلاق و ریسک­پذیر در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می­توانند هدف های فوق را محقق سازند (امور مشاورین وزارت صنایع، 1376).
ایده­های مدیران کارآفرین در صورتی بر تولید، اشتغال و بهره وری عوامل تولید بنگاه اثرگذار هستند که شرایط اجرای آنها نیز فراهم گردد. شرط اینکه یک بنگاه تولیدی بتواند ایجاد و راه­اندازی گردد و با اجرای ایده­های کارآفرینی فعالیت خود را تداوم بخشد و از این طریق امکان رشد و توسعه را بیابد، فراهم بودن بسترهای لازم در عرصه اقتصاد کشور است. از جمله نهادهایی که بر بسترسازی فعالیت­های اقتصادی نقش بارز و  بی چون و چرایی دارد، نهاد دولت می­باشد. دولت می ­تواند با قانون گذاری بستر لازم را برای موفقیت فعالیت­های تولیدی فراهم نماید و قوانین مصوب نیز می­توانند نقشی متفاوت را در عرصه اقتصاد ایفا نمایند. اگر درست به کار گرفته شوند بسترها و شرایط فعالیت و رقابت در عرصه اقتصادی را تسهیل و مهیا می­نمایند و در غیر این صورت به عنوان مانعی برای بازیگران اقتصاد عمل می­ کنند. علاوه بر قوانین و مقررات، عواملی چون چگونگی شرایط اقتصادی، سیاسی حاکم بر کشور، بوروکراسی اداری، عوامل فرهنگی چون: فرهنگ خانواده و نگرش جامعه به کار و تولید، نگرش مصرف­ کنندگان نسبت به محصولات داخلی، بالا بودن میزان مخاطره پذیری برای ایجاد کسب و کار، سطح موفقیت طلبی در جامعه و عوامل آموزشی مانند: ارتباط بین دانشگاه و صنعت، تناسب بین آموزش­های دانشگاهی بر حسب نیازهای بازار کسب و کار، توانایی دانش آموختگان دانشگاهی، و … نیز بر موفقیت فعالیت کارآفرینان تأثیرگذار هستند که در فصل دوم به بررسی این عوامل می پردازیم.
این پژوهش نیز یک تحقیق مسأله‌مدار كاربردی است كه درصدد شناسایی عوامل موفقیت کارآفرینان در صنایع تولیدی استان هرمزگان می­باشد. شناسایی این عوامل و ارائه راهکارهایی کاربردی در جهت توسعه آنها، می ­تواند برای متولیان کارآفرینی و صنعت در سطح استان و حتی در سطح کشور در امر برنامه ­ریزی و قانون­گذاری راه­گشا باشد.

1-3- ضرورت و اهمیت انجام پژوهش

اهمیت كارآفرینی و ایجاد شغل جدید در اقتصاد، موضوعی می باشد كه در سالهای اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است. به طور كلی اقتصاددانان كارآفرینی را از منظر سودمحوری، سرمایه گذاری و ریسك ودیدگاهی كه از گسترش اقتصاد حمایت می كند، مورد توجه قرار داده اند، اما به نظر می رسد در یک جامعه مدرن نقش كارآفرینی فراتر از بعد اقتصادی است (Henry & et al, 2003).

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *