۲-۳ تعریف بازاریابی صنعت گردشگری ۹

۲-۴ تعریف گردشگری۱۰

۲-۵ اصول گردشگری ۱۱

۲-۶ نظام گردشگری ۱۳

۲-۷  پنج اصل بازاریابی خدمات و تاثیر آن بر بازاریابی گردشگری۱۵

۲-۸ معرفی بازارهای گردشگری بین‌المللی در  مقصدهای مختلف جهان۱۷

۲-۹  اهمیت و نقش گردشگری بر روند توسعه همه جانبه۲۰

۲-۱۰ شناخت تئوری انگیزش در بازارهای هدف گردشگری ۲۳

۲-۱۱ وجهه استنباط شده از مقصد گردشگری۳۵

۲-۱۱-۱ عوامل موثر بر شکل گیری وجهه استنباط شده ۳۷

۲-۱۲ منابع اطلاعاتی ۴۴

۲-۱۳ رضایت گردشگر۴۶

۲-۱۴ بازدید دوباره از مقصد وتوصیه به دیگران ۵۲

۲-۱۵ پیشینه تحقیق ۵۸

۲-۱۶ معرفی اجمالی جاذبه های گردشگری استان کرمان۶۰

خلاصه فصل دوم ۶۴

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱ مقدمه ۶۶

۳-۲ روش تحقیق۶۶

۳-۳ جامعه آماری ۶۶

۳-۴ نمونه آماری و نحوه تعین حجم نمونه ۶۶

۳-۵ روش های جمع آوری اطلاعات ۶۷

۳- ۶ روایی و پایایی پرسشنامه ۶۸

۳-۷ روش توزیع پرسشنامه۶۸

۳-۸ سؤالات تحقیق ۶۸

۳-۹ روش تجزیه و تحلیل داده ها۶۹

۳-۹-۱ تجزیه تحلیل های توصیفی ۶۹

۳-۹-۲ تجزیه تحلیل های استنباطی۶۹

خلاصه فصل سوم۷۱

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه ۷۳

۴-۲ متغیرهای جمعیت شناختی ۷۳

۴-۳ رتبه بندی انگیزه های گردشگران خارجی از مسافرت به استان کرمان۸۴

۴-۴ رتبه بندی اهمیت منابع اطلاعاتی مورد استفاده گردشگران خارجی جهت انتخاب این سفر۸۵

۴-۵ رتبه بندی رضایت گردشگران خارجی از هر جز از ویژگی های گردشگری استان کرمان۸۶

۴-۶  بررسی قصد بازگشت مجدد و تمایل به توصیه کردن استان کرمان و ایران به دیگران۹۲

۴-۷ تحلیل استنباطی داده‌ها ۹۳

۴-۸) بررسی شرایط لازم برای تحلیل عاملی ۹۳

۴-۸-۱ تحلیل عاملی متغیر رضایتمندی از هتل ۹۵

۴-۸-۲ تحلیل عاملی متغیر رضایتمندی از حمل و نقل محلی ۹۹

۴-۸-۳ تحلیل عاملی متغیر رضایتمندی از رستوران های محلی خارج از هتل ۱۰۱

۴-۸-۴ تحلیل عاملی متغیر  رضایتمندی از خرید کردن ۱۰۳

۴-۸-۵ تحلیل عاملی متغیر  رضایتمندی از مردم محلی۱۰۵

۴-۸-۶ تحلیل عاملی متغیر رضایتمندی از راهنمای تور ایرانی ۱۰۷

۴-۸-۷ تحلیل عاملی متغیر رضایتمندی از فرودگاه ۱۰۹

۴-۸-۸ تحلیل عاملی متغیر رضایتمندی از جاذبه های گردشگری استان کرمان ۱۱۱

۴-۸-۹ تحلیل عاملی متغیر رضایتمندی کلی سفر به استان کرمان ۱۱۳

۴-۹ بررسی میزان رضایتمندی پاسخ دهندگان۱۱۷

۴-۱۰ تفاوت بین گردشگران خارجی که به صورت مستقل سفر کرده اند با گردشگرانی که با تور سفر کرده اند از لحاظ سطح اهمیت منابع اطلاعاتی، سطح رضایت از ویژگی های گردشگری استان کرمان۱۲۰

۴-۱۱ تفاوت بین گردشگرانی که برای اولین بار به استان کرمان مسافرت کرده اند و گردشگرانی که برای بار چندم به این استان مسافرت کرده اند از لحاظ سطح اهمیت منابع اطلاعاتی وسطح رضایت از ویژگی های گردشگری استان کرمان ۱۲۵

خلاصه فصل چهارم ۱۲۹

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ مقدمه۱۳۱

۵-۲ خلاصه تحقیق۱۳۱

۵-۳ نتایج تحقیق ۱۳۲

۵-۴ پیشنهادات کاربردی ۱۳۶

۵-۵ پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده۱۳۷

۵-۶ محدودیت ها و مشکلات تحقیق۱۳۸

خلاصه فصل پنجم ۱۳۸

فهرست منابع و مأخذ ۱۳۹

پیوست شماره ۱:پرسشنامه فارسی تحقیق حاضر ۱۴۵

پیوست شماره ۲ :پرسشنامه انگلیسی تحقیق حاضر۱۵۲

 

 

 

 

 

فهرست نگاره ها:

نگاره شماره ۱ :جدول اصول خدمات و تاثیر آن بر بازاریابی گردشگری. ۱۶

نگاره شماره۲ :جدول شاخص های جهانگردی در کشورهای منتخب- ۲۰۱۰. ۱۹

نگاره شماره۳ : جدول شاخص های جهانگردی در ایران و کشورهای منطقه  -۲۰۰۸. ۲۰

نگاره شماره ۴: نمودار پیش بینی تعداد گردشگران برای سال ۲۰۲۰ میلادی در مناطق مختلف جهان ۲۲

نگاره شماره۵ : جدول پیش بینی رشد سالانه گردشگری در مناطق مختلف جهان ۲۲

نگاره شماره ۶ : جدول: تقسیم بندی کوهن از گردشگران ۳۰

نگاره شماره ۷  : تصویر مرور اجمالی انگیزه های سفر. ۳۴

نگاره شماره  ۸ : چارچوب پژوهشی. ۵۸

نگاره شماره ۹:جدول آمار توصیفی متغییر جنسیت. ۷۴

نگاره شماره ۱۰:نمودار آمار توصیفی متغییر جنسیت. ۷۴

نگاره شماره ۱۱ : جدول آمار توصیفی مربوط به متغیرنحوه مسافرت. ۷۴

نگاره شماره ۱۲ : نمودارآمار توصیفی مربوط به متغیرنحوه مسافرت. ۷۴

نگاره شماره ۱۳ : جدول آمار توصیفی مربوط به متغیرسن. ۷۵

نگاره شماره ۱۴ : نمودار آمار توصیفی مربوط به متغیرسن. ۷۵

نگاره شماره ۱۵ : جدول آمار توصیفی مربوط به متغیر مدت زمان اقامت در استان کرمان ۷۶

نگاره شماره ۱۶ : نمودار آمار توصیفی مربوط به متغیر مدت زمان اقامت در استان کرمان ۷۶

نگاره شماره ۱۷ : جدول آمار توصیفی مربوط به  متغییر وضعیت تأهل ۷۷

نگاره شماره۱۸ : نمودار آمار توصیفی مربوط به  متغییر وضعیت تأهل ۷۷

نگاره شماره ۱۹  : جدول آمار توصیفی مربوط به  متغییر زبان مادری. ۷۸

نگاره شماره ۲۰  :نمودار آمار توصیفی مربوط به  متغییر زبان مادری. ۷۸

نگاره شماره ۲۱  :جدول آمار توصیفی مربوط به  متغییر کشور محل اقامت. ۷۹

نگاره شماره ۲۲  :نمودار آمار توصیفی مربوط به  متغییر کشور محل اقامت. ۷۹

نگاره شماره ۲۳  :جدول آمار توصیفی مربوط به  متغییر هدف از مسافرت. ۸۰

نگاره شماره ۲۴  :نمودار آمار توصیفی مربوط به  متغییر هدف از مسافرت. ۸۰

نگاره شماره ۲۵  :جدول آمار توصیفی مربوط به  وضعیت اشتغال ۸۱

نگاره شماره ۲۶  :نمودار آمار توصیفی مربوط به  وضعیت اشتغال ۸۱

نگاره شماره ۲۷  :جدول آمار توصیفی مربوط به  متغییر میزان تحصیلات. ۸۲

نگاره شماره ۲۸  :نمودار آمار توصیفی مربوط به  متغییر میزان تحصیلات. ۸۲

نگاره شماره ۲۹  :جدول آمار توصیفی مربوط به  متغییر میزان درامد ماهیانه. ۸۳

نگاره شماره ۳۰  :نمودار آمار توصیفی مربوط به  متغییر میزان درامد ماهیانه. ۸۳

نگاره شماره ۳۱: جدول  آمار توصیفی مربوط به هر متغیر به تفکیک ۸۴

نگاره شماره ۳۲: رتبه بندی اهمیت منابع اطلاعاتی مورد استفاده گردشگران خارجی جهت انتخاب این سفر. ۸۵

نگاره شماره ۳۳: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی از هتل و اقامتگاه : ۸۶

نگاره شماره ۳۴: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی ازحمل و نقل محلی. ۸۷

نگاره شماره ۳۵: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی  از رستوران و غذاهای خارج از هتل ۸۷

نگاره شماره ۳۶: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی  از ویژگی های خرید کردن ۸۸

نگاره شماره ۳۷: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی  از ویژگی های مردم محلی. ۸۸

نگاره شماره ۳۸: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی  از ویژگی های راهنمای تور محلی. ۸۸

نگاره شماره ۳۹: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی  از ویژگی های فرودگاه. ۸۹

نگاره شماره۴۰ : جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی  از ویژگی های فعالیت های گردشگری. ۸۹

نگاره شماره ۴۱: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی  از ویژگی های جاذبه های  گردشگری. ۹۰

نگاره شماره ۴۲: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی  از ویژگی های خدمات اطلاع رسانی. ۹۰

نگاره شماره ۴۳: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی  از تجربه کلی سفر. ۹۱

نگاره شماره ۴۴:جدول قصد بازگشت مجدد و تمایل به توصیه کردن استان کرمان و ایران به دیگران ۹۲

نگاره شماره۴۵ : جدول نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق. ۹۴

نگاره شماره۴۶: جدول بررسی کفایت نمونه مربوط به متغییر رضایتمندی از هتل ۹۵

نگاره شماره۴۷:جدول  عدد اشتراکات مربوط به شاخص های متغییر رضایتمندی از هتل ۹۶

نگاره شماره۴۸: جدول کل واریانس تبیین شده مربوط به متغییر رضایتمندی از هتل ۹۷

نگاره شماره ۴۹: جدول بارهای عاملی و میانگین واریانس تبیین شده(AVE) مربوط به متغییر رضایتمندی از هتل ۹۸

نگاره شماره ۵۰: جدول بررسی کفایت نمونه مربوط به متغییر رضایتمندی از حمل و نقل محلی. ۹۹

جدول عدد اشتراکات مربوط به شاخص ها ی متغییر رضایتمندی از حمل و نقل محلی نگاره شماره ۵۱: ۱۰۰

جدول کل واریانس تبیین شده بعد مربوط به متغییر رضایتمندی از حمل و نقل محلی نگاره شماره۵۲: ۱۰۰

نگاره شماره ۵۳ : جدول بارهای عاملی و میانگین واریانس تبیین شده(AVE) مربوط به متغییر رضایتمندی از حمل و نقل محلی. ۱۰۱

نگاره شماره ۵۴ : جدول بررسی کفایت نمونه مربوط به متغییر رضایتمندی از رستوران های خارج از هتل ۱۰۱

نگاره شماره ۵۵: جدول عدد اشتراکات مربوط به شاخص های  متغییر رضایتمندی از رستوران های خارج از هتل ۱۰۲

نگاره شماره۵۶ : جدول کل واریانس تبیین شده مربوط به متغییر رضایتمندی از رستوران های خارج از هتل ۱۰۲

نگاره شماره ۵۷ : جدول  بارهای عاملی و میانگین واریانس تبیین شده(AVE) مربوط به متغییر رضایتمندی از رستوران های خارج از هتل ۱۰۳

نگاره شماره ۵۸ : جدول  بررسی کفایت نمونه مربوط به متغییر رضایتمندی از خرید کردن ۱۰۳

نگاره شماره۵۹ : جدول عدد اشتراکات مربوط به شاخص های متغییر رضایتمندی از خرید کردن ۱۰۴

نگاره شماره ۶۰ :جدول کل واریانس تبیین شده مربوط به متغییر رضایتمندی از خرید کردن ۱۰۴

نگاره شماره ۶۱: جدول بارهای عاملی و میانگین واریانس تبیین شده(AVE) مربوط به متغییر رضایتمندی از خرید کردن ۱۰۵

نگاره شماره۶۲: جدول بررسی کفایت نمونه مربوط به متغییر رضایتمندی ازمردم محلی. ۱۰۵

نگاره شماره ۶۳: جدول عدد اشتراکات مربوط به شاخص های متغییر رضایتمندی ازمردم محلی. ۱۰۶

نگاره شماره ۶۴: جدول کل واریانس تبیین شده مربوط به متغییر رضایتمندی ازمردم محلی. ۱۰۶

نگاره شماره۶۵: جدول بارهای عاملی و میانگین واریانس تبیین شده(AVE) مربوط به متغییر رضایتمندی ازمردم محلی. ۱۰۷

نگاره شماره ۶۶: جدول بررسی کفایت نمونه مربوط به متغییر رضایتمندی از راهنمای تور ایرانی. ۱۰۷

نگاره شماره ۶۷: جدول عدد اشتراکات مربوط به شاخص های  متغییر رضایتمندی از راهنمای تور ایرانی. ۱۰۸

نگاره شماره ۶۸: جدول کل واریانس تبیین شده مربوط به متغییر رضایتمندی از راهنمای تور ایرانی. ۱۰۸

نگاره شماره ۶۹: جدول بارهای عاملی و میانگین واریانس تبیین شده(AVE) مربوط به متغییر رضایتمندی از راهنمای تور ایرانی. ۱۰۹

نگاره شماره۷۰: جدول  بررسی کفایت نمونه مربوط به متغییر رضایتمندی از فرودگاه. ۱۰۹

نگاره شماره ۷۱: جدول عدد اشتراکات مربوط به شاخص های متغییر رضایتمندی از فرودگاه. ۱۱۰

نگاره شماره ۷۲: جدول کل واریانس تبیین شده مربوط به متغییر رضایتمندی از فرودگاه. ۱۱۰

نگاره شماره ۷۳: جدول  بارهای عاملی و میانگین واریانس تبیین شده(AVE) مربوط به متغییر رضایتمندی از فرودگاه. ۱۱۱

نگاره شماره ۷۴: جدول  بررسی کفایت نمونه مربوط به متغییر رضایتمندی ازجاذبه های گردشگری. ۱۱۱

نگاره شماره ۷۵: جدول  عدد اشتراکات مربوط به شاخص های متغییر رضایتمندی ازجاذبه های گردشگری. ۱۱۲

نگاره شماره ۷۶: جدول کل واریانس تبیین شده مربوط به متغییر رضایتمندی ازجاذبه های گردشگری. ۱۱۲

نگاره شماره۷۷ : جدول بارهای عاملی و میانگین واریانس تبیین شده(AVE) مربوط به متغییر رضایتمندی ازجاذبه های گردشگری. ۱۱۳

نگاره شماره ۷۸: جدول  بررسی کفایت نمونه مربوط به متغییر رضایتمندی کلی از سفر به استان کرمان ۱۱۳

نگاره شماره ۷۹: جدول عدد اشتراکات مربوط به شاخص های متغییر رضایتمندی کلی از سفر به استان کرمان ۱۱۴

نگاره شماره۸۰: جدول کل واریانس تبیین شده مربوط به متغییر رضایتمندی کلی از سفر به استان کرمان ۱۱۴

نگاره شماره ۸۱: جدول  بارهای عاملی و میانگین واریانس تبیین شده(AVE) مربوط به متغییر رضایتمندی کلی از سفر به استان کرمان ۱۱۵

نگاره شماره ۸۲  : جدول  خلاصه مهم ترین بارهای عاملی و میانگین واریانس تبیین شده(AVE) 116

نگاره شماره ۸۳: جدول آمار توصیفی مربوط به هر متغیر به تفکیک ۱۱۷

نگاره شماره ۸۴ :جدول نتایج آزمون t یک نمونه‌ای مربوط به هر متغیر. ۱۱۸

نگاره شماره ۸۵: جدول میانگین و انحراف استاندارد و اندازه نمونه برای گروه‌هایی که به صورت مستقل یا با تور مسافرت کرده اند ۱۲۱

نگاره شماره ۸۶: جدول  آزمون لون برای برابری واریانس‌های گروه‌هایی که به صورت مستقل یا با تور مسافرت کرده اند ۱۲۲

نگاره شماره ۸۷: جدول نتایج تحلیل واریانس چند طرفه سفر به صورت مستقل یا با تور گردشگری بر متغیرهای وابسته. ۱۲۳

نگاره شماره ۸۸ :جدول میانگین و انحراف استاندارد و اندازه نمونه برای گروه‌هایی که برای بار اول یا چندم مسافرت کرده اند ۱۲۶

نگاره شماره ۸۹: جدول آزمون لون برای برابری واریانس‌ برای گروه‌هایی که برای بار اول یا چندم مسافرت کرده اند ۱۲۷

نگاره شماره ۹۰ :جدول نتایج تحلیل واریانس چند طرفه سفر برای اولین بار یا برای چندمین بار بر متغیرهای وابسته. ۱۲۸

 

 

 

 

 

فصل اول :

کلیات

 

 

۱-۱ مقدمه

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *