2-12-1-7  توسعه،تست ومشکل زدایی نرم افراز 34
2-12-1-8  برنامه و فرهنگ مدیریت تغییر 35
2-12-1-9  طراح کسب وکار و آرمان 35
2-12-1-10  نظارت و ارزیابی عملکرد 35
2-12-2  مدل Majed AL-mashari ,Abdullah AL-mudimigh ,Mohammad Zairi 36
2-12-2-1  مدیریت و رهبری.. 36
2-12-2-2  آینده نگری و برنامه ریزی.. 37
2-12-2-3  انتخاب بسته نرم افزاری ERP. 38
2-12-2-4  ارتباطات.. 38
2-12-2-5 مدیریت فرایند 39
2-12-2-6  آموزش و تعلیم. 39
2-12-2-7  مدیریت پروژه 40
2-12-2-8  مدیریت سیستم های موجود در سازمان. 40
2-12-2-9  یکپارچه سازی سیستم ERP. 41
2-12- 2- 10 آزمایش سیستم. 41
2-12-2- 11  تغییرات فرهنگی و ساختاری.. 42
2-12-2-12  مدیریت و ارزیابی عملکرد 42
2-12-3  مدل Somers and  Nelson. 43
2-12-3-1 پشتیبانی مدیریت عالی سازمان. 45
2-12-3-2  قهرمان پروژه 45
2-12-3-3  آموزش و تعلیم کاربر 46
2-12-3-4  مدیریت انتظارات.. 46
2-12-3-5  شراکت فروشنده- مشتری.. 47
2-12-3-6  استفاده از ابزارهای توسعه فروشنده نرم افزار 47
2-12-3-7  انتخاب ERP مناسب.. 47
2-12-3-8  مدیریت پروژه 48
2-12-3-9  کمیته راهبری.. 48
2-12-3-10  استفاده از مشاوران. 48
2-12-3-11  حداقل کردن سفارشی سازی.. 49
2-12-3-12  تجزیه و تحلیل و تبدیل داده ها 49
2-12-3-13  مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کاری.. 49
2-12-3-14  تعریف معماری.. 50
2-12-3-15  منابع تخصیص داده شده 50
2-12-3-16  ترکیب تیم  پروژه 50
2-12-3-17  مدیریت تغییر 51
2-12-3-18  اهداف و مقاصد روشن.. 51
2-12-3-19 آموزش فرایندهای کسب و کار جدید. 51
2-12-3-20  ارتباطات بین بخشی.. 51
2-12-3-21  هماهنگی بین بخشی.. 52
2-12-3-22  پشتیبانی مستمر فروشنده 52
2-12-4  مدل Holland and Light 52
2-12-4-1 عوامل استراتژیک… 53
2-12-4-1-1  آرمان کسب و کار 54
2-12-4-1-2  پشتیبانی مدیریت عالی.. 54
2-12-4-1-3  برنامه ریزی و زمان بندی پروژه 54
2-12-4-1-4  سیستمهای موجود (قدیمی) در سازمان. 54
2-12-4-1-5  استراتژی ERP. 54
2-12-4-2 عوامل تاکتیکی.. 55
2-12-4-2-1  پرسنل.. 55
2-12-4-2-2  مشاوره فروشنده نرم افزار 55
2-12-4-2-3  پیکربندی نرم افزار و مهندسی مجدد 55
2-12-4-2-4  پذیرش کاربر 56
2-12-4-2-5  نظارت و بازخورد 56
2-12-4-2-6  ارتباطات.. 56
2-12-4-2-7  مشکل زدایی.. 56
2-12-5  مدل   Pastor and Esteves 57
2-12-5-1 دیدگاه سازمانی.. 58
2-12-5-1-1  حمایت مدیریت عالی سازمان. 58
2-12-5-1-2  مدیریت تغییر سازمانی.. 59
2-12-5-1-3  مدیریت گسترده پروژه 59
2-12-5-1-4  ترکیب مناسب تیم پروژه 59
2-12-5-1-5  مهندسی مجدد جامع فرایندهای کسب و کار 59
2-12-5-1-6  قهرمان پروژه 60
2-12-5-1-7  مشارکت کاربران. 60
2-12-5-1-8  اعتماد بین ذی نفعان پروژه 60
2-12-5-1-9  افراد متخصص و  مشاوران. 61
2-12-5-1-10  ارتباطات  قوی  داخلی و  خارجی.. 61
2-12-5-1-11  برنامه و زمان بندی مشخص پروژه 61
2-12-5-1-12  برنامه آموزشی مناسب.. 62
2-12-5-1-13  کاهش مشکل زدایی.. 62
2-12-5-1-14  استفاده مناسب از مشاوران. 62
2-12-5-1-15  تصمیم گیران قوی.. 63
2-12-5-2  دیدگاه تکنولوژیکی.. 63
2-12-5-2-1  استراتژی مناسب پیاده سازی ERP. 63
2-12-5-2-2  اجتناب از سفارشی سازی.. 63
2-12-5-2-3  نسخه مناسب از سیستم های ERP. 64
2-12-5-2-4  پیکر بندی مناسب نرم افزار 64
2-12-5-2-5 سیستم های سنتی.. 64
2-12-6  مدل  Mohammad Zairi 64
2-12-6 -1  حمایت وپشتیبانی مدیریت عالی سازمان. 66
2-12-6 -2  مورد کاری.. 67
2-12-6-3  مدیریت تغییر 67
2-12-6-4  مدیریت پروژه 67
2-12-6-5 آموزش… 68
2-12-6-6  ارتباطات.. 68
2-12-6-7  ارزیابی سیستم موجود 68
2-12-6-8  آرمان پروژه 69
2-12-6-9 استراتژی پیاده سازی.. 69
2-12-6-10  استخدام مشاوران. 69
2-12-6-11  محک زنی.. 70
2-12-6-12  تغییر فرایند کسب و کارBPC   70
2-12-6-13 انتخاب نرم افزار 70
2-12-6-14 رویکرد پیاده سازی.. 71
2-12-6-15 آزمایش سیستم 71
2-12-6-16 یکپارچه سازی سیستم ERP. 71
2-12-7  مدل  Umble، Haft،Umble. 72
2-12-7-1 عوامل کلیدی  موفقیت.. 72
2-12-7-1-1 درک و فهم روشن از اهداف استراتژیک… 72
2-12-7-1-2  حمایت مدیریت عالی سازمان. 72
2-12-7-1-3  مدیریت پروژه 73
2-12-7-1-4 مدیریت تغییر سازمانی.. 73
2-12-7-1-5 تیم پیاده سازی.. 74
2-12-7-1-6  صحت داده ای.. 74
2-12-7-1-7  آموزش و تعلیم گسترده 74
2-12-7-1-8  اندازه گیری عملکرد 75
2-12-7-1-9  استفاده چند محلی از ERP. 75
2-12-8  مدل www.Buker.com.. 76
2-12-8-1  آموزش… 76
2-12-8-2  رهبری.. 77
2-12-8-3  ارزش حاصل از پروژه 77
2-12-8-4 اندازه گیری عملکرد 77
2-12-8-5 مسئولیت سازمانی.. 78
2-12-8-6 مدیریت تغییر 78
2-12-8-7 سازمان پروژه 78
2-12-8-8  فرایندهای کسب وکار 79
2-12-8-9 ارزیابی تکنولوژی.. 79
2-12-8-10 برنامه ریزی پروژه 79
2-12-8-10-1 مأموریت.. 80
2-12-8-10-2 برنامه عملیاتی.. 80
2-12-8-10-3  برنامه پیاده سازی سیستم. 80
2-12-8-10-4  برنامه آموزش و تعلیم. 80
2-12-9  مدل  Yingjie. 80
1-2-4  مدل مفهومی پژوهش… 82
2-13 جمع بندی.. 87
فصل سوم : مواد و روش ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….89
3-1 مقدمه. 91
3- 2 روش پژوهش… 91
3-3 جامعه آماری.. 93
3-4 توصیف سایت جامعه آماری.. 94
3-5  نمونه آماری.. 94
3-6  روش گردآوری داده ها 94
3-7  توصیف پرسشنامه. 95
3- 8  روایی و پایایی پرسش نامه. 96
3-81 روایی پرسشنامه. 97
3-8-2 پایایی پرسشنامه. 97
3- 9  روش تحلیل داده ها 98
3-9-1  آمار توصیفی.. 98

3-9-2  آمار تحلیلی.. 98
فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….101
4-1 مقدمه. 103
4-2  آمارهای جمعیت شناختی.. 104
4-2-1 تجزیه و تحلیل داده های مربوط به جنسیت.. 104
4-2-2 تجزیه و تحلیل داده های مربوط به سابقه كار 106
4-2-3 تجزیه و تحلیل داده های مربوط به حسب تحصیلات.. 108
4-2-4  تجزیه و تحلیل داده های مربوط به سمت سازمانی.. 110
4-3. آمارهای توصیفی.. 112
4-3  آمارهای تحلیلی.. 118
4-3-1 استخراج عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی ERP. 119
4-4 استخراج مجموعه عوامل نهایی از طریق دوران. 122
4-5 اهمیت رتبه ای عوامل.. 123
4-6 مدل نهایی پژوهش… 124
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………….125
5-1 مقدمه. 127
5-2 نتیجه گیری.. 127
5-3 اهمیت رتبه ای عوامل.. 128
5-4 سازگاری یافته ها با تحقیقات پیشین.. 129
5-5 محدودیت های پژوهش… 130
5-6  پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش… 131
5-7  توصیه به پژوهشگران آتی.. 133
فهرست منابع و مآخذ137
ضمائم و پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….147
فهرست جدول ها
عنـــوان                                                                                                                صفحـــه
جدول 2-1: مجموعه مهمترین موانع كاربرد فناوری اطلاعات.. 21
جدول 2-2: مهم ترین معیارهای انتخاب ERP در پژوهش های پیشین.. 24
جدول 2-3: CSFهای اولیه بدست آمده از مطالعه ادبیات.. 26
جدول 2-4 : ماخذ CSFهای اولیه. 27
جدول 2-5 : عوامل بحرانی موفقیت سیستم ERP……………………………………………………………………………………………………………44
جدول 2-6 : عوامل بحرانی موفقیت در مراحل پروژه ERP………………………………………………………………………………………………..66
جدول 2-7: CSFهای مدل پژوهشی مورد استفاده و منابع آن. 83
جدول 3-1: مقیاس لیكرت پرسشنامه. 95
جدول 3-2:  ضریب پایایی عناصر پرسشنامه ERP. 98
جدول 4-1: فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب جنسیت.. 105
جدول 4-2: فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب سابقه کار 106
جدول 4-3 : فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب تحصیلات.. 108
جدول 4-4: فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب سمت سازمانی.. 110
جدول 4-5: آمارهای توصیفی شاخص های عامل اول. 112
جدول 4-6: آمارهای توصیفی شاخص های عامل دوم. 114
جدول 4-7: آمارهای توصیفی شاخص های عامل سوم. 115
جدول 4-8: آمارهای توصیفی شاخص های عامل چهارم. 116
جدول 4-9: آمارهای توصیفی شاخص های عامل پنجم. 117
جدول 4-10:  نتایج آزمون کرویت بارتلت وKMO.. 118
جدول 4-11: عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز برنامه ریزی منابع سازمان. 119
جدول 4-12: اهمیت رتبه ای عوامل تأثیر گذار 123
فهرست نمودارها
عنـــوان                                                                                                              صفحـــه
نمودار 4-1 : فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب جنسیت.. 105
نمودار 4-2 : فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب سابقه کار 107
نمودار 4-3 : فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب تحصیلات.. 109
نمودار 4-4 : فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب سمت سازمانی.. 111
نمودار 4-5 : مدل نهایی پژوهش (عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز ERP) 124

فهرست شكل ها
عنـــوان                                                                                                              صفحـــه
شكل 2-1 :  زمینه های مشكل آفرین در سیستم های اطلاعاتی……………………………………………………………………………………….17
شكل 2-2 :  مدلسازی جریان اطلاعات برای كل سازمان. 19
شكل 2 -3 :  اندازه گیری موفقیت سیستم های اطلاعاتی.. 25
شکل 2-4  :طبقه بندی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی موفق پروژه های ERP. 32
شکل 2-5 :  طبقه بندی عوامل بحرانی ERP. 36
شکل 2-6 :  مدل فاکتورهای بحرانی موفقیت با عوامل استراتژیکی و تاکتیکی.. 53
شکل 2-7 :  عوامل کلیدی موفقیت ERP. 58
شکل 2-8 :  عوامل بحرانی موفقیت و سطوح ارتباطات.. 65
شکل 2-9 :  هرم آموزش… 77
شکل 2-10 :  سازمان پروژه 79
شكل 2-11 :  مدل مفهومی پژوهش… 88
شكل 3-1:  مدل پیاز تحقیق.. 92
شكل 5-1 :  عوامل كلیدی مؤثر بر استقرار ERP. 1291-1مقدمه

در شرایط دائماً در حال تغییر ما نیز باید تغییر نمائیم و گرنه بهای سنگینی بابت عدم تغییر پرداخت خواهیم
کرد (دکتر نوردال، رئیس اتحادیه جهانی علم و بهره وری: پیام مدیریت).
جهانی شدن رقابت سازمانها و شركت ها جهت عرضه محصولات و خدمات خود، آنها را ناگزیز به پیوستن به بازارهای جهانی كرده است. یكی از ابزارهای مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات كه نقش مهمی در یكپارچگی اطلاعات در سازمان دارد و از شروط اصلی پیوستن به بازار جهانی است، سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) است. این سیستم هم اكنون به عنوان جدیدترین و مؤثرترین ابزار برنامه ریزی كل منابع سازمان مطرح بوده و شامل یک نظام بهم پیوسته اطلاعاتی، مهندسی و مدیریتی است كه همه نیازهای یک سازمان را با نگرشی فرایندی (در جهت نیل به اهداف سازمان و یكپارچه سازی تمام عملیات) برآورده می كند. ERP با یک نگاه متفاوت روند كلیه فعالیتهای شركتها را از حالت وظیفه گرایی به فرایند محوری تغییر جهت می دهد.
پیاده سازی ERP علاوه بر پر هزینه و وقت گیر بودن با ایجاد تغییرات بنیادین در فرایندها باعث ایجاد تنشهایی در اكثر بخشهای سازمان می شود كه اگر سازمان بدون توجه و اطلاع از مشكلات و چالشهایی كه هنگام پیاده سازی ERP با آنها مواجه خواهد شد، اقدام به پیاده سازی كند، قطعاً با شكست مواجه خواهد شد.

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *