۱-۲-۱  اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ نظری ۴

۱-۲-۲  اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ کاربردی ۴

۱-۳      اهداف تحقیق ۴

۱-۳-۱  هدف اصلی تحقیق ۴

۱-۳-۲  هدف­های فرعی تحقیق ۵

۱-۴      سوالات تحقیق ۵

۱-۴-۱  سئوال اصلی ۵

۱-۴-۲  سئوالات فرعی ۵

۱-۵      تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق ۵

۱-۶      مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۸

۱-۷      مدل مفهومی و متغیر(های) تحقیق ۱۰

۱-۸      جامعه آماری ۱۰

۱-۹      ابزارهای گردآوری (داده ها) اطلاعات ۱۱

۱-۱۰   روش تحلیل داده ها ۱۱

۱-۱۱   قلمرو تحقیق ۱۱

۱-۱۱-۱        قلمرو موضوعی ۱۱

۱-۱۱-۲        قلمرو مکانی و سازمانی ۱۱

۱-۱۱-۳        قلمرو زمانی ۱۱

فصل۲:     مبانی نظری و پیشینه پژوهش ۱۳

۲-۱      مقدمه ۱۴

۲-۲      تجارت بین الملل ۱۵

۲-۳      تئوری­های موجود در تجارت بین الملل ۱۶

۲-۳-۱  مرکانتیلیست ها (سوداگران) ۱۷

۲-۳-۲  نظریه مزیت مطلق اسمیت ۱۸

۲-۳-۳  نظریه مزیت نسبی ریکاردو ۱۸

۲-۳-۴  نظریه منحنی عمر محصول در بازاریابی بین الملل ۱۹

۲-۴      بازاریابی بین المللی ۱۹

۲-۴-۱  تعریف بازاریابی بین المللی ۱۹

۲-۴-۲  اهمیت بازاریابی بین المللی ۲۰

۲-۴-۳  سطوح مختلف بازاریابی بین المللی ۲۱

۲-۵      تصمیمات عمده در بازاریابی بین المللی ۲۲

۲-۵-۱  ارزیابی محیط بازاریابی بین المللی ۲۳

۲-۵-۲  تصمیم گیری در خصوص حضور در بازارهای بین المللی ۲۷

۲-۵-۳  تصمیم گیری در مورد انتخاب بازار هدف صادراتی ۲۷

۲-۶      خودرو سازان وصادر کنندگان برترجهان ۴۳

۲-۷      مهمترین شاخصهای خودروسازان برتر جهان برای ساخت و صادرات خودروهایشان ۴۷

۲-۸      وضعیت صنعت خودرو در ایران ۵۰

۲-۸-۱  صادرات خودرو در ایران ۵۲

۲-۸-۲  واردات خودرو در ایران ۵۶

۲-۹      چالش های صنعت خودرو سازی در صادرات ۵۷

۱-۹-۲  جهانی سازی ۵۸

۲-۹-۲  تمایز محصول ۵۸

۳-۹-۲  ساخت محصول ۵۸

۴-۹-۲  بازسازی زنجیره فروش ۵۸

۵-۹-۲  بازاریابی وتوزیع ۵۹

۲-۱۰   دورنمای صنعت خودرو درجهان ۵۹

۲-۱۰-۱        تغییرات جغرافیایی ۵۹

۲-۱۰-۲        تغییرات جمعیت شناختی ۶۰

۲-۱۰-۳        محیط زیست ۶۰

۲-۱۰-۴        تغییرگرایش مشتریان ۶۱

۲-۱۰-۵        رشد تکنولوژی ۶۱

۲-۱۱   تامین مالی ۶۳

۲-۱۱-۱        تامین مالی پروژه­ های صادراتی ۶۵

۲-۱۱-۲        روش های تامین منابع مالی ۶۵

۲-۱۲   شرکت سرمایه گذاری­های خارجی ایران (ایفیک) ۶۶

۲-۱۳   پیشینه تحقیق ۶۸

۲-۱۳-۱        پیشینه داخلی ۶۸

۲-۱۳-۲        پیشینه خارجی ۷۰

۲-۱۴   جمع بندی مهمترین متغیرهای استخراج شده از ادبیات تحقیق ۷۲

۲-۱۵   دسته بندی شاخصها در دسته های ۶ گانه ۷۸

فصل۳:     روش تحقیق ۸۱

۳-۱      مقدمه ۸۲

۳-۲      روش شناسی تحقیق ۸۳

۳-۲-۱  از نظر هدف ۸۳

۳-۲-۲  از نظر روش ۸۴

۳-۳      ابزار گردآوری داده­ ها ۸۴

۳-۴      ابزار سنجش تحقیق ۸۴

۳-۵      جامعه­ تحقیق ۸۴

۳-۶      روش تحلیل داده­ ها ۸۵

۳-۶-۱  تکنیک دلفی ۸۶

۳-۷      مدلهای تصمیم ­گیری چند شاخصه ۸۹

۳-۷-۱      تکنیک دیماتل ۹۲

۳-۷-۲      مدل فرایند تحلیل شبکه­ ای(ANP) 95

فصل۴:     تجزیه و تحلیل داده­ ها ۱۰۲

۴-۱      مقدمه ۱۰۳

۴-۲      تعریف کاربردی متغیرها ۱۰۷

۴-۲-۱  توانایی بنگاه ۱۰۷

۴-۲-۲  شرایط و جایگاه بین المللی بنگاه ۱۰۷

۴-۲-۳  محیط اقتصادی کشور هدف ۱۰۷

۴-۲-۴  محیط سیاسی –  قانونی کشور هدف ۱۰۸

۴-۲-۵  محیط فرهنگی –  اجتماعی در کشور هدف ۱۰۸

۴-۲-۶  محیط رقابتی ۱۰۸

۴-۳      تجزیه و تحلیل دیماتل (علی و معلولی) بین شاخصهای موثر بر تصمیم ­گیری در مورد تامین مالی پروژه­ های صادراتی ۱۰۹

۴-۳-۱  مراحل تکنیک دیماتل ۱۱۰

۴-۴      تجزیه و تحلیل شبکه(ANP) به منظور اولویت­ بندی شاخص ­ها ۱۱۷

۴-۴-۱  ابرماتریس در تحلیل شبکه­ ای ANP 118

۴-۴-۱-۱ابرماتریس ناموزون(وزن دهی نشده) ۱۱۸

۴-۴-۱-۲ ابرماتریس موزون یا وزن دهی شده ۱۱۹

۴-۴-۱-۳  ابر ماتریس حدی یا محدود ۱۱۹

۴-۵      نرخ سازگاری در اعتبارسنجی پاسخ­های خبرگان ۱۲۶

جمع بندی ۱۲۷

فصل۵:     نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۲۸

۵-۱      مقدمه ۱۲۹

۵-۲      خلاصه تحقیق ۱۲۹

۵-۳      سوال اصلی تحقیق ۱۳۳

۵-۴      نتیجه گیری ۱۳۶

۵-۵ پیشنهاد­های کاربردی۱۳۷

۵-۶      محدودیت های تحقیق ۱۳۸

۵-۷      پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ۱۳۸

منابع و مراجع ۱۴۰

پیوست ۱۴۹

شکل ها

شکل ‏۲‑۱: مدل ارزیابی جذابیت بازارهای بین المللی(خورشیدی و عادل آذر، ۱۳۸۴) ۳۷

شکل ‏۲‑۲: شاخص ­های مهم در انتخاب موفق بازار خارجی در صنعت خودرو (فیروزیان و همکاران، ۱۳۸۹) ۴۱

شکل ‏۲‑۳: مدل استراتژی ورود به بازارهای جهانی برای صنعت خودرو ۴۲

شکل ‏۲‑۴: سه صادرکننده اصلی خودرو در جهان (میلیون دلار آمریکا) ۴۴

شکل ‏۲‑۵: سه تولیدکننده بزرگ خودرو در جهان (میلیون دستگاه در سال) ۴۴

شکل ‏۲‑۶: روند تولید خودرو بنزینی از سال ۱۳۴۸-۱۳۸۰ ۵۱

شکل ‏۲‑۷: ارزش صادرات خودرو سواری کشور بین ۱۳۸۷-۱۳۹۰ ۵۳

شکل ‏۳‑۱: تفاوت ساختاری بین یک «سلسله مراتب» و «شبکه» ۹۷

شکل ‏۳‑۲: شکل کلی یک ابرماتریس ۹۹

شکل ‏۴‑۱: دیاگراف تاثیر پذیری و تاثیرگذاری معیارها بر یکدیگر ۱۱۵

شکل ‏۴‑۲: نمودار شبکه روابط ۱۱۶

شکل ‏۴‑۳: مدل فرایند تحلیل شبکه ای مسئله ۱۱۷

شکل ‏۴‑۴: قسمت ­هایی از ابرماتریس وزن دهی نشده ۱۱۹

شکل ‏۴‑۵: ابرماتریس وزن­دهی شده (موزون) ۱۱۹

شکل ‏۴‑۶: ابرماتریس حدی (محدود) ۱۲۱

شکل ‏۴‑۷: اولویت­های بدست آمده برای زیر معیارهای درون خوشه ­ها ۱۲۲

جدول­ها

جدول ‏۲‑۱: تصمیمات عمده در بازار یابی بین المللی ۲۳

جدول ‏۲‑۲: مراحل فرایند انتخاب بازار ۳۲

جدول ‏۲‑۳: تولید خودر در ۵ سال اخیر ۵۲

جدول ‏۲‑۴: میزان صادرات خودروی سواری طی دوازده ماهه سال­های ۱۳۹۱ -۱۳۹۰ ۵۴

جدول ‏۲‑۵: سهم کشور مقصد صادرات خودروی سواری طی دوازده ماهه سال ۱۳۹۱ (به لحاظ تعداد) ۵۴

جدول ‏۲‑۶: سه کشور مقصد خودروهای سواری در ۲ ماهه نخست سال ۹۲ (به لحاظ تعداد) ۵۵

جدول ‏۲‑۷: میزان واردات خودروی سواری طی دوازده ماهه سال­های ۱۳۹۱-۱۳۹۰ ۵۷

جدول ‏۲‑۸: سه کشور عمده مبدا واردات خودرو طی دوازده ماهه سال ۱۳۹۱ ۵۷

جدول ‏۲‑۹: متغیرهای استخراج شده  در زمینه انتخاب بازار هدف به صورت عمومی ۷۲

جدول ‏۲‑۱۰: متغیرهای استخراج شده در زمینه انتخاب بازارهدف برای صنعت خودرو ۷۵

جدول ‏۲‑۱۱: متغیرهای استخراج شده در زمینه انتخاب بازار هدف برای صنعت خودرو در سطح بین المللی ۷۶

جدول ‏۲‑۱۲: شاخص ­های مورد نظر ایفیک برای حمایت از پروژه های صادراتی ۷۷

جدول ‏۲‑۱۳: جمع­بندی و تعریف متغیرها ۷۸

جدول ‏۳‑۱: جدول ماتریس تصمیم ۹۰

جدول ‏۳‑۲: طیف­های دو قطبی از طیف ساعتی ۹۱

جدول ‏۳‑۳: طیف پنج درجه دیماتل ۹۵

جدول ‏۴‑۱: متغیرهای اساسی پژوهش که مورد سنجش قرار گرفته اند ۱۰۶

جدول ‏۴‑۲: ماتریس ارتباط مستقیم (M) 110

جدول ‏۴‑۳: جدول محاسبه K 111

جدول ۴-۴: ماتریس شدت نسبی حاکم بر روابط کامل

جدول ‏۴‑۵: ماتریس حاصل از کسر ماتریس شدت نسبی از ماتریس همانی ۱۱۲

جدول ‏۴‑۶: ماتریس ارتباط کامل ۱۱۲

جدول ‏۴‑۷: شاخص های R و D 113

جدول ‏۴‑۸: مقادیر تشکیل روابط شبکه ۱۱۵

جدول ‏۴‑۹: اعداد حاصل از رتبه ­های بدست آمده برای زیر معیارهای درون خوشه ­های مسئله تصمیم ۱۲۲

جدول ‏۴‑۱۰: وزن حدی مربوط به زیر معیارهای درون خوشه توانایی بنگاه ۱۲۳

جدول ‏۴‑۱۱ : وزن حدی مربوط به زیرمعیار های درون خوشه شرایط  و جایگاه بین المللی بنگاه ۱۲۴

جدول ‏۴‑۱۲ : وزن حدی مربوط به زیر معیارهای درون خوشه محیط اقتصادی ۱۲۴

جدول ‏۴‑۱۳: وزن حدی مربوط به زیر معیارهای درون خوشه محیط اقتصادی ۱۲۵

جدول ‏۴‑۱۴: وزن حدی مربوط به زیرمعیارهای درون خوشه محیط سیاسی و قانونی ۱۲۵

جدول ‏۴‑۱۵: وزن حدی مربوط به زیر معیارهای درون خوشه فرهنگی– اجتماعی ۱۲۶

جدول ‏۵‑۱: نتایج اولویت­ بندی عوامل  با بهره گرفتن از تحلیل شبکه­ ای ۱۳۱

۱

فصل۱:        کلیات

۱-۱      بیان مساله

یکی از اهداف کشورهای در حال توسعه، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است. در این راستا شناخت عوامل موثر بر رشد اقتصادی اهمیت ویژه­ای دارد. اهمیت کاهش وابستگی اقتصادی کشور به درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت از یک طرف و توجه ویژه به جایگاه صادرات کالاهای غیر نفتی از سوی دیگر کاملا محسوس است (چیذری و همکاران، ۱۳۸۵: ۲۵). لذا جهت توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی، شناسایی اقلام صادراتی مزیت دار و شناسایی بازارهای بالقوه صادراتی آن­ها از اهمیت خاصی برخوردار است.

انتخاب بازار هدف، یکی ازمهمترین تصمیمات در هرنوع تجارتی است. اندازه بازار، نرخ رشد بازار، نیروهای رقیب در بازار، نیازهای مشتریان و سودآوری تنها بخشی از معیارهایی هستند که شرکتها برای تعیین بازار هدف در نظر دارند (رجوعی و شیعه زاده، ۱۳۸۷: ۱).

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *