2-2-10 بانكها ………………………………………………………………………………………………………..37
3-2-10بافت محیطی ……………………………………………………………………………………………….37
2-11 مدل فراسبز در استفاده از خدمات الكترونیک بانکی ……………………………………………..39
1-2-11 عوامل فناورانه ……………………………………………………………………………………………39
2-2-11عوامل زیر ساخت ………………………………………………………………………………………..40
3-2-11عوامل اجتماعی و فرهنگی ……………………………………………………………………………..41
4-2-11عوامل سازمانی ……………………………………………………………………………………………42
5-2-11عوامل بوم شناختی مشتری ……………………………………………………………………………42
6-2-11عوامل رقابتی ………………………………………………………………………………………………43
2-12عوامل مؤثر بر اعتماد مشتریان در بانکداری الکترونیکی ………………………………………..43
2-13عوامل موثر بر اعتماد در بانکداری الکترونیک …………………………………………………….45
1-2-13)ابعاد فردی ………………………………………………………………………………………………45
2-2-13)ابعاد سازمانی …………………………………………………………………………………………46
3-2-13)ابعاد اعتماد به سیستم ………………………………………………………………………………46
4-2-13)ابعاد وب سایت…………………………………………………………………………………………..46
5-2-13)ابعاد تعاملی………………………………………………………………………………………………..46
6-2-13)ریسک درك شده………………………………………………………………………………………..46
7-2-13نفوذ اقتصاد  اجتماعی…………………………………………………………………………………47
8-2-13خود کارآمدی……………………………………………………………………………………………..48
2-14عوامل موفقیت بانکداری الکترونیکی……………………………………………………………………48
2-15بانکداری الکترونیک و حفظ مشتریان………………………………………………………………….51
2-16روش های مختلف بانكداری الكترونیكی مصرف كننده در سطح مشتری……………………52
2-17عوامل موثر بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی……………………………54
2-18بررسی عوامل تاثیر گذار بر پذیرش بانکداری الکترونیکی……………………………………….55
1-2-18)تاثیر آموزشهای مقدماتی بر پذیرش بانكداری الكترونیكی…………………………………56   
2-2-18)تاثیر سهولت استفاده  از تكنولوژی  بر پذیرش بانكداری الكترونیكی…………………58
3-2-18)تاثیر خودكارآمدی كامپیوتری بر پذیرش بانكداری الكترونیكی………………………….59
4-2-18)تاثیر مركز كنترل بر پذیرش بانكداری الكترونیكی…………………………………………….60
2-19بسترهای بانكداری الكترونیكی……………………………………………………………………………61
1-2-19)بسترهای نرم افزاری…………………………………………………………………………………….61
2-2-19)بسترهای سخت افزاری………………………………………………………………………………..63
3-2-19)بسترهای مخابراتی…………………………………………………………………………………….67
4-2-19) بسترهای حقوقی………………………………………………………………………………………67
2-20مزایای بانكهای صددرصد اینترنتی…………………………………………………………………….69
2-21معایب بانك های صددرصد اینترنتی…………………………………………………………………70
2-22 اصول مدیریت ریسك برای بانكداری الكترونیك……………………………………………….71
1-2-22مراقبت مدیریت و هیأت مدیره…………………………………………………………………….72
2-2-22كنترل های ایمنی……………………………………………………………………………………….73
3-2-22مدیریت ریسك حقوقی و شهرتی………………………………………………………………….73
2-23سند چشم انداز بیست ساله و دولت الكترونیك……………………………………………………74
2-24رویكردهای متفاوت به دولت الكترونیك…………………………………………………………….76
1-2-24)رویكرد انكار(غفلت)…………………………………………………………………………………76
2-2-24)رویكرد جداسازی(خودكارسازی)……………………………………………………………….76
3-2-24)رویكرد پرستش(شیفتگی)………………………………………………………………………….76
4-2-24)رویكرد یكپارچه سازی( ادغام)………………………………………………………………….77
2-25مشكلات و موانع گسترش بانکداری الكترونیكی در ایران……………………………………78
1-2-25) جنبه داخلی…………………………………………………………………………………………..78
2-26چالشهاو راهكارهای توسعه بانكداری الكترونیك در چارچوب سند چشم انداز……….81
2-27موانع فرهنگی و اجتماعی و آموزشی  در گسترش بانكداری الكترونیكی………………84
2-28ساختار سیستم بانکداری الکترونیک…………………………………………………………………86
2-29مؤلفه هایی ایجاد کننده افزایش قدرت بانك ها در جذب منابع مالی………………………86
1-2-29فناوری اطلاعات و ارتباطات……………………………………………………………………….86
2-2-29مهارت های نیروی انسانی……………………………………………………………………………87
3-2-29تنوع خدمات بانكی……………………………………………………………………………………..87
4-2-29كیفیت خدمات بانكی…………………………………………………………………………………..88
5-2-29رضایت مشتریان از كاركنان بانك…………………………………………………………………..88
6-2-29مطلوبیت محیط داخلی بانك………………………………………………………………………….89
7-2-29مطلوبیت محل استقرار مكانی بانك…………………………………………………………………89
2-30 مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………….90
بخش دوم: پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………91
الف) پیشینه داخلی…………………………………………………………………………………………………91
ب)پیشینه خارجی………………………………………………………………………………………………………98
فصل سوم روش تحقیق
3-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….103
3-2 جامعه آماری  و نمونه آماری تحقیق………………………………………………………………….104
3-3 روش  وابزارجمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………..105
3- 4متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………106
3-5بررسی پایایی ابزار اندازه گیری……………………………………………………….106
3-6بررسی روایی ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………..107
3-7تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………109
فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته ها
 4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………111
4-2آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………..112
4-3 اطلاعات مربوط به خصوصیات جامعه آماری …………………………………………………117
4-3-1)تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها………………………………………………………………..117
4-3-1-1)وضعیت سوالات مربوط به شاخصهای متغیر مستقل فرضیه اول………………….118
4-3-1-2)وضعیت سوالات مربوط به شاخصهای متغیر مستقل فرضیه دوم………………….119
4-3-1-3)وضعیت سوالات مربوط به شاخصهای  متغیر مستقل فرضیه سوم………………..120
4-3-1-4)وضعیت سوالات مربوط به شاخص های متغیر مستقل فرضیه چهارم…………..120
4-3-1-5)وضعیت سوالات مربوط به شاخص های متغیر مستقل فرضیه پنجم……………..122
بخش دوم :بررسی استنباطی یافته های پژوهش……………………………………………………….124
4-1)آزمون فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………124
4-1-1)آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………………..124
4-1-2)آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………………………..125
4-1-3)آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………..126
4-1-4)آزمون فرضیه  چهارم……………………………………………………………………………………….127
4-2) نتایج آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیرها…………………………………………………131
 
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..133
5-2خلاصه روند تحقیق ………………………………………………………………………………….133
5-3 نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………………135
1-5-3) نتایج تحقیق بر اساس اطلاعات نظری و منابع کتابخانه ای تحقیق ……………….135
2-5-3 )نتایج تحقیق بر اساس از یافته های توصیفی و استنباطی ……………………………136
5-4)تحلیل یافته ها وارائه پیشنهادات به تفکیک فرضیات ……………………………………………………………………138
1-5-4) بررسی فرضیه اول  و ارائه پیشنهادات ………………………………………………………………..139
2-5-4 بررسی فرضیه دوم و ارائه پیشنهادات …………………………………………………………………………………..140
3-5-4 بررسی فرضیه سوم و ارائه پیشنهادات ………………………………………………………………..141
4-5-4بررسی فرضیه چهارم و ارائه پیشنهادات ………………………………………………………………………………..143
5-5-4 بررسی فرضیه چهارم و ارائه پیشنهادات ……………………………………………………………..144   
5-5 مقایسه نتایج تحقیق با نتایج سایر تحقیقات ………………………………………………….145
5-6محدودیتهای تحقیق …………………………………………………………………………………..146
5-7پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی …………………………………………………………………..146
فهرست منابع
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………147
منابع غیر فارسی…………………………………………………………………………………………………151
ضمائم(پرسشنامه)………………………………………………………………………………………………157
چکیده لاتین………………………………………………………………………………………………………176
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                      صفحه
جدول4-1:  توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک جنس………………………………………………..112
جدول 4-2: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک سن…………………………………………………..113
جدول 4-3: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک مقطع تحصیلی……………………………………..114
4-4: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک پست سازمانی………………………………………………..115
جدول 4-5: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک تجربه کاری………………………………………….116
جدول 4-6فراوانی، درصد و میانگین سوالات  مربوط به  تغییر مهارتهای رفتاری و فنی………………………118
جدول 4-7 فراوانی،درصد ومیانگین سوالات مربوط به بعد یکپارچه سازی عملیات وفرایندهای فعلی وجدید……………………………………………………………………………………………………………………………………….119
جدول 4-8 فراوانی،درصدومیانگین سوالات مربوط به مولفه های توجه به نوآوریها وایده های منبعث……120
جدول 4-9فراوانی،درصد و میانگین سوالات  مربوط به مولفه های اطلاع رسانی (آموزش) به مشتریان…..121
جدول 4-10 فراوانی،درصدومیانگین سوالات مربوط به مولفه های توجه به نوآوریها وایده های منبعث…..122
جدول 4-11 فراوانی،میانگین؛ دامنه ؛ انحراف معیار و واریانس سوالات پرسشنامه………………………………123
جدول 4-12:آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی میانگین متغیر مهارتهای رفتاری و فنی کارکنان…………125
جدول 4-13 : آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی میانگین متغیر یکپارچه سازی عملیات وفرایندها…..126
جدول 4-14 : آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی میانگین متغیر توجه به نوآوریها وایده ها……………….127
جدول 4-15 : آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی میانگین متغیر اطلاع رسانی (آموزش) به مشتریان….129
جدول 4-16 : آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی میانگین متغیر ایجاد امنیت خاطرواعتمادسازی……….130
جدول 4-17رتبه بندی متغیرها بر اساس آزمون فریدمن……………………………………………………………..131
 
فهرست نمودارها
              عنوان                                                                                 صفحه
نمودار 4-1: توزیع فراوانی به تفکیک جنس………………………………………………………………………….112
نمودار 4-2:  توزیع فراوانی به تفکیک گروه های سنی………………………………………………………………113
نمودار 4-3:  توزیع فراوانی به تفکیک مقطع تحصیلی……………………………………………………………..114
نمودار 4-4:  توزیع فراوانی به تفکیک پست سازمانی……………………………………………………………..115
نمودار 4-5:  توزیع فراوانی به تفکیک پست سازمانی……………………………………………………………..116
 
 
چکیده:
با توجه  به رویكرد رقابتی بانكها می بایست به سمتی حركت كنند كه نسبت به خدمات سنتی ارزش افزوده بیشتری را ایجاد و نیز تقاضای روزافزون مشتریان را در برآورده كردن نیازهای متنوع و جدیدشان پاسخگو باشند.هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک(مطالعه موردی:شعب بانک سپه شهر بوشهر) است.این تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش  از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی می باشد.نمونه آماری پژوهش 144 نفر از مدیران وکارکنان بانک سپه درسطح شهر بوشهر طی شش ماهه اول سال 93می باشند. در تجزیه و تحلیل داده ‏ها به منظور تجزیه و تحلیل هر مولفه و شاخصهای مربوط به آن از پرسشنامه استاندارد برگرقته از مقالات ملک اخلاق و همکاران(1391)؛صالحی صدقیانی و فروغی(1386) و کوشکی(1388) بهره برداری گردید در بخش آمار توصیفی و بررسی سؤال­های جمعیت شناختی از تكنیك­هایی نظیر مد؛ میانه؛ میانگین، انحراف معیار، محاسبه فراوانی و .. در بخش استنباطی جهت تعیین ارتباط بین متغیرهای فرضیات این پژوهش از آزمون t تک نمونه ای و آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیرها استفاده شد.در نهایت بر اساس تحلیل نرم افزار SPSS نتایج حاکی از تایید تمام فرضیات بود.

کلمات کلیدی: بانکداری الکترونیک، توسعه ، بانک سپه،شهر بوشهر

 
 
 
فصل اول
کلیات

1-1مقدمه
همگام با گسترش حجم تجارت الکترونیکی جهانی، نهادهای پولی و مالی نیز به منظور پشتیبانی و تسهیل تجارت الکترونیک، به طور گسترده ای به استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات روی آورده اند. در نتیجه طی چند دهه ی اخیر سیستمهای پرداخت الکترونیکی به تدریج در حال جایگزینی با سیستم سنتی می باشند. در این میان بانکها نیز با حرکت به سوی بانکداری الکترونیک و عرضه ی خدمات مالی جدید، نقش قابل توجهی در افزایش حجم تجارت الکترونیکی داشته اند(کهزادی به نقل از رحیمی؛1394) .
با نزدیک شدن تعداد کاربران ایرانی اینترنت  به بیش از 33 ملیون نفر ؛ مجرای کسب و کار در ایران  از شیوه های سنتی به شیوه های الکترونیکی در حال تغییر است. بانکها بعنوان  یکی از 3 حلقه زنجیره تجارت ؛ یعنی سفارش ؛پرداخت و تحویل  نیز از این قاعده مستثنی نیستند.در حال حاضر بانکها با یک محیط کاملا پویا روبرو هستند  و همه بانکها فارغ از اندازه ؛با توجه به تغییرات برق آسا در موقعیتهای رقابتی و شرایط حاکم  بر بازار؛جذب و حفظ مشتریان را سرلوحه برنامه های خویش قرار دهند.در صنعت تبلیغات؛تبلیغات اینترنتی بسرعت درحال رشد است.(حنفی زاده و همکاران؛1387)
محقق در این تحقیق پس از ارائه کلیات تحقیق(بیان مساله؛اهمیت؛هدف وفرضیات و..)به بحث پیرامون مبانی نظری تحقیق در فصل دوم می پردازد.درفصل سوم به بحث و بررسی پیرامون روش تحقیق(جامعه آماری؛پایایی وروایی وآزمونهای آماری) ودرفصل چهارم داده های خام حاصل ازپرسشنامه توسط آزمونهای آماری تحلیل ونتایج و پیشنهادات حاصل از این آزمون در فصل 5 ارائه خواهد شد .

1-2بیان مسأله
امروزه بانكها دركشورهای پیشرفته به عنوان رهگشا،مشاور حرفه ای،متخصص در افزایش منابع مالی شركتها وجمع آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود عمل می كنند و یکی از موتورهای محرك اقتصادی هركشور محسوب می شوند. این امر سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی میان آنها برقرار شود.با توسعه روزافزون تکنولوژی و صنعتی شدن كشورها، مدیران بانكها سعی بر افزایش خدمات نوین بانکداری دارند كه نتیجه آن متمایز بودن آنها نسبت به خدمات سایررقبا وسودآوری بیشتر ایشان ورشد جذب سپرده های مشتریان  است.(جکسون[1]؛2005)با توجه به رویكرد رقابتی؛ بانكهامی بایست به سمتی حركت كنندكه نسبت به خدمات سنتی ارزش افزوده بیشتری راایجاد كنند و نیز تقاضای روزافزون مشتریان را در برآورده كردن نیازهای متنوع و جدیدشان پاسخگو باشند .دراین بین به كارگیری سیاستهای افزایش كیفیت خدمات ؛برنامه های بازاریابی برای جلب رضایت مشتریان و استفاده ازسیاستهای ارتقاء کیفیت خدمات به منظور افزایش بهره وری فعالیتهای بانكی ورشداین بنگاه ها درمحیط رقابتی همواره مورد توجه مدیران تراز اول بانك ها قرار گرفته است(سیدجوادین وکیماسی؛1384).یکی از مهمترین پدیده های ناشی از انقلاب اطلاعات،تحول در شیوه های سنتی تجارت و جایگزینی آن با تجارت الکترونیک است.از این رو بواسطه نقش پول و بانکداری در تجارت، بانکداری الکترونیک اصلی ترین زیربنای تجارت الکترونیک محسوب می شود.طبیعتا در این میان،نقش بانكها وموسسات اقتصادی درنقل وانتقال پول بسیارحیاتی است.هنگامی كه درسال1994 اینترنت قابلیت‌های تجاری خودراعلاوه برجنبه های علمی وتحقیقاتی به نمایش گذاشت،موسسات تجاری و بانكها در كشورهای پیشرفته اولین نهادهایی بودند كه تلاش جدی خود را برای استفاده هر چه بیشتر از این جریان بکار انداختند. محصول تلاش آنها نیز همان بانکداری الکترونیک امروزی است. سپس به سرعت مشخص شد كه اینترنت بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیتهای بانکداری و اقتصادی بشمار می رود. بانکداری الکترونیک هم اكنون در جهان به عنوان یک بحث بسیار تخصصی ودر عین حال بسیار پیچیده تبدیل شده است وتطبیق آن باسیاستهای تجاری  اقتصادی كشورهای مختلف نیاز به تحقیق و برنامه ریزی دقیق دارد (میرزابی؛1384)
بیشتر فعالان صنعت بانكداری امروزه بر این واقعیت تاكید دارند كه بانکهاخدماتی یكسان ارائه می دهند وهیچكدام وجه تمایز بارزی در مقایسه با دیگران را به نمایش نمی گذارند.واقعیت آن است كه هیچ بانكی بدون بهبود و ارائه خدمات جدید نمی تواندرشد پایدار و مطلوبی را تجربه كند .توسعه خدمات بانكی درهرشكلی با چهارهدف دنبال می شود.جذب مشتریان جدید،حفظ مشتریان فعلی،سودآوری ونهایتاتوسعه بازارهای هدف(سیدجوادین وکیماسی؛1384).تجارت الکترونیک کاربردفناوریهای ارتباطات واطلاعات در عرصه ی اقتصاد و بازرگانی است.فناوری کسب وکار الکترونیکی کلیه ی تعاملات درون سازمانی وبین سازمانی رابا یک اثربخشی هزینه ای بسیار بالاتسهیل می کند.اثربخشی هزینه ای کسب وکار الکترونیکی ، بنگاه های اقتصادی کوچک را قادر می سازدتا با بنگاه های اقتصادی بزرگ رقابت کنند (عبدالباقی و اخوان صراف؛1384).

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *