1-6: روش شناسی‌ پژوهش

7 1-7 : قلمرو پژوهش

7 1-7-1: قلمرو موضوعی

7 1-7-2: قلمرو مکانی

7 1-7-3: قلمرو زمانی

7 1-8 : جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری

7 1-9: تعریف مفهومی و عملیاتی  واژگان کلیدی

8 1-9-1: کارآفرینی

8 1-9-1-1: تعریف مفهومی

8 1-9-1-2: تعریف عملیاتی

8 1-9-2: شناسایی فرصت­های کارآفرینانه

8 1-9-2-1: تعریف مفهومی

8 1-9-2-2: تعریف عملیاتی

9 1-9-3: صنعت گردشگری

9 1-9-3-1: تعریف مفهومی

9 1-9-3-2: تعریف عملیاتی

9 1-10: ساختار فصل‌های پایان‌نامه

9 فصل دوم: مروری بر پیشینه 2-1: مقدمه

12 2-2: ادبیات مرتبط با کارآفرینی

13 2-3: انواع کارآفرینی

14 2-4: ادبیات مرتبط با شناسایی فرصت

15 2-5: عوامل اثرگذار در شناسایی فرصت

17 2-5-1: هوشیاری کارآفرینانه

17 2-5-2: دسترسی اطلاعات و دانش سابق

18 2-5-3: تحقیق اکتشافی در برابر تحقیق هدفمند

18 2-5-4: شبکه­ های اجتماعی

19 2-5-5: ویژگی­های شخصیتی

19 2-6: الگوهای شناسایی فرصت

20 2-6-1:  جایگاه فرصت در الگوی کارآفرینی شین

20 2-6-2: الگوی تشخیص فرصت آردیچویلی و دیگران

21 2-6-3: چارچوب فکری جیمز ال موریسن در تحلیل محیط

21 2-6-4: الگوی شناسایی فرصت خلاقیت محور

22 2-6-5: الگوی شناسایی فرصت اولویک

24 2-7: مبانی نظری مرتبط با گردشگری

24 2-7-1: گردشگری مذهبی

28 2-7-2: زائر و گردشگر

29 2-8: گردشگری مشهد

29 2-8-1: اجزاء مؤثر بر گردشگری در مشهد

30 2-9: نقش کارآفرینی در گردشگری

32 2-10: نقش گردشگری در کارآفرینی

33 2-11: تحقیقات پیشین

43 2-11-1: تحقیقات داخلی

34 2-11-2: تحقیقات خارجی

36 2-12: جنبه نوآوری و مدل مفهومی

37 2-13: جمع‌بندی

39 فصل سوم: روش شناسی پژوهش 3-1: مقدمه

41 3-2: موضوع پژوهش

41 3-3: نوع پژوهش

41 3-4: جامعه ی آماری

42 3-4-1: جامعه آماری در بخش کیفی

42 3-4-2: جامعه آماری در بخش کمی

42 3-4-2: نمونه آماری و روش نمونه‌گیری

42 3-5: نمونه آماری

42 3-6: روش نمونه گیری

42 3-6-1: روش نمونه گیری در بخش کیفی

42 3-6-2:  روش نمونه گیری در بخش کمی

43 3-7: روش و ابزارگردآوری داده ­ها و اطلاعات

43 3-8: روایی و پایایی ابزارهای مورد استفاده

46 3-8-1 روایی

46 3-8-2:  پایایی

46 3-8-2-1 روش آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه

46 3-9: روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

47 3-9-1: آزمون فریدمن

47 3-9-2: مدل شناسایی فرصت اولویک

47 3-10: جمع‌بندی

48 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش 4-1: مقدمه

50 4-2: اطلاعات توصیفی نمونه آماری

50 4-2-1 : اطلاعات توصیفی جامعه مصاحبه شوندگان

50 4-2-1-1: وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت

50 4-2-1-2: وضعیت نمونه مورد بررسی برحسب سن

52 4-2-1-3: وضعیت و سمت شغلی بخش جاذبه­های گردگشری

53 4-2-2 : اطلاعات توصیفی جامعه پاسخ ­دهندگان

54 4-2-2.1 : وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب جنیست

54 4-2-2-2 : وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب سن

55 4-2-2-3:  وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب تحصیلات

56 4-3: یافته­ های تحقیق

57 4-3-1 : یافته­ های تحقیق عامل جاذبه­های گردشگری

57 4-3-1-1 : یافته­ های اولیه از طریق مصاحبه

57 4-3-1-2 : تحلیل آزمون فریدمن در جاذبه­های گردشگری

57 4-3-1-3: تحلیل براساس مدل اولویک در جاذبه­های گردشگری

59 4-3-2 :  یافته­ های تحقیق عامل حمل و نقل

63 4-3-2-1 : یافته­ های ناشی ازمصاحبه

63 4-3-2-2 :  تحلیل آزمون فریدمن در حمل و نقل

63 4-3-2-3: تحلیل براساس مدل اولویک در حمل و نقل

65 4-4: جمع بندی

70  
فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1: مقدمه

73 5-2: خلاصه پژوهش

73 5-2 – 1: خلاصه نتایج حاصل از اطلاعات جمعیت شناختی

73 5-2 – 2: خلاصه نتایج حاصل از تحلیل داده ­ها

73 5-3: بحث و نتیجه‌گیری

75 5-4: پیشنهادها

81 5-4 -1: پیشنهادهای  کاربردی

81 5-4 -2: پیشنهادهای  پژوهشی

85 5-5: محدودیت­ها

85 5-6: جمع بندی

85

 

فهرست جداول
عنوان
 
شماره صفحه
2-1: شیوه­ بررسی پیشینه تحقیق 13
2-2: جاذبه­های گردشگری مشهد 31
3-1: نمونه آماری تحقیق 43
3-2: مشخصه پرسشنامه عوامل بررسی 45
3-3: ضریب آلفای کرونباخ متغییر‌ها و ابعاد تحقیق        47
4-1 فراوانی مصاحبه شوندگان به تفکیک جنسیت: 51
4-2: فراوانی مصاحبه شوندگان به تفکیک سن 52
4-3: فراوانی وضعیت و سمت شغلی مصاحبه­شوندگان 53
4-4: فراوانی پاسخ ­دهندگان به تفکیک جنسیت 54
4-5: فراوانی پاسخ ­دهندگان به تفکیک سن 55
4-6: فراوانی پاسخ ­دهندگان به تفکیک تحصیلات 56
4-7:آزمون فریدمن فرصت­های چاذبه­های گردشگری 58
4-8: آماره آزمون فریدمن اهمیت جاذبه­های­گردشگری 59
4-9: آماره آزمون فریدمن رضایت جاذبه­های­گردشگری 59
4-10: رتبه بندی فرصت­های عامل جاذبه­های گردشگری 62
4-11: آزمون فریدمن ویژگی­های حمل و نقل 64
4-12: آماره آزمون فریدمن اهمیت حمل و نقل 65
4-13: : آماره آزمون فریدمن رضایت حمل و نقل 65
4-14: رتبه بندی ویژگی­های عامل حمل و نقل 69

 

فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه
4-1 فراوانی مصاحبه شوندگان به تفکیک جنسیت: 51
4-2: فراوانی مصاحبه شوندگان به تفکیک سن 52
4-3: فراوانی وضعیت و سمت شغلی مصاحبه­شوندگان 53
4-4: فراوانی پاسخ ­دهندگان به تفکیک جنسیت 54
4-5: فراوانی پاسخ ­دهندگان به تفکیک سن 55
4-6: فراوانی پاسخ ­دهندگان به تفکیک تحصیلات 56
4-7: رتبه بندی فرصت­های عامل جاذبه­های گردشگری 63
4-8: رتبه بندی فرصت­های عامل حمل و نقل 70

 

فهرست اشکال
عنوان
 
شماره صفحه
2-1 مدل مفهومی پژوهش 39

 

فهرست ضمائم
عنوان
 
شماره صفحه
پیوست1: پرسشنامه 85
پیوست1: خروجی نرم افزار 90

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
 

1-1. مقدمه

برطرف کردن معظل بیکاری و به چرخش درآوردن چرخهای اقتصادی، همواره از دغدغه­های جوامع است. بررسی­های بسیاری در زمینه­ عوامل اثرگذار بر اقتصاد در کشورهای گوناگون، بیان­گر این مسئله است که کارآفرینی یکی از مؤثرترین عوامل بر اقتصاد یک کشور است و از جمله اثرات کارآفرینی در اقتصاد کشورها ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی است که همواره مورد توجه پژوهشگران قرار داشته است (مطیعی،1390؛ص41). همچنین ظهور ایده­های جدید و چگونگی رهنمون­سازی آنها به سمت تجاری شدن همواره در کانون توجه رشته کارآفرینی قرار دارد (بارون، شین و ونکاتارامن، 2000).
گردشگری نیز با توجه به ماهیت خود، از یک سو اهدافی معنوی چون تأمین سلامت و ایجاد آرامش جسم و روان، آشنایی با فرهنگ‌ها و آداب و رسوم گوناگون، دیدار جاذبه‌های تاریخی، زیارت اماکن مقدسه و…  دارد، تا بدین‌وسیله گردشگران بتوانند روندی مثبت در زندگی شخصی و اجتماعی خود ایجاد نمایند، و از سوی دیگر برای شهر یا کشور پذیرنده هویتی درآمدزا و تأثیرگذار در بهبود اقتصاد و رشد فرهنگی و اجتماعی آن جامعه دارد. توجهی هر چند جزئی به این دو هویت از صنعت گردشگری، می تواند میزان اهمیت آن را نشان دهد.
از این حیث حضور میلیون­ها گردشگر با نیازهای متفاوت و توقعات متنوع در هر شهر برای کارآفرینان فرصتی بسیار مطلوب است تا با رفع نیازهای گردشگران بتوانند برای شهر خود، منافع اقتصادی به همراه داشته باشند و با بالابردن کیفیت بتوانند رضایت گردشگران را جلب و دیدگاهی مطلوب در ذهن گردشگر برای رجوع مجدد به شهر خلق کنند.
این فصل از بخش های زیر تشکیل شده است:

  • مقدمه
  • بیان مسئله
  • اهمیت موضوع
  • اهداف پژوهش
  • سوالات پژوهش
  • روش­شناسی پژوهش
  • روش گردآوری پژوهش
  • قلمرو پژوهش
  • جامعه آماری،نمونه آماری و روش نمونه گیری
  • تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان کلیدی

1-2. بیان مسئله

امروزه بخش­های خدماتی، مهمترین بخش اقتصادی هستند و گردشگری یکی از مهمترین حیطه­های بخش­های خدمات را تشکیل می دهد که راهی با دوام و با موانع کم ورورد به بازار بر ای بالا بردن فعالیت­های اقتصادی است. گردشگری دارای توانایی ذاتی خلق پتانسیل­های سودآوری در اقتصاد محلی و بین ­المللی است(استراماگلیا، 2014،ص60).  مقصدهای گردشگری از نظر توان و قابلیت جذب گردشگر باهم متفاوتند. برخی از این مقصدها از قابلیت­های لازم برای جذب گردشگر در سطح ملی و بین المللی برخوردارند و می­توانند عامل محرک توسعه گردشگری در منطقه بشمار آیند و برخی هم از قابلیت محلی برخوردارند.(صیایی، شجاعی،  1389) مطابق یک طبقه بندی نزدیک به 200 نوع شغل به صورت مستقل، با گردشگری رابطه­ مستقیم دارند. بنابراین ایجاد فرصت­های شغلی از سوی صنعت گردشگری بسیار حائز اهمیت است.بطوریکه در حال حاضر درسطح جهانی حدود یک سوم مشاغل خدماتی بصورت مستقیم و غیرمستقیم در اختیار صنعت گردشگری است(حیدری،1387).
بروز تنوع در خدمات و محصولات گردشگری برای پاسخ به تقاضای روزافزون و نیازهای متنوع آن ضروری است و گردشگری به عنوان یکی از بخش­های بزرگ اقتصادی به مشارکت بالای بخش کارآفرینی نیازمند است.(لرد بکمن[1]،2005). با تشدید رقابت در خدمات گردشگری، به­ کارگیری رویکردهایی مورد تأکید مسؤولان کشورها قرار می­گیرد که با تمرکز بر آنها بتوان به رشد سریعتر و ارزش­افزایی بیشتر دست یافت. کارآفرینی به عنوان موتور توسعه­ اقتصادی(شومپیتر،1994) رویکرد مناسبی برای پاسخگویی به این نیاز است.(گاندری[2]، کیکول[3]،2007و فلپس[4]،2006)
کارآفرینی فرایندی است که طی آن فردی به­نام کارآفرین که گرایش­های شناختی خاصی دارد به­ دلیل داشتن دانش قبلی در یک حوزه­ خاص توانایی تشخیص یک فرصت را می­یابد و پس از ارزیابی وتشخیص ارزش تجاری آن، منابع و اطلاعات لازم برای بهره ­برداری از آن فرصت را کسب می­ کند. با این تعریف از کارآفرینی می­توان پی­برد یکی از بخش­های مهم کارآفرینی “فرصت” است و درواقع شروع فرایند کارآفرینی از طریق شناسایی فرصت اتفاق می افتد.(هیلز،لمپکین و ساین، 1997).
در دنیا امروز چه در کشورهای توسعه یافته و جه در کشورهای در حال توسعه، بزرگ­ترین امتیاز برای هر صنعت، سازمان و فرد، داشتن تفکر و خلاقیت برای کارآفرینی است. تفکر کارآفرینی کلید رشد و توسعه­ اقتصادی هر کشور شناخته شده است. یکی از شاخه­های مؤثر در اشتغالزایی و کارآفرینی، صنعت گردشگری است؛ زیرا گردشگران دارای فرهنگ­های مختلف، نیاز، سلیقه و خصوصیاتی هستند که کشور میزبان باید برای ارائه­ خدمات گردشگری و معرفی فرهنگ خود، به گونه ای خود را با فرهنگ مهمان مطابقت دهد که جذابیت و اصالت فرهنگ خود را به صورت واقعی و هنرمندانه به گردشگر علاقه­مند منتقل کند. (پاپلی یزدی،1386)
توسعه­ گردشگری از مسیر توسعه­ بنگا­ه­های کوچک یکی از مراحل مهم و حیاتی رشد و ادامه­ی گردشگری به­شما می­رود. مرحله­ی تأسیس بنگاه­های کوچک را باید مرحله­ی بلوغ منحنی رشد گردشگری در سطح تحلیل خرد الگوی سیاست­گذاری دانست. بنابراین، مؤلفه­ های گردشگری کشور حکایت نزدیکی و کثرت وجوه مشترک نظام گردشگری موجود با قالب­های فعالیت کسب و کار   بنگاه­های کوچک است(شجاعی، نوری،1386)

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *