۱-۱۰)     روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها:. ۷

۱-۱۱)     قلمرو تحقیق :. ۸

۱-۱۲)     تعریف واژگان کلیدی: ۸

فصل دوّم: مروری بر ادبیات تحقیق ۹

۲-۱) مقدمه:. ۱۰

۲-۲) هوش:. ۱۲

۲-۲-۱) رهیافت روان‌سنجى‏ ۱۲

۲-۲-۲) رهیافتهاى پردازش اطلاعات‏ ۱۲

۲-۳) انواع هوش: ۱۴

۲-۴) مقایسه ویژگی هوشهای سه گانه (منطقی، عاطفی و معنوی) ازدیدگاه های مختلف مدیریت ۲۰

۲-۴-۱)تئوریهای مشخص شده در هوشمنطقی براساس دیدگاه مدیریت عقلانی. ۲۰

۲-۴-۲) تئوریهای مشخص شده درهوشعاطفی براساس دیدگاه مدیریت انطباقی. ۲۰

۲-۴-۳)  تئوری مشخص شده درهوشمعنوی براساس دیدگاه مدیریت کوانتوم. ۲۰

۲-۵) کارکرد های انواع مختلف هوش ۲۸

۲-۶) معنویت ۲۸

۲-۷) معنویت و سازمان ۳۱

۲-۸) معنویت در تمدن جدید  و آموزه های اسلامی. ۳۴

۲-۹) هوش معنوی. ۳۷

۲-۱۰) اصول، ابعاد و مولفه های هوش معنوی. ۳۹

۲-۱۰-۱) اصول هوش معنوی: ۴۰

۲-۱۰-۲) خصوصیات هوش معنوی. ۴۱

۲-۱۰-۳) مولفه های هوش معنوی. ۴۲

۲-۱۰-۴) مؤلفه های هوش معنوی در اسلام. ۴۸

۲-۱۱) مدلهای هوش معنوی. ۴۹

۲-۱۱-۱) مدل زهر و مارشال(۲۰۰۰ ): ۴۹

۲-۱۱-۲) مدل وگان ۵۰

۲-۱۱-۳) مدل بروس لیچفیلد ۵۰

۲-۱۱-۴) مدل ایمونز. ۵۱

۲-۱۱-۵) مدل کینگ. ۵۲

۲-۱۱-۶) مدل سیسک. ۵۲

۲-۱۱-۷) مدل سیندی ویگلزورث (۲۰۰۴/۲۰۰۸): ۵۴

۲-۱۱-۸) مدل آمرام ( ۲۰۰۷ ) : ۵۵

۲-۱۲) هوش معنوی در اسلام. ۵۶

۲-۱۳) اندازه گیری هوش معنوی. ۵۶

۲-۱۴) ویژگی های هوش معنوی و رویه های افزایش آن ۵۸

۲-۱۵) رشد و تقویت هوش معنوی. ۵۹

۲-۱۷) مشخصات افراد به لحاظ هوشمعنوی ( جورج، ۲۰۰۶: ۴۳۵). ۶۰

۲-۱۸) هوش معنوی و سلامت روان ۶۲

۲-۱۹) هوش معنوی رهبران ۶۳

۲-۲۰) کاربرد هوش معنوی در سازمان ۶۴

۲-۲۱) پیشینه تحقیقات. ۶۷

۲-۲۲) مدل مفهومی تحقیق:. ۷۱

فصل سوّم: روش شناسی تحقیق ۷۳

۳-۱)  مقدمه. ۷۴

۳-۲) فرایند انجام ‌تحقیق ۷۴

۳-۳) روش تحقیق ۷۶

۳-۶)  روایی و پایایی پرسشنامه. ۸۲

۳-۷) جامعه و نمونه آماری. ۸۷

۳-۸ ) روش نمونه‌گیری. ۸۸

۳-۹)  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون‌های آماری مورد استفاده. ۸۹

۳-۹-۱) آزمون فریدمن: ۹۰

۳-۹-۲) آزمون میانگین یک جامعه‌ی آماری. ۹۰

۳-۹-۳) تحلیل عاملی تأییدی:. ۹۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها ۹۲

۴-۱) مقدمه. ۹۳

۴-۲) تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها ۹۴

۴-۲-۱) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان در  سازمان های هدف ۹۴

۴-۲-۲)تحصیلات. ۹۵

۴-۲-۳) سابقه خدمت ۹۶

۴-۳) تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها ۹۸

۴-۳-۱) آزمون کولموگروف-اسمیرنف ۹۸

۴-۳-۲ ) آزمون میانگین یک جامعه آماری. ۹۹

۴-۳-۳) رتبه بندی مولفه های هوش معنوی کارکنان ۱۰۲

۴-۳-۴) آزمون آنووا یا تحلیل واریانس یک عاملی. ۱۰۴

۴-۳-۴-۱) آزمون تعقیبی شفه. ۱۰۶

۴-۳-۵) آزمون تحلیل عاملی. ۱۰۸

۴-۴) خلاصه تجزیه و تحلیل داده ها ۱۱۴

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات. ۱۱۷

۱-۵) مقدمه. ۱۱۸

۵-۲) بررسی نتایج بدست آمده از ویژگی های جمعیت شناختی. ۱۱۹

۵-۳) بررسی نتایج بدست آمده از آمار استنباطی. ۱۲۰

  1. آزمون کولموگروف-اسمیرنف ۱۲۰
  2. آزمون میانگین یک جامعه آماری. ۱۲۰
  3. آزمون فریدمن ۱۲۱
  4. آزمون آنووا یا تحلیل واریانس یک عاملی. ۱۲۲
  5. آزمون تحلیل عاملی اکتشافی. ۱۲۳

۵-۴) پیشنهادهای تحقیق ۱۲۴

۵-۴-۱) پیشنهادها به سازمان ۱۲۴

۵-۴-۲) پیشنهادها برای تحقیقات آتی. ۱۲۶

۵-۵) محدودیت های تحقیق (موضوعی، مکانی و زمانی). ۱۲۷

منابع  و مأخذ ۱۲۸

ضمائم و پیوست ها ۳۷۱۲۸

 

فهرست جدول‌ها

 

جدول شماره ۲-۱ مقایسه هوش معنوی و هوش متعارف ۱۸

جدول شماره ۲-۲:  مهمترین تفاوتها بین هوش منطقی، هوش عاطفی و هوش معنوی. ۱۹

جدول ۲-۳: مقایسه بین ویژگیهای هوش منطقی دیدگاه مدیریت عقلانی و مهارتهای مدیریتی در تئوریهای مدیریت کلاسیک، مدیریت علمی و مدیریت اداری. ۲۱

جدول ۲-۴: مقایسه بین ویژگیهای هوشعاطفی دیدگاه مدیریت انطباقی و مهارتهای مدیریتی در تئوریهای مدیریت سایبرنتیک نوع دوم تئوری سیستم های کنش اجتماعی پارسونز، تئوری عمومی کنش و مدل سیستم یادگیری سازمانی. ۲۳

جدول ۲-۵: مقایسه بین ویژگیهای هوشمعنوی دیدگاه مدیریت کوانتوم و مهارتهای مدیریتی در تئوری آشوب. ۲۶

جدول ۲-۶: کارکرد های انواع مختلف هوش ۲۸

جدول ۲-۷: مقایسه معنویت در تمدن جدید و در آموزه های اسلام. ۳۷

جدول۲-۸ : ابعاد هوش معنوی بر اساس دیدگاه زهر و مارشال ۴۴

جدول ۲-۹: مدل هوش معنوی از دیدگاه سیندی ویگلزورث. ۵۴

جدول ۲-۱۰: ویژگی های هوش معنوی و رویه هایی که می توان آن را افزایش داد: ۵۸

جدول ۲-۱۱: مقایسه افراد به لحاظ هوشمعنوی. ۶۰

جدول ۳-۱ : شکل امتیاز دهی به پرسشنامه. ۸۱

جدول ۳-۲ : تعیین روایی مولفه های هوش معنوی کارکنان ۸۳

جدول ۳-۳:نظرات خبرگان در خصوص پرسش‌نامه‌ی هوش معنوی. ۸۴

جدول ۳-۴ : آلفای کرونباخ مربوط به هر یک از عوامل موثر بر هوش معنوی کارکنان ۸۷

جدول ۴-۱ : توزیع فراوانی افراد بر حسب سازمان مورد بررسی. ۹۴

جدول ۴-۲ : توزیع فراوانی افراد بر حسب تحصیلات. ۹۵

جدول ۴-۳ : توزیع فراوانی افراد بر حسب سابقه خدمت ۹۶

جدول ۴-۴: بررسی وضعیت نرمال بودن مولفه های هوش معنوی کارکنان ۹۸

جدول ۴-۵ : وضعیت میانگین و انحراف معیار رعایت مولفه های هوش معنوی. ۹۹

جدول۴-۶ : نتایج آزمون میانگین یک جامعه آماری برای رعایت مولفه های هوش معنوی. ۱۰۰

جدول ۴-۷: معنی داری آزمون فریدمن برای مولفه های هوش معنوی کارکنان ۱۰۲

جدول۴-۸: اولویت بندی مولفه های هوش معنوی کارکنان بر حسب میانگین رتبه با بهره گرفتن از تحلیل واریانس فریدمن ۱۰۳

 

جدول۴-۹: اولویت بندی مولفه های هوش معنوی  بر حسب میانگین رتبه با بهره گرفتن از تحلیل واریانس فریدمن تقریبی. ۱۰۴

جدول ۴-۱۰: جدول آنالیز واریانس مولفه های هوش معنوی در مراکز منتخب ۱۰۵

جدول ۴-۱۱: نتایج آزمون شفه. ۱۰۶

جدول ۴-۱۲: نتایج آزمون شفه. ۱۰۷

جدول ۴-۱۳: نتایج آزمون بارتلت و KMO. 108

جدول۴-۱۴: ارزش ویژه عامل ها و واریانس آنها بعد از چرخش ۱۰۹

جدول ۴-۱۵:ماتریس چرخیده شده اجزاء. ۱۱۰

جدول ۴-۱۶: خلاصه بررسی وضعیت نرمال بودن مولفه های هوش معنوی کارکنان ۱۱۴

جدول ۴-۱۷: خلاصه نتایج‌ تحلیل وضعیت هریک از مولفه های هوش معنوی. ۱۱۵

جدول ۴-۱۸: اولویت بندی مولفه های هوش معنوی  بر حسب میانگین رتبه. ۱۱۵

جدول۴-۱۹: خلاصه تحلیل نتایج بررسی تفاوت مراکز منتخب در خصوص مولفه های هوش معنوی. ۱۱۶

جدول۴-۲۰: ارزش ویژه عامل ها و نام گذاری آنها ۱۱۶

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل‌ها

شکل ۲-۱: رابطه هوش ها ( ویگلزورث، ۲۰۰۴). ۱۷

شکل ۲-۲ : سلسله مراتب نیازهای انسان از دیدگاه مزلو. ۳۳

شکل ۲-۳: سلسله مراتب نیازهای انسان از دیدگاه هوش معنوی. ۳۳

شکل ۲-۴: مولفه های هوش معنوی از دیدگاه نوبل و وگان ۴۲

شکل ۲-۵: مدل مفهومی تحقیق ۷۲

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *