۴- فرضیه های تحقیق ۵

فرضیه اصلی ۵

۵- انجام پژوهش ۵

روش پژوهش ۵

روش های جمع­آوری اطلاعات ۵

۶- قلمرو تحقیق ۶

الف) قلمرو زمانی ۶

ب) قلمرو مکانی ۶

ج) قلمرو موضوعی ۶

۷- تعریف واژه ­ها و اصطلاحات تخصصی ۶

استراتژی ۶

تبلیغات ۷

آمیخته بازاریابی ۷

فصل دوم

ادبیات موضوع

۲- ۱- تعریف استراتژی ۹

۲-۲-۱- نظریه پردازان مدیریت استراتژیک ۹

۲-۲-۱-۱- نظریه فرد دیوید ۹

۲-۲-۱-۲- نظریه هنری مینتزبرگ ۱۰

۲-۲-۱-۳- مایکل پورتر ۱۱

۲-۲-۲- مدل­های برنامه استراتژیک ۱۱

۲-۲-۳- نمونه هایی از اهداف بازاریابی ۱۳

۲-۲- ۴- نمونه هایی از استراتژی های بازاریابی ۱۴

۲-۲-۵- نمونه هایی از اهداف تبلیغات ۱۴

۲-۲-۶ – نمونه هایی از استراتژی های تبلیغاتی ۱۴

۲-۲-۷ – نمونه هایی از برنامه های اجرایی در تبلیغات ۱۴

۲-۲-۸ – نمودار چرخه عمر محصول (PLC) 16

۲-۲-۹- استراتژی های بازاریابی محصول ۱۹

۲-۲-۹-۱- استراتژی های مرحله ورود به بازار ۱۹

۲-۲-۹-۱-۱- استراتژی پیش گامی ۱۹

۲-۲-۹-۱-۲- استراتژی پیرو ۱۹

۲-۲-۹-۲- استراتژی های مرحله رشد ۲۰

۲-۲-۹-۲-۱- به منظور حفظ سهم بازار ۲۱

۲-۲-۹-۲-۲- به منظور افزایش سهم بازار ۲۲

۲-۲-۹-۳- استراتژی های مرحله بلوغ ۲۳

۲-۲-۹-۳-۱- حفظ مزیت رقابتی (بقا) ۲۳

۲-۲-۹-۳-۲- افزایش حجم فروش ۲۳

۲-۲-۹-۴- استراتژی­ های مرحله ثبات و افول ۲۴

۲-۲-۱۰-  استراتژی بازارهای انحصاری ۲۷

۲-۲-۱۰-۱-  عوامل مؤثر در شکل گیری  انحصار ۲۷

۲-۳- تبلیغات ۳۰

۲-۳-۱- مقدمه ۳۰

۲-۳-۲- تاریخچه تبلیغات بازرگانی ۳۰

۲-۳- ۳- پیشینه تبلیغ در ایران ۳۲

۲-۳-۴- تعریف تبلیغات ۳۲

۲-۳-۵- اهداف تبلیغات تجاری ۳۳

۲-۳- ۶- شبیه­سازی منحنی عمر تبلیغات ۳۸

۲-۳-۷- آمیخته بازاریابی ۳۹

۲-۲-۸-  ابزار ترفیع و ترویج ۳۹

۲-۳-۸-۱-  تبلیغات تجاری ۴۰

۲-۳-۸-۲- پیشبرد فروش ۴۰

۲-۳-۸-۳- روابط عمومی ۴۰

۲-۳-۸-۴- فروشندگی شخصی ۴۰

۲-۳-۸-۵- بازاریابی مستقیم ۴۰

۲-۳-۹- انواع تبلیغات ۴۰

۲-۳-۱۰- ابزارهای تبلیغ ۴۱

۲-۳-۱۰-۱- انواع ابزارهای تبلیغ ۴۲

۲-۳-۱۱-  مزایای  تبلیغات ۴۳

۲-۳-۱۲-  معایب تبلیغات ۴۴

۲-۳-۱۳- آسیب شناسی تبلیغات بازرگانی از دید تولید کنندگان ۴۴

۲-۳-۱۳-  مدل­های بررسی اثربخشی تبلیغات ۴۵

۱-  تکنیک آیدا ۴۵

۲- سلسله مراتب اسنادی ۴۶

۳-  سلسله مراتب با درگیری پایین ۴۶

۴-  مدل لاویج و استینر ۴۶

۵- مدل داگمار ۴۸

۶- مدل احتمال پیچیدگی ۴۹

۷- مدل پذیرش ابداع ۵۰

۸- مدل آگاهی- آزمون- تقویت- ترغیب ۵۱

۹- مدل درک- تجربه- حافظه ۵۱

فنون تبلیغات ۵۳

۲-۳-۱۴- تکنیک های اجرایی تبلیغ ۵۳

۲-۳- ۱۵- روش­ها­­ی تبلیغات وتعیین ترکیب فعالیت­ها ۵۵

۲-۳-۱۶- علامت تجاری ۵۶

۲-۳-۱۷- بسته بندی ۵۶

۲-۳-۱۸- حربه های فروش ۵۷

۲-۳-۱۹- کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان ۵۸

۲-۴- پیشینه تحقیق ۶۱

جمع بندی کلی ۶۵

آشنایی با پاکت ۶۶

فصل سوم

روششناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه ۶۹

۳-۲- روش تحقیق ۶۹

۳-۲-۱- تحقیق کاربردی ۶۹

۳-۲-۲-  تحقیق توصیفی ۶۹

۳-۳- جامعه آماری ۷۰

۳-۴- نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه ۷۱

۳-۵- پرسشنامه ۷۲

۳-۶-ویژگی های فنی ابزارهای گردآوری داده ها ۷۳

۳-۶-۱- روایی پرسشنامه ۷۴

۳-۶-۲-  پایایی پرسشنامه ۷۴

۳-۷- روش گردآوری داده ها ۷۶

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۶

۳-۹- تحلیل عاملی تأئیدی ۷۷

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل

۴-۱- مقدمه ۷۹

۴-۲- توصیف ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه ۷۹

۴-۲-۱- جنسیت ۸۰

۴-۲-۲- سن ۸۱

۴-۲-۳- سطح تحصیلات ۸۲

۴-۲- ۴- سابقه استفاده ۸۳

۴-۲- ۵- شغل ۸۴

۴-۲- ۶- منطقه سکونت ۸۵

۴-۳- آمار استنباطی ۸۶

۴-۳-۱- آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش ۸۶

۴-۳- ارزیابی بخش اندازه­گیری مدل ۸۷

۴-۳-۱-  تحلیل عاملی تاییدی شاخص ­های متغیر کیفیت ۸۸

۴-۳-۲-  تحلیل عاملی تاییدی شاخص های متغیر توزیع و برندینگ ۹۲

۴-۳-۳-  تحلیل عاملی تاییدی شاخص های متغیرهای بسته بندی، قیمت و اطلاع رسانی ۹۴

۴-۳-۴-  بررسی سوالات تحقیق ۹۶

۴-۳-۵- تحلیل تکمیلی ۱۰۱

۴-۴- رابطه بین متغیرهای کیفیت و قیمت با عوامل جمعیت شناختی ۱۰۸

۴-۴-۱- رابطه کیفیت با عوامل جمعیت شناختی ۱۰۹

۴-۴-۲- رابطه قیمت با عوامل جمعیت شناختی ۱۱۰

فصل پنجم

تفسیر و نتیجه ­گیری

۵-۱- خلاصه بحث ۱۱۲

۵-۲ نوآوری تحقیق ۱۱۳

۵-۳- پیشنهادها ۱۱۴

۵-۴- محدودیت­ها ۱۱۵

۵-۵- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ۱۱۶

منابع و ماخذ ۱۱۷

منابع ۱۱۸

ضمیمه ۱۲۲

فرم نظر سنجی محصولات ۱۲۳

جدول ۲-۱ شمای کلی تقسیم ­بندی استراتژی­ های بازاریابی محصول ۱۸

جدول ۲-۲ مراحل دوره عمر کالا و مشخصات ۲۶

جدول۲-۳ مراحل دوره عمر کالا و واکنشهای متفاوت ۲۷

جدول۲-۴  ارائه خدمات به مشتریان و متمایز بودن ۶۰

جدول ۳-۱ترکیب سئوالات پرسشنامه ۷۳

جدول ۳-۲ میزان آلفای کرونباخ ۷۵

جدول ۴ -۱- توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان ۸۰

جدول ۴ -۲- توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان ۸۱

جدول ۴ -۳- توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان ۸۲

جدول ۴-۴- توزیع فراوانی مربوط به سابقه استفاده پاسخ دهندگان ۸۳

جدول ۴ -۵- توزیع فراوانی مربوط به شغل پاسخ دهندگان ۸۴

جدول ۴ -۶- توزیع فراوانی مربوط به منطقه سکونت پاسخ دهندگان ۸۵

جدول۴-۷ – آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای متغیر های تحقیق ۸۷

جدول ۴-۸- نتایج آزمون t تک نمونه‌ای اهمیت عوامل مذکور از دید مشتریان ۹۷

جدول ۴-۹- نتایج آزمون t تک نمونه‌ای رضایت عوامل مذکور از دید مشتریان ۹۸

جدول ۴- ۱۰-  نتایج آزمون t تک نمونه‌ای اهمیت عوامل مذکور از دید خبرگان ۹۹

جدول ۴- ۱۱-  نتایج آزمون t تک نمونه‌ای رضایت عوامل مذکور از دید خبرگان ۱۰۰

جدول ۴-۱۲- آزمون A N O VA اثر جنسیت ۱۰۲

جدول ۴-۱۳- آزمون A N O VA اثر سن ۱۰۳

جدول ۴-۱۴- آزمون A N O VA اثر شغل ۱۰۴

جدول ۴-۱۵-آزمون A N O VA اثر تحصیلات ۱۰۵

جدول ۴-۱۶- آزمون A N O VA اثر سابقه استفاده ۱۰۶

جدول ۴-۱۷-آزمون A N O VA اثر منطقه سکونت ۱۰۷

جدول ۴-۱۸- خروجی ضریب همبستگی بین کیفیت با عوامل جمعیت شناختی ۱۰۹

جدول ۴-۱۹- خروجی ضریب همبستگی بین قیمت با عوامل جمعیت شناختی ۱۱۰

شکل ۲-۱ نمودار چرخه عمر محصول ۱۷

شکل۲-۲ الگوی M5 34

شکل۲-۳ استراتژی انتخاب رسانه، گام به گام ۳۷

شکل۲-۴  مراحل مدل آیدا ۴۵

شکل ۲-۵  مراحل مدل سلسله مراتب اسنادی ۴۶

شکل ۲-۶  مراحل مدل سلسله مراتب با درگیری پایین ۴۶

شکل ۲-۷مراحل مدل لاویج و استینر ۴۷

شکل۲-۸   مراحل مدل داگمار ۴۸

شکل ۲-۹  مراحل مدل ELM 50

شکل۲-۱۰ مراحل مدل پذیرش ابداع ۵۱

شکل  ۲-۱۱ مراحل مدل ATR N 51

شکل ۲-۱۲   مدل درک، تجربه، حافظه ۵۲

شکل۴-۱- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر اهمیت کیفیت (تخمین استاندارد) ۸۸

شکل ۴-۲- مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخص ­های اهمیت کیفیت (معناداری ضرایب) ۸۹

شکل ۴-۳- مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخص های ضرورت کیفیت (تخمین استاندارد) ۹۰

شکل ۴-۴- مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخص های ضرورت کیفیت (معناداری ضرایب) ۹۱

شکل ۴-۵- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر توزیع و برندینگ (تخمین استاندارد) ۹۲

شکل ۴-۶ – مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر توزیع و برندینگ (معناداری ضرایب) ۹۳

شکل ۴-۷- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای بسته بندی، قیمت و اطلاع رسانی (تخمین استاندارد) ۹۴

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *