۲-۱ مقدمه. ۷

۲-۲  نظارت و کنترل. ۷

۲-۲-۱ مفهوم و اهمیت کنترل: ۷

۲-۲-۲ تعاریف کنترل: ۷

۲-۲-۳ فرایند کنترل: ۸

۲-۲-۴ ویژگی های کنترل مؤثر: ۸

۲-۲-۵ عوامل مؤثر بر کنترل: ۹

۲-۲-۶ ایجاد کنترل مؤثر: ۹

۲-۳ هوشمندی کسب وکار BI 10

۲-۳-۱ مقدمه. ۱۰

۲-۳-۲  تعریف هوشمندی کسب و کار ۱۰

۲-۳-۴ کاربرد هوشمندی کسب و کار ۱۱

۲-۳-۵ ابزارهای هوش کسب و کار ۱۲

۲-۴ مدل تعالی سازمانی EFQM. 13

۲-۴-۱ تاریخچه مدلهای تعالی ۱۳

۲-۴-۲ مفاهیم بنیادی ۱۴

۲-۴-۲-۱   نتیجه گرایی ۱۴

۲-۴-۲-۲    مشتری مداری ۱۴

۲-۴-۲-۳    رهبری و ثبات در مقاصد. ۱۵

۲-۴-۲-۴   مدیریت مبتنی بر فرایندها و واقعیت ها ۱۵

۲-۴-۲-۵   توسعه و مشارکت کارکنان. ۱۶

۲-۴-۲-۶   یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر. ۱۶

۲-۴-۲-۷   توسعه همکاری های تجاری ۱۷

۲-۴-۲-۸   مسئولیت اجتماعی سازمان. ۱۷

۲-۴-۳ معیارهای ۹ گانه مدل  تعالی ۱۸

۲-۴-۳-۱  معیار ۱ : رهبری ۱۹

۲-۴-۳-۲  معیار ۲ : خط مشی و استراتژی ۲۰

۲-۴-۳-۳  معیار ۳ : مدیریت منابع انسانی ۲۰

۲-۴-۳-۴  معیار ۴ : منابع و مشارکتها ۲۱

۲-۴-۳-۵  معیار ۵ : فرایندهای سازمانی ۲۱

۲-۴-۳-۶  معیار ۶ : نتایج مشتری ۲۲

۲-۴-۳-۷  معیار ۷ : نتایج کارکنان. ۲۲

۲-۴-۳-۸  معیار ۸ : نتایج جامعه. ۲۲

۲-۴-۳-۹  معیار ۹ : نتایج کلیدی عملکرد. ۲۳

۲-۴-۴ لیست  شاخص‌های عملکردی مدل تعالی. ۲۴

۲-۴-۴-۱ شا خص های ارزش گذاری ۲۴

۲-۴-۴-۲  شاخص‌های آگاهی و اطلاع رسانی ۲۵

۲-۴-۴-۳ شاخص‌های ارتباط با مشتری ۲۵

۲ – ۵  کارت امتیازی متوازن   (Balanced Scorecard , BSC) 26

۲-۵-۱ مناظر کارت امتیازی متوازن. ۲۷

۲-۵-۲ توازن در ارزیابی متوازن. ۲۸

۲-۵-۳  وجوه جدید در کارت امتیازی متوازن. ۲۹

۲- ۶  روش دلفی ۳۰

۲-۶-۱  تاریخچه دلفی ۳۱

۲-۶-۲  تعریف دلفی ۳۲

۲-۶-۳  موارد استفاده دلفی ۳۳

۲-۶-۴  ویژگیهای عمده روش دلفی ۳۳

۲-۶-۵  انواع دلفی ۳۵

۲-۶-۶  اهداف و کاربردها ۳۶

۲-۶-۷  شرایط کاربرد. ۳۶

۲-۶-۸ اجزای اصلی دلفی ۳۷

۲-۷  منطق فازی ۳۷

۲-۷-۱ متغیرهای زبانی ۳۸

۲-۷-۲  مجموعه های فازی و زبان طبیعی ۳۹

۲ – ۸  دلفی فازی و کاهش عدم قطعیت ۴۳

۲ – ۹ فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP 46

۲-۹-۱  اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی ۴۷

۲-۹-۲  گامهای AHP. 47

الف) مدل سازی ۴۷

ب) قضاوت ترجیحی (مقایسات زوجی) ۴۸

ج) محاسبات وزن‌های نسبی ۴۹

د) ادغام وزنهای نسبی ۵۰

۲-۹-۳ سازگاری در قضاوت‌ها ۵۰

گام ۱. محاسبه بردار مجموع وزنی: ۵۱

گام ۲. محاسبه بردار سازگاری: ۵۱

گام ۳. بدست آوردن  . ۵۱

گام ۴. محاسبه شاخص سازگاری: ۵۱

گام ۵. محاسبه نسبت سازگاری: ۵۱

۲-۹-۴ مثال AHP. 52

۲-۱۰ روش تصمیم گیری چند معیاره SMART 56

۲-۱۰-۱ مراحل اصلی در تحلیل ۵۷

۲-۱۱ پیشینه تحقیق در ایران. ۵۸

۲-۱۲  پیشینه تحقیق در خارج. ۶۰

فصل سوم : روش شناسی پژوهش. ۶۲

۳ – ۱ مقدمه. ۶۳

۳-۲  معرفی شرکت داده پردازی فن آوا ۶۳

۳-۲-۱  چشم انداز شرکت فن آوا ۶۴

۳-۲-۲  PAP چیست؟. ۶۴

۳-۲-۳ خدمات شرکت فن آوا ۶۴

۳ – ۳  روش پژوهش. ۶۵

۳- ۴  جامعه پژوهش و حجم نمونه. ۶۵

۳ – ۵  روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ۶۵

۳ – ۶ روش انجام تحقیق ۶۶

۳ – ۶ – ۱   گرد آوری داده ها ۶۶

۳ – ۶ – ۲  دسته بندی داده ها در قالب کارت امتیازی متوازن BSC. 66

۳ – ۶– ۳  اجرای دلفی فازی ۷۲

۳- ۶ -۳ -۱  انتخاب خبرگان. ۷۲

۳- ۶ -۳ -۲  تعریف متغیر های زبانی و تابع عضویت فازی ۷۳

۳- ۶ -۳ -۳  ارائه پرسشنامه به خبرگان و انجام نظر سنجی مرحله اول. ۷۴

۳- ۶ -۳ -۴  ارائه پرسشنامه به خبرگان و انجام نظر سنجی مرحله دوم. ۷۹

۳-۶-۳-۵  مقایسه دو مرحله فازی اول و دوم. ۸۲

۳-۶-۳-۶  اجرای فازی دلفی برای دیگر مناظر BSC. 85

نتایج دلفی فازی برای منظر مشتری در BSC. 85

نتایج دلفی فازی برای منظر فرایندهای داخلی در BSC. 85

نتایج دلفی فازی برای منظر رشد و یادگیری در BSC. 86

۳ – ۶ – ۴  اجرای فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP. 87

۳ – ۶ – ۴ -۱ گام اول تشکیل درخت سلسله مراتب تصمیم. ۸۷

۳ – ۶ – ۴ -۲  انجام مقایسات زوجی معیارها ۸۸

۳ – ۶ – ۴ -۲  تلفیق نظرات خبرگان. ۹۰

۳-۶-۵ رتبه بندی شاخص‌ها ۹۲

۳-۷ طراحی سامانه داشبورد مدیریتی ۹۸

۳-۷ -۱ متدولوژی RUP. 98

۳-۷-۱-۱  معماری و ساختار کلی RUP. 99

۳ – ۷-۲  زبان مدلسازی یکنواخت UML. 99

۳-۷- ۲-۱  تاریخچه UML : 100

۳-۷-۲-۲ UML دقیقا چیست ؟. ۱۰۱

۳-۷-۲-۳  نمودارهای UML. 102

مدل منطقی سامانه داشبورد. ۱۰۳

شکل ۳-۹ نمایی از تعاملات سیستم داشبورد با دیگر سیستم های شرکت ۱۰۴

نمایه مستندات طراحی ۱۰۴

شروع طراحی ۱۰۷

فصل چهارم: یافته های پژوهش. ۱۲۵

۴ -۱  مقدمه. ۱۲۶

۴-۲ توصیف جامعه آماری ۱۲۶

۴-۲-۱ توصیف جامعه آماری مشارکت کننده در تحقیق بر حسب جنسیت ۱۲۶

۴-۲- ۲ توصیف جامعه آماری مشارکت کننده در تحقیق بر حسب تحصیلات ۱۲۶

۴-۲-۳  توصیف جامعه آماری مشارکت کننده در تحقیق بر حسب رشته تحصیلی ۱۲۶

۴-۳ یافته های پژوهش. ۱۲۷

۴-۳-۱  تاثیر استفاده از BSC. 127

۴ – ۳ – ۲ یافته های دلفی فازی ۱۲۸

۴ – ۳ – ۳ یافته های ترکیب AHP  و SMART. 129

۴-۳-۴  تشریح ترکیب و اولویت شاخص‌های استخراجی ۱۳۰

۴-۴  پیش نمونه سامانه داشبورد مدیریتی ۱۳۱

۵-۴ مزایای به کار گیری این روش. ۱۳۸

۵-۵ پاسخ به پرسش‌های پژوهش. ۱۳۹

فصل پنجم : نتیجه گیری ۱۴۳

۵-۱ مقدمه: ۱۴۴

۵-۲ خلاصه پژوهش. ۱۴۴

۵ -۳ بحث ونتیجه گیری ۱۴۶

۵-۴ محدودیت های پژوهش. ۱۴۷

۵ – ۵ پیشنهاد برای پژوهش های آتی ۱۴۷

فهرست منابع. ۱۴۹

پیوست ها ۱۵۵

پیوست ۱ متدولوژی RUP. 155

۱-۱ معماری و ساختار کلی RUP. 155

۱-۲  ابعاد RUP. 156

۱-۳  فازها و مراحل  های یک پروژه درRUP. 157

۱-۴  ضوابط RUP. 158

۱-۵  اسناد RUP. 163

واژه نامه. ۱۶۳

مدل مورد کاربرد (use case) 164

مشخصات مورد کاربرد  (use case) 164

دیاگرام کلاس  (Class diagram) 165

فهرست تصاویر

شکل ۲-۱ نمودار مدل  تعالی بومی سازی شده ۱۹

شکل ۲-۲ نمودار مجموعه فازی بیانگر بلندی قد انسان. ۴۱

شکل  ۲-۳ نمودار بیانگر تاثیر توصیف کننده ها بر مجموعه های فازی ۴۱

شکل ۲-۴ نمودار بیانگر دیدگاه ارستویی در ارتباط با بلند قد بودن انسان. ۴۲

شکل ۲-۵ نگرش فازی به بلندی قد انسان. ۴۳

شکل ۲-۶  مثالی از توابع فازی و متغیر های زبانی ۴۳

شکل ۲-۷ فرایند اجرای روش دلفی فازی ۴۵

شکل ۲-۸  هرم سلسله مراتب تصمیم در AHP. 48

شکل ۲-۹ درخت سلسله مراتب تصمیم انتخاب مدیر. ۵۳

شکل ۳-۱ : تابع عضویت مثلثی متغیر های زبانی ۷۴

شکل ۳-۲ نمایش درخت تصمیم رتبه بندی شاخص‌ها با معیار های انتخابی ۸۷

شکل ۳-۳ نتیجه اولویت بندی معیارها توسط خبره اول. ۸۹

شکل ۳-۴  نتیجه اولویت بندی معیارها توسط خبره دوم. ۹۰

شکل ۳-۵ نتیجه اولویت بندی معیارها توسط خبره سوم. ۹۰

شکل ۳-۶ نتایج تلفیق نظرات خبرگان در اولویت بندی معیارها ۹۱

شکل ۳-۸ مدل منطقی سامانه داشبورد مدیریتی ۱۰۳

شکل ۳-۹ نمایی از تعاملات سیستم داشبورد با دیگر سیستم های شرکت ۱۰۴

شکل ۳-۱۰ نمودار مورد کاربرد ساماهنه داشبورد مدیریتی ۱۰۸

شکل ۳ – ۱۱ نمودار فعالیت “ورود به سامانه”. ۱۱۹

شکل ۳-۱۲  نمودار فعالیت” نمایش شاخص‌ها”. ۱۲۰

شکل ۳ – ۱۳ نمودار فعالیت “صدور شاخص‌ها”. ۱۲۰

شکل ۳-۱۴ نمودار فعالیت “خروج از سامانه”. ۱۲۱

شکل ۳ – ۱۵ سند نمودار کلاس های تحلیل ۱۲۲

شکل ۳-۱۶ دید منطقی سامانه داشبورد. ۱۲۳

شکل ۴-۱ پیش نمونه صفحه ورود به تارنمای سامانه داشبورد مدیریتی ۱۳۲

شکل ۴-۲ پیش نمونه صفحه نمایش شاخص‌های کلیدی حوزه مالی. ۱۳۳

شکل ۴-۳ پیش نمونه صفحه نمایش شاخص‌های کلیدی حوزه رشد و یاد گیری ۱۳۴

شکل ۴-۴ پیش نمونه نمایش چند شاخص در کنار هم در صفحه مقایسه شاخص‌ها ۱۳۵

شکل ۴-۵ پیش نمونه نمایش صفحه ایجاد کاربر جدید برای سامانه داشبورد. ۱۳۶

شکل ۵-۵ پیش نمونه تعریف شاخص جدید در سامانه. ۱۳۷

شکل ۱- پیوست:  نمایی از فرایند RUP. 157

فهرست جداول

جدول شماره ۲-۱  : طیف ترجیحات ساعتی برای مقایسات دو به دو ۴۹

جدول ۲-۲  شاخص تصادفی ۵۲

جدول شماره ۲ : مقایسات زوجی ۴ معیار ۵۴

جدول شماره ۳ : مقایسات زوجی سه گزینه مدیریت از منظر تجربه. ۵۵

جدول شماره ۴ : مقایسات زوجی سه گزینه مدیریت از منظر تجربه با بردار رتبه بندی ۵۵

جدول شماره ۵ : نتایج نهایی مقایسات زوجی سه گزینه مدیریت درهر منظر. ۵۵

جدول شماره ۳ – ۱  لیست شاخص‌های جمع آوری شده در دیدگاه مالی  BSC. 68

جدول شماره ۳ – ۲  لیست شاخص‌های جمع آوری شده در دیدگاه مشتری BSC. 70

جدول شماره ۳ – ۳  لیست شاخص‌های جمع آوری شده در دیدگاه فرایند ها ۷۱

جدول شماره ۳ – ۴  لیست شاخص‌های جمع آوری شده در دیدگاه رشد و یاد. ۷۲

جدول شماره ۳ – ۵ نمونه پرسشنامه دلفی فازی پر شده توسط یکی از خبرگان. ۷۵

جدول ۳-۶ نتایج پاسخ های خبرگان در اولین دور دلفی برای شاخص‌های مالی ۷۸

جدول ۳- ۷ میانگین فازی هر شاخص و میانگین فازی زدایی شده ۷۹

جدول ۳- ۸ نتایج شمارش پاسخ نامه ها مرحله دوم. ۸۱

جدول ۳- ۹ میانگین فازی هر شاخص و میانگین فازی زدایی شده مرحله دوم. ۸۲

جدول ۳-۱۰ مقایسه و تفاضل نتایج مرحله اول و دوم دلفی فازی ۸۴

جدول ۳-۱۱ شاخص‌های انتخابی دلفی فازی در منظر مالی ۸۵

جدول ۳ –۱۲  لیست شاخص‌های انتخابی با روش دلفی فازی در منظر مشتری BSC. 85

جدول ۳-۱۳  لیست شاخص‌های انتخابی با روش دلفی فازی در منظر فرایندهای ۸۶

جدول ۳ – ۱۴  فهرست شاخص‌های انتخابی با روش دلفی فازی در منظر رشد و یاد. ۸۶

جدول ۳-۱۹ اولویت بندی معیارها و نمایش وزن نرمال و غیر نرمال. ۹۲

جدول شماره ۳-۲۰  نتایج رتبه بندی شاخص‌ها به روش SMART برای خبره اول. ۹۴

جدول شماره ۳-۲۱  نتایج رتبه بندی شاخص‌ها  به روش SMART برای خبره دوم. ۹۵

جدول شماره ۳-۲۲   نتایج رتبه بندی شاخص‌ها  به روش SMART برای خبره سوم. ۹۷

جدول ۳-۲۳ امتیاز و اولویت نهایی شاخص‌های کلیدی عملکرد. ۹۸

جدول ۴-۱ توزیع فراوانی و درصد فراوانی جنسیت پاسخ گویان. ۱۲۶

جدول ۴-۲ توزیع فراوانی و درصد فراوانی تحصیلات پاسخ گویان. ۱۲۶

جدول۴-۳ توزیع فراوانی و درصد فراوانی  پاسخ گویان به تفکیک مقطع تحصیلی ۱۲۷

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *