۱-۱۰-  قلمرو تحقیق ۷

۲- مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۹

۲-۱- مقدمه ۱۰

۲-۲-  طبقه بندی بازارها ۱۱

۲-۳-  تعریف بازار ۱۲

۲-۴-  بازار مالی ۱۳

۲-۴-۱- اجزای بازار مالی ۱۵

۲-۵-  بازار اولیه و ثانویه اوراق بهادار ۱۶

۲-۵-۱- بازار اولیه. ۱۶

۲-۵-۲- بازار ثانویه اوراق بهادار. ۱۷

۲-۶-  بورس و تاریخچه آن ۲۱

۲-۶-۱- تعریف بورس. ۲۱

۲-۶-۲-تاریخچه بورس. ۲۲

۲-۷-  مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۳۲

۲-۷-۱- پیش بینی مالی ۳۲

۲-۷-۲- فرضیه توازی ایستا ۳۴

۲-۷-۳- تئوری ترجیحی ۳۵

۲-۷-۴- مدل تامین مالی برای انجام سرمایه گذاری های جدید ۳۸

۲-۸-  مدل تامین مالی برای جبران کمبود جریانات نقدی ۴۰

۲-۹-  عوامل موثر بر ساختار سرمایه ۴۲

۲-۹-۱- تناسب. ۴۴

۲-۹-۱- درآمد ۴۴

۲-۹-۳- ریسک ۴۴

۲-۹-۴- کنترل و نظارت. ۴۵

۲-۹-۵- انعطاف پذیری ۴۵

۲-۹-۶- زمان بندی ۴۶

۲-۹-۷-نرم های مقرراتی ۴۸

۲-۹-۸- سایر عوامل ۴۹

۲-۱۰-  ابزارهای تامین مالی ۵۳

۲-۱۱-  تامین مالی کوتاه مدت ۵۳

۲-۱۲- تامین مالی میان مدت و بلندمدت ۵۴

۲-۱۳- سهام عادی ۵۴

۲-۱۳-۱- خصوصیات سهام عادی ۵۴

۲-۱۴- مزایا و معایت تامین مالی از طریق سهام عادی ۵۷

۲-۱۴-۱- مزایا ۵۷

۲-۱۴-۲- معایب. ۵۸

۲-۱۵- اوراق قرضه ۵۹

۲-۱۶- خصوصیات اوراق قرضه ۵۹

۲-۱۷- مزایا و معایب اوراق قرضه ۶۱

۲-۱۷-۱- مزایا ۶۱

۲-۱۷-۲- معایب. ۶۱

۲-۱۸- وام بلندمدت ۶۲

۲-۱۹- خصوصیات وام بلندمدت ۶۲

۲-۲۰- پیشینه تحقیق ۶۴

۲-۲۰-۱- تحقیقات خارجی ۶۴

۲-۲۰-۲- تحقیقات داخل کشور. ۶۶

۳- روش تحقیق ۷۵

۳-۱-   مقدمه: ۷۶

۳-۲-  سوالات تحقیق: ۷۶

۳-۳-  متغیرهای تحقیق: ۷۷

۳-۴-  متغیر وابسته: ۷۷

۳-۵-  مدل مفهومی پژوهش: ۷۸

۳-۶-  روش تحقیق: ۷۹

۳-۷-  جامعه آماری تحقیق: ۸۰

۳-۸-  ابزارهای گرداوری داده ها: ۸۱

۳-۹-  تجزیه و تحلیل داده ها: ۸۲

۳-۱۰- محدودیتهای تحقیق: ۸۳

۴- تجزیه و تحلیل آماری ۸۴

۴-۱- مقدمه ۸۵

۴-۲- آزمون پایایی، دلایل و اهمیت ۸۵

۴-۲-۱- آزمون ریشه واحد ۸۶

۴-۲-۲- پایایی متغیرهای مدل ۸۸

۴-۳- آزمون فرضیه ها ۹۰

۴-۳-۱- سوال فرعی اول ۹۰

۴-۳-۲- سوال فرعی دوم. ۹۱

۴-۳-۳- سوال اصلی ۹۳

۴-۱- آزمون برابری میانگین ها و نرمال بودن متغیرها: ۹۵

۴-۲-  پیش بینی تامین مالی شرکتها: ۹۷

۵- نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۸

۵-۱- مقدمه ۱۰۹

۵-۲-  تحلیل نتایج تحقیق ۱۰۹

۵-۳-  آزمون پایایی متغیر های مدل: ۱۱۰

۵-۴-  نتایج حاصل از آزمون فرضیات: ۱۱۰

۵-۴-۱  نتیجه آزمون سوال فرعی اول: ۱۱۰

۵-۴-۲ نتیجه آزمون سوال فرعی دوم: ۱۱۱

۵-۴-۳- نتیجه آزمون سوال اصلی تحقیق: ۱۱۲

۵-۵-  سایر یافته های تحقیق: ۱۱۵

۵-۵-۱ مقایسه میزان تامین مالی شرکتهای مختلف با بهره گرفتن از برابری میانگین ها: ۱۱۵

۵-۶-  پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی: ۱۱۵

۶- منابع و مآخذ ۱۱۷

۷- پیوستها و ضمائم ۱۲۳

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-               کلیات تحقیق

۱-۱-   مقدمه

رشد و توسعه هر کشور، مستلزم به­ کارگیری منابع در شکل بهینه و هدایت آنها در مسیری درست است. در هر جامعه­ای نهاده­های مختلفی می­توانند در جهت این هدف گام برداشته و نقش موثری ایفا کنند. بازارهای مالی و نهاده­های مربوط به آن، یکی از مهمترین عوامل موثر بر این فرایند هستند (رضا شباهنگ، ۱۳۸۸).

شرکت­ها در تصمیمات تامین مالی، با دو منبع مالی داخلی، شامل جریان­های وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی، فروش دارایی­ ها و سود انباشته و منابع مالی خارجی در برگیرنده­ی وجوه تحصیل شده از طریق بازار مالی مانند، انتشار اوراق مشارکت، صدور سهام جدید و دریافت تسهیلات مالی از بانک هستند. مدیران باید تصمیم بگیرند وجوه مورد نیاز خود را چگونه تامین کنند و منابع مالی در دسترس را چگونه مصرف کنند. آن­ها می­توانند این منابع مالی را صرف پرداخت سود به سهام داران، اجرای پروژه­ های سرمایه ­گذاری سودآور، تسویه بدهی­های موعد رسیده و افزایش سرمایه­ در گردش، کنند (فرانک و گویال، ۲۰۰۳).

۱-۲-   بیان مسئله

وظیفه مدیریت مالی را می­توان بهینه­سازی ساختار دارایی­ ها، بدهی­ها و حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر کردن ثروت سهامداران و در نهایت افزایش ارزش واحد تجاری دانست. در این زمینه مدیریت مالی یکی از مهمترین تصمیماتی می ­تواند اتخاذ کند، تصمیم ­گیری در مورد نحوه تامین مالی، شامل تصمیمات مربوط به ساختار مالی و ساختار سرمایه و همچنین تعیین بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آنهاست. بر این اساس تصمیم ­گیری­های مدیریت اغلب بر حول سه محور زیر معطوف می­گردد:

  1. تجزیه و تحلیل و برنامه ­ریزی با هدف ایجاد تناسب در ساختار دارایی­ ها، بدهی­ها و حقوق صاحبان سهام.
  2. تصمیمات سرمایه ­گذاری در مورد کاربرد و تخصیص وجوه تامین شده بین دارایی­ های فیزیکی و مالی با هدف تحصیل بازده بیشتر.
  3. تصمیمات مالی شامل تصمیمات مربوط به ساختار مالی و سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن.

بنابراین مدیریت مالی می ­تواند از طریق ایجاد تغییر در مواردی مانند تعیین خط مشی تقسیم سود و انتخاب شیوه تامین مالی بر ثروت سهامداران و در نهایت بر ارزش شرکت اثر بگذارد (مهدی مرادزاده فرد و جواد فرامرز، ۱۳۸۸).

شرکت­ها هنگام نیاز به منابع مالی جدید می­توانند یا از طریق استقراض وجوه مورد نظر را به دست آورند و یا اینکه با واگذاری قسمتی از مالکیت شرکت به وجوه مورد نیاز دست یابند. همچنین شرکت­ها هنگام تصمیم گیری برای استفاده از منابه مالی جدید باید هزینه منابع مختلف تامین مالی را مشخص کرده و آثاری را که هرکدام از این منابع بر بازده و ریسک عملیاتی می­گذارد تعیین نمایند. استفاده از شیوه ­های صحیح تامین مالی برای اجرای پروژه­ های سودآور می ­تواند در جهت افزایش ثروت سهامداران شرکت نقش اساسی ایفا نماید. یکی از تصمیماتی که مدیران واحد اقتصادی به منظور حداکثر کردن ثروت سهامداران اتخاذ می­ کنند تصمیمات مربوط به تامین مالی می­باشد. این نوع تصمیم ­گیری­ها مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن می­باشد. در نتیجه یک مدیر مالی می ­تواند از طریق ایجاد تغییر در مواردی مانند سود هر سهم، خط مشی تقسیم سود، زمانبندی مدت سودآوری و انتخاب شیوه مناسب تامین مالی بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع درونی و برونی تشکیل شده است. منابع درونی شامل جریان­های نقدی حاصل از عملیات، وجوه حاصل از فروش دارایی­ ها و . و منابع برونی شامل استقراض از بازارهای مالی و انتشار سهام و . می­باشد (تقوی و همکاران، ۱۳۸۹، ص مقدمه).

از جنبه تئوری، تصمیم ­گیری مدیران پیرامون ساختار بهینه تامین مالی، تحت تاثیر عوامل گوناگونی همچون عوامل سیاسی، اقتصادی و مقررات قانونی قرار دارد. لذا تعیین استراتژی ساختار تامین مالی علاوه بر آنکه متاثر از برخی متغیرهای کلان اقتصادی همچون تورم، نرخ بهره، سیاست­های اعطای تسهیلات در نظام بانکی و مالیات می­باشد، تحت تاثیر عواملی چون هزینه­ تامین مالی، ریسک مالی و تجاری شرکتها، ترکیب دارایی­ ها همراه با محدودیت­های قراردادی در جذب منابع از طریق ایجاد بدهی­ و بازنگری در قوانین بورس اوراق بهادار است.

سوال اصلی این تحقیق آن است که مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چه برآوردی برای پیش ­بینی آینده مالی آن­ها می­دهد؟

۱-۳-   اهمیت و ضرورت تحقیق

همگام با اهمیت انتخاب شیوه ­های مناسب تامین مالی بنگاه­های تجاری و با توجه به وجود روش­های مختلف در این زمینه و عوامل تاثیر گذار بیرونی، ضرورت پژوهشی را به منظور بررسی مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­ها دوچندان می­نماید.

الف- فواید نظری:

از لحاظ نظری فواید این تحقیق به شرح ذیل می­باشد:

  1. انجام پژوهش در زمینه­ مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­ها که تا بحال تحقیقی در این خصوص در ایران صورت نپذیرفته است.
  2. انجام پژوهش در خصوص مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ب- فواید عملی:

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *