گفتار اول: مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت ها در فقه امامیه و حقوق ایران ۲۱

الف) مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت در فقه امامیه. ۲۱

۱- نظریه اتلاف. ۲۲

۲-نظریه تسبیب ۲۳

۳- نظریه لا ضرر. ۲۴

۴- نظریه تعدی و تفریط ۲۵

۵- نظریه احترام اموال. ۲۶

ب) مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق ایران ۲۷

۱- نظریه تقصیر. ۲۸

۲- نظریه خطر. ۲۹

۳- نظریه های مختلط ۳۱

۱-۳) مسئولیت دولت در قبال اعمال کارمندان و مدیران. ۳۲

۲-۳) نظریه فرض تقصیر. ۳۳

۳-۳) نظریه مسئولیت مبتنی بر انتفاع ۳۳

۴-۳) نظریه تضمین حق ۳۴

گفتار دوم: مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل ۳۵

الف) مسئولیت بین المللی در اثر خطا و تقصیر. ۳۶

ب) مسئولیت به جبران خسارت بر مبنای نقض تعهد بین المللی ۳۷

پ) مسئولیت بین المللی ناشی از خطر (مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده یا مجاز) ۳۸

فصل دوم: منابع و ارکان مسئولیت زیست محیطی دولت ها ۴۱

مبحث اول: منابع دعوی زیست محیطی علیه دولت ها ۴۲

گفتار اول: منابع دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق داخلی ۴۲

الف) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۴۲

۱- اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۴۳

۲- اصل چهل و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۴۳

۳- اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۴۳

۴- اصل یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۴۳

ب) قانون مجازات اسلامی ۴۵

۱- ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی ۴۵

۲- ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۴۶

۳- ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی ۴۸

۴- ماده ۶۸۵ قانون مجازات اسلامی ۴۸

۵- ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی ۴۸

۶- ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی ۴۹

پ) قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات ۱۳۷۵ و آیین نامه اجرایی آن ۴۹

ت) قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) ۵۱

ث) قانون اراضی مستحدث و ساحلی (مصوب ۱۳۵۴) ۵۲

ج) قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی (مصوب ۱۳۵۴) ۵۲

چ) تبصره ماده ۴۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۱. ۵۲

چ) آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی، و شبکه های آب رسانی، آبیاری و زهکشی (مصوب ۱۳۷۹) ۵۳

ه) قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) ۵۳

خ) قانون حفاظت در برابر اشعه (مصوب ۱۳۶۸) ۵۴

د) آیین نامه بهداشت محیط (مصوب ۱۳۷۱) ۵۴

م) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ۵۴

ن) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب ۱۳۵۳ اصلاحی سال ۱۳۷۱) ۵۵

گفتار دوم: منابع دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل ۵۶

الف) معاهدات بین المللی ۵۶

۱- کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریا توسط نفت ۵۷

۲- کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها (کنوانسیون مارپل). ۵۷

۳- کنوانسیون ۱۹۷۴ پاریس. ۵۸

۴- کنوانسیون مسئولیت مدنی خسارت ناشی از آلودگی نفتی ۱۹۶۹. ۵۸

۵- کنوانسیون بین المللی درباره مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفتی سوخت کشتی سال ۲۰۰۱. ۵۸

۶- کنوانسیون بین المللی مربوط به مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز سوانح آلودگی نفتی ۶۰

۷- کنوانسیون بین المللی نایروبی درباره انتقال لاشه کشتی ها سال ۲۰۰۷. ۶۰

۸- کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان ۱۹۷۲. ۶۱

ب) قطعنامه های بین المللی ۶۲

۱-اعلامیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره انسان و محیط زیست، استکهلم ۱۹۷۲. ۶۳

۲-بیانیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست و توسعه (همایش زمین) ریودوژانیرو. ۶۴

ج) عرف بین المللی ۶۵

د) رویه قضایی بین المللی ۶۷

ه) اصول حقوقی حقوق بین الملل محیط زیست ۶۸

۱) اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت دولت ها در قبال محیط زیست ۶۸

۲) اصل پیش گیری ۷۰

۳) اصل احتیاط ۷۲

۴) اصل آلوده کننده_ پرداخت کننده ۷۳

مبحث دوم: ارکان مسئولیت دولت نسبت به تخریب محیط زیست در حقوق ایران و حقوق بین الملل   ۷۴

گفتار اول: زیان زیست محیطی ۷۵

الف) زیان زیست محیطی در حقوق ایران ۷۶

۱-تعریف زیان به محیط زیست در حقوق ایران. ۷۶

۲- انواع زیان زیست محیطی قابل مطالبه در حقوق ایران. ۷۹

۱-۲) ضرر بالفعل و بالقوه ۷۹

۲-۲) ضرر مستقیم و غیر مستقیم. ۷۹

۳- شرایط ضرر زیست محیطی قابل مطالبه. ۸۰

۱-۳) جبران پذیر بودن ضرر. ۸۰

۲-۳) جبران نشده بودن ضرر. ۸۱

۳-۳) مالیت داشتن و ملک بودن موضوع ضرر. ۸۱

ب) زیان زیست محیطی در حقوق بین الملل ۸۱

گفتار دوم: فعل زیان بار زیست محیطی ۸۳

الف) فعل زیان بار زیست محیطی در حقوق ایران ۸۳

ب) فعل زیان بار زیست محیطی در حقوق بین الملل ۸۶

گفتار سوم: رابطه سببیت میان فعل زیان بار و خسارت وارده به محیط زیست. ۸۷

الف)رابطه سببیت میان فعل زیان بار و خسارت وارده به محیط زیست در حقوق ایران ۸۷

ب) رابطه سببیت بین فعل زیان بار و خسارت زیست محیطی در حقوق بین الملل ۸۸

فصل سوم: اصحاب دعوا، خواسته و دادگاه صالح در دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها ۹۱

مبحث اول: اصحاب دعوی زیست محیطی علیه دولت ها در حقوق ایران و حقوق بین الملل   ۹۱

گفتار اول: خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت ها ۹۱

الف) خواهان دعوی زیست محیط علیه دولت در حقوق ایران ۹۲

۱-اشخاص حقوق عمومی ۹۲

۱-۱)سازمان حفاظت محیط زیست ۹۲

۲-۱) سازمان جنگل ها و مراتع. ۹۳

۳-۱) شهرداری ها ۹۴

۴-۱) شرکت سهامی شیلات ۹۵

۲) اشخاص حقیقی حقوق خصوصی ۹۶

۳) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (سازمان های غیردولتی). ۹۹

ب) خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت ها در حقوق بین الملل ۱۰۲

۱-دولت ها به عنوان خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت ها ۱۰۴

۲-سازمان های بین المللی به عنوان خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت ها ۱۰۹

گفتار دوم: خوانده دعوی زیست محیطی علیه دولت ها ۱۱۱

الف) خوانده دولتی در دعاوی زیست محیطی در حقوق داخلی ۱۱۱

ب) خوانده دولتی در دعاوی زیست محیطی در حقوق بین الملل ۱۱۲

۱-اعمال مقامات دولتی ۱۱۵

۲)اعمال اشخاص خصوصی ۱۱۶

۳-اعمال شورشیان. ۱۱۷

مبحث دوم: خواسته دعوی زیست محیطی علیه دولت ها ۱۱۷

گفتار اول) خواسته های پیش گیرانه یا حمایتی در دعوی زیست محیطی علیه دولت ۱۱۸

الف-خواسته های حمایتی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق داخلی ۱۱۸

ب-خواسته حمایتی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل. ۱۲۰

گفتار دوم) خواسته های جبرانی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها ۱۲۳

الف-خواسته جبرانی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق داخلی ۱۲۳

۱-الف) وجود ضرر. ۱۲۳

۲-الف) فعل زیان بار. ۱۲۴

۳-الف) رابطه سببیت ۱۲۵

ب-خواسته جبرانی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل. ۱۲۶

۱-ب)اعاده به وضعیت سابق ۱۲۹

۲-ب)پرداخت غرامت ۱۳۰

۳-ب) جلب رضایت ۱۳۱

مبحث سوم: مراجع صالح به رسیدگی دعاوی زیست محیطی علیه دولت    ۱۳۲

گفتار اول: مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق ایران ۱۳۲

گفتار دوم: مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل ۱۳۳

الف) دیوان بین المللی دادگستری ۱۳۴

ب) دیوان دائمی داوری ۱۳۸

پ) دیوان بین المللی حقوق دریاها ۱۳۹

ت) دیوان بین المللی داوری ۱۴۰

ث) سازمان تجارت جهانی ۱۴۰

نتیجه گیری ۱۴۲

پیشنهاد : طرح جامع حمایت قضایی از محیط زیست ۱۴۷

فهرست منابع. ۱۵۰

مقدمه

الف: بیان موضوع

از دیدگاه حقوق بخصوص حقوق بین الملل، حق بر محیط زیست سالم به مانند سایر مفاهیم اخلاقی محصول تجربه حیات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی انسان ها در جامعه ی بشری است.چرا که صاحب حق بودن، مستلزم خودآگاهی و امکان مطالبه حق از سوی صاحب حق میباشد. لیکن این حق توسط همین جوامع انسانی بسته به چگونگی ارزش گذاری، بهره برداری و کیفیت سلطه انسان بر طبیعت پیرامون آن گاه مورد تعدی و تفریط قرار میگیرد.در این بین شناسایی مسولیت دولت ها و دعاوی که ممکن است در این راستا علیه دولت ها مطرح شود از اهمیت به سزایی برخوردار است. چرا که با وجود چنین گسترش وسیعی که در دامنه اختیارات و امکانات دولت ها در جامعه امروزی پدیدار شده است، قرار دادن بخش عظیمی از بار مسولیت حقوقی در قبال عدم حفاظت از محیط زیست بر دوش فردی حقیقی از اعضای جامعه، انتظاری است دور از ذهن.از سوی دیگر جبران چنین ضرری ممکن است با اعسار محکوم علیه شخصی، متعسر بل متعذر گردد.

ب: پرسش های پژوهش

سوال اصلی: شرایط و قلمرو طرح دعاوی زیست محیطی در حقوق ایران و حقوق بین الملل چگونه است؟

سوالات فرعی:

۱- مراد از دعاوی زیست محیطی چیست؟

۲- مبانی و ارکان دعاوی زیست محیطی در حقوق ایران و حقوق بین الملل چیست

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *