۳- ۹- تعیین روایی و پایایی ۶۶
۳- ۹- ۱- روایی (اعتبار) ۶۶
۳- ۹- ۲- پایایی ۶۷
۳- ۹- ۲- ۱- محاسبه آلفای کرونباخ. ۶۷
۳- ۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۸
۳- ۱۱- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای جمعیت شناختی ۶۹
۳-۱۱-۱- سن ۶۹
۳-۱۱- ۲- جنسیت ۶۹
۳-۱۱- ۳- وضعیت تاهل. ۶۹
۳-۱۱- ۴- قومیت ۶۹
۳-۱۱-۵- تحصیلات ۷۰
۳- ۱۲- تعریف مفهومی و عملیاتی دیگر متغیرهای مستقل. ۷۰
۳- ۱۲- ۱- پایگاه اجتماعی- اقتصادی ۷۰
۳- ۱۲-۱ -۱- بعد عینی پایگاه اجتماعی – اقتصادی ۷۰
۳- ۱۲- ۱- ۲- بعد ذهنی پایگاه اجتماعی – اقتصادی ۷۱
۳-۱۲-۲- مشارکت فرهنگی ۷۳
۳-۱۲-۳- مشارکت اجتماعی ۷۴
۳-۱۲-۴- مشارکت سیاسی ۷۵
۳-۱۲- ۵- هویت اجتماعی ۷۷
۳-۱۲- ۶- هویت ملی ۷۸
۳-۱۲-۷- میزان استفاده از رسانه رسانه های جمعی ۷۹
۳-۱۲-۸- دینداری ۸۰
۳-۱۳- متغیر وابسته:  آگاهی از حقوق شهروندی ۸۱
۳-۱۴- جمع بندی فصل. ۸۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته­ های پژوهش
۴-۱- مقدمه. ۸۵
۴-۲- آمار توصیفی ۸۵
۴-۲-۱- توصیف ویژگی های جمعیت نمونه. ۸۵
۴-۲-۱-۱- متغیر سن ۸۵
۴-۲-۱-۲- متغیر جنسیت ۸۶
۴-۲-۱-۳- متغیر وضعیت تاهل. ۸۶
۴-۲-۱-۴-متغیر تحصیلات ۸۷
۴-۲-۱-۵-متغیر قومیت ۸۸
۴-۲-۲- توصیف ویژگی های دیگر متغیرهای مستقل. ۸۸
۴-۲-۲-۱-  متغیر پایگاه اجتماعی – اقتصادی ۸۸
۴-۲-۲-۱-۱- متغیر پایگاه اجتماعی – اقتصادی در بعد عینی ۸۸
۴-۲-۲-۱-۲- متغیر پایگاه اجتماعی – اقتصادی ذهنی ۸۹
۴-۲-۲-۸- آماره های توصیفی سایر متغیرهای مستقل تحقیق. ۹۰
۴-۲-۳-توصیف ویژگی های متغیر وابسته (آگاهی از حقوق شهروندی) ۹۰
۴-۳- تجزیه و تحلیل داده ها ۹۱
۴-۳-۱- آزمون فرضیه های تحقیق. ۹۱
۴-۳-۱-۱- آزمون فرضیه نخست ۹۱
۴-۳-۱-۲- آزمون فرضیه دوم. ۹۲
۴-۳-۱-۳- آزمون فرضیه سوم. ۹۳
۴-۳-۱-۴- آزمون فرضیه چهارم. ۹۳
۴-۳-۱-۵- آزمون فرضیه پنجم. ۹۴
۴-۳-۱-۶- آزمون فرضیه ششم. ۹۴
۴-۳-۱-۷- آزمون فرضیه هفتم. ۹۵
۴-۳-۱-۸- آزمون فرضیه هشتم. ۹۵
۴-۳-۲-آزمون متغیرهای زمینه ای با متغیر آگاهی از حقوق شهروندی ۹۷
۴-۳-۲-۱-آزمون فرضیه نخست ۹۷
۴-۳-۲-۲- آزمون فرضیه دوم. ۹۸
۴-۳-۲-۳- آزمون فرضیه سوم. ۹۸
۴-۳-۲-۴-آزمون فرضیه ی چهارم. ۹۹
۴-۳-۲-۵-آزمون فرضیه­ پنجم. ۱۰۰
۴-۴- ضرایب همبستگی تفکیکی بین متغیرهای مستقل و وابسته. ۱۰۱
۴-۵- یافته ها و تحلیل های رگرسیون چند متغیره تحقیق. ۱۰۵
مدل تحقیق با درج ضرایب r. 109
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه. ۱۱۱
۵-۲- نتایج تئوریکی فرضیات و مقایسه نتایج با پیشینه و نظریات تحقیق. ۱۱۲
۵-۳- پیشنهادات کاربردی ۱۱۷
۵-۴- پیشنهادات پژوهشی ۱۱۸
۵-۵- محدویت ها ۱۱۹
۵-۶- خلاصه فصل. ۱۲۰
منابع فارسی ۱۲۳
منابع انگلیسی ۱۲۷
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                               صفحه
جدول(۲-۱) نحوه استخراج متغیرهای تحقیق ۵۴
جدول ۳-۱ : ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای  مختلف تحقیق. ۶۸
جدول ۳-۲:گویه های سنجش پایگاه اجتماعی- اقتصادی در بعد عینی. ۷۱
جدول ۳-۳: گویه های سنجش پایگاه اجتماعی- اقتصادی در بعد ذهنی. ۷۲
جدول ۳-۴:گویه های سنجش متغیر مشارکت فرهنگی. ۷۴
جدول ۳-۵ :گویه های سنجش متغیر مشارکت اجتماعی. ۷۵
جدول ۳-۶ :گویه های سنجش متغیر مشارکت سیاسی. ۷۶
جدول ۳-۷ :گویه های سنجش متغیر هویت اجتماعی. ۷۷
جدول ۳-۷ :گویه های سنجش متغیر هویت ملی ۷۹
جدول ۳- ۸: گویه های سنجش متغیر میزان استفاده از رسانه. ۸۰
جدول ۳-۹ :گویه های سنجش متغیر دینداری. ۸۰
جدول ۳-۱۰ :گویه های سنجش متغیر حقوق شهروندی. ۸۲
جدول (۱-۴): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه های سنی ۸۶
جدول (۴-۲) آماره های توصیفی مربوط به متغیر جنس. ۸۶
جدول (۴-۳) آماره های توصیفی مربوط به متغیر وضعیت تاهل ۸۷
جدول (۴-۴) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب متغیر تحصیلات ۸۷
جدول (۴-۵) آماره های توصیفی مربوط به متغیر قومیت ۸۸
جدول (۴-۶)توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب متغیر پایگاه اجتماعی – اقتصادی در بعد عینی ۸۹
جدول (۴-۷)توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب متغیر پایگاه اجتماعی – اقتصادی در بعد ذهنی ۹۰
جدول (۴-۸) : آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای مستقل ۹۰
جدول (۴-۹)آماره های توصیفی مربوط به متغیر آگاهی از حقوق شهروندی. ۹۱
جدول (۴-۱۰)رابطه بین متغیرهای مشارکت فرهنگی و آگاهی از حقوق شهروندی. ۹۲
(جدول ۴-۱۱) رابطه بین متغیرهای مشارکت سیاسی و آگاهی از حقوق شهروندی ۹۲
جدول (۴-۱۲) رابطه بین متغیرهای مشارکت اجتماعی و آگاهی از حقوق شهروندی ۹۳
جدول (۴-۱۳) رابطه بین متغیرهای هویت ملی و آگاهی از حقوق شهروند. ی ۹۳
جدول ۴-۱۴- رابطه بین متغیرهای هویت اجتماعی و آگاهی از حقوق شهروندی. ۹۴
جدول (۴-۱۵) رابطه بین متغیرهای استفاده از رسانه و آگاهی از حقوق شهروندی ۹۵
جدول (۴-۱۶) رابطه بین متغیرهای میزان دینداری و آگاهی از حقوق شهروندی ۹۵
جدول (۴-۱۷)رابطه بین متغیرهای پایگاه اجتماعی – اقتصادی و آگاهی از حقوق شهروندی. ۹۶
جدول (۴-۱۸)رابطه بین متغیرهای پایگاه اجتماعی – اقتصادی عینی و آگاهی از حقوق شهروندی. ۹۶
جدول (۴-۱۹) رابطه بین متغیرهای پایگاه اجتماعی – اقتصادی ذهنی و آگاهی از حقوق شهروندی. ۹۷
جدول (۴-۲۰)رابطه بین متغیرهای« سن» و « آگاهی از حقوق شهروندی » ۹۷
جدول (۴-۲۱) آزمون تفاوت میانگین (T) آگاهی از حقوق شهروندی برحسب جنسیت. ۹۸
جدول (۴-۲۲) آزمون تفاوت میانگین (T) آگاهی از حقوق شهروندی برحسب وضعیت تاهل. ۹۹
جدول (۴-۲۳)آزمون آنالیز واریانس یک طرفه آگاهی از حقوق شهروندی برحسب قومیت. ۱۰۰
جدول (۴-۲۴)آزمون آنالیز واریانس یک طرفه تحصیلات و آگاهی از حقوق شهروندی ۱۰۱
جدول (۴-۲۵) تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره متغیرهای مستقل و آگاهی از حقوق شهروندی ۱۰۷
جدول (۴- ۲۶) نتایج حاصله از رگرسیون چند متغیره فرضیه های تحقیق ۱۰۷
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *