۱-۵- مدل مفهومی تحقیق ۶
۱-۶- فرضیه های تحقیق ۶
۱-۷- قلمرو تحقیق: ۶
۱-۸- محدودیتهای تحقیق: ۶
۱-۸-۱- محدودیت های کنترل شده. ۶
۱-۸-۲- محدودیت های خارج از کنترل محقق: ۷
۱-۹- تعریف واژگان: ۷

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه: ۹
۲-۲- مبانی نظری تحقیق ۹
۲-۲-۱- مشارکت در ورزش: ۹
۲-۲-۲- نظریه های مربوط به گرایش ۱۲
۲-۲-۲-۱-نظریه فیش باین و آیزن: ۱۲
۲-۲-۲-۲- نظریه ساپ و هارود: ۱۲
۲-۲-۲-۳- نظریه تزیشه و کرمکا: ۱۳
۲-۲-۳- نظریه های موجود در زمینه مشارکت. ۱۳
۲-۱-۳-۱- پارادایم واقعیت اجتماعی ۱۳
۲-۲-۳-۲- سرمایه اجتماعی: ۱۳
۲-۲-۳-۳- سرمایه اقتصادی: ۱۶
۲-۲-۳-۴- پارادایم رفتار اجتماعی ۱۸
۲-۲-۳-۵- الگوی تبیینی اختیار عاقلانه. ۱۸
۲-۲-۳-۶- نظریه مبادله: ۱۹
۲-۲-۳-۷- ویژگی های شخصیتی ۲۰
۲-۲-۳-۸- نظریه بیگانگی: ۲۰
۲-۲-۳-۹-  نظریه خود اثربخشی: ۲۰
۲-۲-۳-۱۰- نظریه سازگاری شناختی: ۲۱
۲-۲-۴- نظریه های تفریحات سالم ۲۱
۲-۲-۵- مشارکت ورزشی ۲۳
۲-۲-۵-۱- فضای روحی موجود در خانواده. ۲۶
۲-۲-۵-۲-وضع موفقیت اجتماعی – اقتصادی خانواده. ۲۷
۲-۲-۵-۳- اثر مدرسه در رشد مشارکت جویی ۲۷
۲-۲-۵-۴- اثر همسالان در رشد مشارکت جویی ۲۸
۲-۲-۵-۵- اثر اجتماع. ۲۹
۲-۲-۵-۶- انگیزه های مشارکت جویی در نظریات مختلف روانشناسی ۳۰
۲-۲-۶- فوائد ورزش ۳۲
۲-۲-۶-۱- ورزش و سلامت جسمانی ۳۲
۲-۲-۶-۲- فواید روانی ورزش ۳۳
۲-۲-۶-۳- ورزش و کیفیت خواب. ۳۴
۲-۲-۶-۴- ورزش و کارکرد اجتماعی ۳۴
۲-۲-۶-۵- جلوگیری از آسیبها و انحرافات اجتماعی ۳۵
۲-۲-۶-۶- نقش ورزش در کاهش  هزینه های درمانی: ۳۶
۲-۲-۷- زنان و ورزش: ۳۷
۲-۲-۷-۱- تاریخچه ورزش زنان: ۳۷
۲-۲-۷-۲- مقایسه ورزش زنان و مردان: ۳۸
۲-۲-۷-۳- ورزش زنان:آری یا نه؟. ۳۸
۲-۲-۸- ورزش دختران ۳۹
۲-۲-۸-۱- الگوهای مشارکت ورزشی دختران در فعالیت بدنی و ورزش: ۳۹
۲-۲-۸-۲- فوائد مشارکت ورزشی دختران ۴۰
۲-۲-۸-۳- فوائد تحصیلی و آموزشی: ۴۱
۲-۲-۸-۴- سلامت جنسی: ۴۱
۲-۲-۸-۵- مشمولیت اجتماعی: ۴۲
۲-۲-۹- عوامل اثرگذار بر مشارکت دختران در فعالیت بدنی: ۴۳
۲-۳- مروری بر تحقیقات انجام شده. ۴۶
۲-۳-۱- تحقیقات داخلی : ۴۶
۲-۳-۲- تحقیقات خارجی : ۵۰
۲-۴- نتیجه گیری فصل دوم. ۵۵

فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه. ۵۸
۳-۲-نوع و روش تحقیق ۵۸
۳-۳- جامعه و نمونه آماری: ۵۸
۳-۴- ابزار مورد استفاده: ۵۸
۳-۵- روش اجرا: ۶۰
۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها: ۶۰

فصل چهارم: یافته های تحقیق
۴-۱- مقدمه. ۶۲
۴-۲- توصیف آماری داده‌ها ۶۲
۴-۲-۱-  مدل سازی تحقیق و تحلیل عاملی مدل های اندازه گیری ۶۴
۴-۲-۲-تحلیل عاملی مدل اندازه گیری خود کارآمدی فعالیت جسمانی ۶۴
۴-۲-۳-تحلیل عاملی مدل اندازه گیری حمایت اجتماعی ۶۵
۴-۲-۴- تحلیل عاملی مدل اندازه گیری عوامل محیطی ۶۷
۴-۳-  آزمون فرضیه های تحقیق ۶۷

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱-مقدمه. ۷۱
۵-۲- چکیده تحقیق ۷۱
۵-۳- بحث و نتیجه گیری ۷۱
۵-۴- نتیجه گیری کلی ۷۴
۵-۵-پیشنهادات برخاسته از تحقیق ۷۵
۵-۵-۱-پیشنهادات کاربردی ۷۵
۵-۵-۲-پیشنهادات برای  پژوهش های آینده. ۷۵
منابع ۷۷

فهرست اشکال
شکل                                                                                                                                          صفحه

شکل ۱-۱ مدل مف
هومی و فرضیه های تحقیق ۶
شکل ۲-۱ مدل هرمی موانع سه گانه مشارکت از نظر کراوفود و همکاران ( ۱۹۹۱ ) ۲۵
شکل ۴-۱- تحلیل عاملی مدل خودکارآمدی ۶۵
شکل ۴-۲-  تحلیل عاملی سوالات حمایت اجتماعی ۶۶
شکل ۴-۳- تحلیل عاملی سوالات محیط. ۶۷
شکل ۴-۴- مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین استاندارد. ۶۹
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
جدول                                                                                                                                         صفحه
 
جدول ۲-۱-  طبقه بندی کانیون از گونه های مشارکت در ورزش( به نقل از ادواردز،۱۹۷۳) ۱۱
جدول ۲-۲- فاکتورهای اثرگذار بر مشارکت ورزشی دختران(اقتباس از سالیس، ۱۹۹۵). ۴۳
جدول ۳-۱-ویژگیهای روانسنجی تحلیل عامل اکتشافی و یایایی درونی متغیر های برون زای(مستقل) تحقیق ۵۹
جدول ۴-۱- میانگین و انحراف معیار سن آزمودنی ها ۶۲
جدول ۴-۲- میانگین و انحراف معیار ویژگی های جسمانی آزمودنی ها ۶۲
جدول ۴-۳- آماره های توصیفی متغیر های پژوهش (میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی دوسویه) ۶۳
جدول ۴-۴- نتایج تحلیل عامل تائیدی برای متغیر خود کار آمدی فعالیت جسمانی ۶۵
جدول ۴-۵- نتایج تحلیل عامل تائیدی برای متغیر حمایت اجتماعی ۶۶
جدول ۴-۶ -نتایج تحلیل عامل تائیدی برای متغیرعوامل محیطی ۶۷
جدول ۴-۷- آزمون فرضیه اول تحقیق ۶۸
جدول ۴-۸ -آزمون فرضیه دوم تحقیق ۶۸
جدول ۴-۹- آزمون فرضیه سوم تحقیق ۶۸
جدول ۴-۱۰- آزمون فرضیه چهارم تحقیق ۶۹
 

فصل اول
طرح تحقیق

۱-۱- مقدمه:

فعالیت جسمانی یکی از ابعاد سبک زندگی سالم است و خطر بیماری قلبی و عروقی، برخی سرطان‌ها و دیابت نوع ٢ را کاهش می‌دهد (واربورتون[۱] و همکاران، ۲۰۰۶). ورزش و فعالیت جسمانی در گروه‌های مختلف جامعه و به‌ خصوص در نوجوانان تأثیرات مثبت و مزایایی نظیر پیشگیری از افزایش وزن، چاقی و بیماری‌های ناشی از آن، پیشگیری و کنترل بیماری‌هایی چون فشارخون، بیماری‌های قلبی و عروقی، دیابت و افسردگی دارد (پوسکار[۲] و همکاران، ۱۹۹۹). همچنین می‌تواند موجب پیشگیری از گرایش نوجوانان به سمت تفریحات ناسالم، بزهکاری، اعتیاد و کاهش استرس شده و اعتماد به نفس در نوجوانان را افزایش دهد (کرک­کالدی[۳] و همکاران، ۲۰۰۲). سازمان جهانی بهداشت یکی از اهداف مردم سالم تا سال ۲۰۱۰ را فعالیت جسمانی ذکر کرده است (گروه سلامتی و خدمات انسانی آمریکا[۴]، ۲۰۰۰).
رشد عادات مفید بهداشتی در طی کودکی و شروع نوجوانی بسیار با اهمیت است، زیرا ایجاد رفتارهای بهداشتی در این دوران رشد، نسبت به دوره بعدی آسان‌تر است (لورز[۵] و همکاران، ۲۰۰۳). عادات خوب بهداشتی فراگرفته‌شده به‌وسیله نوجوانان می‌تواند یک اثر طولانی‌مدت در سلامتی آن‌ ها داشته باشد، زیرا رفتارهایی که در نوجوانی شروع می‌شوند تمایل به ادامه در بزرگسالی را نیز دارند (ماهون[۶] و همکاران،۲۰۰۲).
ورزش زنان، امروزه به عنوان یکی از موضوعات اساسی در حیطه ورزش مطرح است. این مسئله به دلیل ویژگی جسمانی زنان است. تحقیقات نشان داده است که پرداختن به ورزش و فعالیت های بدنی در زنان، تاثیر عمیقی بر دوران بارداری، شیردهی و همچنین سلامتی در دوران کهنسالی خواهد گذاشت. با وجود نقش مهم ورزش در سلامت زنان، هنوز جامعه ایران به اهمیت و ضرورت ورزش در بین دختران که مادران آینده جامعه محسوب می شوند و سلامت افراد جامعه آینده در گرو سلامتی آنان است، پی نبرده است. به عبارت دیگر، عدم تحرک جسمانی دختران و بانوان یعنی محروم شدن بخش مهم جامعه از سلامتی و بهداشت جسمانی و روانی، شادابی و کارایی لازم که بی شک لطمه های جبران ناپذیری برای کل جامعه به

دنبال خواهد داشت. بنابراین ضرورت دارد تا شرایط و زمینه های لازم را برای حضور بیشتر و فعالانه زنان در عرصه ورزش فراهم شود. در این راستا باید با بررسی های اولیه، مسائل و مشکلات موجود در این راه شناسایی و با رفع این موانع گام مؤثری در ارتقای سطح ورزش زنان برداشته شود(میرغفوری،صیادی تورانلو و میرفخرالدینی، ۱۳۸۸).

۱-۲- بیان مسئله:

منافع روانی و اجتماعی فعالیت جسمانی در تحقیقات مختلف به طور روشن بیان شده است.  فعالیت جسمانی یک مفهوم قابل دستیابی برای اکثریت افراد جامعه به منظوررسیدن به زندگی سالمتر است . افراد می­توانند کیفیت زندگیشان را از طریق تداوم فعالیت جسمانی منظم و با انجام فعالیت­های متوسط تا شدید ارتقاء و بهبود بخشند. غیرفعالی یا بی حرکتی یک عامل خطر برای تعدادی از بیماری ها شامل بیماری های قلبی عروقی، سکته های مغزی، سرطان کولون، سرطان سینه، دیابت نوع ۲ ، فشار خون بالا و مشکلات بهداشت روانی است( سالیس[۷] و همکاران، ۲۰۰۰).
مراکز آموزشی، مدارس و دانشگاه ها مکان های بالقوه و بستر های مناسبی برای اجرای برنامه ها جهت ارتقاء رفتارهای فعالیت جسمانی در سراسر طول عمر می باشند، از طرف دیگر دوره نوجوانی، دوره رشد و شکل گیری اعتقادات و عملکردهای سلامتی است و باید همواره به گونه ای عمل کرد که از شیوه زندگی سالم وعوامل مؤثر بر آن حمایت گردد( والاس[۸] و همکاران، ۲۰۰۰). فعالیت فیزیکی منظم و ورزش در نوجوانان، و لذت و جذابیت متعاقب آن موجب پیشگیری از انحرافات اجتماعی، تبهکاری­ها، بزهکاری، رفتارهای مخاطره­آمیز واعتیاد، و تفریحات ناسالم در آنان می­گردد (کن و همکاران[۹]، ۲۰۰۰).
فعالیت جسمانی به طور چشمگیری در دوره نوجوانی کاهش پیدا می‏کند، علاوه بر این، این کاهش‏ها در دختران در مقایسه با پسران شدت بیشتری را نشان می‏دهد(گروه سلامت و خدمات انسانی آمریکا[۱۰]، ۱۹۹۶). سطح فعالیت جسمانی با انجام مداخلات رفتاری قابل اصلاح و تغییر است، در حال حاضر ضرورت انجام مداخلات مؤثردر فعالیت جسمانی وجود دارد، چرا که پنجاه درصد از افرادی که برنامه فعالیت جسمانی را شروع کرده ­اند در طول شش ماه بعداز آن فعالیت جسمانی شان متوقف می شود. عوامل نفوذکننده در سبک زندگی فعال جسمانی و چگونگی پذیرش فعالیت جسمانی و بقا و تداوم آن بطور کامل شناخته نشده ­اند، شناسایی و معرفی چنین متغیرهایی می تواند کمک به توسعه تداخلات و برنامه های مؤثرتر برای افزایش هر دو وضعیت­، اتخاذ فعالیت جسمانی، و پذیرش و تداوم آن برای جمعیت های نوجوان باشد(والاس وهمکاران، ۲۰۰۰). جهت درک سطوح فعالیت جسمانی در بین اشخاص، محققین مختلف تعدادی متغیرهای ارتقا دهنده سطوح فعالیت جسمانی را شناسایی نموده ­اند. این متغیرها شامل متغیرهای دموگرافیک، شناختی، رفتاری، محیط اجتماعی و محیط فیزیکی هستند.(براون[۱۱]، ۲۰۰۵).
مسئله اصلی در تحقیقات و برنامه‏های فعالیت جسمانی شناخت دقیق عوامل مؤثر روانی، اجتماعی و محیطی مرتبط با فعالیت جسمانی است و این شناخت می‏تواند در مداخلات رفتاری، منجر به برنامه ­ریزی دقیق برای افزایش رفتارهای فعال جسمانی گردد. تحقیقات نشان داده است که عوامل موثر در مشارکت و موانع زمینه­ساز عدم مشارکت در میان گروه­های سنی، جنسیتی، و طبقاتی مختلف متفاوت است(فان­درهورست[۱۲] و همکاران، ۲۰۱۰). سوالی که مطرح می­ شود این است که کدام عوامل روانی، اجتماعی و محیطی موثر با میزان فعالیت جسمانی دانش­ آموزان دختر در شهر ارومیه  مرتبطند؟ و کدام عوامل تاثیر بیشتری دارند؟
به همین دلیل هدف تحقیق حاضر تعیین « عوامل روانی، اجتماعی و محیطی اثرگذار بر فعالیت جسمانی دانش­ آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ارومیه» می­باشد.

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق:

ورزش و اوقات فراغت از نهاد­های اجتماعی ثانویه محسوب می شود و در کنار نهاد­های اولیه مانند خانواده و آموزش و پرورش دارای کارکردهای بسیاری است تا جائی که برخی تمدن فعلی را تمدن فراغت نامیده اند. بنابراین امروزه ورزش، به حدی از گسترش و توسعه رسیده است که از سوی کارشناسان به عنوان« جهان کوچک در جامعه» قلمداد می شود. به اعتقاد صاحب نظران ورزش، ارزش ها، ساختار و نیروی محرکه جامعه را نشان می دهد و ویژگی های اجتماعی را منعکس می سازد(عبدلی،۱۳۸۶). به همین دلیل برخی از پژوهش گران بر این عقیده اند که ورزش آیینه جامعه است و ساختار های ورزشی ، ساختار های دیگر جامعه مانند ساختار اقتصادی و سیاسی را که مردان از آن سودی می برند، منعکس می کنند. زنان و مردان در فرایند جامعه پذیری از طریق ورزش با نوعی دنیای مردانه و زنانه در این زمینه مواجه می شوند(هولند و اوگلزبی[۱۳]، ۱۹۷۹). همچنین از طریق ورزش می توان درباره سطح پیشرفت اجتماعی و اقتصادی یک جامعه قضاوت کرد، زیرا پیشرفت و توسعه­ ورزش به عوامل اجتماعی- فرهنگی حاکم بر جامعه وابسته است(عبدلی،۱۳۸۶). ورزش به عنوان یکی از نهادهای ثانویه جامعه ی­مدرن، کارکردهایی چون سلامت، تفریح، هویت یابی، رفاه اقتصادی و. به همراه دارد. جوامع جدید بیش از هر زمانی به ورزش نیاز دارند زیرا جامعه­ سالم نیازمند نیروهای سالم و با نشاط است. ورزش مانند سایر پدیده ها در جامعه تحت تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی قرار دارد و برخی محققان ورزش را یک امر فرهنگی و زبان مشترکی برای برقراری ارتباطات جهانی می دانند(لیکر[۱۴]،۲۰۰۲). فرصت های زنان در حوزه ورزش قابل مقایسه با مردان نیست، به همین دلیل یکی از اساسی ترین موضوعات مطرح در جامعه شناسی ورزش شناخت علل مشارکت پائین بانوان در فعالیت های ورزشی و عوامل تأثیر گذار بر آن است: به دلایل فراوانی که اغلب آن ها فرهنگی- اجتماعی هستند، زن در طول تاریخ فرصت کافی پیدا نکرده است تا شایستگی خود را برای مشارکت فعال در ورزش به اثبات رساند، زیرا مرزهایی در برابر زن نهاده شده که این مرزها را نقش های اجتماعی او، به عنوان موجود مؤنث ترسیم کرده است(انور الخولی،۱۳۸۱). در اکثر جوامع فعالیت های ورزشی به صورت سنتی مختص مردان تعریف شده و امکانات ورزشی بیشتر به آن­ها اختصاص می یابد؛ و  ورزش اساساً یک فعالیت مبتنی بر جنسیت است، فعالیتی که نه تنها برای مردان و پسران روی خوشی نشان می­دهد، بلکه ارزش ها و مهارت هایی را که به روشنی مردانه تعریف می شوند ترویج می نمایند(برل[۱۵]، ۲۰۰۰). به منظور بهره­ گیری بیشتر دختران از فوائد متعدد مشارکت در فعالیت­های جسمانی شناخت عوامل اثرگذار بر فعالیت بدنی بسیار حائز اهیمت است. همچنین مشارکت در فعالیت­های بدنی در سنین کودکی و نوجوانی، احتمال تداوم ورزش در سنین بزرگسالی را افزایش می­دهد بنابراین شناخت این عوامل اثرگذار در دوره نوجوانی بسیار مهم است. بنابراین تحقیق حاضر درپی شناخت عوامل روانی، اجتماعی و محیطی اثرگذار بر فعالیت ورزشی در میان دختران دانش ­آموز دبیرستانی است.

۱-۴- اهدف تحقیق:

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *