سؤالات تحقیق.

۶ فرضیه های تحقیق.

۶ روش شناسی تحقیق.

۷ متغیرهای مورد بررسی تحقیقروش پژوهش و ابزار گردآوری داده­ هاروش تجزیه و تحلیل اطلاعات.

۷۷۷ محدودیت­های تحقیقفصل اول: قاچاق

۸ ۱-۱. تعریف قاچاق

۱۰ ۱-۲ پیشینه قاچاق.

۱۱ ۱-۳ . علل قاچاق

۱۳ ۱-۳-۱. موانع تعرفه ای.

۱۳ ۱-۳-۲ . بیکاری.

۱۴ ۱-۳-۳. فساد و تأمین قضایی

۱۴ ۱-۴. انواع قاچاق.

۱۵ ۱-۴-۱. قاچاق پنهان و آشکار.

۱۵ ۱-۴-۲. قاچاق وارداتی و صادراتی.

۱۶ ۱-۵. شاخص ­های قاچاق.

۱۸ ۱-۵-۱. تفاوت قیمت در بازار سیاه.

۱۸ ۱-۵-۲. درآمد مالیاتی

۱۹ ۱-۵-۳. سرانه تولید ناخالص داخلی

۱۹ ۱-۶. معیارهای اندازه ­گیری قاچاق کالا.

۲۰ ۱-۶-۱ مالیات.

۲۰ ۱-۶-۲ نرخ بیکاری.

۲۰ ۱-۶-۳. یارانه

۲۱ ۱-۶-۴. کنترل­های ارزی. ۳۱- ۶-۵. تغییرات فهرست کالاهای ممنوع. ۴۱-۶-۶. افزایش تقاضا برای پول نقد و چک های بی نام

۱-۶-۷ . میزان کشفیات کالای قاچاق توسط مأموران نیروی انتظامی و گمرک

۱-۶-۸ . افزایش دخالت دولت.

۲۱۲۲۲۲

۲۲

۲۳ ۱-۶-۹ . توزیع درآمد

۲۳ ۱-۶-۱۰. کاغذ بازی و ساختار اداری ناکارآمد

۲۳ ۱-۷ . مهم­ترین دلایل شکل­ گیری قاچاق در ایران.

۲۴ ۱-۷-۱. پایین بودن ریسک قاچاق کالا.

۲۴ ۱-۷-۲. رشد و توسعه نامتوازن در نرخ بیکاری در مناطق مرزی

۲۵ ۱-۷-۳. ناپایداری و بی ثباتی و تغییرات مداوم

۲۵ ۱-۷-۴. سودآوری قاچاق کالا در ایران

۲۵ ۱-۷-۵. همجواری باکشورهای بی­ثبات و اقتصاد نامتعادل این کشورها

۲۵ ۱-۷-۶. اشتراکات قومیت های ساکن در دو سوی مرز.

۲۶ ۱-۷-۷. طولانی بودن و از تولیدات داخلی و تشریفات زائد

۲۶ ۱-۸. روش­های قاچاق کالا

۲۷ ۱-۹. آثار و پیامدهای قاچاق کالا .۳۱-۹-۱. آثار سوء اقتصادی قاچاق کالا ۴۱-۹-۲. آثار اجتماعی فرهنگی قاچاق کالا

۱-۹-۳. آثار سیاسی قاچاق کالا

۲۸۲۸۳۳

۳۵ ۱-۱۰ لازمه جلوگیری از قاچاق کالا.

۳۶ ۱-۱۱. راهکارهای مبارزه با قاچاق

۳۷ ۱-۱۰-۱. راه‌کارهاى اقتصادى.

۳۷ ۱-۱۰-۲. راه‌کارهاى سیاسى

۳۸ ۱-۱۰-۳. راه‌کارهاى فرهنگى ـ اجتماعى

۳۹ فصل دوم: گمرک و امور حاکم بر آن

  ۲-۱. مقدمه

۴۴ ۲-۲. مفاهیم و اصطلاحات تخصصی.

۴۵ ۲-۲-۱. تعریف گمرگ.

۴۵ ۲-۲-۲. کالای گمرکی.

۴۵ ۲-۲-۳. قاچاق گمرکی.

۴۶ ۲-۲-۴. مقررات گمرکی

۴۷ ۲-۲-۵. واردات و صادرات.

۴۷ ۲-۲-۶. قاچاق صادراتی و قاچاق وارداتی

۴۸ ۲-۲-۷. قلمرو گمرکی

۴۸ ۲-۲-۸.  مبادی رسمی و غیررسمی

۴۸ ۲-۲-۹. اظهارنامه گمرکی.

۴۹ ۲-۲-۱۰. حقوق گمرکی

۴۹ ۲-۲-۱۱. سود بازرگانی

۵۰ ۲-۲-۱۲. حقوق ورودی

۵۰ ۲-۲-۱۳. ارزش گمرکی.

۵۱ ۲-۲-۱۴. هزینه­ های گمرکی.

۵۲ ۲-۲-۱۵.  عوارض گمرکی

۵۲ ۲-۳. تاریخچه گمرک.

۵۳ ۲-۴. ساختار تشکیلاتی گمرک جمهوری اسلامی ایران.

۵۳ ۲-۵. نقش و وظایف گمرک

۵۴ ۲-۶. اهمیت و ضرورت گمرک

۵۵ ۲-۷. اهمیت گمرک از لحاظ مالی و اقتصادی

۵۶ ۲-۸. رویه های گمرکی.

۵۷ ۲-۸-۱. واردات.

۵۷ ۲-۸-۲. صادرات.

۵۸ ۲-۸-۳. ترانزیت.

۵۸ ۲-۸-۴. مرجوعی.

۵۹ ۲-۸-۵. کابوتاژ.

۵۹ ۲-۸-۶. کالاهای انتقالی

۵۹ ۲-۹. وظایف و کارکردهای گمرک

۵۹ ۲-۱۰. اهداف و رویکردهای گمرک۲-۱۱. جایگاه اقتصادی گمرک در ایران۲-۱۲. گمرک و الزامات ناشی از الحاق به سازمان جهانی تجارت

۲-۱۳. گمرک و توسعه صادرات.

۶۱۶۳۶۶

۷۰ ۲-۱۴. گمرک و قاچاق کالا

۷۳ ۲-۵. بررسی اجمالی مواد قاچاق گمرکی در قانون امور گمرکی ۱۳۹۰

۷۵ ۱۲-۱۶. طرح های جدید در گمرک و ضرورت همکاری سازمان های همجوارفصل سوم: قاچاق و تأثیر آن بر سیاست­های دولت

۷۷  ۳-۱. آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاست های اجرایی دولت.

۸۱ ۳-۱-۱. آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاست های اجرایی دولت.

۸۲ ۳-۱-۲. آثار منفی قاچاق بر سیاست های بازرگانی

۸۲ ۳-۱-۳. آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت

۸۳ ۳-۱-۴. آثار منفی قاچاق کالا بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان

۸۴ ۳-۲. ابعاد حقوقی قاچاق در سیاست های اقتصادی و بازرگانی.

۸۴ ۳-۲-۱. تعریف قانونگذار از جرم قاچاق

۸۴ ۳-۲-۲. مبحث اول ــ  قوانین حاکم بر قاچاق گمرکی.

۸۷ ۳-۲-۳. ضمانت اجرای جرم قاچاق گمرکی.

۸۷ ۳-۲-۴. انواع جرائم قاچاق در قانون مجازات مرتکبین جرم قاچاق

۸۸ ۳-۲-۵. وضعیت حقوقی ضبط کالای قاچاق

۹۰ ۳-۲-۶. شرایط ضبط کالای قاچاق.

۹۴ ۳-۳. نواقص قانون دادرسی در مبارزه با قاچاق

۹۵ ۳-۴. بسته سیاستی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی

۹۷ ۳-۴-۱. پیشگیری از شکل گیری بسترهای قاچاق کالا و تخلفات گمرکی.

۹۷ ۳-۴-۲. نظارت بر عملیات گمرکی

۹۸ ۳-۴-۳. پیگیری دقیق پرونده های متشکله قاچاق.

۱۰۰ ۳-۴-۴. اشراف کامل نظارتی و آماری بر عملکرد.

۱۰۱ ۳-۵. مراحل رسیدگی به پرونده­های قاچاق در گمرک ایران.

۱۰۲ ۳-۶. جرایم مربوط به قاچاق کالا و تخلفات گمرکی

۱۰۳ ۳-۷. تشریفات و قوانین ضبط و تحویل کالای قاچاق

۱۰۵ نتیجه ­گیری.

۱۱۰ پیشنهادات

۱۱۱ منابع و پیوست­ها

منابع.

۱۱۳ چکیده انگلیسی

۱۱۸

مقدمه

پدیده قاچاق کالا در کشور ما ، علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است[۱]. امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می کند. قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز ، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و . می شود. در اقتصاد سالم تمامی فعالیت های اقتصادی ثبت و ضبط می شود اما دسته ای از فعالان اقتصادی مایل به چنین امری نیستند و لذا موجبات شکل گیری اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود می آورند از مهم ترین مصادیق اقتصاد زیر زمینی همانا پدیده قاجاق کالا و ارز است که نظام اطلاعات اقتصادی کشور را مختل می کند و تصمیم گیری اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و سیاستگذاری ها کارایی خود را از دست می دهند. قاچاق کالا  همواره بیش از مبادلات قانونی است و عملاً عنان بازارهای ایران به­ویژه در صنایع تک که محصولاتی کم حجم اما گران قیمت و پرتقاضا دارند در اختیار افراد و گروه هایی است که نه تنها نقشی در رشد شاخص های اقتصادی ندارند بلکه مهمترین عوامل سقوط و انحطاط اقتصادی و اجتماعی یک کشور محسوب می شوند[۲].

اما انچه مسلم است آسیب های جدی است که اقتصاد کشور از قاچاق کالا متحمل می شود. قاچاق کالا ضمن خدشه دار کردن اهداف حمایتی دولت موجب از بین رفتن آثار سیاست های تعرفه ای و غیر تعرفه ای دولت می شود. ضمن آنکه عدم پرداخت حقوق دولت از سوی قاچاقچیان موجب کاهش سرمایه گذاری در صنایع، کاهش حجم فعالیت های تولیدی در داخل کشور و در نتیجه کاهش اشتغال می شود و با توجه به آنکه صنایع تولید داخلی مجبورند زیر ظرفیت خود فعالیت کنند، در نتیجه قیمت تمام شده تولیدات بالا رفته منجر به افزایش تورم در داخل کشور می شود.

 بیان مسأله

قاچاق پدیده ای پیچیده است و می تواند با همه اجزای امنیت جامعه مرتبط باشد، زیرا به واسطه
ماهیت پنهانی خود در لایه های مختلفی رسوخ می کند[۳]. به نظر می رسد سایرمؤلفه های امنیتی
شاخص ها و تهدیدهای متوجه آن در ابعادی متنوع- علاوه بر بعد اقتصادی که عمده تلاش های پژوهشی برآن تمرکزیافته است از قاچاق کالا تأثیر می پذیرند.  برای مثال: در جنبه سیاسی، قاچاق
کالا ممکن است اقتدار و مشروعیت سیاسی حکومت را که ریشه در بی اعتمادی مردم به حاکمان و
تردید آنان به عزم و اراده جدی در مبارزه بنیادی با این پدیده دارد به چالش بکشد و زمینه ساز
بحران توزیع، که درنتیجه اختلالات گسترده در نظام اقتصادی حاصل می شود، گردد. در وجه
اجتماعی و فرهنگی، قاچاق کالا به دنبال سلسله آثار خود پس ازتحمیل بیکاری ممکن است به بهران
های کارگری و اعتراض های اجتماعی منتهی شود و به ابزاری ضد فرهنگی برای به ابتذال کشاندن و
آسیب رساندن به هنجارهای اجتماعی و الگوهای سنتی تبدیل شود و با تضعیف هویت ملی، سبب
توجه به فرهنگ بیگانه و واگرایی مذهبی، نژادی و سیاسی نسبت به ملیت و حاکمیت شود و
همچنین سطح سلامت و بهداشت جامعه را تنزل دهد. در زمینه نظامی نیز، وارد شدن کالای قاچاق
به کشور در گرو عبور متجاوزانه و غیر قانونی از مرزهای آبی، خاکی و هوایی بین المللی و بر هم
نظم حاکم بر این مرزها و شکستن حریم ها و مناطق پیرامونی آن هاست[۴].

به طور قطع،  قوانین و مقررات گمرکی و بازرگانی به تنهایی نه موثر در بروز قاچاق کالاست، و نه
اصلاح و بهبود ساختار این قوانین و مقررات کافی است که مسئله قاچاق را برای همیشه از میان
بردارد.قاچاق کالا معلول عوامل زیادی است که از این میان سهمی از آن به قوانین و مقررات گمرکی
برمی گردد، البته نباید نقش این سهم را هرچند از لحاظ تعدد موضوعات در مقایسه با سایر عوامل در
به نظر کمتر می آید، از لحاظ اثر بخشی دست کم گرفت. زیرا به نوبه خود می توان موثر در بروز،
تشدید و یا تقلیل و به حداقل رسیدن قاچاق باشد.

در این پژوهش ما به نبال پاسخ گویی به این سؤال هستیم که تا چه اندازه مسئله قاچاق می تواند
تأثیرگذار بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی (  امور واردات و صادرات ) باشد؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه پدیده قاچاق به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد قرار دارد. هر چند بحث
قاچاق منحصر به اقتصاد ایران نیست، اما این مسأله در کشور ما به دلیل شرایط خاص جغرافیایی برای ورود و خروج کالا و نیز نبود شرایط با ثبات در کشورهای، همسایه، بسیار قابل توجه است[۵].

قاچاق کالا به عنوان یک پدیده شوم اجتماعی، اثرات بسیار نامطلوبی در زمینه های مختلفی دارد و
یکی از مولفه های مهم فساد اقتصادی است[۶]. طرح تحول اقتصادی، طرح بزرگ و اساسی است که به
منظور ریشه کن کردن نابسامانی های اقتصادی موجود دراین عرصه تدوین شده است. گمرک در
تجارت خارجی ( صادرات- واردات- امور مسافری- ترانزیت ) نقش مهمی را ایفا می کند و بعنوان
دروازه تجارت خارجی کشور در اجرای سیاست های تجاری و اقتصادی از اهمیت فوقالعاده ای
برخوردار بوده و عملکرد مناسب آن در این زمینه تاثیرگذار در کل فعالیت های اقتصادی است.
قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج
بی حاصل ارز ، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری ، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و . می شود.

هدف از انجام این تحقیق، بررسی میزان تأثیرگذاری قاچاق بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و
بازرگانی ( صادرات و واردات ) می باشد. یا به عبارتی هدف، بررسی تأثیرات قاچاق ا بر امور
مشمول شده در قوانین گمرکی (  مانند:شاخص های قیمتی، اقتصاد، امنیت  و . )  می باشد.

[۱]. سبحانی نژاد، مهدی. ۱۳۸۸ . آسیب شناسی پدیده قاچاق کالا، فصلنامه اقتصاد، سال ۱۸، شماره ۱۴۶.

[۲]. شمس الدینی، شهباز. ۱۳۷۸ . بررسی پدیده قاچاق کالا و آثار اقتصادی آن، پژوهشکده اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، مجموعه مقالات همایش ملی قاچاق کالا، ص ۲۱۶.

.[۳] اشرف زاده، حمید رضا و مهرگان، نادر. ۱۳۷۸ . تخمین حجم فعالی تهای اقتصادی زیرزمینی در ایران با بهره گرفتن از روش تقاضا برای اسکناس و مسکوک در گردش، مجموعه مقالات همایش ملی مبارزه با قاچاق کالا و راه های پیش گیری از آن، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.

[۴].  نشریه شما، شماره های ۲۷۳ – ۲۷۲

[۵]. علم الهدی، سید سجاد. ۱۳۸۴ . بررسی ابعاد قاچاق کالا و ارز، سایت مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

[۶]. اصغری، علیرضا. ۱۳۸۸ . مصرف کالای داخلی و مبارزه با قاچاق، مجله بانک و اقتصاد، شماره ۹۸، ص۶۰.

تحقیقات خارجی:

نتایج تحقیقات بهاگواتی و هانس  ( ۱۹۷۳ )، که اولین دیدگاه نظری در زمینه قاچاق توسط  آنان
مطرح شد؛نشان می دهد که در حالت عدم همزمانی قاچاق و تجارت قانونی، قاچاق کالا به کاهش
رفاه منجر می شود. البته تحت شرایط خاصی امکان افزایش رفاه نیز وجود دارد. این، در حالیست
که به هنگام وقوع تجارت قانونی و قاچاق ،قاچاق کالا لزوماً رفاه اجتماعی را کاهش می دهد.

بهاگواتی و سرینیواسان ( ۱۹۷۴ )، در مقاله دیگری در قالب یک مدل ریاضی با تأکید بر این نکته که
به هنگام محدود شدن تجارت قانونی و وجود قاچاق تحت شرایط رقابتی، قاچاق می تواند رفاه را
کاهش یا افزایش دهد ،  نتایج بهاگواتی و هانسن را مورد تائید قرار دادند.

نورتن ( ۱۹۸۸ )، نیز در مقاله ای باعنوان « تئوری اقتصادی قاچاق » کالاهای کشاورزی میان
کشورهای جامعه اقتصادی اروپاست . وی با ارائه یک مدل نظری نشان می دهد که با افزایش نرخ
تعرفه در ورود کالا به بازار داخلی با فرض عدم کشف قاچاق، مقدار قاچاق نیز افزایش می یابد.
همچنین اقدامات مبارزه با قاچاق به صورت افزایش نرخ جریمه ، حجم قاچاق را کاهش می دهد و
انگیزه را برای تجارت قانونی تقویت می نماید.

اهداف تحقیق

هر تحقیقی برای دستیابی به اهداف خاص و مهمی صورت می گیرد در این پژوهش با توجه به قوانین و مقررات امورگمرکی و بازرگانی در خصوص مقابله با  قاچاق ( تأکید پژوهش: صادرات و واردات ) و آثار و پیامدهایی که قاچاق در زمینه های مختلف همچون اقتصاد ،تولید، امنیت و رفاه اجتماعی ، شاخص های قیمتی بازار ارز و .  ( که تعریف شده در قوانین و مقررات گمرکی می باشند یا مشمول این مقررات می باشند. )، می تواند داشته باشد اهداف پژوهش  و به تبع آن سؤالات پژوهش و فرضیه های پژوهش طرح می گردد:

هدف اصلی:

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر قاچاق بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( در امور واردات و صادرات ) می باشد.

اهداف فرعی:

 1. بررسی تأثیر قاچاق بر جرایم مانند فرار از مالیات و عوارض گمرکی
 2. بررسی تأثیر قاچاق بر تفاوت قیمت ارز در بازار و شاخص های قیمتی واردات
 3. بررسی تأثیر قاچاق بر امور اقتصادی و تولیدی کشور
 4. بررسی تأثیر قاچاق بر امنیت مرزی کشور و مسائل مرتبط با آن

 سؤالات تحقیق

سؤال اصلی:

آیا قاچاق کالا بر مقرات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی تأثیرگذار است؟

سؤالات فرعی:

۱.آیا  قاچاق کالا بر درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت تأثیرگذار است؟

 1. آیا قاچاق بر شاخص های قیمتی کالاهای وارداتی و درآمد دولت تأثیر گذار است؟
 2. آیا قاچاق کالا بر امور اقتصادی و تولیدی کشور تأثیر گذار است؟
 3. آیا قاچاق کالا در ایجاد تفاوت های قیمتی ارز در بازار تأثیرگذار است؟

فرضیه ‏های تحقیق

فرضیه اصلی:

بین قاچاق کالا و مقرات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی رابطه وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

 1. بین قاچاق کالا و درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت رابطه وجود دارد.
 2. بین قاچاق کالا و شاخص های قیمتی کالاهای وارداتی و درآمد دولت رابطه وجود دارد.
 3. بین قاچاق کالا و اقتصاد و تولید کشور رابطه وجود دارد.
 4. بین قاچاق کالا و تفاوت های قیمتی ارز در بازار رابطه وجود دارد.

روش شناسی تحقیق

در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده، نوع داده ها ونحوه اجراء هم به روش کتابخانه ای است. روش در تحقیقاتی که ماهیت کتابخانه ای دارند تقریبا تمام تلاش محقق در کتابخانه ها صورت می پذیرد. حتی در تالیفات و تصنیفات نیز از این روش استفاده می شود . گام اول در مهارت تحقیق کتابخانه ای آشنایی با نحوه استفاده از کتابخانه است برای اینکار محقق باید از روش های کتابداری نحوه استفاده از برگه دان و ثبت مشخصات کتاب ، نحوه جستجوی کتاب در کتابخانه و رایانه و . اطلاع حاصل نماید. اسناد عمده در مطالعات کتابخانه  ای عبارتند از  :

-کتاب؛ -مقاله ها و مجله ها؛   ؛ -سایتها  ؛ -نشریه های رسمی دولتی،  -مطبوعات؛ -آمار نامه ها

متغیرهای مورد بررسی در تحقیق

در این پژوهش اثرگذاری قاچاق به عنوان متغیر مستقل و مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( واردات و صادرات )  به عنوان متغیر وابسته مورد توجه قرار می گیرد.

روش پژوهش و ابزار گردآوری داده‏ها

روش پژوهش بصورت تحلیلی – کتابخانه ای خواهد بود.

این ابزارها بسته به نوع سند و هدف محقق از گرد آوری اطلاعات و نوع آن متفاوت است.در این پژوهش اطلاعات به طرق زیر گردآوری شده اند:

– فیش برداری از کتب، مجلات و نوشتارها؛

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *