ز) ساختار

۵ فصل اول: کلیات پژوهش

مبحث اول:مفاهیم

۸ گفتار اول: مفهوم لغوی

۸ بند اول:مفهوم لغوی قتل .

۸ بند دوم:مفهوم لغوی عمد .

۸ بند سوم:مفهوم لغوی قصاص .

۸ بند چهارم:مفهوم لغوی دیه .

۹ گفتار دوم:مفهوم اصطلاحی

۹ بند اول: مفهوم اصطلاحی قتل

۹ بند دوم: مفهوم اصطلاحی عمد

۱۱ بند سوم: مفهوم اصطلاحی قتل عمد

۱۲ الف) ارکان قتل عمد .

۱۳ ب) عنصر روانی عمد

۱۶ ج) موارد قتل عمدی

۱۷ بند چهارم: مفهوم اصطلاحی قصاص

۲۰ بند پنجم: مفهوم اصطلاحی دیه .

۲۴ الف) فقه.

۲۴ ب) حقوق موضوعه .

۲۶ ج)مواردپرداخت دیه از بیت‌المال

۲۷ مبحث دوم:پیشینه

۳۲ گفتار اول: جهان  باستان

۳۲ بند اول: روم باستان .

۳۳ بند دوم: یونان باستان .

۳۴ گفتار دوم: ایران  باستان

۳۴ بند اول: هخامنشیان .

۳۴ بند دوم: اشکانیان .

۳۶ بند سوم: ساسانیان .

۳۷ گفتار سوم: ادیان الهی

۳۸ بند اول: دین یهود

۳۸ بند دوم: دین مسیحیت.

۴۰ بند سوم:دین مقدس اسلام..

۴۴ فصل دوم : موارد ومصادیق قتل های عمدی غیرمستوجب قصاص

مبحث اول:موارد مستقیم قتل عمدی غیرمستوجب قصاص

۵۰ گفتار اول:عدم برابری قاتل ومقتول درحریت و بردگی.

۵۰ گفتار دوم: قتل فرزندتوسط پدر.

۵۰ بند اول:فلسفه عدم قصاص پدربه خاطرکشتن فرزند.

۵۱ بنددوم: دیدگاه امامیه..

۵۲ بند سوم:دیدگاه اهل سنت

۵۴ بند چهارم:قتل فرزندتوسط پدر درحقوق موضوعه ایران..

۵۵ گفتار سوم:قتل به اعتقادمهدورالدم.

۵۶ بند اول: قتل های ناموسی..

۵۸ بند دوم:قتل درفراش.

۵۹ بند سوم:قتل مرتد.

۵۹ الف)  حربی

۵۹ ب)  حکم مرتد از دیدگاه امامیه.

۶۱ ج)  حکم مرتدازدیدگاه اهل سنت.

۶۱ بند چهارم:قتل ساب النبی

۶۲ الف)  جرم سبّ النبی ازدیدگاه فقیهان اهل سنت..

۶۴ گفتار چهارم: قتل کافرتوسط مسلمان.

۶۶ بند اول:فقه امامیه..

۶۶ بند دوم:اهل سنت.

۶۷ مبحث دوم: قتل های مرددبین عمدی وقتل غیرعمدی

۷۰ گفتار اول: قتل بالغ توسط کودک (صغر).

۷۰ گفتار دوم:جنون..

۷۵ بند اول:نحوه احرازجنون.

۷۶ بند دوم: آثارجنون…

۷۶ گفتار سوم:قتل دیوانه توسط عاقل.

۷۷ گفتار چهارم: قتل در حال مستی

۷۸ بند اول: مستی از نظر میزان تأثیر بر دستگاه عصبی .

۸۰ الف) مستی تام.

۸۰ ب) مستی نسبی..

۸۱ ج) مستی بر مبنای قصد شخصی مست

۸۲ د) مستی ارادی.

۸۲ ه) مستی غیر ارادی…

۸۵ فصل.سوم:  احکام.وآثارکیفری ومدنی قتل عمد غیرمستوجب قصاص

مبحث اول: تبدیل قصاص به دیه به علت فرارقاتل.

۸۹ مبحث دوم: مجازات قتل فرزندتوسط پدر ..

۹۰ گفتار اول:قتل فرزندتوسط مادردرحقوِق ایران..

۹۳ مبحث سوم:مجازات قتل به اعتقادمهدورالدم..

۹۴ گفتار اول:احکام قتل درفراش

۹۶ مبحث چهارم:احکام قتل کافرتوسط مسلمان

۱۰۵ گفتار اول: قصاص مسلمانان و کفار در قانون قدیم.

۱۰۵ گفتار دوم: قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید

۱۰۶ گفتار سوم : احکام و مقررات مربوط .

۱۰۷ مبحث پنجم:احکام قتل دیوانه توسط عاقل

۱۰۹ مبحث ششم: حکم قتل عمدتوسط صغیر

۱۰۹ مبحث هفتم: قصاص وحفظ نظم وامنیّت اجتماعى

۱۱۰ گفتار اول: قصاص و حفظ نظم و امنیت اجتماعی

۱۱۰ بند اول: حیات ناشی از اجرای قصاص

۱۱۸ بند دوم: حیات ناشی از تشریع قصاص

۱۱۹ بند سوم: قصاص و پیشگیری از انتقام فردی (تشفی مجنی علیه یا اولیای دم) .

۱۲۳ نتیجه گیری

۱۲۸ پیشنهادات

۱۳۱ منابع ومآخذ

۱۳۳

مقدمه

در بسیاری از موارد از طریق افراد جامعه و رسانه های جمعی و یا در سمینارهای تخصصی در خصوص عدم قصاص برخی افراد با توجه به انجام قتل عمد خوانده یا شنیده بودیم و این موضوع که چرا برخی افراد که مرتکب جرم قتل عمد شده اند قصاص نمی شوند  سئوال بسیاری از افراد جامعه  است که در ذهن با آن کلنجار می روند .

در کتب فقهی و حقوقی  و احادیث  ، قصاص به عنوان یکی از مجازاتهایی است که مقنن در تقسیم بندی های بعمل آمده از انواع مجازات ، در قانون مجازات اسلامی و در ماده ۱۴ و ۱۶ بدان اشاره کرده است در واقع مجازاتی که جانی بدان محکوم می شود و باید با جنایت وی برابر باشد که این جنایت می تواند منجر به قتل شود یا منجر به جراحت در فرد مجنی علیه گردد . اما همیشه قصاص در حق جانی اجرا نمی گردد چرا که مواردی در قانون پیش بینی شده است که بنا به شرایط خاصی قصاص ساقط می گردد .

لذا در این تحقیق به طور مبسوط به بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی حقوقی و فقهی قتل عمد و قصاص ، دلایل رافع و شرایط عدم قصاص قاتل  از دیدگاه اهل سنت و امامیه و همچنین حقوقدانان و تطبیق نظریات فقها و حقوقدانان اهل سنت و امامیه  و چرایی عدم قصاص و نتیجه آن بر امنیت اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است .

الف : بیان مسئله

تشریع مجازات قصاص یک گام بسیار مهم در ایجاد یک نظام کیفرى عادلانه و به دور از هرگونه افراط و تفریط است .

از سویی عدم قصاص قاتل در جامعه باعث جری تر شدن مجرمین می گردد . مهم‏ترین هدفى که براى اعمال مجازات بیان شده ، بازداشتن و جلوگیرى از وقوع مجدد جرم در جامعه است . جرمى که اتفاق افتاده و عملى که مربوط به گذشته است و بدى حاصل از آن را غالباً نمى‏توان از بین برد ، در حالى که از جرایم بعدى مى‏توان جلوگیرى کرد و به همین دلیل پیشگیرى از جرم ، هدف اصلى مجازات و توجیه عمده آن به حساب مى‏آید .

مواردی که قصاص ساقط می شود گاهی مربوط به شخص قاتل و گاهی مربوط به شخص مقتول و گاهی هم به تصمیم اولیاء دم مربوط می شود . برای اینکه بتوان قاتل را در برابر مقتول قصاص نمود لازم است شرایطی در قاتل و شرایطی هم در مقتول باشدکه در این رساله این شرایط را بیان کردیم .

اهم مباحث این تحقیق بررسی قتلهای عمد بدون قصاص میباشد یعنی قتلهای عمدی که در آن  بنا به عللی قاتل قصاص نمی شود و ملزم به پرداخت دیه می گردد یا تعزیر می شود و در مبحثی دیگر نقش عدم قصاص در تامین امنیت اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد .

ب : پرسش های تحقیق

در این پایان نامه ضمن بیان دیدگاه های امامیه و اهل سنت و حقوق ایران در مورد قتل عمد غیر قصاص ، سوالات مختلفی مطرح شده است و در حد امکان و به فراخور بضاعت نگارنده پیشنهادات و جواب هایی به آن داده شده است که بخشی از این سوالات عبارتند از :

۱ ) قصاص در چه مواردی ساقط می گردد و آثار و احکام آن چیست؟

۲ ) در قتل عمد غیرقصاص مجازات های اعمال شده تا چه میزان تامین کننده نظم اجتماعی هستند؟

ج : فرضیه های تحقیق

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *