۳-۴- روش جمع آوری اطلاعات- ۳۳
۳-۵- جامعه و نمونه آماری- ۳۳
۳-۶- متغیرهای تحقیق- ۳۶
۳-۷- روش های آزمون فرضیه ها- ۳۷
۳-۸- مدلهای آماری و مراحل عمومی آزمونهای آماری- ۳۸
۳-۹- خلاصه فصل- ۴۱
۴- فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها ۴۲
۴-۱- مقدمه- ۴۳
۴-۲- نتایج آزمونهای مقدماتی- ۴۳
۴-۳- تعیین وقفه بهینه مدل- ۴۵
۴-۴- برآورد مدل- ۴۷
۴-۵- جمع بندی- ۵۳
۵- فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها ۵۴
۵-۱- مقدمه- ۵۵
۵-۲- خلاصه نتایج ۵۵
۵-۳- مقایسه نتایج با تحقیقات گذشته ۵۸
۵-۴- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۶۰
فهرست منابع ۶۱
ضمایم و پیوست ها ۶۴
چکیده انگلیسی ۷۴
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                     صفحه
جدول۴-۱- بررسی مانایی متغیرها با آزمون دیکی فولرتعمیم یافته ۴۴
جدول۴-۲- روش محاسبه معیارهای اطلاعاتی در Eviews 46
جدول۴-۳- مقدار وقفه بهینه برای رابطه بین بازده شاخص و نوسانات قیمت نفت ۴۷
جدول۴-۴-مقدار وقفه بهینه برای رابطه بین بازده شاخص و نوسانات نرخ دلار ۴۷
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                                                   صفحه                                                        
شکل ۳-۱ -نوسانات ماهانه نرخ دلار( دی۱۳۸۲-دی۱۳۹۱) ۳۴
شکل ۳-۲- نوسانات ماهانه  بازده شاخص بورس و اوراق بهادار تهران (دی۱۳۸۲-دی۱۳۹۱) ۳۴
شکل ۳-۳ -نوسانات ماهانه قیمت نفت(۲۰۰۴-۲۰۱۲) ۳۵
شکل ۳-۴- نوسانات ماهانه بازده شاخص بورس و اوراق بهادار تهران( ۲۰۰۴-۲۰۱۲) ۳۵
شکل ۴-۱- نمودار ریشه AR  برای بازده شاخص و نوسانات قیمت نفت ۴۵
شکل ۴-۲- نمودار ریشه AR  برای بازده شاخص ونوسانات نرخ ارز ۴۵
شکل ۴-۳- واکنش کوتاه مدت بازده شاخص سهام به نوسانات قیمت نفت ۴۹
شکل ۴-۴- واکنش کوتاه مدت بازده شاخص سهام به نوسانات نرخ دلار ۵۰
شکل ۴-۵- واکنش بلند مدت بازده شاخص سهام به نوسانات قیمت نفت ۵۱
شکل ۴-۶- واکنش بلند مدت بازده شاخص سهام به نوسانات نرخ دلار ۵۲
شکل ۵-۱- تحلیل اقتصادی تاثیر افزایش قیمت نفت بر بازده شاخص بورس ۵۷
شکل ۵-۲- تحلیل اقتصادی تاثیر افزایش قیمت نفت بر بازده شاخص بورس ۵۸
چکیده :
یکی از مهمترین بخش­های اقتصادی کشورها که نشان دهنده تغییرات مثبت و منفی در اقتصاد می باشد بازارهای مالی است. بازارهای مالی، به خصوص بازار بورس و اوراق بهادار به عنوان مهمترین بازار سرمایه و همچنین یکی از مهمترین مراکز تامین سرمایه صنایع به عنوان یک بخش حساس شناخته می شود. از سویی دیگر بزرگترین منبع درآمد ارزی کشور فروش نفت است و قیمت نفت تاثیر به سزایی در اقتصاد کشور دارد. از طرفی نرخ ارز بر تولید کشور و توجیه اقتصادی صنایع تاثیر می­گذارد. با توجه به مطالب بیان شده بررسی تاثیر تکانه های قیمت نفت و نرخ ارز بر روی بورس بسیار مهم می باشد.
در این تحقیق از داده های سری زمانی در خلال سال­های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۲ استفاده ­شده است و با بهره گرفتن از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به بررسی ارتباطات و تعاملات بین نوسانات قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز به بازدهی بازار سهام ایران پرداخته شد.
نتایج تحقیق نشان می­دهد از همان ابتدا اثر تکانه نوسانات قیمت نفت در بازده شاخص نفوذ داشته است و پس از آن تاثیر این تکانه حالت نزولی داشته و به تدریج کاهش می­یابد.
همچنین مشاهده شد اثر تکانه­ی نوسانات نرخ دلار از دوره­ اول بر بازده شاخص سهام قابل ملاحظه است و به مرور زمان این اثر کاهش یافته است .
کلیدواژه: مدل SVAR ،قیمت نفت، نرخ ارز، بازده شاخص بورس و اوراق بهادار

  • مقدمه

اقتصاد ایران همواره تحت تاثیر قیمت نفت بوده است. زیرا بزرگترین منبع درآمد ارزی کشور فروش نفت می باشد. از طرفی نرخ ارز بر تولید کشور تاثیر می گذارد. از اینرومی توان به اهمیت رابطه آنها پی برد. مهمترین بخش اقتصادی کشورها که نشان دهنده تغییرات مثبت و منفی در اقتصاد می باشد بازارهای مالی است. بازارهای مالی به سرعت در مقابل نوسانات و تغییرات در جامعه واکنش نشان می دهند. از طرفی بازارهای مالی به خصوص بازار بورس به عنوان مهمترین بازار سرمایه و همچنین یکی از مهمترین مراکز تامین سرمایه صنایع به عنوان یک بخش حساس شناخته می شود. با توجه به مطالب بیان شده بررسی تاثیر تکانه های قیمت نفت و ارز بر روی بورس بسیار مهم می باشد.
در این تحقیق به دنبال بررسی ارتباطات و تعاملات بین نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز و بازدهی بازار سهام ایران می باشیم.
در این فصل ابتدا به معرفی مسئله می پردازیم سپس اهمیت و ضرورت تحقیق بیان می گردد. اهداف، سوالات و فرضیات مدل نیز در ادامه ارائه می گردد. همچنین روش انجام این پژوهش در انتهای فصل ارائه می گردد.
۱-۲-بیان مساله
یکی از بازارهای اساسی و تاثیر گذار اقتصادی در هر کشوری، بازارهای مالی است. بازار سهام نیز به عنوان مرکزی برای جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی، از اجزای مهم بازارهای مالی به شمار می آید. در حال حاضر، موضوع بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازارهای سهام، یکی از موضوعات مورد توجه پژوهشگران و سرمایه گذاران است. بورس اوراق بهادار تهران یک بازار متشکل و رسمی خرید و فروش سهام شرکت ها بر اساس ضوابط و قوانین خاص است. عوامل زیادی در شکل گیری اطلاعات و دیدگاه های طرفین بازار و قیمت سهام شرکت ها موثر است. در این میان، از آنجا که قیمت نفت منبع اصلی تامین ارز در اقتصاد ایران است، به عنوان یک متغیر درونزای قدرتمند، بسیاری از متغیرهای اقتصاد کلان، از جمله شاخص قیمت سهام را تحت تاثیر قرار می دهد. تغییرات قیمت نفت از طریق تغییر در عرضه ارز می تواند در تعیین نرخ ارز نقش اساسی داشته باشد. از طرفی از آنجایی که نرخ ارز یکی از عوامل تعیین کننده در محاسبه سودآوری صنایع و پروژه های سرمایه گذاری است بنابراین نوسانات در نرخ ارز می تواند موجب رونق یا رکود بازار سهام گردد. بنا به ملاحظات فوق این مطالعه به دنبال بررسی ارتباطات و تعاملات بین نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز و بازدهی بازار سهام ایران می باشد.

۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق
نفت یکی از منابع مهم درآمدی برای کشورهای صادرکننده نفت و همچنین ماده خام اصلی در فرایند تولید در کشورهای واردکننده نفت می باشد. نوسان های قیمت نفت می تواند موجب بی ثباتی در متغیرهای کلان در هر دو گروه از کشورهای صادرکننده و وارد کننده نفت شود. نوسان های قیمت نفت می تواند به دلیل وابستگی زیاد ایران به درآمدهای نفتی، آثار ویژه ای بر اقتصاد ایران داشته باشد.
نرخ واقعی ارز نمایانگر موقعیت اقتصادی کشور در صحنه داخلی و خارجی، همچنین رقابت پذیری یک کشور در بازارهای جهانی است. بهبود نرخ واقعی ارز موجب بهبود موقعیت اقتصادی کشور در صحنه داخلی و رقابت بین المللی شده و کاهش آن به بدتر شدن وضع رقابتی کشور منتهی می شود. بدون شک یکی از عوامل نوسان نرخ ارز در ایران نوسانات قیمت نفت می باشد که در مطالعات زیادی این مهم به اثبات رسیده است.
نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز به عنوان عوامل درونزا می توانند بر اقتصاد ایران تاثیر بگذارند. بررسی تاثیر این عوامل بر روی پارامترهای مختلف اقتصادی در ایران صورت گرفته است. یکی از مهمترین قسمت های اقتصاد که در سالهای اخیر اهمیت فراوانی یافته است بازار بورس می باشد. یکی از مهمترین اهداف بازارهای مالی به خصوص بورس تامین مالی شرکت ها می باشد. هرچه تعمیق[۱] مالی در یک کشور بیشتر توسعه یافته باشد تامین مالی شرکت ها بیشتر از طریق بورس صورت می گیرد و فشار کمتری را متوجه بانک ها می کند. از اینرو توسعه مالی شرکت ها شتاب بیشتری می یابد. بدون شک بازارهای سرمایه نقش اساسی در توسعه کشور را دارند. با توجه به مطالب بیان شده شناسایی عوامل تاثیر گذار بر بورس می ­تواند دارای اهمیت فراوانی باشد.
در این تحقیق تلاش می شود به بررسی تاثیر دو عامل نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز بر روی بازار بورس پرداخته شود و تاثیر آنها با یکدیگر مقایسه شوند.
۱-۴-اهداف تحقیق
در بسیاری از مطالعات از تغییرات قیمت نفت به عنوان عامل خارجی ایجاد کننده شوک در اقتصاد یاد شده است که تاثیر فراوانی در تولید کل یک کشور می گذارد. چون ایران از تولید کنندگان عمده نفت به شمار می آید بازارهای مالی آن محتملا تحت تاثیر نوسانات قیمت نفت قرار می گیرد، بنابراین نتیجه این تحقیق می تواند برای سرمایه گذاران در بورس و همچنین پژوهشگران اقتصاد انرژی مفید باشد.
از اهداف این پژوهش ارزیابی میزان تاثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام ایران است.
از جمله اهداف دیگر این پژوهش بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار سهام ایران و مقایسه آن با تاثیرات قیمت نفت می باشد.
اطلاعات این پژوهش می تواند برای سرمایه گذاران بومی و حتی خارجی که تمام پارامترهای تاثیرگذار بر بازده سهام (بالاخص قیمت نفت و نرخ ارز) را در نظر می گیرند مفید بوده و آنها را در انتخاب محل مناسب جهت سرمایه گذاری یاری کند. همچنین می تواند به مدیران و تحلیل گران مالی که نیاز به درک روشنی از تغییرپذیری بالای سرمایه ها دارند، کمک کند.
۱-۵- سوالات و فرضیه های تحقیق
سوالات تحقیق :
این تحقیق را می توان در قالب سوالات زیر خلاصه نمود:

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *