۵ سازمان دهی تحقیق

۵ فصل اول : کلیات

۷ مبحث اول : متصدی حمل و نقل

۷ گفتار اول :تصدی به حمل ونقل

۱۰ گفتار دوم:انواع تصدی به حمل ونقل

۱۴ مبحث دوم: ماهیت قرارداد حمل ونقل

۱۵ گفتار اول :قرارداد حمل ونقل  در حقوق مدنی

۱۷ گفتار دوم – قرارداد حمل ونقل در حقوق تجارت

۱۹ مبحث سوم:خصایص (ویژگیهای )قرار دادحمل ونقل

۲۳ گفتاراول: انتقال

۲۳ گفتار دوم : اداره عملیات بوسیله متصدی حمل ونقل

۲۴ گفتار سوم : معوض بودن قرارداد

۲۵ مبحث سوم : بارنامه

۲۶ گفتار اول : الف – تعریف و ویژگیهای بارنامه

۲۶
ز
پ

ب – تاریخچه بارنامه

۲۹ ج – مندرجات بارنامه

۳۰ گفتار دوم : انواع بارنامه

۳۲ ۱)راهنامه کامیون (CMR )

۳۲ ۲) بارنامه سراسری

۳۳ مبحث پنجم : مبنای مسؤولیت مدنی متصدی حمل ونقل در حقوق ایران وکنوانسیون CMR

۳۳ گفتار اول : مبنای مسؤولیت متصدی حمل ونقل در حقوق ایران

۳۴ گفتار دوم : مبنای مسؤولیت متصدی حمل ونقل در کنوانسیون CMR

۴۰ مبحث ششم : تاریخچه کنوانسیون CMR

۴۱ الف – دامنه کاربرد

۴۲ ب- محدوده اجرا

۴۳ ج – وضعیت ایران در قبال این کنوانسیون

۴۴ فصل دوم : شرایط تحقق مسؤولیت و زمان و میزان مسؤولیت

۴۶ بخش اول : شرایط تحقق مسؤولیت در حقوق ایران و کنوانسیون CMR

۴۷ گفتار اول : وجود قرارداد

۴۷ گفتار دوم : وجود ضرر

۵۰ ۱-    تلف کلی :

۵۲ ۲-    تلف جزیی

۵۴ ۳-    مفقود شدن کالا

۵۶ ۴-    تأخیر در انجام قرارداد حمل ونقل

۵۶ گفتار سوم : شیوه جبران خسارت

۶۰ بخش دوم : زمان و میزان مسؤولیت

۶۳ مبحث اول : زمان شروع وختم مسؤولیت متصدی حمل ونقل

۶۴ مبحث دوم : محدوده مسؤولیت

۶۹ گفتار اول : شرط تحدید

۶۹ گفتار دوم : شرط عدم مسؤولیت

۷۱ مبحث دوم : مسؤولیت متصدی حمل به فعل کارگران وخدمه

۷۳
ح

فصل سوم : موارد معافیت مسؤولیت متصدی حمل ونقل

۷۸

 

مبحث اول : خسارات ناشی از علل مربوط به فرستنده یا خود کالا

۷۹ گفتار اول : تقصیر فرستنده

۷۹ بند اول : معیوب بودن بسته بندی

۸۱ بند دوم : اعلام واطلاعات غلط

۸۲ الف – وزن ومحتوی عدلها

۸۲ ب – عدم اعلام قیمت اشیاء گرانبها

۸۴ ج – اعلام نشانی غلط

۸۴ د- اشتباه در علامت وشماره گذاری کالا

۸۵ گفتار دوم : تقصیر گیرنده کالا

۸۶ بند اول : تحویل نگرفتن مال التجاره

۸۶ بند دوم : عدم کنترل در تحویل کالا بوسیله مرسل الیه

۸۷ گفتار سوم : خسارات ناشی از تعلیمات ارسال کننده ویا گیرنده کالا

۸۷ بند اول : عیوب ناشی از کیفیت خاص کالا

۸۸ الف – مخاطرات ذاتی خاص

۸۸ ب – عیب ذاتی کالا وکالاهای فاسد شدنی

۸۹ بند دوم : بسته بندی نامناسب

۹۷ مبحث دوم : خسارات ناشی از علل غیر قابل انتساب به متصدی حمل

۹۸ بند اول : حوادث جوی

۱۰۳ بند دوم : جنگ واقدامات ضد دولتی

۱۰۴ بند سوم : مداخله قدرت عمومی ( امر حاکم )

۱۰۵ بند چهارم : اعتصاب

۱۰۶ بند پنجم : عمل شخص ثالث

۱۰۸ بند ششم : شورش یا اغتشاش

۱۰۸
ط

مبحث چهارم : مرور زمان

۱۰۹ گفتار اول : مرور زمان ونظریه شورای نگهبان

۱۱۰ گفتار دوم : مرور زمان در دعاوی بر علیه متصدی حمل ونقل

۱۱۲ فصل چهارم : اقامه دعوی مسؤولیت ورژیم حقوقی حاکم بر آن

۱۱۵ مبحث اول : شرایط اقامه دعوی مسؤولیت

۱۱۶ گفتار اول : ارسال اخطاریه

۱۱۷ گفتار دوم : رعایت مهلت مقرر برای اقامه دعوی ( مرور زمان )

۱۱۸ مبحث دوم : طرفین دعوی

۱۲۰ گفتار اول : خواهان دعوی مسؤولیت

۱۲۰ گفتار دوم : خوانده دعوی مسؤولیت

۱۲۲ مبحث سوم : مرجع صالح طرح دعوی

۱۲۴ نتیجه گیری

۱۲۶ پیشنهادات

۱۲۹ منابع ومأخذ

۱۳۱ چکیده انگلیسی

۱۳۶

 
 
 
 
 
 
 
 

ی

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *