بنداول- عدم رعایت تشریفات احضار و جلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ۸۴
بند دوم- عدم انجام تحقیقات مقدماتی به شیوه درست                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ۸۶
بند سوم – قرارهای تأمین و بازداشت موقت نامناسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ۹۲
بند چهارم-عدم تفتیش، تحقیقات محلی و معاینه محلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۹۶
گفتار دوم-مصادیق مسئولیت مدنی دربارهی حقوق شهروندی در محاکم                                                                                                                                                                                                             ۱۰۳
بند اول- برخورداری از امنیت در پناه قانون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ۱۰۴
بند دوم- برخورداری از حق محاکمه عادلانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ۱۰۵
بند سوم- رعایت حقوق متهمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۱۰۶
بندچهارم- حق استفاده از وکیل و کارشناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۱۰۷
بند پنجم- اصل برائت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ۱۱۰
بند ششم- اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ۱۱۳
بند هفتم- پاسداشت حقوق اساسی در تعامل اصول۳۶ و۱۶۷ قانون اساسی                                                                                                                                                                                                   ۱۱۴
بند هشتم- حق برخورداری از محاکمه در دادگاه های تخصصی                                                                                                                                                                                                                                                         ۱۱۵
بند نهم- حقوق دفاعی متهمان در دادگاه ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ۱۲۰
فصل سوم  آئین دادرسی طرح دعوی علیه قضات و شیوه‌های جبران خسارت                                                                                                                                                                                     ۱۲۶
مبحث اول- آئین دادرسی مربوط به طرح دعوی علیه قضات                                                                                                                                                                                                                                                                     ۱۲۸
گفتار اول- اعلام شکایت ذینفع علیه قاضی و وظیفه دادسرای انتظامی قضات                                                                                                                                                                                       ۱۲۹
گفتار دوم- وظیفه دادگاه‌ها عالی پس از اظهارنظر دادسرا                                                                                                                                                                                                                                                                                         ۱۳۲
گفتار سوم- اقامه دعوا به طرفیت قاضی، ضرر و زیان و ضمایم آن                                                                                                                                                                                                                                            ۱۳۳
گفتار چهارم- دادگاه صالح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ۱۳۳
مبحث دوم- شرایط طرح دعوی علیه قاضی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ۱۳۴
گفتار اول-قصور قاضی (آثار مسئولیت قضات سهل‌انگار)                                                                                                                                                                                                                                                                                      ۱۳۴
گفتار دوم- تقصیر قاضی (آثار مسئولیت مدنی قاضی مقصر)                                                                                                                                                                                                                                                                        ۱۳۵
گفتار سوم- ورود ضرر یا خسارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ۱۳۷
گفتار چهارم- رابطه علیت بین فعل زیانبار (تصمیم قاضی) و ضرر وارده                                                                                                                                                                                      ۱۳۸
مبحث سوم- شیوه‌های جبران خسارت ناشی از عمل زیانبار قضات                                                                                                                                                                                                                                    ۱۳۸
گفتار اول- جبران خسارت وارده از طریق اعاده وضع به حال سابق                                                                                                                                                                                                                                     ۱۳۹
گفتار دوم- جبران خسارت از طریق پرداخت معادل                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ۱۴۱
گفتار سوم- طرح بیمه مسئولیت مدنی قضات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ۱۴۴
گفتار چهارم- تقسیم مسئولیت سازمان (قوه قضائیه) و قضات با هدف‌برداری اصل تضامن جهت رعایت حقوق شهروندان                               ۱۴۵
بند اول- معیار توزیع مسئولیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ۱۴۷
الف- توزیع مسئولیت به نسبت تقصیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ۱۴۸
ب- توزیع مسئولیت به نسبت درجه تأثیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ۱۴۹
پ- توزیع مسئولیت به نسبت مساوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ۱۴۹
بند دوم- نقش بیت‌المال در جبران خسارت زیان‌دیدگان                                                                                                                                                                                                                                                                                          ۱۵۰
الف- تعریف بیت‌المال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ۱۵۱
ب- جایگاه قانونی بیت‌المال در جبران خسارت زیان‌دیدگان                                                                                                                                                                                                                                                                     ۱۵۲
بند سوم- درج حکم برائت متهمان و محکومان بی‌گناه در جراید                                                                                                                                                                                                                                               ۱۵۶
مبحث چهارم- نقش زیان‌دیده و تقصیر آنان در مسئولیت مدنی قضات                                                                                                                                                                                                                     ۱۵۹
نتیجه گیری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ۱۶۴
پیشنهادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ۱۶۷
فهرست منابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ۱۷۱
واژگان انگلیسی به فارسی                                                                                                           ۱۷۷
 

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *