بند دوم: مصونیت کارکردی یا رسمی ۲۱

مبحث چهارم: مصونیت سازمان های بین المللی ۲۲

مبحث پنجم: دکترین عمل دولت. ۲۳

فصل دوم : پیشینه مصونیت دولت. ۲۴

گفتار اول: دوره مصونیت مطلق ۲۵

گفتار دوم: مصونیت محدود. ۲۵

فصل سوم: مبانی حقوقی شکل گیری نظریه مصونیت. ۲۸

گفتار اول: تعریف تئوری های مصونیت. ۲۹

مبحث اول: تئوری استقلال: ۲۹

مبحث دوم: تئوری شأن و منزلت: ۳۰

مبحث سوم: تئوری فرا سرزمینی: ۳۱

مبحث چهارم: تئوری نزاکت: ۳۲

مبحث پنجم: تئوری کارکرد گرا: ۳۳

مبحث ششم: تئوری رضایت ضمنی: ۳۳

مبحث هفتم: تئوری عمل متقابل ۳۴

مبحث هشتم: تئوری اصل عدم مداخله. ۳۴

گفتار دوم: مبانی حقوقی مصونیت در حقوق بین الملل ۳۵

مبحث اول: دکترین ۳۶

مبحث دوم: رویه قضایی ۴۱

بخش دوم: رویکرد دیوان بین المللی دادگستری به مصونیت دولت در رای میان آلمان و ایتالیا ۴۸

فصل اول: بررسی مستثنیات قاعده مصونیت در رای مصونیت صلاحیتی ۵۰

گفتار اول: پیشینه شکل گیری دعوی آلمان علیه ایتالیا در دیوان ۵۱

گفتار دوم: تقابل اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی ۵۸

مبحث اول: تعریف اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی ۵۹

مبحث دوم : معیار های تمایز میان اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی ۶۶

بند اول: رویکرد ماهیت عمل ۶۷

بند سوم: رویکرد فهرستی ۷۲

بند چهارم: معیار مختلط در کنوانسیون ملل متحد. ۷۴

گفتار سوم :استثنائات شبه جرم داخلی ۷۷

مبحث اول: تعریف شبه جرم. ۷۸

مبحث دوم :مبنای استثنای شبه جرم. ۷۹

بند اول: شبه جرم به عنوان عمل تصدی ۸۰

بند دوم: صلاحیت دادگاه انسب. ۸۲

مبحث سوم: بررسی استثنای شبه جرم در قوانین دولت ها ۸۳

مبحث چهارم: بررسی استثنای شبه جرم در رویه دولت ها ۸۶

مبحث پنجم: بررسی استثنای شبه جرم در رویه بین المللی ۹۰

بند اول: کنوانسیون اروپایی مصونیت. ۹۰

بند دوم: کنوانسیون مصونیت قضائی دولت ها و اموال آن ها ۹۲

مبحث ششم: استثنای شبه جرم در حقوق بین الملل عرفی ۹۷

گفتار چهارم: ماهیت خاص اقدامات ارتکابی ۱۰۰

مبحث اول: تحولات قاعده مصونیت دولت در پرتو توسعه حقوق بشر. ۱۰۱

بند اول: استثناء حقوق بشر. ۱۰۱

بند دوم :بررسی استثنای حقوق بشر در رویه مراجع قضایی داخلی ۱۰۳

۱) قضیه آمرادا هس. ۱۰۳

۲) قضیه سیدرمن ۱۰۵

۳) قضیه نلسون. ۱۰۸

۴ ) قضیه هوگو پرینکز. ۱۰۹

۵) قضیه جونز. ۱۱۲

۶) قضیه فرّینی ۱۱۴

بند سوم: استثنای حقوق بشر در رویه مراجع بین المللی ۱۱۹

۱) کمیته ضد شکنجه. ۱۱۹

۲) دیوان اروپایی حقوق بشر. ۱۲۰

الف) قضیه سلیمان الادسانی ۱۲۰

ب) قضیه دیستومو. ۱۲۳

۳) دیوان بین المللی دادگستری ۱۲۶

بند چهارم:استثنای حقوق بشر در نظرات دانشمندان حقوق بین الملل(دکترین) ۱۳۱

مبحث دوم: ارتباط میان قواعد آمره و قاعده مصونیت. ۱۳۶

بند اول: مفهوم و ماهیت قاعده آمره ۱۳۶

۱) مقتضیات عضویت در اجتماع بین المللی ۱۴۰

۲)اِشکال محدودیت قلمرو مفهوم قاعده آمره ۱۴۱

۳) حاکمیتی نبودن اعمال ناقض قاعده آمره: ۱۴۳

بند دوم : رویارویی قاعده آمره با قاعده مصونیت دولت. ۱۴۵

۱)اثر نقض قاعده آمره بر مصونیت دولت. ۱۴۶

۲)اِشکال اختلاف ماهوی قاعده آمره با قاعده مصونیت. ۱۵۴

فصل دوم: جبران خسارت قربانیان نقض‌های شدید حقوق بین‌الملل بشردوستانه. ۱۶۱

گفتار اول: معنا و مفهوم جبران خسارت. ۱۶۱

گفتار دوم: انواع جبران خسارت. ۱۶۴

مبحث اول: اعاده وضع به حالت اولیه. ۱۶۴

مبحث دوم: پرداخت غرامت. ۱۶۴

مبحث سوم: خسارت تنبیهی ۱۶۶

مبحث چهارم: جلب رضایت. ۱۶۷

گفتار سوم: توسعه تدریجی حق دادخواهی و جبران خسارت. ۱۶۸

مبحث اول: اعلامیه اصول اساسی و راهنمای حق دادخواهی و جبران خسارت ۲۰۰۶. ۱۶۹

مبحث دوم: پیش نویس سال ۲۰۱۰ انجمن حقوق بین‌الملل درخصوص جبران خسارت قربانیان جنگ. ۱۷۰

گفتار چهارم: موانع حق دادخواهی و جبران خسارت قربانیان نقضهای شدید حقوق بشردوستانه. ۱۷۱

مبحث اول: تحول حاکمیت و حقوق بنیادین بشر. ۱۷۲

مبحث دوم: موانع سلب مصونیت دولت در موارد نقض قواعد آمره در جبران خسارت نقضهای شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه  ۱۷۳

نتیجه گیری: ۱۷۷

منابع ۱۸۲

 مقدمه

مصونیت دولت یکی از کهن ترین قواعد حقوق بین‏الملل می‏باشد. هر دولت خود و اموال شان از مصونیت در مقابل صلاحیت دادگاه های کشور دیگر برخوردار می‏باشند(ماده ۵ کنوانسیون ملل متحد در مورد مصونیت دولت، ۲۰۰۴). این مصونیت به وضعیت دولت، به مثابه یک موجودیت حقوقی بین‏المللی، مربوط می‏شود. مصونیت دولت مبتنی بر اصول بنیادین برابری دولتها و رفع در برابر مداخله می‏باشد. یکی از موضوعات اختلافی در نزد محاکم بین‏المللی رابطه بین مصونیت دولت و قواعد آمره می‏باشد. دیوان بین‏المللی دادگستری درپرونده مصونیت های صلاحیتی دولت (دعوای آلمان علیه ایتالیا با ورود ثالث یونان )[۱]  به بررسی این موضوع پرداخته است.

 • بیان مسئله

مصونیت[۲] از نظر لغوی به معنای پذیرش وضعیت و امتیازات خاصی برای یک شخص معین می باشد. از نظر حقوقی مصونیت مفهوم و اشکال خاصی را پیدا کرده است. مصونیت، در حقوق بین الملل در دو حوزه شخصی (مصونیت خود دولت) و کارکردی (مصونیت های دیپلماتیک و مصونیت سران دولت)‌ قابل بحث می باشد. این دو مصونیت اگر چه از هم متمایز هستند اما ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند. البته به این مصونیت ها باید مصونیت سازمان های بین المللی و کارکنان آنها را نیز افزود. (Stoll, 2011, para 13)

مفهوم مصونیت قدمتی به اندازه اصل صلاحیت سرزمینی[۳] دارد؛ اگر چه برخی آن را همزاد و همراه اصل برابری حاکمیت ها می دانند. امروزه بخشی از قواعد حقوق بین الملل، مشخصاً در حوزه عرفی ناظر بر مصونیت دولتها می باشد. این مصونیت در دو حوزه صلاحیتی و اقدامات اجرایی مطرح بوده و  همچنین هم شامل اقدامات دولت و هم اموال آن می باشد. مصونیت از صلاحیت به عنوان یک قاعده شکلی، از قواعد کهن و اولیه حقوق بین الملل بوده و تا کنون دستخوش تحولات ماهوی شده است. در حقیقت این قاعده از یک وضعیت مطلق به وضعیتی نسبی و محدود تبدیل شده است.

در ابتدا تمام اقدامات دولت خارجی در مقابل دادگاه های یک دولت دیگر مصون از رسیدگی بود. به تدریج اقدامات دولت به دو دسته اقدامات حاکمیتی (عمومی) و اقدامات تصدی (خصوصی) تقسیم گردید و تنها اقدامات حاکمیتی مشمول مصونیت بودند. در عین حال نیز برخی از اقدامات حاکمیتی از چتر حمایتی قاعده مصونیت خارج شدند.(بنگرید به کنوانسیون اروپایی راجع به مصونیت دولت و اموال آن و همچنین کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به مصونیت دولت و اموال آن،۲۰۰۴).

رای دیوان بین المللی دادگستری در پرونده مصونیت صلاحیتی هرچند به صراحت رسیدگی به موضوع مصونیتهای سران دولتها را نپذیرفته  و تنها  مصونیت دولت را از نقطه نظر صلاحیت محاکم کشورهای دیگرمورد رسیدگی قرار داده است،  (Judgment, Germany v. Italy, 2012, para 91)  اما نشان دهنده نمونه ای جالب ازحل اختلافات بین المللی است که درآن طرفین از دیوان، خواهان شناسایی و اعمال اصول و قواعدی ماهوی در ساختار قواعد عرفی بین المللی می باشند. هرچند آلمان و ایتالیا، به عنوان طرفهای اصلی و یونان به عنوان ثالث پرونده، پیرامون این موضوع که نیروهای آلمانی درطول جنگ جهانی دوم مرتکب نقض های فاحش حقوق بشر دوستانه شده اند توافق نظر دارند ((Keitner,2013,167  اما ایتالیا با استناد به تحولات صورت گرفته در حوزه حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مدعی بروز استثنایی جدید نسبت به قاعده مصونیت بود. (Judgment, Germany v. Italy, 2012, para 86)   در مقابل آلمان مدعی بود که حتی نقض قواعد آمره سبب نمی شود تا مصونیت دولت در مقابل دادگاه های خارجی نادیده گرفته شود.(Ibid., para 92)  لازم به توضیح است که گسترش روز افزون تئوری مصونیت محدود به ابعاد مختلف اعمال و اموال دولتها،  به ویژه تحولات اخیر در عرصه حقوق مصونیت، که نشانگر وجود گرایش به محدود ساختن مصونیت در ابعاد جدید تری همانند حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ، الزاماً منتهی به تضعیف حاکمیت نگشته است. شاید دلیلی که برای آن بتوان ذکر کرد این که اینچنین رویکردی منجر به ایجاد نهاد های ذیربط بین المللی نشده است. آنچه واقعیت دارد این است که محدود شدن مصونیت دولت خوانده منتهی به افزایش صلاحیت دولت مقر دادگاه شده است و نه توسعه نهادین حقوق بین الملل، بدیهی است که چنین رویکردی موجب تضعیف اصل تساوی حاکمیت ها می شود. (خضری، ۱۳۸۸، ۹)

 • ضرورت و نوآوری تحقیق:

مساله تعارض بین قواعد ماهوی آمره و قواعد راجع به مصونیت (اعم از مصونیت های دیپلماتیک و مصونیت وزیران امورخارجه و مصونیت دولت) از جمله بحث هایی است که در دو پرونده در نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده است:‌ پرونده مربوط به حکم بازداشت (کنگو علیه بلژیک، ۲۰۰۲) و پرونده مربوط به مصونیت های صلاحیتی دولت (آلمان علیه ایتالیا، ۲۰۱۲).  تنها پرونده اخیر به بحث تزاحم بین قواعد آمره و قواعد صلاحیتی راجع به مصونیت دولت می پردازد. این تحقیق به عنوان یک کار پژوهشی می تواند به تحلیل و نقد رویه دیوان در این خصوص بپردازد و از این طریق به توسعه ادبیات حقوق بین الملل در این حوزه منجر شود.

 • سوالات تحقیق:
 • با توجه به تحولات صورت گرفته در حوزه های مختلف حقوق بین الملل و به ویژه حوزه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و نبود یک مرجع قضایی بین المللی با صلاحیت اجباری، وجود مصونیت دولت را چگونه می توان توجیه کرد؟
 • آیا دیوان بین المللی دادگستری در رویه خود و به ویژه در رای مصونیت های صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا) مصونیت را مانعی در جهت دسترسی زیاندیدگان به جبران خسارت تلقی می نماید؟
 • آیا میان قواعد ماهوی آمره و قواعد شکلی صلاحیتی تعارض وجود دارد یا تزاحم؟
 • آیا در پرتو رویه دیوان بین المللی دادگستری می توان نقض قاعده آمره را به عنوان یک استثنای در حال ظهور نسبت به قاعده مصونیت دولت تلقی کرد؟
 • فرضیات تحقیق:
 • علی رغم تحولات صورت گرفته در حوزه های مختلف حقوق بین الملل و به ویژه حوزه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و نبود یک مرجع قضایی بین المللی با صلاحیت اجباری، وجود مصونیت دولت همچنان لازم و قابل توجیه می باشد.
 • دیوان بین المللی دادگستری در رویه خود و به ویژه در رای مصونیت های صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا) مصونیت را مانعی در جهت دسترسی زیاندیدگان به جبران خسارت نمی داند.
 • میان قواعد ماهوی آمره و قواعد شکلی صلاحیتی تعارض وجود ندارد. دیوان بین المللی دادگستری با بکارگیری معیار تفکیک بین قواعد ماهوی و شکلی حقوق بین الملل اشاره کرده است. بنابراین هرگاه مصونیت موجد اثری شکلی و صلاحیتی باشد صرفنظر از موضوع دعوا برقرار مانده و مانع رسیدگی ماهوی می گردد.
 • در پرتو رویه دیوان بین المللی دادگستری نمی توان نقض قاعده آمره را یک استثنای در حال ظهور نسبت به قاعده مصونیت دولت تلقی کرد.
 • هدف و کاربرد تحقیق:

از پژوهش پیش روی اهداف و کاربردهای زیر را دنبال می کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *