۲-۷- تکتونیک و کنترل کننده­ های ساختاری کانه­زایی در منطقه گود مراد ۳۱
فصل سوم: سنگ نگاری و کانه نگاری
۳-۱- مقدمه ۳۳
۳- ۲- افیولیت انارک ۳۳
۳-۳- مجموعه های دگرگونی انارک ۳۵
۳-۴-‌ بررسی های صحرایی و پتروگرافی منطقه گود مراد ۳۵
۳- ۴- ۱- پتروگرافی سنگ های مافیک والترامافیک ۳۷
۳- ۴- ۲- پتروگرافی سنگ های دگرگونی ۳۸
۳- ۴- ۳- پتروگرافی لیستونیت ها ۳۹
۳ – ۵- کانه نگاری ۴۲
فصل چهارم: ژئوشیمی
۴-۱- مقدمه. ۴۹
۴-۲- ‌ نمونه برداری‌ و تجزیه ژئوشیمیایی نمونه ها ۵۰
۴-۳- مطالعات آماری تک متغیره ۵۱
عنوان                                                                                                                                                صفحه

۴-۳-۱- تخمین داده های سنسورد ۵۱
۴-۳-۲- بررسی داده های پرت ۵۲
۴-۳-۳- مطالعات آماری پایه ۵۲
۴-۳-۳-۱- آزمون نرمال بودن داده ها ۵۳
۴-۳-۳-۲- تبدیل لگاریتمی یا توزیع لاگ نرمال ۵۴
۴-۳-۴- ترسیم نقشه های ژئوشیمیایی ۵۶
۴-۴- مطالعات آماری چند متغیره ۵۷
۴-۴-۱- مقدمه ۵۷
۴- ۴- ۲- ضریب همبستگی عناصر ۵۷
۴-۴-۲-۱- بررسی ضریب همبستگی عناصر به روش پیرسون‌ ۵۷
۴-۴-۳- تجزیه و تحلیل گروهی (آنالیز خوشه ای) ۵۹
۴-۴-۴- رسم هاله های مرکب ۶۰
۴-۴-۵- آنالیز فاکتوری و رسم هاله های مربوطه ۶۱
فصل پنجم : سیالات درگیر
۵-۱- مقدمه. ۶۳
۵-۲- نمونه­برداری و آماده ­سازی جهت مطالعات میکروترمومتری سیالات درگیر ۶۴
۵-۲-۱- طریقه نمونه برداری از سنگ های مختلف. ۶۵
۵-۲-۲- آماده سازی و تهیه مقاطع نازک دوبر صیقل برای مطالعه سیالات درگیر. ۶۶
۵-۳- طبقه بندی سیالات درگیر. ۶۶
۵-۳-۱- طبقه بندی ژنتیکی سیالات درگیر. ۶۶
۵-۳-۲- اندازه و مورفولوژی سیالات درگیر ۶۸

عنوان                                                                                                                                               صفحه
 
۵-۳-۳- طبقه ­بندی سیالات درگیر براساس فازهای درونی ۶۸
۵-۴- آشنایی با مطالعات میکروسکوپی و میکروترمومتری سیالات درگیر ۶۹
۵-۴-۱- مطالعات میکروسکوپی ۶۹
۵-۴-۲- مطالعات میکروترمومتری ۷۰
۵-۵- مطالعات میکروسکوپی و میکروترمومتری در کانسار گود مراد ۷۱
۵-۵-۱- میکروترمومتری سیالات درگیر ۷۱
۵-۶- تعیین چگالی سیال ۷۳
۵-۷- تعیین منشاء سیال کانه ساز ۷۴
فصل ششم : نتیجه گیری
۶-۱- نقش محلول­های کربناته در دگرسانی سنگ­های اولترابازیک و رها شدن Co و Ni 76
۶-۲- مشخصات کانسارهای (رگه­های) تیپ پنج عنصری Ag-Ni-Co-As±(Bi,U) 78
۶-۲-۱- ویژگی­های زمین­ شناسی کانسارهای تیپ پنج عنصری ۷۸
۶-۳- تیپ و ژنز کانسار ۸۱
۶-۴-نتیجه ­گیری ۸۳
۶-۵-پیشنهادات ۸۴
پیوست ۸۵
منابع و مآخذ ۱۰۰

فهرست شکل ها
عنوان                                                                                                                                       صفحه
                       
شکل ۱-۱-  نقشه موقعیت و راه های دسترسی به منطقه مورد مطالعه ۳
شکل ۱-۲- موقعیت منطقه از لحاظ زون بندی و وضعیت گسلش‌و خطواره­ها ۴
شکل۱- ۳ – نقشه منطقه بندی فلز زایی انارک ۶
شکل ۲-۱- موقعیت زمین ساختی ایران در کمربند کوهزائی آلپ- هیمالیا ۱۳
شکل۲-۲- تقسیم بندی زونهای ساختاری ایران ۱۴
شکل ۲- ۳- تحرک میکرو پلیت ایران مرکزی از ژوراسیک تا به حال ۱۶
شکل ۲-۴ -‌ میزان جابجایی گسل ها در مرکز تا شرق ایران ۱۷
شکل۲-۵ – نقشه زمین شناسی انارک ۱۹
شکل ۲-۶- نقشه شمال گسل های شمال انارک ۲۳
شکل ۲-۷- جایگاه سامانه گسل درونه در شمال ایران مرکزی ۲۴
شکل۲- ۸- تصاویر پانوراما از منطقه معدنی گود مراد ۳۰
شکل ۲-۹- نقشه ۵۰۰۰/۱ ساختارهای منطقه به همراه برش های عرضی ۳۲
شکل ۳-۱- نقشه افیولیت های اصلی ایران و موقعیت افیولیت انارک در آن ۳۴
شکل شکل ۳-۲- نقشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه ۳۶
شکل ۳ – ۳- مقاطع میکروسکپی سرپانتینیت های منطقه ۳۷
شکل ۳ – ۴-  مقاطع میکروسکپی شیست های ‌منطقه ۳۸
شکل۳- ۵-  موقعیت کمربندهای افیولیتی ایران مرکزی ۳۹ ۳۹
شکل ۳-۶- مدل ژنتیکی تشکیل و نهشت طلا در سنگ های لیستونیتی ۴۱
شکل ۳- ۷ تصویر رگه های آرسنیدی نیکل و کانه زایی در منطقه ۴۲
شکل ۳-۸- تصاویر ماکروسکپی و میکروسکپی از کانه زایی  . ۴۳

عنوان                                                                                                                                                  صفحه
 
شکل ۳-۹- تصاویر میکروسکپی از مقاطع صیقلی. ۴۴
شکل ۳-۱۰- تبدیل کالکوسیت به دایژنیت. ۴۶
شکل ۳-۱۱- تصویر SEM از مقطع صیقلی جهت شناسایی کانی نیکلین. ۴۶
شکل ۳-۱۲- تصویر SEM از مقطع صیقلی جهت شناسایی کانی راملزیرگیت. ۴۷
شکل ۳-۱۳- تصویر SEM از مقطع صیقلی جهت شناسایی کانی مائوچریت ۴۷
شکل ۳-۱۴- تصویر SEM از مقطع صیقلی جهت شناسایی کانی آنابرژیت ۴۸
شکل ۳-۱۵- تصویر SEM از مقطع صیقلی و تغییرات میزان عناصر در امتداد پروفیل مشخص شده ۴۸
شکل ۴-۱- نقشه نقاط نمونه­برداری لیتوژئوشیمیایی در منطقه گود مرا ۵۱
شکل۴-۲- هیستوگرام عناصر معرف برای نمونه­های منطقه مورد مطالعه ۵۵
شکل ۴- ۳ – نقشه پراکندگی عناصر اصلی در کانسار گود مراد ۵۶
شکل ۴-۴- ضریب همبستگی عناصر  (Ni, As, Co, Cu, Zn) در کانسار گود مراد ۵۹
شکل ۴-۵- آنالیز خوشه ای عناصر معرف در کانسار گود مراد ۶۰
شکل ۴-۶- نقشه پراکندگی هاله مرکب (Ni +Co +As ) در منطقه گودمراد ۶۱
شکل ۴-۷-نقشه پراکندگی امتیاز فاکتوری ۲ و ۳ ۶۲
شکل ۵-۱– تصاویر میکروسکپی از میانبارهای سیال ۶۸
شکل ۵-۲- دیاگرام دما در برابر درصد وزنی NaCl 71
شکل ۵-۳- تعیین تیپ کانسار گود مراد ۷۳
شکل ۵-۴- چگالی میانبارهای مورد مطالعه ۷۳
شکل ۵-۵- تعیین نوع سیال کانی ساز ۷۴
شکل ۵-۶- نمودار فراوانی دمای همگن شدن سیالات درگیر ۷۵
شکل ۵-۷- مدلی شماتیک برای نشان دادن تغییرات احتمالی سیالات درگیر ۷۵

عنوان                                                                                                                                                صفحه
 
شکل ۶-۱- تصویر ETM با نسبت باندی ۵ به ۷ برای نمایش دگرسانی کربناته ۷۷
شکل ۶-۲- دگرسانی در اطراف رگه های معدنی در کانسار گود مراد ۷۹
شکل ۶-۳- مکانیسم ژنتیکی فرضی برای رگه­های پنج عنصری ۸۱

فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                                                               صفحه         
                                                                                                                 
 
جدول ۱- ۱- گروه بندی زایشی کانسارها و رخدادهای منطقه فلززائی انارک ۶
جدول ۲- ۱- ماگماتیسم و کانه زایی های عمده در انارک ۲۰
جدول ۳-۱- کانی شناسی لیستونیت ها ۴۰
جدول ۳-۲- جدول پاراژنتیکی کانیهای موجود در کانسار گود مراد انارک ۴۵
جدول ۴-۱- پارامترهای آماری داده ­های خام عناصر  در منطقه گود مراد ۵۳
جدول ۴-۲- ضریب همبستگی عناصر در کانسار گود مراد ۵۸
جدول ۴-۳- نتایج آنالیز فاکتوری بر روی نمونه­ های منطقه گود مراد ۶۲
جدول ۵-۱- ویژگی­ها و راه های تشخیص سیالات درگیر اولیه و ثانویه ۶۷
جدول ۵-۲- طبقه بندی سیالات درگیر براساس فازهای تشکیل دهنده ۶۹
جدول ۵-۳- ارتباط بین کاهش نقطه انجماد و درصد نمک طعام ۷۰

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *