ج)احساس بی طرفی و احساس مساوات و عدالت . ۳۳
د)جبران خسارت و اعاده وضع به حالت سابق. ۳۳
ن)قضا زدایی ۳۳
و)پیشگیری از تکرار جرم. ۳۳
ه)کاهش هزینه ها . ۳۳
فصل دوم:مقایسه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی
مبحث یکم:عدالت ترمیمی،عدالت کیفری،تعاریف،تاریخچه،خاستگاه و مبانی عدالت
ترمیمی و عدالت کیفری
 ۳۶
   گفتار اول:عدالت ترمیمی. ۳۶
الف)تعریف عدالت ترمیمی ۳۷
ب)تاریخچه عدالت ترمیمی ۳۸
ج)خاستگاه و گونه های عدالت ترمیمی. ۳۸
۱)گونه ناب خواه. ۴۰
۲)گونه بیشینه خواه ۴۰
د)مبانی نظری عدالت ترمیمی. ۴۱
   گفتار دوم:عدالت کیفری ۴۲
الف)تعریف عدالت کیفری. ۴۴
ب)تاریخچه عدالت کیفری. ۴۴
ج)خاستگاه عدالت کیفری ۴۵
د)مبانی عدالت کیفری ۴۶
مبحث دوم:اصول عدالت ترمیمی و عدالت کیفری. ۴۷
   گفتار اول:اصول عدالت ترمیمی. ۴۷
الف)اصول عدالت ترمیمی در رابطه با بزه دیده و بزهکار ۴۷
ب)تقسیم بزه دیدگان به اولیه و ثانویه و واکنش علیه بزهکار. ۴۸
ج)اصول عدالت ترمیمی در رابطه با جامعه. ۴۸
۱)عمل مجرمانه تعرض به مناسبات انسانی است ۴۸
۲)تأکید بر سیستم عدالت مشارکتی. ۴۹
د)اصول عدالت ترمیمی در رابطه با نظام عدالت کیفری. ۴۹
۱)عدالت ترمیمی به دنبال الغای نهادهای کیفری سابق نیست ۴۹
۲)کارآمد کردن نظام عدالت کیفری سنتی ۵۰
   گفتار دوم:اصول عدالت کیفری ۵۱
الف)اصل مسئولیت اخلاقی(بلوغ ، اختیار ، عقل). ۵۱
ب)اصل قانونی بودن جرم و مجازات و محکمه. ۵۱
۱)تبیین اصل قانونی بودن. ۵۱
۲)مبنای اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها. ۵۲
۳)آثار حقوقی اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها. ۵۳
۱-۳- اصل عطف به ما سابق نشدن قوانین کیفری ۵۳
۲-۳-تفسیرمضیق قوانین کیفری ۵۴
۳-۳-اصل عدم استماع ادعای جهل به قانون. ۵۵
ج)اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری ۵۶
د)اصل کرامت و احترام به شخصیت انسانی. ۵۶
ه)اصل برائت ۵۷
    گفتار سوم :اهداف عدالت کیفری. ۵۸
۱-۲هدف عینی مجازات ( اصلاح و تربیت). ۶۰
۲-۲هدف ذهنی مجازات ( اجرای عدالت) ۶۱
   گفتار چهارم :روش های عدالت ترمیمی ۶۲
الف)میانجیگری. ۶۲
ب)جلسات گفتگوی خانوادگی ۶۴
ج)حلقه های اصلاح و درمان و سازش ۶۴
د)جبران خسارت دولتی قربانیان از جرم. ۶۵
 
   گفتار پنجم :نقدهای وارده بر عدالت ترمیمی ۶۶
الف)اهداف و اصول عدالت ترمیمی و نقدهای وارده ۶۶
ب)روش های عدالت ترمیمی و نقدهای وارده . ۶۸
   مبحث سوم:رابطه نظام عدالت ترمیمی با نظام عدالت کیفری. ۷۰
الف)جرایمی که بزهکار و بزه دیده همدیگر را می شناسند. ۷۰
ب)جرایم کوچک. ۷۱
ج)جرایم نسبتاً شدید. ۷۱
د)جرایم بسیار شدید. ۷۱
ه)نقش ترمیمی دادگاه ۷۱
مبحث چهارم: مقایسه اصول وارزشهای عدالت ترمیمی بااصول وارزشهای عدالت
 کیفری. ۷۴
    گفتار اول:اصول و ارزشهای عدالت کیفری(سزا دهنده) ۷۴
    گفتار دوم:اصول و ارزشهای عدالت ترمیمی ۷۵
فصل سوم : عدالت ترمیمی در برخی از کشور ها
مبحث اول :عدالت ترمیمی در کانادا ۷۸
     گفتار اول :تحولات ترمیمی شدن عدالت در کانادا ۷۸
     گفتار دوم :قلمرو استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی در کانادا . ۸۰
الف)حلقه ها یا محافل التیام فراگیر «هالوواتر» ۸۱
ب)شورای اجتماعی تورنتو ۸۲
ج)حلقه ها یا محافل . ۸۲
د)برنامه نشست ادمونتون. ۸۳
مبحث دوم :عدالت ترمیمی درنیوزیلند . ۸۴
   گفتار اول : الزامات قانونی ناظر به اجرای عدالت ترمیمی در نیوزیلند. ۸۷
   گفتار دوم : ارزیابی اجرای عدالت ترمیمی در نیوزیلند ۸۸
مبحث سوم : عدالت ترمیمی در استرالیا . ۹۰
   گفتار اول: تحولات ترسیمی شدن عدالت در استرالیا . ۹۰
   گفتار دوم : ارزیابی اجرای عدالت ترمیمی در استرالیا . ۹۲
 مبحث چهارم : عدالت ترمیمی در یالات متحده آمریکا ۹۶
    گفتار اول : تحولات اجرای عدالت ترمیمی در آمریکا ۹۷
   گفتار دوم : ارزیابی اجرای عدالت ترمیمی در آمریکا ۹۹
مبحث پنجم :عدالت ترمیمی در آلمان ۱۰۲
    گفتار اول : تحولات اجرای عدالت ترمیمی در آلمان ۱۰۳
    گفتار دوم : ارزیابی اجرای عدالت ترمیمی در آلمان ۱۰۶
مبحث ششم : عدالت ترمیمی در ایران . ۱۰۸
   گفتار اول : رسمی شدن عدالت کیفری از ایران عصر مشروطه. ۱۰۸
   گفتار دوم :جلوه های عدالت کیفری غیر رسمی در ایران . ۱۱۴
الف )آیین فصل ۱۱۴
ب)آیین خون بس . ۱۱۵
ج) آیین پتر ۱۱۵
د)ماده واحده قانون راجع به امور قضایی و اداری لرستان ۱۱۶
ز)لایحه قانونی حل اختلافات محلی . ۱۱۷
ژ)قانون تشکیل خانه های انصاف و قانون شورای داوری ۱۱۷
م)قوانین ناظر بر امکان داوری و حکمیت ۱۱۹
گ)آیین نامه شوراهای حل اختلاف . ۱۲۰
   گفتار سوم : به سوی عدالت ترمیمی    . ۱۲۳
فصل چهارم
نتیجه گیری ۱۲۸
پیشنهادات . ۱۳۱
منابع . ۱۳۳
چکیده انگلیسی. ۱۳۹
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *