پایان نامه مهندسی کشاورزی

با موضوع :

بررسی محیط کشت کروم آگار اصلاح شده

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
مقدمه: اعضای جنس مالاسزیا مخمرهای چربی دوست هستند که فلور طبیعی پوست انسان و حیوانات خونگرم بوده و با تعدادی بیماری های پوست مرتبط می باشند. این ارگانیسم در شرایط خاصی مسبب بیماری پیتریازیس ورسیکالر و درماتیت سبوروئیک می باشد. گونه های مالاسزیا را می توان از طریق خصوصیات مرفولوژیک و بیوشیمیایی شناسایی کرد ولی این روش های فنوتیپی معمولا زمانبر و فاقد قدرت تمایز کافی است، لذا روش های مولکولی شناسایی سریعتر و صحیح تری را فراهم می کنند هدف از این مطالعه جداسازی و تشخیص گونه های مالاسزیا با بهره گرفتن از محیط کشت کروم آگار اصلاح شده و تایید آن به روش PCR در شهر اهواز می باشد.
روش کار:استخراج DNA روی ۹ مخمر مالاسزیای رشد یافته روی محیط کشت کروم آگار اصلاح شده انجام شد سپس آزمایش PCR با پرایمرهای (Forward) 18SF1 و (Reverse) 58SR بر روی ۹ DNA مالاسزیایی جدا شده انجام گردیده و قطعه ی هدف (ناحیه ITS1rDNA) برای کلیه ی ایزوله ها قطعات متفاوتی به اندازه ی ۲۸۰ تا ۴۰۰ جفت باز تقویت شد.
نتایج: از ۳۰ نمونه کشت داده شده در محیط کشت کروم آگار اصلاح شده ۲۹ مورد کشت مثبت و ۱ مورد کشت منفی شدند. از ۹ نمونه شوره سر بیماران پتریازیس ورسیکالر ۸ مورد باند داده و یک مورد باند تشکیل ندادند همچنین ۲ نمونه مالاسزیا گلوبوزا و مالاسزیا رستریکتا از ۹ نمونه تایید شده بدست آمد.
نتیجه گیری: شایعترین گونه ی جدا شده از نمونه های گونه سر مالاسزیا گلوبوزا و مالاسزیا رستریکتا بود. گونه های مالاسزیا روی محیط کشت کروم آگار اصلاح شده سریعتر و بهتر از محیط کشت دیکسون آگار و لیمینگ نوتمن آگار رشد کردندو توصیه می شود از این محیط کشت برای شناسایی در آزمایشگاه های بیشتری مورد استفاده قرار گیرد.
واژگان کلیدی: شناسایی، محیط کشت کروم آگار اصلاح شده، PCR، ITSrDNA، مالاسزیا، پیتریازیس ورسیکالر
مقدمه
شایع ترین بیماری های عفونی در انسان عفونتهای قارچی سطحی و جلدی هستند که توسط قارچ هایی نظیر درماتوفیتها، بعضی از قارچ های فرصت طلب، کاندیدا، مالاسزیا، آسپرژیلوس، ترایکوسپورون ایجاد می شوند(۳۵)

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *