۲-۲-۱- مدیریت شهری                                                                                       ۲۵

۲-۲-۲- مدیریت بصری شهر                                                                                  ۲۶

۲-۲-۲-۱- اهمیت محیط بصری شهر                                                                       ۲۷

۲-۲-۳-         رویکردها و معیارهای مدیریت بصری                                                                ۲۹

۲-۲-۳-۱-رویکرد ها                                                                                           ۳۰

۲-۲-۳-۱-۱- رویکرد ادراکی                                                                                 ۳۲

۲-۲-۳-۱-۲-رویکرد کالبدی – تاریخی                                                                      ۳۳

۲-۲-۳-۱-۳- رویکرد طبیعت محور                                                                         ۳۴

۲-۲-۳-۱-۴-رویکرد کالبدی- بصری                                                                        ۳۵

۲-۲-۳-۱-۵-تلفیق رویکرد کالبدی- بصری و اداراکی                                                      ۳۷

۲-۲-۳-۱- معیارها                                                                                            ۳۹

۲-۲-۴-پیشینه پژوهش                                                                                       ۴۰

۲-۲-۴-۱- پژوهش های انجام شده در جهان                                                               ۴۱

۲-۲-۵- تهران                                                                                                  ۵۱

۲-۲-۵-۱- اهمیت مدیریت بصری شهر تهران                                                              ۵۱

۲-۲-۵-۲- سازمانها و مجموعه های مرتبط با مدیریت بصری شهر تهران                                ۵۲

۲-۲-۵-۳- عوامل موثر بر مشکلات بصری در ایران                                                                  ۵۳

۲-۲-۶- نتیجه گیری و مدل تحلیلی                                                                         ۶۰

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه                                                                                                            ۶۲

۳-۱-روش تحقیق                                                                                              ۶۲

۳-۲-جامعه آماری                                                                                              ۶۲

۳-۳-حجم نمونه                                                                                                         ۶۴

۳-۴-روش نمونه گیری                                                                                        ۶۴

۳-۵-محدوده زمانی و مکانی                                                                                   ۶۴

۳-۶- ابزار و روش های گردآوری                                                                             ۶۵

۳-۷- پرسشنامه پژوهش                                                                                                ۶۵

۳-۸-پایایی و روایی پژوهش                                                                                   ۶۸

۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                           ۶۸

۳-۱۰-ملاحظات اخلاقی                                                                                                ۷۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

مقدمه                                                                                                            ۷۳

۴-۱-تحلیل جمعیت شناختی نمونه                                                                          ۷۴

۴-۱-۱-بررسی جنسیت پاسخگویان                                                                          ۷۵

۴-۱-۲-بررسی سن پاسخگویان                                                                               ۷۶

۴-۱-۳-بررسی سطح تحصیلات پاسخگویان                                                                 ۷۷

۴-۱-۴-بررسی وضعیت رده سازمانی                                                                         ۷۸

۴-۱-۶-بررسی وضعیت سابقه کاری                                                                         ۷۹

۴-۱-۷-بررسی محل اشتغال به کار پاسخگویان                                                             ۸۰

۴-۲-تحلیل توصیفی                                                                                           ۸۲

۴-۲-۱-شاخص های توصیفی سوالات                                                                       ۸۳

۴-۲-۲-بررسی الگو فرضیه‌های تحقیق                                                                      ۸۴

۴-۲-۳-تحلیل سوالات پژوهش                                                                               ۸۵

۴-۲-۳-۱-تحلیل سوال اول پژوهش                                                                         ۸۶

۴-۲-۳-۱-۱-پاسخ جمع بندی شده سوال اول تحقیق                                                    ۹۲

۴-۲-۳-۲-تحلیل سوال دوم پژوهش                                                                         ۱۰۴

۴-۲-۳-۲-۱-پاسخ جمع بندی شده سوال دوم                                                            ۱۰۶

۴-۳-آزمون های تکمیلی                                                                                                ۱۰۷

۴-۳-۱-مقایسه میانگین متغییرهای تحقیق در سطوح مختلف شغل و رده سازمانی                     ۱۰۸

۴-۳-۲-مقایسه میانگین متغییرهای تحقیق در سطوح مختلف شغل و رده سازمانی                     ۱۱۱

۴-۴-یافته های حاصل ازسوالات تشریحی                                                                             ۱۱۶

۴-۴-۱-جمع بندی پاسخ های سوالات تشریحی                                                            ۱۱۸

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش

مقدمه                                                                                                            ۱۲۳

۵-۱-جمع بندی و خلاصه                                                                                    ۱۲۴

۵-۲-یافته های حاصل برای سوال اول پژوهش                                                              ۱۲۵

۵-۳-یافته های حاصل برای سوال دوم پژوهش                                                             ۱۲۶

۵-۴-یافته ها برای پاسخ به سوال سوم                                                                       ۱۲۷

۵-۵-پیشنهادات پژوهش                                                                                                ۱۲۸

۵-۶-پیشنهادات برای پژوهش های آتی                                                                      ۱۳۱

۵-۷-محدودیت ها و تنگناهای تحقیق                                                                       ۱۳۱

منابع فارسی                                                                                                     ۱۳۲

منابع انگلیسی                                                                                                   ۱۳۴

پیوست ها

مقدمه :

توسعه بی رویه شهرها، تغییرات ساختار اقتصادی _ اجتماعی، ترافیک و آلودگی، وجود تشکیلات متعدد و موازی در زمینه مدیریت شهری و مهم‌تر از همه بی‌توجهی مدیریت و برنامه‌ریزی شهری  به  جنبه های بصری و ادراکی شهر در ذهن شهروندان باعث افت و نزول کیفیت زندگی در شهرها می شود. در ادراک شهر اولین حسی که به ما کمک خواهد کرد حس بینایی است. اما اگر درک ما محدود به درک بصری شود، فقط بر شکل ها تمرکز کرده‌ایم در واقع درک مکانی، زمانی آغاز می‌شود که از ظواهر فراتر برویم.

ارزش‌های بصری ، مهم ترین بخش کیفیات محیطی محسوب می‌گردند که عامل تقویت و یا تضعیف حس مکان و در نهایت حس تعلق خاطر افراد به محیط خود میگردند. این پدیده نقش کلیدی و تاثیر گذار  در  هویت و مطلوبیت یک مکان و جامعه را دارد که در آخر دارای تبعات سازنده در اقتصاد  مکان  و  جایگاه  گردشگری می‌باشد. کیفیت‌های بصری نه تنها منعکس‌کننده ارزش‌های مذکور است بلکه در مواردی سمبل و هویت ملی، منطقه‌ای به شمار می‌آید. (سلیمه خداوردی،۱۱:۱۳۹۳)

سیما و منظر عمومی موجود شهرهای کشور بدون شک، مورد تایید متخصصین در امر شهرسازی و صاحبنظران امور شهری نیست. این شرایط در مورد مردم عادی و غیر متخصص نیز به صورت دیگری صدق میکند. با تاملی در عکس العمل های توام با آرامش مردم به هنگام بازدید از بافت های تاریخی و آثار معماری ایرانی و اسلامی موجود در شهرهای مختلف کشورمان و مقایسه آن با رفتار های پرخاشگرایانه در داخل خیابانها و محلات اغلب شبیه به یکدیگر موجود در شهر های مختلف میتوان به میزان اهمیت و اثرگذاری این مقوله در جسم و روح انسان‌ها پی برد.

اشکال بسیار متفاوت و بی ارتباط نماها ، ارتفاع‌ها و رنگ‌های متفاوت انواع و اقسام مصالح ، فرم های متفاوت، وضعیت بناهای واقع در طرفین کوچه ها و خیابان‌ها ، بالکن‌های عمدتا بی‌منطق که به انباری تبدیل می‌شوند، تابلوهای متفاوت، دود کش‌ها ، آنتن‌ها و خرپشته‌ها و تاسیسات گرمایشی و سرمایشی که در پشت بام‌ها و در نمای ساختمان‌ها خود نمایی می‌کند و بسیار دیگری از جزئیات موجود در شهرها باعث گردیده است تا مجموعه ای ناهماهنگ از سیما و منظر شهری در پیش روی شهروندان قرار گیرد.

  • طرح مساله:

فقدان طرح یا نظام بصری مشخص، اندیشیده شده ودرعین حال انعطاف‌پذیر و متناسب با زمینه در بسیاری از شهرها موجب بروز اغتشاشات بصری شده است. این آشفتگی های بصری مانند ابهام در فرم، فقدان پیوستگی کالبدی- بصری و عدم پیوند بصری حوزه‌های شهری، در منظر شهرهای امروزی خودنمایی می‌کنند. محصول این اغتشاشات بصری، پیچیدگی حس شناسایی و جهت یابی شهروندان در شهر و در نتیجه عدم دسترسی راحت به نقاط شهری  خصوصا در شهرهای بزرگ است. تاثیر این آشفتگی و نابه‌سامانی بر روح و روان شهروندان و همچنین تاثیر آن بر عملکرد نامطلوب شهرها موجب گسست پیوند معنایی و رابطه شناختی ـ ادراکی بین شهر و ساکنان آن شده است.

امروزه بر خلاف دیدگاه‌های کمی گذشته توجه به کیفیت محیط شهری یکی از دغدغه‌های مردم و حکومت راتشکیل داده است. از آنجاییکه چارچوب مدیریت بصری وظیفه کنترل و جهت دهی به نظم بصری شهر را دارد و مکانهایی که بر پایه ویژگیها و شخصیت محلی خود توسعه می یابند قابلیت زیادی برای پایداری، دلپذیری و جذب سرمایه های فرهنگی و مالی ایجاد می‌کنند،در سال‌های گذشته پروژه های بسیاری با مضامین سیما و منظر شهر تعریف شده ،در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بند ب ماده ۱۳۷به منظور هویت بخشی به سیما و کالبد شهرها و روستاهای کشور انطباق مشخصات کلیه ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی کشور باویژگی های فرهنگ معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی ( بومی) و رعایت اصول و ضوابط مربوطه در نماسازی و طراحی شهری و روستائی کشور و جلوگیری از تخریب ساختمان ها و نماهای با ارزش در شهرها،به عهده وزارت مسکن و شهرسازی بوده ،همچنین در قانون برنامه چهارم ماده ۳۰ ، تحت عنوان ضوابط و مقررات نمای شهری و به منظور ارتقای کیفی بصری و ادراکی سیما و منظر شهری ، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ضوابط و مقررات ارتقای کیفی سیما و منظر شهری را با اهدافی از جمله جلوگیری از بروز ناهماهنگی‌های بصری و کارکردی در فضا ها و فعالیت‌های شهری تصویب نموده است.

 

با اینکه در ایران تحقیقات بسیار محدودی در این مورد انجام شده است، ولی از تجربیات جهانی و اظهار نارضایتی مردم از محیط های زیست شهری فعلی در ایران می توان ادعا کرد که آنچه یک انسان می باید از ارتباط طبیعی و سالم خود با محیط زیستش کسب کند، از او  در شهرهای ما دریغ شده است. نمی توان پذیرفت که در این شرایط انسان‌های شهر نشین از نظر سلامتی روانی و جسمانی، از شرایط طبیعی و قابل قبولی برخوردار باشند. شهر تهران به دلیل داشتن طبیعتی زیبا و خصائص توپوگرافیک منحصر به فرد حوزه های مسلط دید،کانون های دریافت منظرمتعدد و ارزش‌های قابل رویت از عرصه‌های عمومی درونی شهر و مکانهای تفریحی و گردشگری و پتانسیل‌های فراوان در زمینه بصری و از طرف دیگر تهدید از بین رفتن آنها توسط فرایند توسعه و ساخت ابنیه بلند مرتبه در مکان‌های نامناسب ،مستلزم هدایت و مدیریت است. عدم توجه کافی به مساله مدیریت بصری شهر در رشد کالبدی شهر و عدم وجود هماهنگی در بین ساختمانهای در دست احداث که باعث شده شهروندان نیز از ناهماهنگی‌های بصری رنج ببرند، این موضوع را به یکی از دغدغه‌های اصلی مدیریت شهری و بسیاری از متخصصین تبدیل کرده است.

  • اهمیت و ضرورت موضوع:

ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﻱ ﺑﺼﺮﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺯ کیفیت‌های زیست محیطی سبب شده است ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﮏ ﺷﻬﺮﻱ، ﺩﺭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﮑﺎﻧﻲ، ﻋﺮﺻﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺎ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻣﻮﺛﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﺷــﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷــﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﮏ ﺷــﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می‌رسد. اهمیت بصر شهری به عنوان واسطه میان انسان و پدیده شهر به اندازه‌ای است که در برخی اوقات در تعریف طراحی شهری گفته‌اند طراحی شهری، مدیریت منظر یا بصر شهری است.

منظر شهری امکان انجام آسیب‌شناسی(پاتولوژی) شهری را فراهم می‌سازد. همچنین نقش و اهمیت منظر شهری در ترویج فرهنگ هنری و ارتقای ذائقه زیباشناختی شهروندان غیر قابل انکار است. به علاوه اینکه منظر شهری خوب می‌تواند توان رقابتی شهرها را افزایش دهد.(گلکار،۳:۱۳۸۷)

 

 

  • اهداف تحقیق

هدف اصلی این پژوهش بررسی موانع مدیریت بصری شهر می‌باشد، که نمونه موردی پژوهش، شهر تهران در نظر گرفته شده است و هدف کلی در قالب اهداف فرعی زیر دنبال خواهد شد:

  • سنجش ظرفیت سازمانی لازم برای مقابله با موانع مدیریت بصری تهران
  • ارائه راهکارهای مدیریتی لازم برای تقویت مدیریت بصری شهر تهران

۱-۴- سوالات تحقیق:

  • موانع مدیریت بصری شهر تهران کدامند؟
  • ظرفیت سازمانی لازم برای مقابله با موانع مدیریت بصری تهران به چه میزان وجود دارد؟
  • راهکار های مدیریتی لازم برای تقویت مدیریت بصری شهر تهران کدامند؟
    • روش‌شناسی تحقیق

۱-۵-۱- روش تحقیق

روش کلی این پژوهش توصیفی می‌باشد. همچنین از لحاظ ماهیت داده‌ها، کمی و به لحاظ هدف کاربردی و از نظر زمان، مقطعی می باشد. از آنجا که پژوهش به بررسی موانع و راهکارهای مدیریت بصری شهر از دیدگاه متخصصان می‌پردازد، پیمایشی است، در این پژوهش ابتدا داده‌ها از طریق  پرسشنامه که نمونه آماری پاسخگویان آن به صورت تصادفی از بین ۵ خوشه (واحد سازمانی) جمع آوری شد و پس از آن با توصیف داده‌ها و با بهره گرفتن از نرم‌‎افزار آماری SPSS به تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته شد.

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *