ب: قراردادهایویژهالکترونیکی ۱۳

مبحثسوم: عدمامکانیامحدودیتدرانعقادبرخیازقراردادهابه‌صورتالکترونیکی ۱۵

الف: عدمامکانانعقادبرخیازقراردادهابه‌صورتالکترونیکی ۱۵

ب: محدودیتدرانعقادبرخیعقودبه‌صورتالکترونیکی ۱۷

ج: عدمامکانعملیانعقادبرخیقراردادهابه‌صورتالکترونیکی ۱۸

قراردادهایBOT (Build, Operate, Transfer) 19

قراردادکلیددردست (Turnkey) 19

قراردادمشارکتانتفاعییاجویتونچر(Joint venture) 20

قراردادبازخریدمحصول(buy back) 20

فصلدوم: محدودیت‌هاوموانعحقوقیمرتبطباامنیتمبادلات. ۲۱

مبحثاول: مشکلاتمربوطبهتشخیصهویتواهلیتمتعاملین،تنظیماسناد،امضاءوگواهیالکترونیکی ۲۱

الف: تشخیصهویتواهلیتمتعاملین ۲۱

ب: مشکلاتمربوطبهتنظیماسنادالکترونیکی ۲۲

ج: مشکلاتمرتبطباامضاءالکترونیکی ۲۴

د: محدودیت‌هاوموانعثبتالکترونیکیوتنظیمسندرسمیالکترونیکی ۲۸

مبحثدوم: مشکلاتمربوطبهایجابوقبولوتشخیصزمانومکانوقوععقد. ۳۰

الف: ایجابوقبولدرقراردادهایالکترونیکی ۳۰

۲: مشکلاتمربوطبه‌توالیایجابوقبولدرقراردادهایالکترونیکی ۳۳

۳: رجوعازایجاب. ۳۵

ب: خطاواشتباهدرارسالداده‌پیامیکهحاویایجابباشد. ۳۶

مبحثسوم: ابهامدرمفهومارسالووصولوتشخیصزمانومکانانعقادقرارداد. ۳۶

الف: اهمیتتشخیصزمانومکانوقوععقددرقراردادهایالکترونیکی ۳۷

ب: مشکلاتتشخیصزمانومکانوقوععقددرقراردادهایالکترونیکی ۳۸

مبحثچهارم: خلأهایقانونیومحدودیت‌هایمرتبطباتعارضقوانینومقررات. ۴۰

الف: خلأهایقانونیدرتجارتالکترونیکیومحدودیت‌هایمرتبطباآن ۴۰

ب: مشکلاتمربوطبهتعارض‌هایقوانینومقررات. ۴۱

بخشدوم: موانعومحدودیت‌هایفنیساختاریواجتماعیدرانعقادقراردادهایالکترونیکیوارائهراهکارهایرفعیاکاهشمحدودیت‌ها ۴۵

فصلاول: مشکلاتفنیوساختاریدرانعقادقراردادهایتجارتالکترونیکی ۴۶

مبحثاول: مشکلاتفنیمربوطبهسیستم‌هایارتباطاتالکترونیکی ۴۷

الف: مشکلاتمربوطبهصفحه‌کلیدها ۴۷

ب: مشکلاتمربوطبهسیستم‌هایزیرساختکلیدعمومیوخصوصی ۴۸

ج: عدمانطباقنرم‌افزارهابابرخیازسخت‌افزارهاوسیستم‌هایعامل ۴۹

مبحثدوم: مشکلاتمربوطبهامنیتدرمحیطسایبری ۵۱

الف: هککردنوکلاه‌برداریالکترونیکیوامنیتداده‌ها ۵۲

ب: مشکلاتمربوطبهامنیتداده‌هادرفضایسایبری ۵۴

مبحثسوم: مشکلاتساختاریدرانعقادقراردادهایالکترونیکی ۵۶

الف: فقداناستانداردهایلازمفنیدربرخیازکشورها ۵۶

ب: عدمانتقالتکنولوژیبه‌روزتوسطکشورهایتوسعه‌یافته. ۵۹

ج: موانعومحدودیت‌هایمرتبطبامسائلاجتماعی ۵۹

فصلدوم: راه ‌حل ‌هایرفعموانعومحدودیت‌هایانعقادقراردادهایالکترونیکی ۶۱

مبحثاول: راه‌کارهایرفعویاکاهشموانعومحدودیت‌هایحقوقی ۶۲

الف: رفعموانعومحدودیت‌هایعقودتشریفاتی ۶۲

ب: راهکارهایمشکلاتمربوطبهتشخیصهویتمتعاملینواهلیتآن‌ ها ۶۳

ج: راه ‌حل ‌هایابهامدردعوتبهایجابازایجابعاموتوالیایجابوقبولدرمعاملاتتجارتالکترونیکی ۶۵

د: راه ‌حل ‌هاوراه‌کارهایمربوطبهامضاءوگواهیالکترونیکی ۶۷

مبحثدوم: راهکارهایرفعیاکاهشموانعومحدودیت‌هایفنیوساختاری ۶۸

الف: مبارزهجهانیباهکرهاوکلاه‌برداریاینترنتیوایجاداطمیناندرمعاملاتالکترونیکی ۶۸

ب: راهکارهایعدمانطباقسخت‌افزارهاونرم‌افزارها ۶۸

ج: تلاشدرگسترشفرهنگعمومیدرانجاممعاملاتالکترونیکی ۷۰

نتیجه‌گیری ۷۱

منابعومأخذهابهزبانفارسی ۷۵

کتاب­ها ۷۶

مقدمه

ضرورت گسترش تجارت الکترونیکی واقعیتی انکارناپذیر است هر ساله نقش این نوع از تجارت در اقتصاد جهانی بارزتر و آشکارتر می‌گردند. انعقاد قراردادهای تجاریبه‌صورت الکترونیکی لازمه تجارت الکترونیکی است و تفکیک آن‌ ها از یکدیگر دشوار می‌باشددر خصوص انعقاد قراردادها به‌صورت سنتی کتب و رسالات فراوان نگارش یافته و اهل‌فن تمامی جزئیات را موردبررسیقرارداده‌اند؛ اما در قراردادهای الکترونیکی عدم حضور فیزیکی طرفین معامله به استفاده از واسطه‌های الکترونیکی در انعقاد آن‌ ها ابهامات فراوانی را موجب گشته است. این ابهامات به همراه خلأهای موجود در قوانین و مقررات الکترونیکی و کنوانسیون‌هایبین‌المللی موجبات بروز اشکالاتی اساسی در انعقاد قراردادها به‌صورت الکترونیکی را موجب گردیده‌اند.

ضرورت و اهمیت موضوع

تجارت الکترونیک به لحاظ رقابتی بودن قیمت، به همراه حذف هزینه‌های ترانسپورت و رفت‌وآمد همراه با تنوع در کیفیت خدمات، پدیده‌ی رو به گسترش تجارت بین‌المللمی‌باشد. ۳۷ میلیارد یورو تجارت کالا و سرویس به‌صورت الکترونیکی در سال ۲۰۱۱ میلادی به همراه رشد اقتصادی ۱ درصدی تا سال ۲۰۲۰ اهمیت فوق‌العاده اینو نوع از تجارت را آشکار می‌سازد؛ بنابراین سعی در رفع مشکلات و موانع انعقاد قراردادها به‌صورت الکترونیکی از اهمیت فوق‌العاده و غیرقابل‌انکاریبرخوردار است. شناخت این موانع و مشکلات راه را برای کاهش و حتی رفع برخی از این موانع و مشکلات فراهم می‌سازد.

طرح مسئله

الف ) انعقاد قراردادهای تجاری به‌صورت الکترونیکی با چه موانع و محدودیت‌هایی روبروست؟

ب ) چه نقصان و فقدانی در قوانین و مقررات تجارت الکترونیکی موجب محدودیت‌ها و موانع در انعقاد قراردادها و مبادلات به‌صورت الکترونیکی می‌گردند؟

ج ) راه‌کارهای کاهش یا حذف محدودیت‌ها و موانع انعقاد قراردادهای الکترونیکی چیست؟

فرضیه‌های اصلی تحقیق

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *