الف : کشف قیمت و داشتن اهرم مالی ۲۳

ب : فراوانی انجام معاملات و سرعت نقد شدن ۲۵

ج : شفافیت ۲۵

د :پوشش ریسک. ۲۵

بند ششم : نقش و جایگاه قراردادهای آتی درکشورها ۲۶

بند هفتم : تسویه قراردادهای آتی ۲۷

گفتار دوم : اتاق پایاپای ۲۸

بند اول : تعریف اتاق پایاپای ۲۸

الف :اتاق پایاپای در اصطلاح حقوقی ۲۸

گفتار سوم : سازمان تجارت جهانی و ارکان سازمان ۲۹

بند اول : اصول سازمان ۳۰

بند دوم : اهداف سازمان ۳۱

فصل سوم : بررسی نقش اتاق پایاپای در قرارداد آتی و بررسی تضامین قابل قبول در آن ۳۲

گفتار اول : بررسی اتاق  پایاپای در قرارداد آتی در حقوق ایران ۳۲

بند  اول : عضویت در اتاق پایاپای در حقوق ایران ۳۲

بند دوم  : اعضاء و شرایط عضویت در اتاق پایاپای ۳۲

بند سوم  : وظایف عضو اتاق پایاپای ۳۳

بند چهارم  :فرایند تسویه و پایاپای ۳۳

گفتاردوم : بررسی تضامین قابل قبول ۳۵

بند اول : ارتباط خریدار و فروشنده. ۳۵

الف : تعهدات اتاق پایاپای در برابر خریدارو فروشنده. ۳۵

ب  : معامله گران بازار آتی و عدم نیاز به شناسایی طرف معامله و اعتبار او به اعتبار اتاق پایاپای ۳۶

۱ : معامله گران عمومی ۳۶

۲ : معامله گران اصلی و حرفه ای ۳۷

۳:معامله گران انحصاری    ۳۷

۴ : بازار سازان ۳۷

بند دوم : ضمانت انجام معامله. ۳۸

الف : چگونگی معامله , معامله گران قراردادهای آتی ۳۸

۱ : معامله گران ریزه خوار. ۳۸

۲ :معامله گران یکروزه. ۳۸

۳ : معامله گران طولانی مدت ۳۹

ب : مسیر سفارش معامله آتی ۳۹

۱ : به قیمت روز بازار  سفارش. ۳۹

۲ : سفارش به قیمت محدود. ۴۰

۳ : سفارش به قیمت مقطوع ۴۰

گفتار سوم : تحلیل خطر عدم اجرای تعهدات معامله گران آتی و اتاق پایاپای ۴۱

بند اول : وجه الضمان ( حساب ودیعه ) و سپردن آن به اتاق پایاپای ۴۱

بند دوم : تحلیل حقوقی اتاق پایاپای ۴۴

بند سوم : پوشش دهی اجرای قراردادهای آتی توسط اتاق پایاپای ۴۴

گفتار چهارم : قراردادهای آتی و رعایت ضوابط آن و ارتقای تضمین آن توسط اتاق پایاپای در حقوق ایران ۴۶

بند اول : موازین  فقهی قرارداد آتی و عناصر تضمین آن با توجه به حقوق ایران ۴۶

بند دوم : نتایج رعایت دقیق ضوابط قراردادهای آتی و تضمین آن در حقوق ایران ۴۷

بند سوم : نوآوری و قدرت اقتصادی کشور درگرو قراردادهای آتی ۵۰

بند چهارم : برنامه ریزی در تولید در گرو ارتقای قراردادهای آتی ۵۷

فصل چهارم : لزوم بستر سازی اقتصادی و حقوقی در راستای الحاق به سازمان تجارت جهانی ۵۹

گفتار اول: عضویت کشورهای جهان در سازمان ۵۹

بند اول : سابقه درخواست عضویت ایران ۵۹

بند دوم : قواعد اصلی سازمان تجارت جهانی در خصوص استانداردها , مقررات فنی و رویه ها در انجام شدن قراردادها ۶۳

الف : اجتناب از ایجاد موانع غیر ضروری فراراه تجارت ۶۳

ب : رعایت اصل عدم تبعیض و رفتار ملی ۶۴

ج : هماهنگ سازی مقررات فنی ,استانداردها و رویه های ارزیابی مطابقت ۶۴

د : یکسان سازی مقررات و رویه ها ۶۵

ر : تایید متقابل ۶۵

ز : شفافیت ۶۵

ه : مقررات ناظر بر حسن انجام قرارداد. ۶۶

گفتار چهارم : حل و فصل اختلافات قراردادها در سازمان جهانی تجارت ۶۶

بند اول : رویه حل اختلاف در سازمان جهانی تجارت ۶۶

الف : تشکیل هیات رسیدگی ۶۸

ب : استیناف ۶۹

ج : توصیه ها و احکام. ۷۰

د : جبران و تعلیق امتیازات ۷۱

ذ : نظارت بر اجرای آراء و ضمانت اجرای آن ۷۱

بند دوم : بررسی نکات در خصوص نظام حل و فصل اختلافات در قراردادها ۷۲

الف : مسئوولیت ناشی از لطمه زدن به منافع دولت دیگر بدون بروز نقض. ۷۲

ب : توسل به اقدامات متقابل ۷۳

ج : داوری ۷۴

بند سوم : عملکرد رکن حل اختلاف در قراردادها ۷۴

بند چهارم : تشکیل اتاق پایاپای به عنوان تضمین کننده و تامین کننده اعتماد میان طرفین قراردادهای آتی ۷۵

گفتار پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۷۷

بند اول : نتیجه گیری ۷۷

بند دوم : پیشنهادات ۷۸

بند سوم : منابع و ماخذ. ۷۹

الف : کتب ۷۹

ب : مقالات و پایان نامه ها ۸۰

ج : منابع لاتین ۸۲

چکیده انگلیسی – ۸۳

 

 

چکیده

یکی از ابزارهای مالی که امروزه برای مدیریت ریسک در بازارهای مالی جهان مورد استفاده قرار میگیرد “قرارداد های آتی‌” است؛ این نوع قراردادها در سال‌های اخیر در بازار بورس ایران نیز رواج یافته و دستورالعمل اجرایی آن نیز تدوین شده است.از طرفی اتاق پایاپای واحد سازمانی است که در قالب شرکت تاسیس می گرددوظیفه ی اتاق پایاپای ,تضمین تعهدات طرفین معامله است به گونه ای که تمام موقعیتهای خرید و فروش های آتی را ثبت و نگه داری می نماید .با انجام معامله ها ی آتی,توسط کارگزاران و ورود آن در سیستم, اتاق پایاپای وارد عمل میشود ونقش خود را ایفا می کند و بطور کلی اجرای قراردادهای آتی را به نحو قابل توجهی پوشش میدهد .در کنار این موارد در عرصه داخلی ,در عرصه جهانی نیز سازمان تجارت تنها نهاد بین المللی است که به قواعد بازرگانی بین کشورها می پردازد .در واقع سازمان جهانی تجارت برای پاسخ به یک نیاز اساسی جامعه جهانی شکل گرفته است این نیاز عبارت بود از وجود یک مرجع مقتدر جهانی به منظورنظام بخشیدن به روابط اقتصادی جهانی که بعضا موجب کشمکش هایی گردیده است و یکی از این روابط انجام قراردادهای آتی است .لذا با توجه به این موارد محقق این پژوهش را تحت عنوان نقش اتاق پایاپای در قرارداد آتی و بررسی تضامین قابل قبول درآن درحقوق ایران و اسناد سازمان تجارت جهانی به رشته تحریر در

آورده است .

واژگان کلیدی : اتاق پایاپای , قرارداد آتی , تضامین , حقوق ایران , سازمان تجارت جهانی

 

 

مقدمه

قـرارداد آتـی قـراردادی اسـت کـه فروشـنده بـر اسـاس آن متعهـد میشـود در سررسـید معیـن ، مقـدار معینـی از کالای مشـخص را بـه قیمتـی کـه  الان تعییـن میکننـد، بفروشـد و در مقابـل طـرف دیگـر قـرارداد متعهـد میشـود آن  کالا را بـا آن مشـخصات، خریـداری کنـد. در این قراردادهـا، بـرای جلوگیـری از امتنـاع طرفیـن از انجـام قـرارداد، طرفیـن بـه صـورت شـرط ضمن عقـد متعهـد میشـوند مبلغـی را بـه عنـوان وجه تضمیـن نـزد اتـاق پایاپـای بگذارنـد و متعهـد میشـوند متناسـب بـا تغییـرات قیمـت آتـی، وجـه تضمیـن را تعدیل کننـد و اتـاق پایاپای بـورس  کالا از طـرف آنان وکالت دارد متناسـب با تغییـرات، بخشـی از وجه تضمین هر یـک از طرفین را بـه عنوان اباحه تصـرف در اختیـار طرف دیگر معاملـه قرار دهد و او حق اسـتفاده از آن را خواهـد داشـت تـا در سـر رسـید با هـم تسـویه کنند.در نهایت باید گفت اتاق پایاپای در قراردادهای آتی  از اهمیت زیادی برخوردار است و نقش قابل توجهی دارد لذا محقق در این پژوهش به بررسی نقش اتاق پایاپای در قرارداد آتی و بررسی تضامین قابل قبول در آن در حقوق ایران و اسناد سازمان تجارت جهانی پرداخته است .

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *