2-2-6-1 مدل بازاریابی رابطه‌مند در بخش خرده فروشی.. 49
2-3-6-2 مدل کاربردی بازاریابی رابطه‌مند. 50
2-3-6-3 مدل بازاریابی رابطه‌مند میان سازمان‌های صنعتی.. 51
2-3-6-4 بازاریابی رابطه‌مند مدار(RMO). 52
2-3-6-5 مدل بازاریابی رابطه‌مند مورگان و هانت 55
2-4 پیشینه تحقیق.. 57
2-4-1 تحقیقات داخلی.. 57
2-4-2 تحقیقات خارجی.. 59
2-5 خلاصه. 62
فصل سّوم:روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه. 64
3-2 نوع تحقیق.. 64
3-3 روش تحقیق.. 64
3-4 جامعه آماری.. 65
3-5 نمونه آماری و روش نمونه‌گیری.. 65
3-6 روش گردآوری اطلاعات… 65
3-7 ابزار جمعآوری اطلاعات… 66
3-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها 66
3-8-1 روش ضریب آلفای کرونباخ.. 67
3-8-2 آزمون کولموگروف- اسمیرنوف(K-S) 67
3-8-3 آزمون تی(t ) تك عاملی.. 67
3-8-4 آزمون t مستقل.. 68
3-8-5 تحلیل واریانس(ANOVA) 68
3-8-6 تجزیه و تحلیل همبستگی و رگرسیون. 68
3-9 پایایی و روایی.. 69
3-9-1 سنجش پایایی پرسشنامه. 69
3-9-2 سنجش روایی پرسشنامه. 70
3-10 خلاصه. 70
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل آماری
4-1 مقدمه. 72
4-2 آمار توصیفی.. 73
4-2-2 بررسی توزیع فراوانی پاسخگویان به تفكیک میزان تحصیلات… 74
4-2-3 بررسی توزیع فراوانی پاسخگویان به تفكیک سنوات خدمتی(سابقه‌كار) 75
4-2-4 بررسی توزیع فراوانی پاسخگویان به تفكیک رده‌های سن.. 76
4-3 توصیف کمی متغیرهای تحقیق.. 77
4-3-1 توصیف کمی متغیر بازاریابی رابطهمند. 77
4-3-2 توصیف کمی متغیر پیشبرد فروش…. 80
4-4 آمار استنباطی پرسش‌نامه. 81
4-4-1 آزمون نرمال بودن داده ها 81
4-4-2 آزمون پارامتریک t تك نمونه‌ای.. 82
4-4-3-1 مقایسه میانگین بازاریابی رابطه‌مند و پیشبرد فروش بر حسب جنسیت… 86
4-4-3-2 مقایسه میانگین بازاریابی رابطه‌مند و پیشبرد فروش بر حسب تحصیلات… 87
4-5 آزمون فرضیات پژوهش…. 88
4-5-1 فرضیات پژوهش…. 88
4-5-2  نتایج فرضیات تحقیق.. 93
4-6 خلاصه. 93
فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه. 95
5-2 نتایج بررسی انجام شده 95
5-2-1 یافته‌های جمعیت‌شناسی.. 95
5-2-2 یافته‌های متغیرهای تحقیق.. 95
5-3 نتایج فرضیات تحقیق.. 96
5-4 پیشنهادها 98
5-4-1 پیشنهادهای منتج از فرضیه‌های تحقیق.. 98
5-4-2 پیشنهادهای كاربردی.. 99
5-4-3 پیشنهاد به پژوهشگران آینده 100
5-5 محدودیت‌های تحقیق.. 100
5-5-1 محدودیت‌های در اختیار پژوهشگر. 101
5-5-2 محدودیت‌های خارج از اختیار پژوهشگر. 101
5-6 خلاصه. 101
منابع و ماخذ. 102
منابع فارسی.. 102
منابع انگلیسی.. 103
پیوست‌ها 107

چکیده

بازاریابی رابطه‌مند، هنر كسب و كار امروز است. برای حفظ مشتریان كلیدی(سودآور) موجود، مهارت در ایجاد ارتباط صحیح با مشتری ضروری است. هدف از انجام این پژوهش نقش بازاریابی رابطه‌مند و پیشبرد فروش در شرکت قند اسلام آباد غرب می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه‌ی گردآوری داده‌ها، توصیفی- همبستگی است. جامعه مورد پژوهش شامل مدیران و كاركنان شرکت قند اسلام آباد غرب می­باشد كه طبق برآورد صورت گرفته تعداد آنها 120 نفر می‌باشد. برای تعیین نمونه آماری از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و جهت تعیین حجم نمونه نیز از فرمول کوکران استفاده شده است، كه بر این اساس حجم نمونه 91 نفری تعیین گردید. ابزار اندازه ­گیری مورد استفاده در تحقیق پرسش­نامه‌های ساخته محقق می­باشد كه روایی آن توسط چند تن از اساتید و خبرگان با تجربه تایید شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌ آوری شده از آمار توصیفی(فراوانی، درصد فراوانی، جداول، نمودارها) و آمار استنباطی(آزمون تی ‌تك نمونه‌ای، آزمون تی مستقل، تحلیل واریانس، آزمون همبستگی و رگرسیون) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بازاریابی رابطه‌مند بر پیشبرد فروش تأثیرگذار می‌باشد. با توجه به یافته‌های به دست آمده پیشنهاداتی به مسئولان و مدیران شركت قند اسلام آباد غرب ارائه گردید.

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *