۲-۱) مقدمه . ۱۵

۲-۲) پیشینه بهره وری . ۱۶

۲-۳) بهره وری در ایران . ۱۷

۲-۴) تعاریف بهره وری . ۱۷

۲-۵) تعریف بهره وری از نقطه نظر صاحب نظران و شخصیت ها ۱۹

۲-۶) مفهوم اثربخشی و کارآیی و رابطه آن ها با بهره وری . ۲۱

۲-۷) فرایند شکل گیری بهره وری ۲۳

۲-۸) سطوح بهره وری . ۲۴

۲-۹) دیدگاه های مختلف درباره ی بهره وری. ۲۶

۲-۹-۱) بهره وری از دیدگاه سیستمی ۲۶

۲-۹-۲) بهره وری از دیدگاه ژاپنی ها ۲۷

 

 

۲-۹-۳) بهره وری از دیدگاه رویکرد اقتصادی ۲۷

۲-۱۰) شاخص های اصلی بهره وری . ۲۸

۲-۱۱) چرا باید بحث بهره وری را جدی تلقی کرد . ۲۹

۲-۱۲) اهداف بهره وری در سازمان . ۲۹

۲-۱۳) عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری ۳۰

۲-۱۳-۱) عوامل داخلی بهره وری . ۳۲

۲-۱۳-۲) عوامل خارجی بهره وری . ۳۴

۲-۱۴) عوامل محدود کننده بهره وری . ۳۵

۲-۱۵) مدل دمینگ ۳۵

۲-۱۶) اندازه گیری بهره وری ۳۷

۲-۱۷) چرخه بهبود بهره وری . ۳۸

۲-۱۸) ده دستور برای افزایش بهره وری . ۳۹

۲-۱۹) بهره وری و تجربه ژاپن ۴۰

۲-۲۰) برداشت های نادرست از مفهوم بهره وری ۴۲

ب) بهره وری نیروی انسانی

۲-۲۱) بهره وری منابع انسانی ۴۴

۲-۲۲) نقش نیروی انسانی در بهبود بهره وری . ۴۵

۲-۲۳) توسعه منابع انسانی ۴۶

۲-۲۴) اهمیت بهره وری نیروی انسانی . ۴۸

۲-۲۵) ارزیابی بهره وری نیروی انسانی . ۴۹

۲-۲۶) مدل های بهبود بهره وری منابع انسانی ۴۹

۲-۲۷) عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی ۵۵

۲-۲۷-۱) دیدگاه اول . ۵۵

۲-۲۷-۲) دیدگاه دوم . ۵۸

۲-۲۷-۳) دیدگاه سوم . ۶۰

۲-۲۷-۴) دیدگاه چهارم ۶۲

۲-۲۸) نقش دولت در افزایش نیروی انسانی . ۶۵

۲-۲۹) راه های ارتقای بهره وری نیروی انسانی . ۶۷

۲-۳۰) مهمترین عوامل مؤثر در کاهش بهره وری منابع انسانی . ۶۹ 

۲-۳۱) موانع بهبود بهره وری منابع انسانی ۷۱

۲-۳۲) نکاتی برای ارتقای بهره وری نیروی انسانی . ۷۱

بخش دوم : خصوصی سازی

۲- ۳۳) خصوصی سازی ۷۳

۲-۳۴) تعریف های خصوصی سازی . ۷۴

۲-۳۵) ضرورت خصوصی سازی ۷۶

۲-۳۶) عوامل تأثیرگذار بر خصوصی سازی . ۷۷

۲-۳۷) انواع روش های خصوصی سازی ۷۹

۲-۳۸) اهداف خصوصی سازی . ۸۴

۲-۳۹) پیش نیازهای خصوصی سازی  ۸۷

۲-۴۰) عوامل رشد خصوصی سازی . ۸۹

۲-۴۱) موانع پیش روی اجرای خصوصی سازی ۹۰

۲-۴۲) مدیریت بر فرایند خصوصی سازی ۹۰

۲-۴۳) نگاهی به روند خصوصی سازی در کشورهای در حال توعه . ۹۱

۲-۴۴) دلایل اصلی خصوصی سازی در کشورهای در حال توسه . ۹۲

۲-۴۵) آثار خصوصی سازی بر اشتغال ۹۳

۲-۴۵) نتیجه اجرای موفقیت آمیز خصوصی سازی . ۹۴

۲-۴۶) خصوصی سازی در ایران . ۹۵

۲-۴۷) سازمان خصوصی سازی . ۹۷

۲-۴۸) چالش های خصوصی سازی ۹۸

۲-۴۹) خصوصی سازی و بهره وری منابع انسانی ۹۹

بخش سوم) تاریخچه بانک صادرات ۱۰۰

بخش چهارم) پیشینه تحقیق . ۱۰۶

 

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱) مقدمه . ۱۱۰

۳-۲) روش تحقیق ۱۱۰

۳-۳) جامعه آماری ۱۱۲

۳-۴) تعیین حجم نمونه ۱۱۲

۳-۵) روش نمونه گیری . ۱۱۴

۳-۶) روش گردآوری اطلاعات ۱۱۵

۳-۷) فرضیات تحقیق . ۱۱۶

۳-۹) تعیین روایی پرسشنامه ۱۱۷

۳-۱۰) تعیین پایایی پرسشنامه ۱۱۷

۳-۱۱) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۱۹

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱) مقدمه . ۱۲۱

۴-۲) بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان ۱۲۱

تحصیلات . ۱۲۱

سن ۱۲۲

سابقه خدمت ۱۲۳

۴-۳) تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق . ۱۲۵

فرضیه ۱ ۱۲۵

آزمون فرضیه ۱ . ۱۳۸

فرضیه ۲ ۱۴۰

آزمون فرضیه ۲ . ۱۴۸

فرضیه ۳ ۱۵۰

آزمون فرضیه ۳ . ۱۵۶

 

فرضیه ۴   ۱۵۸

آزمون فرضیه ۴ . ۱۶۵

فرضیه ۵ ۱۶۶

آزمون فرضیه ۵ . ۱۷۳

فرضیه اصلی . ۱۷۵

آزمون فرضیه اصلی ۱۷۶

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱  مقدمه ۱۷۹

۵-۲  نتایج حاصل از بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان ۱۷۹

۵-۳  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق . ۱۸۰

۵-۴ محدودیت ها . ۱۸۲

۵-۵ پیشنهادها . ۱۸۲

فهرست منابع . ۱۸۸

چکیده انگلیسی . ۱۹۴

صفحه عنوان به انگلیسی . ۱۹۵

پیوست

پرسشنامه ۱۸۶

فهرست جدول ها

جدول۲-۱) تعاریف بهره وری ۱۸

جدول۲-۲) انواع و اقسام تعاریف بهره وری ۱۹

جدول۲-۳) راه کارهای مختلف خصوصی سازی ۸۲

فهرست شکل ها

شکل۱-۱) مدل مفهومی تحقیق . ۱۰

شکل۲-۱) برآیند اثربخشی وکارآیی ۲۲

 

شکل۲-۲) الگوی تبیین کننده مفهوم بهره وری ۲۳   

شکل۲-۳) فرایند شکل گیری بهره وری . ۲۵

شکل۲-۴) بهره وری از دیدگاه سیستمی . ۲۷

شکل۲-۵) عوامل مؤثر بر بهره وری یک سازمان ۳۱

شکل۲-۶) چرخه دمینگ . ۳۶

شکل۲-۷) چرخه بهبود بهره وری ۳۸

شکل۲-۸) مدل گودوین . ۵۱

شکل۲-۹) مدل جامع بهره وری نیروی انسانی . ۵۵

فهرست نمودار ها

نمودار۴-۱) نمودار فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان ۱۲۲

نمودار۴-۲) نمودار فراوانی سن پاسخ دهندگان ۱۲۳

نمودار۴-۳) نمودار فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان . ۱۲۴

چکیده

نیروی انسانی ماهر و کارآمد پربهاترین و گران بهاترین ثروت و دارایی هر کشور و سازمانی است. از مهم ترین مسائل هر جامعه که باعث تسریع و رشد اقتصادی آن می شود، بهره وری منابع انسانی است. عوامل گوناکونی در افزایش  بهره وری می توانند مؤثر باشند که یکی از آن ها خصوصی سازی است که یکی از مهمترین مسائل اقتصادی قرن ۲۱ است.

این پژوهش در پی آن است تا نقش خصوصی سازی در ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی، در بانک صادرات استان قم که یکی از سازمان های خصوصی شده است را بررسی کند. سئوال اصلی این تحقیق آن است که آیا خصوصی شدن بانک تأثیری بر ارتقای بهره وری منابع انسانی دارد؟ که در این راستا ۵ فرضیه ارائه شده است که عبارت اند از:

بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای (عوامل انگیزشی، خلاقیت و نوآوری، آموزش کاربردی و عمومی، روحیه رقابت پذیری، شیوه رهبری) منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

این تحقیق به روش توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می‌‎باشد. در این تحقیق نمونه ای به حجم ۱۲۱ نفر از بین ۳۱۲ نفر کارکنان بانک صادرات استان قم، انتخاب شد. پرسشنامه ای بین کارکنان بانک صادرات استان قم توزیع گردید  (۲۷ شعبه از ۳۱ شعبه) و سپس اطلاعات مورد نظر جمع آوری شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد:

۱- بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای عوامل انگیزشی منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود ندارد.

۲- بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای خلاقیت و نوآوری منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

۳- بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای آموزش کاربردی و عمومی منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

۴- بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای روحیه رقابت پذیری منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

۵- بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای شیوه رهبری منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

در نهایت پذیرفته شد بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

واژگان کلیدی:

بهره وری، بهره وری منابع انسانی، خصوصی سازی

۱-۱) مقدمه

ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در حقیقت بیانگر نوع نگرش نظام  به فعالیت های اقتصادی کشور می باشد. اگر چه اعلان این نگرش برای فعالان اقتصادی بسیار حایز اهمیت است و در حقیقت پدیدار شدن افق فعالیت های اقتصادی در آینده را نشان می دهد، اما ارائه راهبردهای اجرایی که منجر به نایل شدن به اهداف این سیاست ها است از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. هدف اصلی از ابلاغ این سیاست ها، تبدیل اقتصاد فعلی کشور به یک اقتصاد پویا، توسعه ای و رقابتی است که با کاهش تصدی گری دولت و توسعه فعالیت های بخش خصوصی امکان پذیر خواهد بود. در چارچوب فرایند خصوصی سازی، یک اقتصاد رقابتی شکل گرفته و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می شود. خصوصی سازی از جمله اثربخش ترین و ضروری ترین راهبردهای دستیابی به صنعت و اقتصادی مترقی و پویا می باشد      (آل عمران، ۱۳۹۰، ص۷۵). از سوی دیگر از دیدگاه صاحب نظران:

بهره وری مفهوم جامع و کلی است و افزایش آن به عنوان یک ضرورت، جهت ارتقای سطح زندگی، رفاه بیشتر، آرامش و آسایش انسان ها، هدفی اساسی برای همه کشورهای جهان محسوب می شود و همواره نیز مدنظر دست اندرکاران  سیاست و اقتصاد و دولت مردان بوده و می باشد (شیروانی و صمدی، ۱۳۷۷، ص۴۱). از مهمترین مسایل هر جامعه که باعث تسریع و رشد اقتصادی  آن می شود، بهره وری نیروی انسانی است. (صالحی صدقیانی و همکاران، ۱۳۸۸، ص ۹۴)

بهره وری نیروی انسانی یکی از اساسی ترین پیش فرض های بهره وری سازمانی محسوب می گردد و هر گونه سعی و تلاش در بهره وری سازمان بدون وجود بهره وری کارکنان بی معنا است (مقدس و احمدی، ۱۳۸۱، صص ۱۳۹-۱۳۸).

از این رو تحقیق و پژوهش درباره رابطه بین این مفاهیم، از ضرورت های عملی، تحقیق های امروزی است تا بتوانیم به الگویی کارآمد دست یابیم.

 

۱-۲) بیان مسئله

امروزه افزایش بهره وری در سازمان ها به عنوان یکی از دغدغه های اصلی مدیران اجرایی و    تصمیم گیران هر کشور است، به طوری که در بسیاری از کشورها عمده برنامه های توسعه خود را بر مبنای افزایش بهره وری قرار داده اند و در طی پانزده سال اخیر، افزایش بهره وری در سطح جهان ۴۵ برابر شده است. از طرف دیگر، تمامی صاحب نظران و اندیشمندان بر اهمیت و نقش منابع انسانی به عنوان عامل توسعه هر کشور واقف هستند و بر آن تأکید دارند. بنابراین بدون شک در بررسی و سنجش  بهره وری، منابع انسانی عامل بسیار مهمی است، زیرا منابع انسانی قادر به تفکر و دارای نوسانات احساسی و بالاتر از همه دارای خلاقیت و نوآوری است (رضایی کلیدبری و همکاران، ۱۳۹۱، ص۱۵). کشوری که نتواند مهارت ها و دانش مردمش را توسعه دهد قادر نیست چیز دیگری را توسعه بخشد (مقدس و احمدی، ۱۳۸۱، ص۱۳۹).

خصوصی سازی هم یکی از عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی است (رضایی کلیدبری و همکاران، ۱۳۹۱، ص۲۰۸). خصوصی سازی روندی است که در آن دولت امکان انتقال وظایف و تسهیلات خود را از بخش عمومی به بخش خصوصی بررسی و در صورت تشخیص و اقتضا نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام می کند (همان منبع، ص ۲۱۱).

امروزه کمتر کشوری را در جهان می توان یافت که در حال اجرای برنامه های خصوصی سازی نباشد و به جرأت می توان گفت که خصوصی سازی یکی از مهم ترین مؤلفه های اقتصادی قرن ۲۱ است. (رضایی دولت آبادی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۹۷). نظر به مسائل مهمی مانند جهانی شدن و ایجاد محیطی رقابتی و کوچک سازی دولت ها، در کشور ما نیز بیش از پیش نیاز به مقوله خصوصی سازی و ارتقای کارآیی بنگاه ها احساس می شود (آذر و همکاران، ۱۳۹۰، ص۳۰). با واگذاری زمام امور به بخش خصوصی، بهره وری نیروی کار و سرمایه توأمان افزایش خواهد یافت (اقتصاد ایران، ۱۳۸۹، ص۲۳).

بانک صادرات نیز از جمله بانک هایی است که در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، در ۱۹ خرداد ماه سال ۱۳۸۸ به جرگه بانک های خصوصی پیوست. بانک صادرات در پی خصوصی شدن،

 

دارای یک سری اهداف می باشد و یکی از هدف های کلان بانک افزایش بهره وری نیروی انسانی است. در خصوص این ادعا، به طور کلی مسئله مورد توجه ما در این پژوهش تبیین و کشف رابطه بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی در قبل و بعد از خصوصی شدن  می باشد و می خواهیم ببینیم که آیا بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی آن که شامل (عوامل انگیزشی، خلاقیت و نوآوری، آموزش کاربردی و عمومی، روحیه رقابت پذیری و شیوه رهبری) است، رابطه معنادار مثبت وجود دارد یا خیر؟

۱-۳) ضرورت و اهمیت تحقیق

تقریباً تمام اندیشمندان در این مورد اتفاق نظر دارند که منابع انسانی پایه اصلی ثروت ملت ها را تشکیل می دهد و سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی تولید هستند. بهره وری نیروی انسانی یکی از اساسی ترین پیش فرض های بهره وری سازمانی محسوب می گردد و هر گونه سعی و تلاش در    بهره وری سازمان بدون وجود بهره وری کارکنان بی معنا است (مقدس و احمدی، ۱۳۸۱،صص  ۱۳۹-۱۳۸). فعالیت های هر سازمان، تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل است که شناخت و بررسی    آن ها  می تواند کمک مؤثری به بهبود فعالیت ها و تحقق اهداف سازمانی کند. یکی از هدف های مهم هر سازمان، ارتقای کیفیت است. در شرایط رقابتی امروز، سازمان ها باید ارتقای کیفیت از راه افزایش بهره وری نیروی انسانی را مد نظر قرار دهند. اهمیت بهره وری در افزایش رفاه ملی، به طور عام، پذیرفته شده است. تمام فعالیت های انسانی از بهبود بهره وری منتفع می گردد (آذر و همکاران، ۱۳۹۱، ص۱۱).

عملکرد نامطلوب شرکت های دولتی و نارسایی های حاصله از فعالیت آنان، می تواند ریشه در عوامل مختلفی داشته باشد و برخورد با مشکل عملکرد ضعیف شرکت های دولتی می تواند به طرق مختلفی انجام گیرد. ولی تجربه دیگر کشورهای جهان نشان می دهد که واگذاری این شرکت ها به بخش خصوصی، می تواند در افزایش بهره وری استفاده بهینه از عوامل تولیدی نقش داشته باشد(سعدی، ۱۳۷۵، ص۳). نظر به تأکید قوانین و خط مشی های موضوعه، از جمله سند چشم انداز ۲۰ ساله،

 

سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین برنامه های توسعه بر خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت (آذر و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۳۱) در جمهوری اسلامی ایران، و نیز با هدف کاهش حجم فعالیت های دولت و اصلاح ساختار مالی بنگاه های دولتی و افزایش بهره وری آنان، کشور به مقوله خصوصی سازی پرداخته و اقدام به واگذاری شرکت های تحت پوشش خصوصاً از طریق بورس اوراق بهادار نموده است (سعدی، ۱۳۷۵، ص۳).

در این پژوهش عامل بهره وری منابع انسانی را در دوره قبل و بعد از خصوصی سازی مورد سنجش و مقایسه قرار می دهیم. باید دید آیا خصوصی سازی باعث تغییر در بهره ور شدن منابع انسانی در سازمان شده است.

۱-۴)سؤال های تحقیق

سؤال اصلی

آیا بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی رابطه وجود دارد؟

سؤال های فرعی

۱- آیا بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای عوامل انگیزشی منابع انسانی رابطه وجود دارد؟

۲- آیا بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای آموزش کاربردی و عمومی منابع انسانی رابطه وجود دارد؟

۳- آیا بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای آموزش کاربردی و عمومی منابع انسانی رابطه وجود دارد؟

۴- آیا بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای روحیه رقابت پذیری منابع انسانی رابطه وجود دارد؟

۵- آیا بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای شیوه رهبری منابع انسانی رابطه معنادار وجود دارد؟

۱-۵) اهداف تحقیق

۱- شناخت نقش خصوصی سازی در ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی در بانک صادرات استان قم.

۲- مقایسه بهره وری منابع انسانی در قبل و بعد از خصوصی سازی بانک صادرات استان قم.

۳- ارائه پیشنهاد برای مدیران و کارمندان بانک صادرات.

۱-۶) چهارچوب نظری تحقیق

در این تحقیق مدل ها و الگوهای بسیاری در رابطه با عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی ارائه شده است که در فصل دوم ادبیات این تحقیق به طور کامل توضیح داده شده است. بعضی از این مدل ها و  الگوها به قرار زیر می باشد:

مدل ژوزف ام پوتی: وی در سال ۱۹۸۵ درباره عوامل مؤثر بر بهره وری کارکنان به عواملی اشاره کرده است از جمله: ۱- آموزش کارکنان  ۲- فراهم آوردن رضایت شغلی ۳- حسن روابط کارگر و کارفرما ۴- روشنی اهداف و بهره وری ۵- وضوح و روشنی شغل ۶- سهیم بودن در منافع بهره وری ۷- التزام عملی مدیریت به بهره وری.

مدل کیت دیویس و جان نیواستورم: وی در سال ۱۹۸۶ درباره عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار به عواملی اشاره کرده است از جمله: کیفت رهبری؛ اعتماد متقابل کارگر و کارفرما؛ دو سویه بودن ارتباطات؛ عادلانه بودن پاداش ها؛ وضوح و روشنی شغل و مشارکت کارکنان؛ امکان رشد و پیشرفت کارکنان.

مدل کانن: در این مدل عوامل مؤثر بر بهبود بهره وری نیروی انسانی عبارت است از: : نظام شایسته سالاری، نظام پاداش و خدمات، حقوق ماهیانه مکفی، فوق العاده های شغلی و مزایای بازنشستگی، آموزش و بالنده کردن نیروی کار، بهبود اوضاع کاری و رفاه کارکنان، کار گروهی، نظام پیشنهادها، مشارکت و گردش شغلی کارکنان.

الگویی که در این تحقیق استفاده کرده ایم مربوط به دکتر مهدی الوانی و دکتر پرویز احمدی می باشد که تحت پایان نامه ای با عنوان (طراحی الگوی جامع مدیریت عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی) مطرح شده است. عواملی که در این الگو مطرح است عبارت اند از:

عوامل انگیزشی، خلاقیت و نوآوری، آموزش کاربردی و عمومی، روحیه رقابت پذیری، شیوه رهبری، وضعیت جسمانی و روحی، سابقه و تجربه، ویژگی های جمعیت شناختی.

۱-۷) فرضیه های تحقیق

۱-۷-۱) فرضیه اصلی

بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

۱-۷-۲) فرضیه های فرعی

فرضیه ۱ : بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای عوامل انگیزشی منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

فرضیه ۲ : بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای خلاقیت و نوآوری منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

فرضیه ۳ : بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای آموزش کاربردی و عمومی منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

فرضیه ۴ : بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای روحیه رقابت پذیری منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

فرضیه ۵ : بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای شیوه رهبری منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

۱-۸) متغیر های تحقیق

در این تحقیق متغیر مستقل خصوصی سازی است. متغیر وابسته عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی است که شامل عوامل (انگیزشی، خلاقیت و نوآوری، آموزش کاربردی و عمومی، روحیه          رقابت پذیری و شیوه رهبری) می باشد

۱-۹) روش تحقیق

این تحقیق براساس نحوه گردآوری داده ها ، تحقیقی؛ توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی می‌‎باشد.

قلمرو تحقیق

قلمرو تحقیق از حیث موضوعی، مکانی و زمانی به شرح زیر می باشد:

۱-۱۱-۱) قلمرو موضوعی: آن چه در این تحقیق به عنوان محور اصلی مطرح است، نقش       خصوصی سازی و ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی است. بر این اساس مباحث مربوط به بهره وری (خصوصاً بهره وری منابع انسانی و عوامل مؤثر بر آن) و خصوصی سازی، قلمرو موضوعی این تحقیق را تشکیل می دهند.

۱-۱۱-۲) قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق، شعبه های بانک صادرات موجود در استان قم می باشد.

۱-۱۱-۳) قلمرو زمانی: داده ها و اطلاعات این تحقیق در بازه زمانی نیمه های فروردین تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۲ جمع آوری گردیده است.

۱-۱۲) تعریف های نظری و عملیاتی

خصوصی سازی: خصوصی سازی فرایندی است که طی آن کارآیی مکانیزم بازار، حیات دوباره پیدا می کند و عملکرد فعالیت اقتصادی دولت و بخش عمومی در محک آزمون قرار می گیرد و طی این فرایند می توان منجر به محدود شدن مالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک دولت و واگذاری آن به مکانیزم بازار شود. (مهدی، ۱۳۸۷)

تعریف عملیاتی: خصوصی شدن و تغییر در مالکیت بانک به منزله نقطه عطفی در جایگاه حقوقی و مدیریتی بانک صادرات بوده و زمینه ساز تحولات اساسی در راستای چابک تر شدن، خلق ارزش افزوده و داشتن نقش مؤثرتر در اقتصاد ایران گردیده است. خصوصی شدن بانک به دنبال افزایش سود آوری، افزایش سهم بازار، توسعه بانک داری مجازی و افزایش بهره وری نیروی انسانی است.

 

بهره وری: بهره وری یعنی استفاده علمی از منابع ملی مانند نیروی انسانی و دیگر عوامل تولید به منظور کاهش قیمت تمام شده، رشد بازار، کاهش میزان بیکاری، افزایش واقعی دستمزد و بالا رفتن استانداردهای زندگی مصرف کنندگان، مدیران و کارکنان است (شیروانی وصمدی، ۱۳۷۷، ص ۴۱).

بهره وری منابع انسانی: بهره وری منابع انسانی یعنی به حداکثر رساندن استفاده از منابع انسانی به طریق علمی به منظور کاهش هزینه ها و رضایت کارکنان، مدیران و مصرف کنندگان و نیز یعنی حداکثر استفاده مناسب از منابع انسانی به منظور حرکت در جهت اهداف سازمان با کمترین زمان و حداقل هزینه (رضایی کلید بری و همکاران ،۱۳۹۱،ص۴۹).

تعریف عملیاتی: یکی از اهداف خصوصی شدن بانک ارتقای کارآیی و اثربخشی نیروی انسانی است. برای رسیدن به این امر، عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی از جمله (انگیزه، خلاقیت و نوآوری، آموزش، رقابت پذیری و رهبری) کارکنان مورد ارزیابی قرار گرفته شد.

انگیزه: انگیزش هر نوع تأثیری است که موجب تقویت، جهت گیری و بروز رفتار انسان ها می شود. به عبارت دیگر، انگیزش حالت درونی است که سبب می شود انسان به طریقی رفتار کند تا از تحقق هدفی اطمینان یابد. در حقیقت انگیزش چرایی رفتار افراد را بیان می کند (فیضی، ۱۳۸۶، ص۲۴۰).

تعریف عملیاتی: در رابطه با انگیزه کارکنان، عوامل متعددی مورد ارزیابی قرار گرفت. از جمله:

تصور عادلانه بودن حقوق ومزایا، پرداخت متناسب با مدرک و تجربه، قرار دادن امکانات رفاهی در اختیار کارکنان، تقدیر و تشکر از کارکنان در جمع همکاران، احساس رضایت کارکنان از عضویت در بانک، فرصت پیشرفت در مسیر شغلی، میزان اتکای کارکنان به بانک در زندگی فردی، توجه به خانواده کارکنان از طرف بانک، استفاده از فنون چرخش شغلی یا توسعه شغلی، مشارکت دادن اعضا در تصمیم گیری.

خلاقیت و نوآوری: خلاقیت ظهور یک ایده نو و توانایی تلفیق ایده ها به شیوه منحصر به فرد برای برقراری ارتباط غیر معمول بین ایده های مختلف. نوآوری را فرایند به کار بردن یک ایده خلاق و تبدیل آن به یک محصول، خدمت یا شیوه ای مفید تعریف کرده اند (حقیقی و همکاران، ۱۳۸۶، ص۴۸۴)

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *