۲-۲-۳ مدل شایستگی‌های مدیران سازمان‌های ورزشی. ۲۳

۲-۳ مهارت­ های مدیران. ۲۴

۲-۳-۱ اهمیت و ضرورت توجه به مهارت‌ها ۲۵

۲-۳-۲ انواع مهارت­ های مدیریت ۲۵

۲-۳-۲-۱ مهارت­ های فنی. ۲۸

۲-۳-۲-۲ مهارت­ های انسانی. ۳۰

۲-۳-۲-۳ مهارت­ های ادراکی. ۳۳

۲-۳-۲-۴ مهارت­ های تصمیم گیری. ۳۷

۲-۳-۲-۵ مهارت­ های ارتباطی. ۳۸

۲-۴ ارزیابی عملکرد ۳۹

۲-۴-۱ سیستم‌های ارزیابی عملکرد سنتی و مدرن: ۴۰

۲-۵ بازخورد ۳۶۰ درجه ۴۲

۲-۵-۱ سطوح بازخورد ۳۶۰ درجه ۴۳

۲-۵-۲ روش‌های ارزیابی در بازخورد ۳۶۰ درجه ۴۴

۲-۵-۳ مراحل فرایند بازخور ۳۶۰ درجه ۴۴

۲-۵-۴ مشکلات به کارگیری ارزیابی ۳۶۰ درجه ۴۶

۲-۵-۵ خصوصیات ارزشیابی کننده ۴۶

۲-۵-۶ منابع ارزیابی. ۴۶

۲-۶ جمع بندی مبانی نظری. ۴۹

۲-۶-۱ تحقیقات انجام شده در داخل کشور. ۵۰

۲-۶-۲ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. ۵۳

۲-۶-۳ جمع بندی پیشینه تحقیقات ۵۶

فصل سوم :روش شناسی تحقیق

۳-۱ مقدمه ۵۹

۳-۲ روش تحقیق. ۵۹

۳-۳ جامعه آماری. ۵۹

۳-۴ نمونه آماری و روش نمونه گیری. ۵۹

۳-۵ تعریف عملیاتی متغیرها ۵۹

۳-۶ مقیاس اندازه گیری متغیرها ۶۱

۳-۷ جمع آوری داده ها: ۶۱

۳-۷-۱  ابزار اندازه ­گیری. ۶۱

۳-۷-۲  روش جمع آوری داده­ ها ۶۳

۳-۸ روش­های آماری. ۶۳

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل آماری

۴-۱ مقدمه ۶۵

۴-۲ آمار توصیفی. ۶۵

۴-۲-۱ سن. ۶۵

۴-۲-۲ جنسیت ۶۶

۴-۲-۳ سطح تحصیلات ۶۶

۴-۲-۴ رشته تحصیلی. ۶۶

۴-۲-۵ سابقه ورزشی. ۶۸

۴-۲-۶ سابقه اشتغال در سازمان. ۶۹

۴-۲-۷ سابقه مدیریت ۶۹

۴-۲-۸ سابقه مدیریت در سازمان. ۷۱

۴-۲-۹ مهارت­ های مدیریتی. ۷۱

۴-۲-۱۰ شایستگی­های مدیران. ۷۲

۴-۲-۱۱ عملکرد ۷۳

۴-۳ آمار استنباطی. ۷۴

۴-۳-۱ توزیع داده­ ها ۷۴

۴-۳-۲ آزمون فرضیه اول. ۷۴

۴-۳-۳ آزمون فرضیه دوم ۷۵

۴-۳-۴ آزمون فرضیه سوم ۷۵

۴-۳-۵ آزمون فرضیه چهارم ۷۶

۴-۳-۶ آزمون فرضیه پنجم ۷۶

۴-۳-۷ آزمون فرضیه صفر ششم ۷۷

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

۵-۱ مقدمه ۸۰

۵-۲ خلاصه تحقیق. ۸۰

۵-۳ بحث و نتیجه گیری. ۸۲

۵-۴ پیشنهادات برخاسته از تحقیق. ۸۵

۵-۵ پیشنهادات برای سایر محققان. ۸۶

پیوست­ها ۸۷

منابع. ۹۴

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش­های اجرا و نتایج به دست آمده) :

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین ابعاد شایستگی و مهارت­ های مدیریتی با عملکرد مدیران ورزشی استان قم انجام شد. روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی بود و به صورت میدانی اجرا شد. از جامعه آماری ۵۰ نفری مدیران ورزشی استان قم ۴۴ نفر مورد ارزیابی قرار گرفت (با توجه به ارزیابی ۳۶۰ درجه و جمع آوری نظرات یک زیر دست، یک مافوق و یک مدیر هم رده در مجموع تعداد ۱۷۴ نفر در این مطالعه مشارکت داشتند). برای جمع آوری داده­ ها از پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه شایستگی‌های و مهارت­ های مدیران ورزشی (نادریان جهرمی، ۱۳۸۱) و پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی عملکرد استفاده شد. روایی پرسشنامه ­ها با نظر سنجی از ۱۰ نفر از متخصصان و پایایی آنها با بهره گرفتن از آزمون آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت (۷۸۷/۰<α). پس از تعیین گروه نمونه با مراجعه حضوری پرسشنامه بین افراد مربوطه توزیع و پس از تکمیل در محل جمع آوری شد. ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی برای به‌ آزمون گذاشتن فرضیه‌های‌ تحقیق در سطح معناداری ۰۵/۰=α استفاده شد. میانگین سنی پاسخدهندگان ۰۵/۳۶ سال (۲/۶=sd) بود. نتایج آزمون کولموگراف – اسمیرنوف نشان داد که توزیع داده­ ها در کلیه متغیرها نرمال است (۰۵<p). آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین مجموعه دانش و عملکرد شغلی مدیران ارتباط مثبت و در حد متوسط و بین ویژگی­های شخصیتی و رفتاری مدیران، ویژگی­های فردی و مهارت­ های مدیریتی با عملکرد شغلی مدیران ارتباط مثبت و در سطح کم وجود دارد.

۱-۱ مقدمه

امروزه ورزش یکی از اموری است که به عناوین مختلف در جهان مطرح شده و گروه­های بسیار زیادی به اشکال مختلف با آن سر و کار دارند؛ برخی از مردم ورزشکار حرفه­ای هستند و گروهی ورزشکار آماتور؛ گروهی طرفدار و علاقه­مند به ورزش و دیدن برنامه­ ها و مسابقه­های ورزشی بوده و عده ای نیز از راه ورزش امور خویش را می­گذرانند. با افزایش چشمگیر نقش ورزش در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی کشورها، پیشرفت در زمینه ورزش به یکی از اولویت­های استراتژیک برنامه­ ریزان در کشورهای مختلف تبدیل شده است (جکسون پالمر، ۱۳۸۰). کشورها برای رسیدن به مزایای ناشی از ورزش سازمان­های ورزشی را شکل می­ دهند. سازمان­های ورزشی دولتی و خصوصی پایه و اساس ورزش در هر کشوری می­باشند، و رسیدن به اهداف متعالی برنامه ­های ورزشی نیازمند اثربخشی این سازمان­ها است.

محققان بر کیفیت‌ها، مهارت‌ها و رفتارهایی که برای موفقیت در نقش‌های مدیریتی لازم هستند تمرکز نمودند، به این امید که سیستم‌های مدیریت منابع انسانی را برای تکرار این کیفیت‌ها طراحی نمایند. بسیاری از محققان و سازمان‌ها بر تعیین شایستگی‌هایی که برای افرادی که دیگران را در سطوح مختلف سازمان رهبری می­ کنند تمرکز نموده‌اند (بویاتزیس[۱]، ۲۰۰۶؛ لومباردو و ایچینگر[۲]، ۲۰۰۱). شایستگی‌ها ویژگی­های قابل اندازه‌گیری افراد است که با موفقیت در کار مرتبط هستند (لومباردو و ایچینگر، ۲۰۰۱). شایستگی به عنوان ویژگی­های اساسی فرد که با اثربخشی شاخص-محور و یا عملکرد برتر در شغل مرتبط هستند، تعریف شده است (اسپنسر و اسپنسر[۳]، ۱۹۹۳). در واقع شایستگی یک چتر فراگیر است که نشان می‌دهد چه چیزی برای موفقیت نیاز است. برای موفقیت در هر شغلی به مجموعه‌ای از شایستگی‌ها نیاز است.

برای سال‌ها سازمان‌ها به دنبال خلق مدل‌های شایستگی جهت تشریح شاخص‌های مهم در یک شغل ویژه بوده ­اند. تحقیقات تجربی در مدیریت اثربخش خصیصه‌ها، مهارت‌ها و رفتار‌هایی را برای عملکرد بالا در نقش‌های مدیریتی ارائه کردند. اما سازمان‌های ورزشی از بسیاری از سازمان‌های دیگر متمایز هستند. این تمایز عمدتاً مربوط به برنامه‌ها و فعالیت‌های تربیت‌بدنی و ورزش بوده که از گستردگی وسیع در جامعه و پیچیدگی‌های اجرائی خاص خود برخوردار بوده و روز به روز بر وسعت دامنه فعالیت‌ها و نیز پیچیدگی برنامه‌های آن افزوده می‌شود. به همان نسبت که برنامه‌ها و فعالیت‌های ورزشی گسترده می‌شود، مدیریت ورزشی نیز پیچیده شده و انواع مختلف شایستگی‌ها و مهارت‌ها برای مدیریت در حوزه ورزش مورد نیاز است (نادریان جهرمی، ۱۳۸۱).

محققان، برای ارزیابی شایستگی­ها و عملکرد شیوه ­های متفاوتی را به کار برده اند، بویاتزیس (۲۰۰۶) و اسپنسر و اسپنسر (۱۹۹۳) از مصاحبه رویدادهای رفتاری استفاده کرده ­اند. شرودر (۱۹۸۹) و کوکریل (۱۹۸۹) شیوه مشاهده رفتاری را در پیش گرفته و چهارچوب شایستگی دولویکز (۱۹۹۸) بر پایه ارزیابی ۳۶۰ درجه استوار است (به نقل از هرلین، ۲۰۰۹). بازخورد ۳۶۰ درجه یکی از نظام­های نوین ارزیابی در سازمان­های پیشروی جهانی محسوب می­ شود که با گردآوری نظرات از ذینفعان متفاوت در پی آنست تا ارزیابی صحیح­تر و واقعی­تری از عملکرد و توانمندی­های ارزیابی شوندگان ارائه دهد. ارزیابی ۳۶۰ درجه نوعی روش ارزیابی‌گروهی است که در این روش فهرستی از شایستگی‌های مورد نظر تهیه می‌شود و از تمامی افراد مرتبط مستقیم و غیرمستقیم فرد در سازمان اعم از مافوق، همکاران، زیردستان و مشتریان خواسته می‌شود تا او را بر اساس شایستگی‌های تعیین شده ارزیابی کنند. فرد ارزیابی شونده نیز به عنوان خود ارزیابی، در فرایند مشارکت می‌کند. نتایج حاصل از کل ارزیابی‌ها جمع‌بندی و به صورت گزارشی به فرد بازخورد داده می‌شود (دهقان، ۱۳۸۹). در ایران استفاده از متد ارزیابی ۳۶۰ درجه در مراکز صنعتی سابقه بیش از چند سال ندارد ولی این موضوع در سازمان­های ورزشی بحث جدیدی می باشد و پیاده کردن این روش در یک محیط ورزشی کم سابقه و شاید بی سابقه باشد. تنها دهقان (۱۳۸۹) در تحقیقی برای ارزیابی عملکرد مربیان والیبال از این رویکرد استفاده نموده است. با توجه به مطالب ذکر شده این تحقیق بدنبال بررسی نقش شایستگی­های مدیریتی در عملکرد مدیران ورزشی است که در آن عملکرد مدیران ورزشی با بهره گرفتن از روش بازخورد ۳۶۰ درجه اندازه گیری شده است.

۱-۲ بیان مساله تحقیق

دنیای کسب و کار کنونی، بی شک دنیای سازمان‌هاست و ناگفته پیداست که نقش سازمان‌ها در آن چشمگیر است. حتی با سیر سازمان­ها به سمت فن آوری، نقش انسان به عنوان عامل حیاتی و استراتژیک در بقای سازمان کماکان باقی خواهد ماند. اثربخشی یک سازمان به عوامل متعددی بستگی دارد که بدون شک مهم­ترین آن­ها نیروی انسانی است (نادریان جهرمی، ۱۳۸۱). بکارگیری نظام­های مؤثر انتخاب، جذب، نگهداری، ارزیابی و توسعه نیروی انسانی سازمان­ها نیز طبیعتاً از جایگاه مهم و ویژه­ای برخوردار است. یکی از مهمترین فاکتورهای که در استفاده از منابع انسانی در سازمان‌ها درنظر گرفته می‌شود موضوع شایستگی‌ها است. در نگاه نوین به منابع انسانی، انسان به عنوان کلیدی ترین عنصر و منبع سازمان شناخته می شود که برخی از آن با نام دارایی منحصر به فرد سازمان یاد می کنند. در گذشته، امکانات، تجهیزات، موجودی‌ها و منابع مادی و طبیعی سرمایه یک سازمان محسوب می‌شد (دهقان، ۱۳۸۹). امروزه منظور از سرمایه سازمان، دسترسی سازمان به دانش و توان بکارگیری انسانهای توانا، ماهر، مستعد و با انگیزه است که تمام توان خود را در جهت نوآوری و تحقق اهداف سازمان صرف کنند. در واقع سازمان­ها از جمله سازمان‌های ورزشی، امروزه در پی بکارگیری مدیرانی با قابلیت­های ممتاز بوده که مشارکت فعال آنها در کسب و کار منشاء رشد، توسعه و موفقیت سازمان می گردد. پژوهشگران حوزه مدیریت معتقدند یک مدیر برای موفقیت در سازمان باید از یک مجموعه شایستگی‌هایی برخودار باشد، بنابراین برای شناسایی و ارزیابی مدیران موفق به تدوین مدل‌های شایستگی مدیران پرداخته‌اند. بنابراین برای اعلب مدیران از جمله مدیران سازمان­های صنعتی، مدیران سازمان‌های بازرگانی، مدیران سازمان‌های دولتی و مدیران سازمان‌های خدماتی مدل‌های شایستگی تدوین شده است. بخشایش (۱۳۸۷) در تحقیق خود مدل شایستگی مدیران آب و فاضلاب را طراحی نمود. جعفر زنجانی، اکبری، و حری (۱۳۸۸) شایستگی‌های مدیران دانشگاهی را تعیین نمودند. ناصحی فر، سعادت و معصوم‌زاده (۱۳۸۹) الگویی برای ارزیابی قابلیت­ها و شایستگی‌های مدیران وزارت بازرگانی ارائه دادند. زاهدی و شیخ (۱۳۸۹) الگوی قابلیت‌های راهبردی مدیران میانی دولتی را طراحی نمودند. یک مدل شایستگی نیز برای مدیران سازمان‌های ورزشی تدوین شده است (نادریان جهرمی، ۱۳۸۱). در واقع با جستجویی در ادبیات تحقیق، کمبود تحقیقات در زمینه شایستگی‌های ‌مدیران ورزشی در داخل و خارج از کشور مشهود است. نکته حائز اهمیت دیگر این است که با توجه به نوع سازمان‌ها، مدل‌های شایستگی و ابعاد آنها در بسیاری موارد، متفاوت از یکدیگر است.

از سویی، هر چند که بسیاری از سازما‌ن‌ها به دنبال تدوین مدل‌های شایستگی هستند ولی به این حقیقت که باید روایی و اعتبار این مدل‌ها را در شرایط واقعی آزمون کنند توجه ندارند. اگرچه شواهد علمی برای ارتباط مدل‌های شایستگی با عملکرد کمیاب است، تمایل به تأیید این ارتباط وجود دارد (دراگانیدیس و منتزاس[۴]، ۲۰۰۶؛ گانگانی و همکاران[۵]، ۲۰۰۶). در حوزه تربیت بدنی نیز، تحقیقی که نقش شایستگی‌های مدیریتی در عملکرد مدیران در سازمان‌های ورزشی را مورد بررسی قرار دهد یافت نشد. با توجه به اهمیت شایستگی‌های مدیریتی در موفقیت سازمان‌ها، تعیین شایستگی‌های مدیران ورزشی و تعیین نقش این شایستگی‌ها در عملکرد آنها در سازمان از اهمیت برخوردار است.

یکی دیگر از مسائل فرا رو نحوه ارزیابی عملکرد است. به علت نقش نیروی انسانی در ارزیابی عملکرد، و احتمال بروز خطا و برداشت‌های غیر واقع بینانه در ارزیابی عملکرد، روش‌های گوناگونی برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می‌گیرد. ارزیابی ۳۶۰ درجه، فرایندی جامع و ذینفع مدار است که بصورت گروهی انجام می‌گیرد و تمامی افرادی که در سازمان به طور مستقیم و غیر مستقیم با فرد ارزیابی شونده ارتباط دارند شامل رئیس، مرئوس، همکاران و مشتریان و خود فرد ارزیابی شونده، در آن شرکت می کنند تا برداشتی واقعی از عملکرد شغلی او ارائه دهند.

درک اینکه مدیران سازمان‌های ورزشی شهرستان قم به چه میزان از شایستگی‌های تعیین شده برای مدیران سازمان‌های ورزشی برخوردار هستند، و آیا در انتخاب آنها شایستگی‌هایی که عملاً در عملکرد مدیران ورزشی نقش دارند مورد توجه قرار گرفته است می ­تواند در تعیین و شناسایی مدیران موفق حائز اهمیت باشد. همچنین مدیران نیازمند شایستگی­های زیادی هستند. این که کدامیک از شایستگی­ها نقش حیاتی تری در عملکرد آنان دارد مساله تحقیق حاضر است که بطور موردی در استان قم انجام شده است.

بنابراین در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سئوالات هستیم که شایستگی‌های مدیران ورزشی شهرستان قم در چه سطحی است؟ چه ارتباطی بین شایستگی‌های مدیران با عملکرد آنها وجود دارد؟ و آیا می‌توان با بهره گرفتن از ابعاد شایستگی مدیران ورزشی شهرستان قم، عملکرد آنها را پیش بینی کرد؟

۱-۳ چهارچوب نظری تحقیق

کرستید (۱۹۹۸) معتقد است رویکرد شایستگی، رویکردی جدید در مدیریت منابع انسانی نیست و رومی­های قدیم، در تلاش برای دستیابی به صفات جزئی و تفصیلی (سرباز خوب رومی ) از آن استفاده می کردند. ادبیات رهبری سرشار از تحقیقاتی است که تلاش می کردند تا ویژگی­های یک رهبر خوب را تعریف کنند. روان شناسان صاحب نظر در امور پرسنلی نیز در زمینه ی شناسایی روابط موجود میان خصیصه­های افراد، رفتار و خروجی­های کار، مدت­های مدیدی است که به فعالیت و تحقیق پرداخته­اند. شاید واژه شایستگی، جدید و مد روز است، اما مفهوم آن قدیمی است. مدت مدیدی است که مسائلی همچون شخصیت و تفاوتهای فردی و رفتارهای سازمانی مورد علاقه ی روانشناسان بوده و روان سنجان نیز درباره ویژگی­های شخصیتی، هوش و دیگر توانایی­ها بحث­های فراوانی را مطرح کرده اند (جونز و ویلیام، ۱۳۸۵). شایستگی، تعاریف متعددی دارد که برخی از آنها از دید صاحب نظران مختلف، عبارتند از:

شایستگی، عبارت است از هرگونه دانش، مهارت، توانایی یا کیفیت شخصی که از طریق رفتار نشان داده شده و منجر به تعالی خدمت دهی می شود (کانون و روبرت[۶]، ۲۰۰۵).

شایستگی، تشریح مکتوبی از مهارت­ های شخصی و رفتارهای کاری قابل سنجش است که از آن برای دستیابی به اهداف کار استفاده می شود (مارسی[۷]، ۲۰۰۳).

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *