۴-۴-۲-  نظریه بی سازمانی اجتماعی. ۴۲
۵-۴-۲-  تئوری پنجره های شکسته. ۴۳
۶-۴-۲- تئوری امنیت محل سکونت. ۴۴
۱-۶-۴-۲-  والتر رکلس. ۴۴
۷-۴-۲- نظریه های مشارکت. ۴۵
۱-۷-۴-۲-  جین جکوبز. ۴۵
۲-۷-۴-۲- بوزان. ۴۶
۳-۷-۴-۲- ویور. ۴۶
۴-۷-۴-۲- آیزن و فیش باین. ۴۷
۸-۴-۲- نظریه محرومیت نسبی. ۴۷
۹-۴-۲-  نظریه قربانی شدن مستقیم. ۴۸
۱۰-۴-۲- نظریه آسیب پذیری. ۴۸
۱۱-۴-۲- نظریه نگرانی – اجتماع. ۴۹
۱۲-۴-۲- نظریات سرمایه اجتماعی. ۴۹
۱-۱۲-۴-۲- هانی فان. ۵۰
۲-۱۲-۴-۲- مارکس. ۵۱
۳-۱۲-۴-۲- بوردیو. ۵۲
۴-۱۲-۴-۲- فوکویاما. ۵۳
۵-۱۲-۴-۲- اینگلهارت. ۵۳
۶-۱۲-۴-۲- استفن باس. ۵۳
۷-۱۲-۴-۲- کلمن. ۵۴
۸-۱۲-۴-۲- پاتنام. ۵۶
۹-۱۲-۴-۲- عبدالهی و موسوی. ۵۸
۱۳-۴-۲-  انواع سرمایه اجتماعی. ۵۹
۱-۱۳-۴-۲- سرمایه اجتماعی مقید کننده:. ۵۹
۲-۱۳-۴-۲- سرمایه اجتماعی ارتباط دهنده:. ۵۹
۳-۱۳-۴-۲- سرمایه اجتماعی پیوند دهنده. ۵۹
۱۴-۴-۲- تئوری پیوندهای ظریف. ۶۲
۱۵-۴-۲- تئوری شکاف ساختاری. ۶۳
۱۶-۴-۲- تئوری منابع اجتماعی. ۶۳
۵-۲- چهارچوب نظری. ۶۴
۶-۲- مدل نظری. ۷۱
۷-۲- فرضیات پزوهش. ۷۲
فصل سوم روش شناسی پژوهش. ۷۴
۱-۳- مقدمه. ۷۴
۲-۳- نوع و روش تحقیق. ۷۴
۳-۳- ابزار تحقیق. ۷۵
۴-۳- جامعه آماری. ۷۵
۵-۳- واحد تحلیل. ۷۵
۶-۳- نمونه آماری و شیوه تعیین حجم نمونه. ۷۶
۷-۳- زمان پژوهش. ۷۹
۸-۳- مفاهیم و شاخص ها. ۷۹
۱-۸-۳- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای زمینه‌ای. ۷۷
۱-۱-۸-۳- سن- تعریف مفهومی و عملیاتی. ۷۷
۲-۱-۸-۳-  جنس – تعریف مفهومی و عملیاتی. ۷۷
۳-۱-۸-۳-  وضع تاهل- تعریف مفهومی و عملیاتی. ۷۷
۴-۱-۸-۳-  سطح تحصیلات – تعریف مفهومی و عملیاتی. ۷۷
۵-۱-۸-۳-  درآمد ماهیانه – تعریف مفهومی و عملیاتی. ۷۸
۶-۱-۸-۳- طبقه. ۷۸
۲-۸-۳- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل. ۷۸
۱-۲-۸-۳- تعریف مفهومی راهبرد پلیس جامعه محور. ۷۸
۲-۲-۸-۳- تعریف عملیاتی راهبرد پلیس جامعه محور. ۸۰
۳-۲-۸-۳- تعریف مفهومی عملکرد پلیس(رویکرد سنتی). ۸۱
۴-۲-۸-۳- تعریف مفهومی اعتماد اجتماعی. ۸۴
۵-۲-۸-۳- تعریف عملیاتی اعتماد اجتماعی. ۸۴
۶-۲-۸-۳-  تعریف مفهومی مشارکت اجتماعی:. ۸۵
۷-۲-۸-۳- تعریف عملیاتی مشارکت اجتماعی. ۸۵
۸-۲-۸-۳-  تعریف مفهومی انسجام اجتماعی. ۸۷
۹-۲-۸-۳- تعریف عملیاتی انسجام اجتماعی. ۸۷
۹-۲-۸-۳- تعریف عملیاتی مفهوم آگاهی افراد از کنش های پلیسی   ۸۹
۳-۸-۳- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر وابسته. ۹۰
۱-۳-۸-۳- تعریف مفهومی احساس امنیت اجتماعی. ۹۰
۲-۳-۸-۳- تعریف عملیاتی احساس امنیت اجتماعی. ۹۱
۹-۳- اعتبار و پایایی پژوهش. ۹۲
۱-۹-۳- اعتبار. ۹۳
۲-۹-۳- پایایی. ۹۴
۱-۴- فصل چهارم یافته های پژوهش. ۹۹
۲-۴- مقدمه. ۹۹
۳-۴- یافته‌های توصیفی تحقیق. ۹۹
۱-۳-۴- متغیرهای جمعیت‌شناختی تحقیق. ۹۹
۱-۱-۳-۴-  جنس. ۹۹
۲-۱-۳-۴-  سن. ۱۰۰
۳-۱-۳-۴- وضعیت تاهل. ۱۰۰
۴-۱-۳-۴- سطح تحصیلات. ۱۰۱
۵-۱-۱-۴- درآمد ماهیانه خانواده (بدون احتساب یارانه‌ها). ۱۰۲
۵-۱-۳-۴- طبقهی اقتصادی. ۱۰۲
۶-۱-۳-۴- منطقه سکونت. ۱۰۳
۲-۳-۴- متغیرهای اصلی تحقیق. ۱۰۳
۱-۲-۳-۴- احساس امنیت اجتماعی. ۱۰۳
۲-۲-۳-۴-  رویکرد سنتی نیروی انتظامی. ۱۰۷
۳-۲-۳-۴- مشارکت اجتماعی. ۱۱۳
۴-۲-۳-۴-  اعتماد به نیروی انتظامی. ۱۱۶
۵-۲-۳-۴- آگاهی مردم از کنش های پلیس. ۱۱۸
۶-۲-۳-۴- انسجام اجتماعی مردم و نیروی انتظامی. ۱۲۰
۷-۲-۳-۴- پلیس جامعه محور. ۱۲۳
۴-۴- یافته‌های استنباطی دو متغیره. ۱۲۴
۱-۴-۴- رویکرد سنتی. ۱۲۴
۲-۴-۴- مشارکت اجتماعی. ۱۲۵
۳-۴-۴- اعتماد اجتماعی. ۱۲۶
۴-۴-۴- آگاهی از کنش های پلیس. ۱۲۷
۵-۴-۴-  انسجام اجتماعی. ۱۲۸
۶-۴-۴-  پلیس جامعه محور و امنیت اجتماعی. ۱۲۸
۷-۴-۴- سن. ۱۲۹
۸-۴-۴- درآمد. ۱۳۰
۹-۴-۴-  تفکیک محلات. ۱۳۱
۱۰-۴-۴- تحصیلات. ۱۳۲
۱۱-۴-۴-  آزمون رابطه بین جنسیت و نگرش به پلیس جامعه محور   ۱۳۳
۱-۵- مقدمه. ۱۳۶
۲-۵- نتایج تحقیق. ۱۳۶
۱-۲-۵- نتایج تجربی تحقیق. ۱۳۶
۲-۲-۵- نتایج نظری تحقیق. ۱۳۹
۳-۵- پیشنهادات تحقیق. ۱۴۱
۱-۳-۵- پیشنهادات پژوهشی. ۱۴۱
۲-۳-۵- پیشنهادات کاربردی. ۱۴۲
۴-۵- محدودیت‌های تحقیق. ۱۴۳
۵-۵- ملاحظات اخلاقی تحقیق. ۱۴۳
فهرست منابع. ۱۴۶
الف) منابع فارسی. ۱۴۶
ب)  منابع لاتین. ۱۵۲
ضمائم، پرسشنامه. ۱۵۵
فهرست جداول
جدول۲.۱: مقایسه سه دوره ی اداره ی امور پلیسی ۲۷
جدول۲-۲: تعاریف، کارکردها، سطوح عملکردی و بازدهی سرمایه اجتماعی   ۶۱
جدول۳-۲: وجوه اشتراک جامعه محوری پلیس و سرمایه اجتماعی. ۶۹
جدول۱-۳ مراحل انتخاب نمونه های آماری. ۷۶
جدول ۲-۳ مناطق جغرافیایی منتخب حاصل از نمونه گیری ها. ۷۸
جدول ۳-۳ تعداد نمونه های انتخابی در مناطق جغرافیایی بر حسب جمعیت   ۷۹
جدول۳.۳.تفاوت های رویکردهای پلیس سنتی و جامعه گرا. ۸۰
جدول ۶-۳ تعریف عملیاتی عملکرد پلیس(رویکرد سنتی). ۸۱
جدول۷-۳تعریف عملیاتی عملکرد پلیس(رویکرد سنتی). ۸۳
جدول ۸-۳ گویه های اندازه گیری اعتماد اجتماعی مردم به نیروهای انتظامی. ۸۴
جدول ۹-۳ گویه های اندازه گیری مشارکت افراد در فعالیت های پلیس   ۸۵
جدول ۱۰-۳ تعریف عملیاتی انسجام اجتماعی. ۸۷
جدول ۱۱-۳ تعریف عملیاتی مفهوم آگاهی افراد از کنش های پلیسی   ۸۹
جدول۴-۳ تعریف عملیاتی احساس امنیت اجنماعی. ۱۹
جدول۵-۳ تعریف عملیاتی احساس امنیت اجنماعی. ۹۲
جدول ۱۲-۳ نتایج مربوط به آزمون روایی مقیاس. ۹۷
جدول (۱-۴): توزیع فراوانی متغیر جنس پاسخگویان. ۹۹
جدول (۱-۴): آماره‌های توصیفی متغیر سن. ۱۰۰
جدول (۳-۴): توزیع فراوانی متغیروضعیت تاهل پاسخگویان. ۱۰۱
جدول (۴-۴): آماره‌های توصیفی متغیر سطح تحصیلات پاسخگویان. ۱۰۱
جدول (۵-۴): آماره‌های توصیفی متغیر میزان درآمد ماهیانه (بر حسب تومان). ۱۰۲
جدول (۶-۴): توزیع فراوانی متغیر طبقه اقتصادی. ۱۰۲
جدول (۷-۴): آماره‌های توصیفی متغیر منطقه سکونت. ۱۰۳
جدول (۷-۴): توزیع درصد فراوانی گویه‌های متغیر احساس امنیت   ۱۰۵
جدول (۸-۴): آماره‌های توصیفی ابعاد و متغیر احساس امنیت اجتماعی   ۱۰۷
جدول (۸-۴): توزیع درصد فراوانی گویه‌های متغیررویکرد سنتی نیروی انتظامی. ۱۱۱
جدول (۹-۴): آماره‌های توصیفی ابعاد و متغیر رویکرد سنتی نیروی انتظامی. ۱۱۳
جدول (۱۰-۴): توزیع درصد فراوانی گویه‌های متغیر مشارکت اجتماعی   ۱۱۵
جدول (۱۰-۴): آماره‌های توصیفی مشارکت اجتماعی. ۱۱۶
جدول (۱۱-۴): توزیع درصد فراوانی گویه‌های متغیر اعتماد به نیروی انتظامی. ۱۱۷
جدول (۱۲-۴): آماره‌های توصیفی متغیر اعتماد به نیروی انتظامی   ۱۱۸
جدول (۱۳-۴): توزیع درصد فراوانی گویه‌های متغیر آگاهی مردم از کنش های پلیس. ۱۱۹
جدول (۱۴-۴): آماره‌های توصیفی ابعاد و متغیر آگاهی مردم از کنش های پلیس. ۱۲۰
جدول(۱۵-۴): توزیع درصد فراوانی گویه‌های متغیر انسجام. ۱۲۲
جدول (۱۶-۴): آماره‌های توصیفی متغیر انسجام اجتماعی مردم و نیروی انتظامی. ۱۲۳
جدول (۱۷-۴): آماره‌های توصیفی متغیر پلیس جامعه محور. ۱۲۴
جدول (۱۸-۴): ضریب همبستگی بین رودیکرد سنتی برقراری امنیت و پایین بودن احساس امنیت. ۱۲۵
جدول (۱۹-۴): ضریب همبستگی بین رودیکرد سنتی برقراری امنیت و امنیت اجتماعی پایدار. ۱۲۶
جدول (۲۰-۴): ضریب همبستگی اعتماد اجتماعی افراد به نیروی انتظامی  و امنیت اجتماعی پایدار. ۱۲۷
جدول (۲۱-۴): ضریب همبستگی بین آگاهی افراد از کنش های پلیس و امنیت اجتماعی پایدار. ۱۲۷
جدول (۲۲-۴): ضریب همبستگی بین انسجام اجتماعی مردم با نیروی انتظامی و امنیت اجتماعی. ۱۲۸
جدول (۲۳-۴): ضریب همبستگی بین پلیس جامعه محور و امنیت اجتماعی   ۱۲۹
جدول (۲۴-۴): ضریب همبستگی بین سن افراد و نگرش نسبت به نیروی انتظامی. ۱۳۰
جدول (۲۵-۴): آزمون تفاوت میانگین نگرش به پلیس جامعه محور به تفکیک درآمدماهانه. ۱۳۱
جدول(۲۶-۴): آزمون تفاوت میانگین نگرش به پلیس جامعه محور به تفکیک منطقه سکونت. ۱۳۲
جدول(۲۷-۴) آزمون تفاوت میانگین نگرش به پلیس جامعه محور به تفکیک سطح تحصیلات. ۱۳۳
جدول (۲۷-۴): آزمون رابطه بین جنسیت و نگرش نسبت به پلیس جامعه محور   ۱۳۴
فهرست نمودارها
نموار۲.۱: چگونگی اثر بخشی آگاهی جمعی بر باورهای جمعی. ۳۰
نمودار۲-۲: ابعاد علقه امنیت. ۳۵
نمودار۳-۲: حس همدلی در تعامل اظهاری. ۳۶
نمودار۲-۴: عناصر انسجام اجتماعی. ۳۶
نمودار ۱-۳ مراحل انتخاب جامعه نمونه در مناطق تهران. ۷۷
پیوستار (۱-۴): متغیر احساس امنیت اجتماعی. ۱۰۷
پیوستار (۲-۴): متغیر رویکرد سنتی نیروی انتظامی. ۱۱۳
پیوستار (۳-۴): متغیر مشارکت. ۱۱۶
پیوستار (۴-۴): متغیر اعتماد به نیروی انتظامی. ۱۱۸
پیوستار (۵-۴): متغیر آگاهی مردم از کنش های پلیس. ۱۲۰
پیوستار (۶-۴): متغیر انسجام اجتماعی مردم و نیروی انتظامی   ۱۲۳
پیوستار (۷-۴): متغیر پلیس جامعه محور. ۱۲۴

 
  فصل اول

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *