حجم نمونه و روش نمونه گیری: .۱۱۵
روایی و پایایی: .۱۱۶
تکنیکهای تجزیه و تحلیل داده ها: .۱۱۷
تعریف مفهومی و عملیاتی: .۱۱۹
فصل چهارم: یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها: .۱۲۹
مقدمه: .۱۳۰
بررسی فرضیات تحقیق: .۱۴۰
بررسی فرضیه اصلی: .۱۴۰
بررسی فرضیات فرعی:۱۴۲
بررسی فرضیه اول: .۱۴۲
بررسی فرضیه دوم: ۱۴۳
بررسی فرضیه سوم: .۱۴۴
بررسی فرضیه چهارم: .۱۴۷
بررسی فرضیه پنجم: .۱۴۸
بررسی فرضیه ششم: .۱۴۹
بررسی فرضیه هفتم: .۱۵۰
بررسی فرضیه هشتم: .۱۵۱
بررسی فرضیه نهم: ۱۵۱
فصل پنجم: نتیجه گیری، پیشنهادات و محدودیتهای تحقیق: ۱۵۳
مقدمه: .۱۵۴
نتیجه گیری: ۱۵۵
پیشنهادات تحقیق: ۱۶۸
محدودیتهای تحقیق: .۱۷۰
فهرست منابع: .۱۷۱

فهرست جداول:
جدول یک: میزان پاسخگویی به سوالات پرسشنامه۱۳۰
جدول دو: فراوانی گروه های مختلف تحصیلاتی پاسخگویان۱۳۲
جدول سه: توزیع پاسخگویان براساس محل تولد.۱۳۴
جدول چهار: توزیع پاسخگویان براساس محل تولد مادر۱۳۵
جدول پنج: توزیع پاسخگویان براساس محل تولد پدر.۱۳۶
جدول شش: توزیع پاسخگویان براساس تعلق به نساهای مختلف مهاجر.۱۳۸
جدول هفت: جدول فراوانی دلایل مهاجرت۱۳۹
جدول هشت: آزمون تک نمونه ای پیرامون فرهنگ پذیری و بازسازی هویتی ترکهای تهران.۱۴۱
جدول نه: آزمون تی تست یک طرفه برای آزمون سازگاری فرهنگی ترکهای تهران۱۴۲
جدول ده: ضریب همبستگی پیرسون پیرامون وابستگی قومی و هویت قومی.۱۴۲
جدول یازده: ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون ربطه میان سن و هویت قومی پاسخگویان.۱۴۳
جدول دوازده:آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای بررسی رابطه میان مهاجران از استانهای مختلف ترک با هویت قومی.۱۴۴
جدول سیزده: آزمون شفر برای بررسی معناداری تفاوت میانگین  هویت قومی گروه های مختلف نشین۱۴۵
جدول چهارده: تحلیل واریانس یک طرفه برای آزمون رابطه بین تجدید نسل و هویت قومی ترکهای تهران۱۴۷
جدول پانزده: همبستگی پیرسون پیرامون میزان ارتباط مهاجران با جامعه مبدا و هویت قومی.۱۴۸
جدول شانزده: : تحلیل واریانس یک راهه پیرامون میزان تحصیلات و هویت قومی ترکهای تهران۱۴۹
 جدول هفده: جدول تی تست تک نمونه ای برای بررسی سازگاری فرهنگی ترکهای تهران.۱۵۰
جدول هیجده: ضریب همبستگی پیرسون بین زبان و هویت قومی۱۵۱
جدول نوزده: مدل آماری تی مستقل پیرامون رابطه میان جنسیت و هویت قومی.۱۵۱
جدول بیست: جدول مربوط به سوال باز دلایل گریزان بودن بعضی از ترکهای تهران از هویت خود۱۶۶
جدول بیست و یک: جدول مربوط به پاسخ به علل عدم تکلم به زبان ترکی با کودکان بین ترکهای تهران۱۶۷
 
فهرست نمودارها:
نمودار یک: توزیع نسبی فراوانی علل مهاجرت۲۳
نمودار دو: توزیع پاسخگویان برحسب سن ۱۳۱
نمودار سه: توزیع پاسخگویان براساس میزان تحصیلات.۱۳۳
نمودار چهار: توزیع پاسخگویان برحسب محل تولد۱۳۴
نمودار پنج: توزیع پاسخگویان براساس محل تولد مادر۱۳۵
نمودار شش: توزیع پاسخگویان برحسب محل تولد پدر.۱۳۷
نمودار هفت: فراوانی پاسخگویان برحسب تعلق به نسلهای مختلف مهاجر.۱۳۸
نمودار هشت: توزیع فراوانی علل مهاجرت پاسخگویان۱۴۰

کلیات:

بررسی فرهنگ و هویت یک قوم، ملت و یا فرهنگ طبیعتا با یک دید تک جهتی، تک رشته ای و محدود به زمان و مکان خاصی نمی تواند تبیین مناسبی از آن به دست بدهد. در واقع هویت و فرهنگ یک مساله فرهنگی است که در بستر و چارچوباجتماعی، روانی، سیاسی، جمعیت شناختی و رخ می دهد و پرداختن به آن مثلا فقط از دید فرهنگی و تلاش برای توضیح و تبیین آن از منظری منفرد شاید اطلاعات مفیدی به ما بدهد، ولی بدون شک یافته هایمان ناقص خواهد بود. و به همین دلایل است که عموما بحث های مربوط به تحقیقات میان رشته ای بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند.مطالعه میان رشته‌ای را کثرت گرایی روش شناختی مبتنی بر تعامل اثر بخش بین گستره‌ها در تحلیل مسأله‌ای واحد و شناخت پدیدار در پرتو تعامل مؤثر بین رهیافتهای دانشهای مختلف تعریف کرده‌اند(فرامرز قراملکی، ۱۳۸۵ : ۳۹۲).[۱]
به هرحال ما نیز در این تحقیق اگرچه شاید نمی توانیم به طور کاملا میان رشته ای به موضوع بپردازیم اما تا جای ممکن به منظور بهره وری از مطالب مختلف در رشته های گوناگون با پرداختن به پیشینه و تاریخ هویت و فرهنگ ترکهای آذربایجان و نیز ریشه ها و علل مهاجرت و برخورد فرهنگی آنان که منجر به نتایجی خاص شده را بررسی کرده ایم، تا موضوع را برای تبیین بهتر هدایت کنیم. زیرا همان طور که اشاره شد بدون توجه به تاریخ، ریشه و علل مهاجرت آذربایجانیها به تهران و نیز توصیفی کلی از روند هویتی آنان در طول تاریخ خود و نیز حضورشان در تهران نمی توان به نتایجی دقیقی رسید.
 
 
 
فصل اول:
طرح تحقیق:
 

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *