۲-نظریه مقتضیات ۲۸
۳-طبقه بندی بزهکاران. ۲۹
۱-۳-طبقه بندی کرچمر: ۲۹
۲-۳- طبقه بندی شلدون: ۳۰
ه)اهداف شناخت شخصیت مجرمانه. ۳۱
و) روش های درمان شخصیت های مجرمانه. ۳۲
گفتار چهارم: تاریخچه تشکیل پرونده شخصیت در دوران های مختلف ۳۴
الف: دوران نخستین. ۳۴
۱-دوران انتقام خصوصی. ۳۴
۲-دوران دادگستری خصوصی. ۳۵
۳-دوران دادگستری عمومی. ۳۶
ب: پیدایش مکاتب کیفری در دوران معاصر. ۳۷
۱-مکتب کلاسیک ۳۷
۲-مکتب نئوکلاسیک ۳۹
۳-مکتب تحققی (اثباتی) ۴۱
۱-نفی اختیار و آزادی اراده انسان (جبری بودن پدیده بزهکاری) ۴۲
۲-عدم مسئولیت اخلاقی. ۴۴
۴-مکاتب دفاع اجتماعی. ۴۴
۱-۴. مکتب دفاع اجتماعی افراطی. ۴۵
۲-۴. مکتب دفاع اجتماعی نوین. ۴۶
فصل دوم: چگونگی شناسایی شخصیت (ابسرواسیون) و تشکیل پرونده شخصیت ۴۸
چگونگی شناسایی شخصیت (ابسرواسیون) ۵۰
گفتار اول: اقسام جرم شناسی بالینی. ۵۱
الف) جرم شناسی بالینی در محیط آزاد ۵۱
۱-مزایای جرم شناسی بالینی در محیط آزاد ۵۱
۲-اشکالات جرم شناسی بالینی در محیط آزاد ۵۲
ب) جرم شناسی بالینی در محیط بسته. ۵۲
۱-مزایای جرم شناسی بالینی در محیط بسته. ۵۲
۲-اشکالات جرم شناسی بالینی در محیط بسته. ۵۳
گفتار دوم: مراحل مختلف جرم شناسی بالینی (ابسرواسیون) ۵۳
الف) ابسرواسیون در مرحله تحقیقات مقدماتی. ۵۳
ب) ابسرواسیون ضمن محاکمه و پس از محکومیت ۵۴
گفتار سوم: روش های ارزیابی شخصیت جهت تشکیل پرونده شخصیت ۵۴
الف) تحقیق و پژوهش اجتماعی. ۵۵
ب) آزمایش پزشکی. ۵۶
ج) آزمایش روانپزشکی. ۵۷
د) آزمایش روانشناسی. ۵۷
هـ) آزمایش ها و پژوهش های دیگر. ۵۸
مبحث دوم: فرایند تشکیل پرونده شخصیت ۵۹
گفتار اول: انواع پرونده شخصیت ۵۹
الف) پرونده شخصیت در دادرسی های اطفال و نوجوانان بزهکار. ۵۹
ب) پرونده شخصیت در دادرسی های کیفری بزرگسالان. ۶۲
گفتاردوم: فردی کردن کیفر با تشکیل پرونده شخصیت ۶۴
الف) مفهوم فردی کردن کیفر. ۶۴
ب) مراحل فردی کردن کیفر. ۶۵
۱-فردی کردن تقنینی. ۶۵
۲-فردی کردن قضایی. ۶۶
۳-فردی کردن اجرایی. ۶۷
گفتار سوم: محاسن تشکیل پرونده شخصیت ۶۸
الف) نابودی اعمال ضداجتماعی. ۶۹
ب) جلب اعتماد مردم ۶۹
ج) رعایت عدالت ۷۰
د) اصلاح بزهکار و ممانعت او از تکرار جرم ۷۱
فصل سوم: ضرورت تشکیل پرونده شناسایی شخصیت در مراحل مختلف  رسیدگی کیفری. ۷۲
مبحث اول: مراحل تشکیل پرونده شخصیت ۷۵
گفتار اول: تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی و تعقیب ۷۵
الف) صدور قرار تأمین. ۷۷
ب) تعلیق تعقیب ۷۹
ج) استنطاق و بازجویی. ۸۰
د) بازداشت موقت ۸۱
گفتار دوم: مراجعه به پرونده شخصیت در مرحله تعیین مجازات ۸۲
الف) شخصیت بزهکار و اصل فردی کردن مجازات ها ۸۳
ب) شخصیت بزهکار و نهاد تعلیق مجازات ۸۵
۱-فلسفه تعلیق مجازات ۸۶
۲- شروط اعطای تعلیق مجازات ۸۷
ج) تأثیر شخصیت بزهکار بر شدت مجازات ۸۸
۱-تخفیف مجازات ۸۹
۲-تشدید مجازات ۹۰
مبحث دوم: اجرای حکم با درنظرگرفتن شخصیت بزهکار. ۹۰
گفتار اول: شخصیت بزهکار و نهاد آزادی مشروط. ۹۲
الف) فلسفه آزادی مشروط. ۹۲
ب) شروط اعطای آزادی مشروط. ۹۳
گفتار دوم: شخصیت بزهکار و نهاد عفو و بخشودگی. ۹۴
الف) عفو عمومی یا عام ۹۵
ب) عفو خصوصی یا خاص. ۹۶
گفتار سوم: اهمیت تشکیل پرونده شخصیت برای زندانیان. ۹۷
الف) روش های اصلاحی و تربیتی. ۹۸
۱-روش تدریجی یا ایرلندی. ۹۸
۲-روش منطبق با شخصیت ۹۸
ب) طبقه بندی زندانیان. ۹۸
فصل چهارم: موانع و دشواری های بکارگیری پرونده شخصیت ۱۰۱
مبحث اول: انتقادات وارد بر اعتبار پرونده شخصیت ۱۰۲
مبحث دوم: انواع موانع. ۱۰۴
گفتار اول: موانع قانونی. ۱۰۴
الف) فقدان الزام قانونی جهت تشکیل پرونده شخصیت ۱۰۴
ب) تراکم پرونده های کیفری و آثار آن. ۱۰۵
ج) تنوع نداشتن ضمانت اجراها ۱۰۶
د) محدودیت قضات در تعیین ضمانت اجراها ۱۰۷
گفتار دوم: موانع قضایی. ۱۰۸
الف) فقدان آموزش تخصصی جهت تشکیل پرونده شخصیت ۱۰۸
ب) تخصصی نبودن انتصاب قضات ۱۰۸
گفتار سوم: موانع اجرایی. ۱۰۹
الف) زمانبر بودن تشکیل پرونده شخصیت ۱۰۹
ب) کمبود امکانات مالی جهت تشکیل پرونده شخصیت ۱۰۹
ج) کمبود آزمایشگاه های مجهز به نیروی متخصص و فناوری پیشرفته. ۱۱۰
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد ۱۱۱
منابع. ۱۱۷
پیوست ها ۱۲۶
 
 

چکیده

اشتغال ذهنی بشر به مسأله جرم و مبارزه با ارتکاب جرم شاید به قدمت تشکیل اولین جوامع در بدوی­ترین اشکال خود بوده باشد ولی علیرغم قدمت و گذشت زمان طولانی بر این موضوع، طرح آن هیچ وقت کهنه نشده و پیوسته به عنوان موضوعی زنده و قابل بحث وجود داشته است. بنابراین مطالعه شخصیت انسان نیز از دوران قدیم مورد توجه بوده است و نظریات مختلفی دراین باره عنوان شده است.
تحت تأثیر اندیشه های مکتب تحققی، دفاع اجتماعی و به ویژه دفاع اجتماعی نوین، کاربرد اصطلاح «پرونده شخصیت» و «گزارش پیش از تعیین ضمانت اجرا» در نظام های کیفری دنیا متداول شد. همچنین در کنگره های بین المللی حقوق جزا و علم زندان ها تأکید شد که کیفر باید متناسب با شخصیت و حالت خطرناک مجرم باشد و اصل فردی کردن مجازات ها باید در قوانین کشورها پذیرفته و اجرا شود. به بیان دیگر سیاست اصلاح و درمان به عنوان شاخه ای از جرم شناسی بالینی موفق نخواهد شد مگر از راه شناسایی شخصیت مجرم و تشکیل پرونده شخصیت که ابزاری برای اجرای این سیاست است.
پرونده شخصیت که ضرورت تشکیل آن برای فرایند کیفری از نیمه دوم سده بیستم مورد توجه قرار گرفته است حاوی نتایج و آزمایش های روان شناسی، پزشکی و اجتماعی درباره متهم و محکوم است. دست اندرکاران عدالت کیفری با مطالعه این نتایج و به طور کلی اقدامات انجام یافته، سعی در تطبیق مجازاتها، اقدامات تأمینی و تربیتی و به طور کلی تصمیم های قضایی با شخصیت متهم یا بزهکار دارند.
تشکیل چنین پرونده ای در حقوق کیفری ایران در برخی قوانین از جمله در مواد ۲۲ و ۲۵ ق.م.ا. و مواد ۳۷، ۳۹، ۵۹ و ۶۳ لایحه مجازات اسلامی ۱۳۹۰ و نیز در مواد ۴۷ و ۶۴ آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به طور ضمنی یا صریح مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود در ایران تشکیل چنین پرونده ای در مراحل رسیدگی کیفری الزامی نیست و این در حالی است که در برخی کشورها مانند فرانسه تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی در مورد جرائم جنایی الزامی است و در مقام اعطای تعلیق و آزادی مشروط نیز رجوع به پرونده شخصیت ضرورت دارد.[۱]
با این وصف، پرونده شخصیت عبارت است از مجموعه آزمایش های جسمی و روانی و پژوهش های جامعه شناختی برای شناسایی شخصیت مجرم. گردآوری اطلاعات دقیق، مصاحبه کامل، مشاهده و معاینه علمی مجرم برای تشکیل پرونده شخصیت به تلاش و همت گروهی از متخصصان علوم مختلف مانند روانشناسی، پزشکی، روانپزشکی، جامعه شناسی، مددکاری و غیره بستگی دارد. این پرونده در فرایند کیفری و پساکیفری کاربردهای بسیاری دارد که اهمیت و ضرورت تشکیل پرونده شخصیت را نشان می دهند.

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *