۲-۳- طیف میزبانی

۱۶ ۲-۴- مکانیزم ایجاد بیماری

۱۷ ۲-۵- چرخه زندگی

۱۸ ۲-۶- نحوه انتقال آلودگی

۲۰ ۲-۶-۱- باد

۲۰ ۲-۶-۲- اسکلروت ها

۲۰ ۲-۶-۳- تماس گیاه آلوده با گیاه سالم

۲۰ ۲-۶-۴- گرده کلزا و زنبور عسل

۲۰ ۲-۶-۵- بذر

۲۰ ۲-۷- روش های کنترل پوسیدگی ساقه کلزا

۲۰ ۲-۷-۱- کنترل زراعی

۲۰ ۲-۷-۱-۱- انتخاب تاریخ کاشت

۲۰ ۲-۷-۱-۲- استفاده از بذر عاری از اسکلروت

۲۱ ۲-۷-۱-۳- غرقاب کردن خاک قبل از کاشت

۲۱ ۲-۷-۱-۴- شخم عمیق

۲۱ ۲-۷-۱-۵- جمع آوری و سوزاندن بقایای گیاهی بعد از برداشت

۲۱ ۲-۷-۱-۶- تناوب با گیاهان غیر میزبان

۲۱ ۲-۷-۱-۷- فاصله بیشتر ردیف ها وکاهش میزان

۲۲ ۲-۷-۱-۸- کوددهی متعادل

۲۲ ۲-۷-۲- کنترل شیمیایی

۲۲  فهرست مطالب عنوان

صفحه ۲-۷-۳- کنترل بیولوژیک

۲۳ ۲-۷-۴- به کارگیری ارقام مقاوم

۲۴ ۲-۸- انواع مقاومت

۲۴ ۲-۸-۱- مقاومت حقیقی

۲۴ ۲-۸-۲- مقاومت ظاهری

۲۵ ۲-۸-۳- مقاومت غیر میزبانی

۲۵ ۲-۹- واکنش ارقام مختلف کلزا نسبت به بیماری

۲۶ فصل سوم

۳۱ ۳-۱- محیط کشت ها

۳۲ ۳-۱-۲- محیط کشت سیب زمینی، دگستروز آگار (Potato-Dexterose Agar)

۳۲ ۳-۲- جداسازی وخالص سازی قارچ S. sclerotiorum

۳۲ ۳-۲-۱- جداسازی وخالص سازی قارچ S. sclerotiorumاز بافت آلوده

۳۲ ۳-۲-۲- جداسازی قارچ S. sclerotiorum از اسکلروت

۳۲ ۳ -۳- تهیه مایه تلقیح (دانه گندم پوشیده با قارچ عامل بیماری )

۳۳ ۳-۴-          ارقام مورد آزمایش

۳۴ ۳-۵- بررسی عکس العمل ارقام و لاین های کلزا نسبت به قارچ S. sclerotiorum در شرایط گلخانه

۳۴ ۳-۶-          آزمایش مزرعه ای

۳۶ ۳-۶-۱- موقعیت جغرافیایی و زمان اجرای طرح

۳۶ ۳-۶-۲- ویژگی های آب و هوایی منطقه

۳۶ ۳-۷- بررسی عکس العمل ارقام ولاین های کلزا نسبت به قارچ S. sclerotiorum در شرایط مزرعه

۳۶ ۲-۸- ثاتیر بیماری روی اجزای عملکرد

۳۷ ۲-۹- تجزیه و تحلیل داده ها

۳۸ فصل چهارم

۳۹ ۴-۱- علائم بیماری

۴۰ ۴-۲- ویژگی های قارچ جداسازی شده

۴۲ ۴-۳- ارزیابی ارقام و لاین ها در شرایط گلخانه

۴۵ ۴-۴- ارزیابی ارقام و لاین ها در شرایط مزرعه

۴۶ ۴-۵- بررسی تاثیر بیماری بر اجزای عملکرد در شرایط مزرعه

۴۸ ۴-۵-۱- تاثیر بیماری بر درصد کاهش تعداد دانه در غلاف

۴۸ ث        فهرست مطالب عنوان

صفحه ۴-۵-۲- تاثیر بیماری بر درصد کاهش طول غلاف

۴۹ ۴-۵-۳- تاثیر بیماری بر درصد کاهش تعداد غلاف در ساقه اصلی

۵۰ ۴-۵-۴- تاثیر بیماری بر درصد کاهش تعداد غلاف در بوته

۵۲ ۴-۵-۵- تاثیر بیماری بر درصد کاهش ارتفاع بوته

۵۳ ۴-۵-۶- تاثیر بیماری بر درصد کاهش وزن هزار دانه

۵۴ ۴-۵-۷- عملکرد

۵۶ ۴-۶- مطالعه تحمل ارقام مختلف کلزا براساس درجه آلودگی

۵۷ ۴-۶-۱- بررسی تحمل از نظر تعداد دانه در غلاف

۵۷ ۴-۶-۲- بررسی تحمل از نظر طول غلاف

۵۷ ۴-۶-۳- بررسی تحمل از نظر تعداد غلاف در ساقه اصلی

۵۸ ۴-۶-۴- بررسی تحمل از نظر تعداد غلاف در بوته

۵۹ ۴-۶-۵- بررسی تحمل از نظر ارتفاع بوته

۶۰ ۴-۶-۶- بررسی تحمل از نظر وزن هزاردانه

۶۰ ۴-۶-۷- بررسی تحمل از نظر عملکرد

۶۱ ۴-۷- بحث

۶۲ منابع

۶۴

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *