پایان نامه های سری سوم

وضعیت تشیع در استان خوزستان در دوره آل بویه

دانشگاه قمدانشکده الهیاتپایان نامه دوره کارشناسی ارشد شیعه شناسی- گرایش تاریخعنوان:وضعیت تشیع در استان خوزستان در دوره آل بویهاستاد راهنما:دکتر محمد جواد نجفینگارنده:فریده قنواتیزمستان ۱۳۹۳تقدیم به مهربان فرشتگانی که:لحظات ناب باور بودن، لذت و غرور دانستن، جسارت خواستن، عظمت رسیدن و تمام تجربه های یکتا و زیبای زندگیم، مدیون حضور سبز آنهاست...تقدیم به خانواده عزیزمتشکر و قدردانیسپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند، و سلام و دورد بر محمّد صلی الله علیه و آله و خاندان پاک او، طاهران معصوم، هم آنان

پایان نامه های سری سوم

سایت مقالات فارسی – شناسایی و اولویت بندی موانع حمایت مالی شرکت های خصوصی از ورزش …

کل پرسشنامه ۱۹ ۸۲۴/۰ ۳-۵-۴ روایی پرسشنامهبرای پی بردن به روایی پرسشنامه سه نوع روایی مورد ارزیابی قرار گرفت که عبارتند از روایی محتوا ۲٫ روایی صوری و ۳٫ روایی سازه (تحلیل عاملی اکتشافی) روایی محتوا . برای تعیین روایی محتوایی از مدل لاوشی (۱۹۷۵). استفاده گردید، به این ترتیب که پرسشنامه اولیه با مقیاس قضاوتی لیکرت چهار رتبه ای از " ارتباط ندارد تا بسیار مرتبط است " با نمره گذاری ۱تا ۴، همراه با اهداف و فرضیههای پژوهش به ۱۰ تن از متخصصان مدیریت ورزشی و بازاریابی ورزشی ارائه شد و از متخصصان خواسته شد نظرات خود را راجع به ارتباط گویهها با متغیرها و گویههایی ک

پایان نامه های سری سوم

جستجوی مقالات فارسی – شناسایی و اولویت بندی موانع حمایت مالی شرکت های خصوصی از ورزش …

همان طور که توزیع افراد بر اساس جنسیت نشان میدهد بیشتر افراد نمونه را مردان تشکیل میدهند با ۹۵ % و زنان ۵ % افراد را تشکیل میدهند.۴-۲-۳ توصیف سطح تحصیلات گروه مورد مطالعهنمودار شماره ۴-۳ سطح تحصیلات گروه مورد مطالعه را به نمایش گذاشته است.نمودار ۴-۳ سطح تحصیلات گروه مورد مطالعههمانطور که در نمودار۴-۳ ملاحظه مینمائید بیشتر مدیران دارای مدرک لیسانس هستند با ۴۶ % و ۲۴% دارای مدرک فوق لیسانس و دکترا بودند و ۳۰ % هم دارای مدرک دیپلم و فوق دیپلم بودند.۴-۲-۴ توصیف رشته تحصیلی جامعه مورد مطالعهنمودار ۴-۴ توصیف رشته تحصیلی جامعه مورد مطالعه را نشان میدهد.نمودار۴-۴ توصیف رشته تحصیلی

پایان نامه های سری سوم

فایل – شناسایی و اولویت بندی موانع حمایت مالی شرکت های خصوصی از ورزش …

نفوذ در ترجیحات عمومیکسب انگیزه داخلیساختن خوش نیتیمضمون یکسان در رسانههای گوناگونایجاد انحصاریتایجاد سربلندی و مباهاتسخت گیری در رابطه با اجتناب از مخاطبان هدف۲-۲-۶-۲ اشکالات حمایت مالیبازاریابی کمین[۲۰]مجادلهها ونگرشهای منفیعدم استاندارد سازیانعطاف ناپذیریمشکلات ارزیابیمصرف زمانانتقال ضعیف پیامریسک آرزوی بدپایین آمدن فراخوانی و تاثیر پیام (فائد،۲۰۰۶).۲-۲-۷ حمایت مالی ورزشیمفهوم حمایتمالی ورزشی یک پدیده جدید نیست چنانکه منشاء آن تقریبأ به ۱۴۰ سال قبل بر میگردد با توجه به گزارش هوول[۲۱] در سال ۱۹۸۳ که گراتون و تیلور(۱۹۸۵) آن را نقل کردهاند. این مطالعه میان فرهنگی توصیف کرد

پایان نامه های سری سوم

شناسایی و اولویت بندی موانع حمایت مالی شرکت های خصوصی از ورزش قهرمانی استان …

الهی(۱۳۸۷) در رساله دکتری خود با عنوان " موانع و راهکارهای توسعه اقتصادی صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران " توسعه سرمایهگذاری و حمایت مالی ورزشی را به عنوان یکی از مولفههای اصلی توسعه اقتصادی صنعت فوتبال معرفی میکند. و موانع آن را بدین گونه ارائه میکند.فقدان نظام باز اقتصادی، درون گرایی، و عدم آزادسازی بازار در اقتصاد کل کشور.مالکیت دولتی بسیاری از شرکتهای تجاری و صنعتی.مقدار پایین سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) در اقتصاد کشور.وجود مشکلات قانونی در موضوع حقوق مالکیت معنوی و کپی رایت در کشور.محیط نامطمئن اقتصادی و ریسک بالای سرمایهگذاری اقتصادی در صنعت فوتبال کشور.ناشناخته بو

پایان نامه های سری سوم

شناسایی و اولویت بندی موانع حمایت مالی شرکت های خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان- قسمت …

عنوان........................................................................................................صفحه۵-۴ پیشنهادهای کاربردی ۷۴۵-۵ پیشنهادهای پژوهش ۷۵منابع ۷۶پیوستها ۸۲۱٫پرسشنامه ۸۲ بارهای عاملی هریک از گویهها در عاملهای باقی مانده ۸۵ فهرست جدولهاعنوان....................................................................................................صفحهجدول ۳-۱ ضرایب پایای پرسشنامه و زیرمقیاسهای آن....................................... ....... ۴۹جدول ۳- ۲ آزمون کیزر – می یر – الکین..................................................................... ۵۱جدو

پایان نامه های سری سوم

شناسایی و اولویت بندی موانع حمایت مالی شرکت های خصوصی از ورزش قهرمانی …

۲-۲-۲ بازاریابی ورزشیبازاریابی ورزشی شامل تمام فعالیتهایی است که طراحی شده تا نیازها وخواستههای مشتریان ورزش را بوسیله فرآیند تبادل برطرف سازد بازاریابی ورزشی در دومحور اصلی توسعه یافته است: بازاریابی خدمات و محصولات ورزشی مستقیماً با مشتریان ورزش، و بازاریابی خدمات و محصولات صنعتی و مشتری دیگر بوسیله استفاده ازترویجات ورزش (مولین،۲۰۰۷). پیتس و استاتلر در سال ۱۹۹۶ بازاریابی ورزشی را به عنوان فرآیندی از فعالیتهای طرح ریزی و اجرای برای محصول، قیمت گذاری، ترویج و توزیع یک محصول ورزشی به منظور ارضای نیازها و امیال مشتریان که اهداف سازمانی را نیز بدست میآورد تعریف میکند(ریکرت،۲۰

پایان نامه های سری سوم

شناسایی و اولویت بندی موانع حمایت مالی شرکت های خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان- …

.۱-۶ قلمرو تحقیق۱-۶-۱ قلمرو موضوعیقلمرو موضوعی این پژوهش بررسی تاثیر موانع قانونی - دولتی، بسترسازی حرفهای ، تبلیغاتی و مدیریت ورزشی در عدم حمایتمالی شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان بود.۱-۶-۲ قلمرو زمانیقلمرو زمانی جمع آوری دادههای این تحقیق درشش ماهه اول سال ۱۳۹۲ صورت گرفت.۱-۶-۳ قلمرو مکانیقلمرو مکانی این تحقیق استان کرمان بود.۱-۷ محدودیت تحقیق