پایان نامه های سری سوم

شناسایی و اولویت بندی موانع حمایت مالی شرکت های خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان- قسمت …

عنوان........................................................................................................صفحه۵-۴ پیشنهادهای کاربردی ۷۴۵-۵ پیشنهادهای پژوهش ۷۵منابع ۷۶پیوستها ۸۲۱٫پرسشنامه ۸۲ بارهای عاملی هریک از گویهها در عاملهای باقی مانده ۸۵ فهرست جدولهاعنوان....................................................................................................صفحهجدول ۳-۱ ضرایب پایای پرسشنامه و زیرمقیاسهای آن....................................... ....... ۴۹جدول ۳- ۲ آزمون کیزر – می یر – الکین..................................................................... ۵۱جدو

پایان نامه های سری سوم

شناسایی و اولویت بندی موانع حمایت مالی شرکت های خصوصی از ورزش …

بسم الله الرحمن الرحیمدانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیگروه مدیریت ورزشیپایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشیشناسایی و اولویت بندی موانع حمایتمالی شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمانمولفسید مهدی سید باقریاستاد راهنمادکتر طهمورث نوراییاستاد مشاوردکتر اسماعیل شریفیاندیماه ۱۳۹۲تقدیم:به پدر و مادرم که هنوز هم چون طفلی خردسال نیازمند حمایت و دعای خیر ایشان هستم .وهمه کسانی که لحظه ای بعد انسانی و وجدانی خود را فراموش نمیکنند و بر آستان گران سنگ انسانیت سر فرود می آورند و انسان را با همه تفاوت هایش ارج می نهندتقدیر وتشکر:با تقدیر و تشکر از اساتید راهنم

پایان نامه های سری سوم

بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان استانداری …

از سال ۱۳۷۹ در سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق استان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با هدف اجرای برنامه های تحول اداری و توسعه مدیریت و توسعه سرمایه انسانی تشکیل گردید و همزمان با ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در استانداری در سال ۱۳۸۶ دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری با  اهداف و وظایف سازمان مذکور در ساختار تشکیلاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ایجاد گردید که در مجموع این معاونت دارای چهار دفتر با عناوین اداره کل امور اداری و مالی ، دفتر آموزش و پژوهش، دفتر فن آوری اطلاعات و دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری می باشد.۲-۶-۱-۲ دفتر توسعه

پایان نامه های سری سوم

تحقیق دانشگاهی – بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان …

درمطالعه موردی که در صنعت اتومبیلسازی تحت عنوان« هوش هیجانی و عملکرد کارکنان بهعنوان شاخصی برای ارتقا» انجام داد به این نتایج دست یافت که مدیران از نظرآگاهیهای هیجانی، خوداحترامی، انعطافپذیری، سازگاری، نوآوری و ابتکار، آگاهیهای سیاسی، استفاده از فرصتها و شناسایی استعدادهای دیگران در حد میانهای قرار دارند و در مواردی نظیر وظیفهشناسی، مسئولیتپذیری، خودارزیابی، تعهد سازمانی، خوشبینی، آگاهی از دیگران، عقاید دینی هم مدیران و هم سرپرستان در سطح پایینی میباشند. این پژوهشگر همچنین در مقاله خود بیان کرده که ارتباط قابل ملاحظهای بین هوشهیجانی و ارزیابی عملکرد وجود ندارد. مریم

پایان نامه های سری سوم

مقاله دانشگاهی – بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان …

در مطالعهای که در یک شرکت خدمات اقتصادی انجام داد، ثابت کرد که خودآگاهی هیجانی در عملکرد شغلی برنامهریزان اقتصادی نقشی حیاتی بازی میکند. ظاهراٌ خودآگاهی هیجانی به برنامهریزان اقتصادی کمک میکند تا واکنشهای هیجانی خودشان را بهتر اداره کنند وونگ و لاو ۲۰۰۲ نتایج پژوهش آنها نشان داد که هوشهیجانی پیروان بر عملکرد شغلی و خشنودی شغلی آنها اثر میگذارد؛ در حالیکه هوشهیجانی رهبران بر خشنودی شغلیآنها و رفتارهای فرا- نقش( رفتار مدنی سازمانی) تأثیرمیگذارد. همچنین در رابطه با پیروان، اثرات تعاملی مطرح شده بین هوش هیجانی و هیجانِ کاری بر عملکرد، تعهدسازمانی، و قصد جابهجایی تأیید

پایان نامه های سری سوم

متن کامل – بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان استانداری اصفهان۹۳- …

یافتههای تحقیق دیگری نیز نشان داد که ارتباط قوی معکوسی بین رضایتشغلی و ترک خدمت وجود دارد (فورمن، ۲۰۰۹، صص۳۷۸-۳۵۶).بازنشستگی زودرسمطالعات اشمیت و مکلن ارتباط رضایتشغلی و بازنشستگی زودرس را نشان میدهد. شواهد بیان میکنند کارکنانی که تقاضای بازنشستگی پیش از موعد میکنند، تمایل دارند، نگرشهای مثبت خود را کمتر معطوف به کار سازند. از طرف دیگر کارکنانی که پستهای سازمانی عالیتری دارند و دارای فرصتهای کاری چالشی هستند، نسبت به مشاغل سطوح پایینتر کمتر به دنبال بازنشستگیزودرس میباشند( مقیمی، ۱۳۷۷، ص۳۸۹).۲-۴ تعهد سازمانیدومین نگرش از نگرشهای شغلی، تعهدسازمانی است که در سالهای اخیر، بخش