پایان نامه های سری سوم

بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان …

سندر رابطه با ارتباط بین خشنودیشغلی و سن شواهد مختلفی وجود دارد. بنابر عقیده گرینبرگ و بارون (۱۹۹۵)، کارکنان پیرتر، در مقایسه با کارکنان جوانتر از شغلشان خشنودترند و افرادی که در شغلشان تجربه بیشتری دارند، از کسانی که تجربه کمتری دارند، خشنودیشغلی بالاتری دارند. این دیدگاه توسط درافکی[۳۵] و کوسن[۳۶](۲۰۰۲) نیز مورد حمایت قرار گرفته است. این محققان عنوان کردهاند که خشنودیشغلی نوعاٌ با افزایش سن، افزایش پیدا میکند، چنانکه کارکنان مسنتر، نسبت به کارکنان جوانتر، تجارب کاری بیشتری دارند و بهطورکلی دیدگاه واقع بینانهتری نسبت به شغل و زندگی دارند. این محققین بر این عقیدهاند که کارک

پایان نامه های سری سوم

پژوهش – بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی …

مطالعه در مورد فواید هیجان، با داروین و در کتابش تحت عنوان جلوه هیجانات در انسانها و حیوانات آغاز شد. داروین معتقد بود که هیجانها وظیفهی ایجاد سازگاری با محیط را بر عهده دارند. یعنی هیجانات همانند بسیاری دیگر از ویژگیهای جسمانی به انسان کمک میکنند تا با محیط خود سازگار شود.هیجانها وظایف دیگری هم برعهده دارند:وظیفه کنار آمدن: هیجانها بیدلیل روی نمیدهند. از دیدگاه کارکردی، هیجانها به این علت تکامل یافتهاند که به انسانها کمک کنند تا با مسایل اساسی زندگی برخورد کنند.هیجانها حداقل هشت وظیفه مجزا دارند: محافظت، نابودی، تولیدمثل، اتحاد، پیوندجویی، طرد، کاوش، و جهتگیری. در رابطه با

پایان نامه های سری سوم

پژوهش – بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی …

تعهد نسبت به سازمان؛مدیران یا کارکنان موثر، به سازمانشان افتخار کرده و این افتخار را در رفتار خودشان متجلی میسازند. این مدیران یا کارکنان، تعهد خود را بهگونههای متفاوتی انجام میدهند ومیکوشند تا با ایجاد فضای مناسب سازمانی، حمایت مدیرانعالی و رعایت ارزشهای اساسی سازمان، به این مهم دست یابند. تعهد نسبت به خود؛همواره مدیران یا کارکنان تصویر قوی و مثبتی به دیگران ارائه میدهند ودر تمامی موقعیتها، بهعنوان یک نیروی مثبت عمل میکنند؛ ولی این امر، نباید با خودخواهی یا خودمحوری اشتباه شود. تعهد خود را با نشان دادن استقلال عمل، کسب مهارتهای لازم برای اعمال مدیریت و پذیرش انتقادها

پایان نامه های سری سوم

مقاله علمی با منبع بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی و رضایت …

شرایط مساعد کار:مردم دوست دارند در یک محیط تمیز و آراسته کار کنند. هرقدر محیط کار جالب و خوشایند باشد بازده کار بیشتر خواهد شد. فرصت پیشرفت: عامل مؤثر دیکر در رضایت شغلی این است که هر کارمند یا کارگر اطمینان داشته باشد که فرصت پیشرفت برایش وجود دارد و او می تواند با ایجاد شرایط لازم و روشن در خود را از قبیل مهارت بیشتر و ... به درجات بالا ارتقاء یابد و از حقوق و پاداش زیاد بهره مند باشد. روابط شخصی: مردم علاقمندند با افرادی کار کنند که در میان شان محبت متقابل حکم فرماست هر کارگر یا کارمند علاقمند است که همکارانش دوستان مهربان او باشند و نیز مورد محبت مدیرش قرار گیرد