همان طور که توزیع افراد بر اساس جنسیت نشان میدهد بیشتر افراد نمونه را مردان تشکیل میدهند با ۹۵ % و زنان ۵ % افراد را تشکیل میدهند.
۴-۲-۳ توصیف سطح تحصیلات گروه مورد مطالعه
نمودار شماره ۴-۳ سطح تحصیلات گروه مورد مطالعه را به نمایش گذاشته است.
نمودار ۴-۳ سطح تحصیلات گروه مورد مطالعه
همانطور که در نمودار۴-۳ ملاحظه مینمائید بیشتر مدیران دارای مدرک لیسانس هستند با ۴۶ % و ۲۴% دارای مدرک فوق لیسانس و دکترا بودند و ۳۰ % هم دارای مدرک دیپلم و فوق دیپلم بودند.
۴-۲-۴ توصیف رشته تحصیلی جامعه مورد مطالعه
نمودار ۴-۴ توصیف رشته تحصیلی جامعه مورد مطالعه را نشان میدهد.
نمودار۴-۴ توصیف رشته تحصیلی جامعه مورد نظر
نتایج حاصل از توصیف رشته تحصیلی مدیران نشان میدهد که بیشتر مدیران ۴۸ % تحصیل کرده رشته های فنی مهندسی هستند. و رشته های علوم پایه با ۷ % درصد کمترین مقدار مدیران بخش خصوصی را تشکیل میدهند.
۴-۲-۵ توصیف علاقه مدیران شرکتها به حمایت ازسطوح مختلف ورزش
نمودار ۴-۵ توزیع علاقه مدیران شرکتها به حمایت از سطوح مختلف ورزش
همان گونه که در نمودار ۴-۵ ملاحظه میفرمائید بیشتر مدیران شرکتهای خصوصی۹/۳۸% علاقه دارند تا در سطح ورزش قهرمانی حمایتمالی کنند و ورزش همگانی با ۶/۳۲ % در جایگاه دوم قرار دارد و ورزش حرفهای با ۶/۱۲% در جایگاه آخر قرار دارد.
۴-۲-۶ توصیف علاقه شرکتها به حمایت از بخشهای مختلف ورزش
نمودار ۴-۶ توزیع شرکتها براساس علاقه به حمایت از بخشهای مختلف ورزش را نشان میدهد .
نمودار ۴-۶ توزیع شرکتها براساس علاقه به حمایت از بخشهای مختلف ورزش
همان گونه که ملاحظه میشود بیشتر مدیران ۱/۴۱ % علاقمند هستند که از یک تیم ورزشی حمایت کنند وکمترین میزان ۴/۸ % درصد علاقه مند هستندتا از یک شخص ورزشکار حمایت کنند.
۴-۲-۷ توزیع شرکتها بر اساس گستره فعالیت
نمودار ۴-۷ توزیع شرکتها بر اساس گستره فعالیت شرکت را نمایش میدهد.
نمودار ۴-۷توزیع شرکتها بر اساس گستره فعالیت
همانگونه که ملاحظه مینمائید که گستره فعالیت بیشتر شرکتها کشوری میباشد ۵۷ % بعد از آن استانی میباشد با ۳۳ % و در آخر حدود ۱۰% شرکتها در سطح فراملی فعالیت میکنند.
۴-۲-۸ توزیع میزان کارکنان شرکتها نمودار ۴-۸ توزیع میزان کارکنان شرکتها را نشان میدهد.
نمودار ۴-۸ توزیع کارکنان شرکتها
همان گونه که در شکل ملاحظه مینمائید بیشتر شرکتها ۷/۴۷ % درصد از نمونه آماری دارای بیش از ۲۰۰ کارمند میباشند و تنها ۲/۴ % شرکتها زیر ۱۰۰ کارمند دارند.
۴-۲-۹ توصیف میزان هزینه تبلیغات شرکتها
نمودار ۴-۹ میزان هزینه تبلیغات شرکتها را نشان میدهد
نمودار ۴-۹ میزان هزینه تبلیغات شرکتها را نشان میدهد.
همان گونه که در نمودار ملاحظه میفرمائید که بیشتر شرکتها ۵۲% کمتر از ۵% از درآمد خود را صرف تبلیغات میکنند و تنها ۸ % شرکتها بیشتر از ۱۵ % صرف تبلیغات میکنند.
۴-۳ آزمون فرضیه های تحقیق
۴-۳-۱ فرضیه اول تحقیق: بین امتیاز مانع قانونی-دولتی با نمره ملاک در حمایت مالی شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان اختلاف معناداری وجود ندارد.
جدول ۴-۱ نتایج آزمون تی تک نمونهای فرضیه اول

عدد شاخص=۳
موانع حمایت
کل پرسشنامه ۱۹ ۸۲۴/۰

۳-۵-۴ روایی پرسشنامه
برای پی بردن به روایی پرسشنامه سه نوع روایی مورد ارزیابی قرار گرفت که عبارتند از

  1. روایی محتوا ۲٫ روایی صوری و ۳٫ روایی سازه (تحلیل عاملی اکتشافی)
  2. روایی محتوا . برای تعیین روایی محتوایی از مدل لاوشی (۱۹۷۵). استفاده گردید، به این ترتیب که پرسشنامه اولیه با مقیاس قضاوتی لیکرت چهار رتبه ای از ” ارتباط ندارد تا بسیار مرتبط است ” با نمره گذاری ۱تا ۴، همراه با اهداف و فرضیه های پژوهش به ۱۰ تن از متخصصان مدیریت ورزشی و بازاریابی ورزشی ارائه شد و از متخصصان خواسته شد نظرات خود را راجع به ارتباط گویه ها با متغیرها و گویه هایی که لازم است اضافه یا حذف شود لحاظ نمایند قابل ذکر است اعضای گروه کارشناسان و متخصصان حداقل باید از ۴ تن تشکیل شود (والز و همکاران، ۱۹۹۱؛ گابل و ولف، ۱۹۹۳؛ لینن، ۱۹۶۸). همچنین برای کمی سازی آرای اعضای گروه متخصص، تعداد آرای افرادی که مقیاس ” کاملا مرتبط است یا بسیار مرتبط است” را برای گویه ها انتخاب کرده بودند، برای هر گویه به صورت جداگانه جمع کرده و تقسیم بر تعداد کل گروه متخصص کردیم، که عدد به دست آمده برای هر گویه مساوی روایی محتوایی هر گویه میباشد. در ضمن روایی محتوایی توسط هر۱۰ متخصص بالاتر از (۸۰/۰) گزارش شده است که نشان دهنده روایی محتوایی خوب پرسشنامه میباشد. در نهایت برای بدست آوردن روایی محتوایی کل پرسشنامه، روایی کل گویه ها را جمع کرده، تقسیم بر تعداد کل گویه ها کردیم، که روایی محتوایی کل پرسشنامه (۹۰CVI=). معمولا در پرسشنامه ها روایی محتوا باید از ۷۸% بزرگتر باشد تا بتوان به روایی محتوا اطمینان کرد (پولیت و همکاران، ۲۰۰۷).
  3. برای تعیین روایی صوری: در پرسشنامه اولیه که به نفر۱۰ از متخصصین مدیریت ورزشی و بازاریابی ورزشی ارائه شد، از متخصصان خواسته شد، نظرات خود را راجع به ساختار پرسشنامه، غلط املایی، نگارشی و ادبی نیز لحاظ نمایند.

الهی(۱۳۸۷) در رساله دکتری خود با عنوان ” موانع و راهکارهای توسعه اقتصادی صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران ” توسعه سرمایهگذاری و حمایت مالی ورزشی را به عنوان یکی از مولفه های اصلی توسعه اقتصادی صنعت فوتبال معرفی میکند. و موانع آن را بدین گونه ارائه میکند.
فقدان نظام باز اقتصادی، درون گرایی، و عدم آزادسازی بازار در اقتصاد کل کشور.
مالکیت دولتی بسیاری از شرکتهای تجاری و صنعتی.
مقدار پایین سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) در اقتصاد کشور.
وجود مشکلات قانونی در موضوع حقوق مالکیت معنوی و کپی رایت در کشور.
محیط نامطمئن اقتصادی و ریسک بالای سرمایهگذاری اقتصادی در صنعت فوتبال کشور.
ناشناخته بودن و اعتبار کم علامت تجاری (نشان[۱۳۶]) باشگاه ها و لیگ حرفهایی در سطح ملی و بین المللی.
کمبود آژانسهای تخصصی بازاریابی ورزشی.
بهرهگیری اندک از متخصصین بازاریابی در نهادهای ذیربط صنعت فوتبال برای جذب حامیان مالی .
عدم تدوین طرحهای استراتژیک و عملیاتی بازاریابی در سطوح مختلف فوتبال.
عدم شفاف سازی اطلاعات مالی و اقتصادی باشگاه ها، سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال.
رعایت اندک اصول ارتباطی مناسب و برانگیزاننده نهادهای ذیربط صنعت فوتبال با حامیان مالی موجود و بالقوه
برنامه ریزی نامناسب زمانی مسابقات فوتبال
وجود مشکلاتی در زمینه کمیت و کیفیت پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال
عدم پخش تلویزیونی تعداد مناسبی از مسابقات فوتبال لیگ حرفهای ایران برای سایر کشورها
شرایط نامناسب استادیومهای محل برگذاری مسابقات برای تحقق اهداف تبلیغاتی شرکتهای حامیمالی.
عامری وهمکاران (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان “موانع جذب حامیان مالی در صنعت ورزش آذربایجان غربی” موانع پیش روی حامیان مالی را به چهار دسته تقسیم کرده است.
۱- موانع مربوط به جامعه
(عدم حمایت جراید و روزنامهها،عدم پوشش رسانهای ،عدم معافیتهای مالیاتی).
۲- موانع درونی شرکتها
(وقت گیر بودن، مشکلات ارزشیابی اثر بخشی، عدم اطمینان ازسرمایهگذاری).
۳- موانع مربوط به مدیریت ورزش
(کمبود متخصصین بازاریابی ورزشی، عدم بهره گیری از مدیران متخصص، انتقال ضعیف پیام تجاری، عدم وجود استانداردهای مالی و کاری، نبود اماکن و تجهیزات پیشرفتهی تبلیغات).
۴-موانع مربوط به تیمها
(عدم محبوبیت تیمها، عدم استفاده از بازیکنان و مربیان مشهور).
جماعت و احسانی (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان ” اهداف مستقیم و غیر مستقیم حمایت مالی از ورزش در ایران” اهداف مستقیم شرکتها در حمایت مالی را افزایش فروش ذکر کردند. در حالی که اهداف غیرمستقیم؛ اگرچه در نهایت به افزایش فروش ختم میشود، بیشتر بر ایجاد آگاهی و خلق تصویر مطلوب از نشان شرکت تمرکز دارد.
یزدانی و همکاران (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان تحلیل عاملی موانع حمایت ورزشی شرکتها (خصوصی و دولتی) در استان خراسان شمالی.موانع حمایت ورزشی شرکتها در استان خراسان شمالی به ترتیب سه عامل مدیریتی-تبلیغاتی، اقتصادی- اجتماعی،و ارتباطی – محیطی تشکیل میدادند.
آزادان و همکاران(۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان بررسی راه کارهای جذب اسپانسرها در فوتبال حرفهای ایران. شش عامل (ساختاری- مدیریتی، شرایط تبلیغاتی، مشوقهای حمایتی،بسترسازی حرفهای رسانه ها و خصوصی سازی رسانه ها) را به عنوان راه کارهای جذب اسپانسر در فوتبال حرفهای ایران آشکار ساخت.
۲-۳-۲ مروری بر تحقیقات انجام شده در خارج ازکشور
فراند و پاگز در سال ۱۹۹۶ تحقیقی با عنوان “روش شناسی هماهنگی رویداد و حامی” انجام دادند که نتایج حاکی از آن بود که علامت تجاری یا محصول یا حامی تحت تاثیر تصویر اجتماعی رویداد یا گروه ورزشی قرار میگیرد و حامی میتواند وجهه عمومی خود را به وجهه عمومی رویداد نزدیک کند(فراند و پاگز،۱۹۹۶).
کوپلند، فریزبی و مک کارویل[۱۳۷] با هدف مرور اهداف اسپانسرشیپ ورزشی برای انجام این کار و بررسی جنبههای مختلف آن مطالعهایی با عنوان “درک فرایند حمایت کنندگی از ورزش از دیدگاه یک شرکت” را در سال ۱۹۹۶در کانادا انجام دادند. آنها نشان دادند که ۵/۶۱% مدیران شرکتهای پرسش شونده، سه عامل آگاهی و شناخته شده بودن رویداد در بین عموم مردم، در معرض دید قرار گرفتن، پوشش تلویزیونی مهم ترین عوامل را در میان سایر عوامل به خود اختصاص داده است. نتایج همچنین نشان میدهندکه بازاریابی از طریق ورزش موثرترین شیوه برای ارائه علامت تجاری و محصول شرکتهای حامی با تقسیمات خاص هدف میباشد. به علاوه میزان فروش یکی از سه شاخص مهم تعیین کننده موفقیت شرکت حامیمالی است. لازم به ذکر است که بر اساس نتایج این محققان مهمترین معیارهای انتخاب به ترتیب اولویت شامل موارد زیر میباشد:
انحصاریت
افزایش آگاهی عمومی
تقویت وجهه عمومی شرکت حامی
تبلیغ در محوطه برگزاری رویداد
دسترسی به تماشاگران هدف
افزایش فروش

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

نفوذ در ترجیحات عمومی
کسب انگیزه داخلی
ساختن خوش نیتی
مضمون یکسان در رسانه های گوناگون
ایجاد انحصاریت
ایجاد سربلندی و مباهات
سخت گیری در رابطه با اجتناب از مخاطبان هدف
۲-۲-۶-۲ اشکالات حمایت مالی
بازاریابی کمین[۲۰]
مجادلهها ونگرشهای منفی
عدم استاندارد سازی
انعطاف ناپذیری
مشکلات ارزیابی
مصرف زمان
انتقال ضعیف پیام
ریسک آرزوی بد
پایین آمدن فراخوانی و تاثیر پیام (فائد،۲۰۰۶).
۲-۲-۷ حمایت مالی ورزشی
مفهوم حمایتمالی ورزشی یک پدیده جدید نیست چنانکه منشاء آن تقریبأ به ۱۴۰ سال قبل بر میگردد با توجه به گزارش هوول[۲۱] در سال ۱۹۸۳ که گراتون و تیلور(۱۹۸۵) آن را نقل کردهاند. این مطالعه میان فرهنگی توصیف کرد که چطور یک شرکت استرالیایی که یک تور کریکت انگلیسی را حمایتمالی کرد، یک سود قابل توجه در معامله کسب کرد. در همان گزارش حمایت مالی ورزشی این چنین تعریف شد پشتیبانی و حمایت از یک ورزش، رویداد ورزشی، رقابت یا سازمان ورزشی بوسیله یک شخص یا هیات خارجی برای سود دو سویه هر دو طرف (گراتون و تیلور[۲۲]، ۱۹۸۵).
در تعریفی دیگرحمایت مالی ورزشی تدارک کمک بوسیله یک سازمان تجاری (حامی). نقدی یا جنسی، به یک مایملک[۲۳] ورزشی(حمایت شونده). در تبادل برای حقوقی که با آن مایملک ورزشی در ارتباط باشد با هدف کسب سود اقتصادی و تجاری، تعریف شده است (جان،۲۰۰۱).
گزارش حمایت مالی IEG نشان داد که ورزش ۶۹% از کل هزینه های حمایت مالی بوسیله مؤسسات آمریکای شمالی را بوجود آورده است و هنر ۶% ، بازاریابی با دلیل(در اموری که مورد دلخواه مردم است) ۹% ، جشنوارهها و نمایشگاه ها ۸% ، جاذبهها و تورهای سرگرمی ۸% به دنبال آن هستند(گزارش حمایت مالی آی ایی جیی، ۲۰۰۳). دریک جهت گیری ویژه تر بوسیله اوتکر و هایس[۲۴](۱۹۹۵). حمایت مالی را به عنوان پشتیبانی مالی که یک صنعت در عوض نمایش علامت تجاری فرآهم میآورد تعریف میکنند. موریاریتی و دانکن[۲۵] (۱۹۹۷) یک تعریف کمتر تجاری از حمایت مالی با در برداشتن هدایای بشر دوستانه به عنوان یک شکلی از حمایت مالی ، ارائه میدهند؛ جائیکه شهرت ایجادشده بوسیله حمایت مالی یک نقش ثانویه را بازی میکند تا واقعأ کردار نیک برای امور نیازمند انجام شود. مک کارویل و کوپلند[۲۶](۱۹۹۴) تلاش کردند تا حمایت مالی را بوسیله مقایسه آن در رشد اعتبار مالی با حمایت مالی درگیر در پیشرفت اهداف تجاری توصیف کنند که آن را از شکلهای دیگر کمک مؤسسه شبیه بشر دوستانه ، نیکوکاری، و قیومیت متمایز میکند. یک تعریف جامع تر دیگر بوسیله شانی و سندلر[۲۷] (۱۹۹۳) از حمایت مالی ارائه شده بود تا اهمیت اهداف حمایت مالی را روشن سازد: تدارک منابع بوسیله یک سازمان مستقیمأ با یک رویداد یا فعالیت در عوض یک تداعی معنی[۲۸] مستقیم با رویداد یا فعالیت. سازمان تدارک دهنده میتواند تا آن زمان این تداعی معنی مستقیم را استفاده کند که هر یک از اهداف بازاریابی، مؤسسه ، یا رسانه را کسب کند (کوشاک،۲۰۰۴).
در ایران فوتبال به نسبت دیگر رشته های ورزشی به صورت حرفهای تر دنبال میشود که درآمدهای آن از محل تبلیغات و بلیط فروشی میباشد و حق پخش تلویزیونی، و حمایت مالی شرکتها در وضعیت نامشخصی قرار دارد در حالیکه در سایر کشورهای صاحب فوتبال حق پخش تلویزیونی و حامیان مالی جزء اصلی ترین منابع درآمد محسوب میشوند به طوریکه به طور میانگین حدود ۳۰ درصد درآمدهای صنعت فوتبال از طریق حامیان مالی بدست میآید (الهی،۱۳۸۷).
حمایت مالی در فوتبال انگلیس انواع مختلفی دارد. حامیانمالی اصلی، حامیمالی رسمی، تامین کنندگان لوازم و حامیمالی پیراهن تیم مهمترین انواع آن به شمار میروند. به عنوان نمونه تیم منچستر یونایتد یک قرارداد ۳۵۷ میلیون یورویی با شرکت تولید کننده لوازم ورزشی نایک منعقد کرده است. طبق این قرارداد تیم فوتبال باشگاه منچستر یونایتد به مدت ۱۳ سال از سال ۲۰۰۲ ملزم به استفاده از لباسهای تولیدی این شرکت به همراه آرم تبلیغاتی آن در مسابقات میباشد (الهی،۱۳۸۳).
۲-۲-۸ فاکتورهای کمک کننده به رشد بالای هزینه های صرف شده در حمایت های مالی
جوبر[۲۹](۱۹۹۵) بیان میکند که شش فاکتور کمک کننده به این رشد عبارتند از
سیاستهای محدود کننده دولت روی تبلیغ تنباکو و الکل
هزینه های فزآینده و بالای تبلیغ در رسانه
افزایش فعالیتهای اوقات فراغت و رویدادهای ورزشی
سابقه آزمایش شده حمایت مالی
پوشش رسانهای بیشتر رویدادهایی که از آنها حمایت مالی صورت گرفته است
کاهش کارایی تبلیغ رسانهای سنتی بوسیله پخش ناگهانی پیامهای بازرگانی بین برنامههای تلویزیون[۳۰](وان هردن،۲۰۰۴).
تاثیر پخش تلویزیونی رشته های ورزشی مربوطه، نوع سازمان یا شرکت حامیمالی، شرایط اقتصادی کشور و قوانین و مقررات دولتی و از همه مهمتر سیستم کلی حاکم بر نظام اجتماعی از موارد بسیار قابل توجه در ساز و کارهای حمایتهای مالی ورزشی محسوب میشوند. برای مثال در کشور چین یکی از دلایل اصلی حمایت مالی شرکتهای تجاری از ورزش به علت گران بودن تبلیغات در تلویزیون میباشد و کسب نتایج بهتر در ورزش میباشد در حالیکه در کشور ما تبلیغات در تلویزیون برای شرکتهای تجاری مقرون به صرفه تر میباشد. پخش تلویزیونی رشته ورزشی مربوطه نیز برای حامیانمالی از نکات و معیارهای بسیار مهم میباشد.
۲-۲-۹ اهداف حمایتمالی
ت

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

مام ابزار ترویجی بکار گرفته شده توسط بازاریابان باید با هدف کسب اهداف تعیین شده بکار گرفته شده باشند. حمایت مالی نیز استثناء نیست. تعیین اهداف شرکت حمایت کننده را قادر میسازد تا از عهده ارزیابی بعد از حمایت مالی با توجه به این اهداف برآید، بدین معنی که ایجاد مدیریت مؤثر حمایت مالی از طریق سند محسوس سرمایهگذاریشان. اروین و آسماکوپولوس[۳۱](۱۹۹۲) اهداف حمایت مالی رایج مرتبط با علامت تجاری محصول و شرکت را به صورت زیر فهرست کردند
الف) اهداف مرتبط با شرکت
افزایش آگاهی عمومی از شرکت و خدماتش
بالا بردن وجهه شرکت (افزایش تصویر شرکت)

۲-۲-۲ بازاریابی ورزشی
بازاریابی ورزشی شامل تمام فعالیتهایی است که طراحی شده تا نیازها وخواسته های مشتریان ورزش را بوسیله فرایند تبادل برطرف سازد بازاریابی ورزشی در دومحور اصلی توسعه یافته است: بازاریابی خدمات و محصولات ورزشی مستقیماً با مشتریان ورزش، و بازاریابی خدمات و محصولات صنعتی و مشتری دیگر بوسیله استفاده ازترویجات ورزش (مولین،۲۰۰۷). پیتس و استاتلر در سال ۱۹۹۶ بازاریابی ورزشی را به عنوان فرایندی از فعالیتهای طرح ریزی و اجرای برای محصول، قیمت گذاری، ترویج و توزیع یک محصول ورزشی به منظور ارضای نیازها و امیال مشتریان که اهداف سازمانی را نیز بدست میآورد تعریف میکند(ریکرت،۲۰۰۵).
لویس و اپنزلر (۱۹۸۵) بازاریابی ورزشی را با دو کاربرد بدین گونه تعریف میکنند.
بازاریابی ورزش- استفاده از متغیرهای آمیخته بازاریابی به منظور انتقال مزایای مشارکت در ورزش به مشتریان بالقوه.
بازاریابی بوسیله ورزش و استفاده از حمایتهای مالی به عنوان یک وسیله برای ترویج و تبلیغ محصولاتشان(ریکرت،۲۰۰۵).
در یک تعریف ترکیبی از شانک، ون هیردن و ایوانز به یک تعریف جامع تری از بازاریابی ورزشی دست پیدا میکنیم : بازاریابی ورزشی کاربرد ویژهایی از فرایندها و اصول بازاریابی برای محصولات و خدمات ورزشی میباشد؛ بازاریابی خدمات و محصولات ورزشی و غیر ورزشی به وسیله تداعی معانی ازقبیل حمایتمالی با ورزش؛ و بازاریابی رمزهای پنهان و بدنه ورزش، شخصیتها،رویدادهایشان،فعالیتهایشان، اعمالشان، استراتژیها وجهه (تصویرشان) (ریکرت،۲۰۰۵).
۲-۲-۳ مدیریت بازاریابی ورزشی
در ادامه چند تعریف از مدیریت بازاریابی و مدیریت بازاریابی ورزشی آمده است.
مدیریت بازاریابی عبارت است از تجزیه و تحلیل، طرح ریزی، اجرا و کنترل برنامههای تعیین شده برای فراهم آوردن مبادلات مطلوب با بازارهای مورد نظر به منظور دستیابی به هدفهای سازمان. تاکید مدیریت بازاریابی بیشتر تاکید بر تعیین محصولات سازمان بر مبنای نیازها و خواسته های بازار مورد نظر و نیز استفاده از قیمت گذاری، ارتباطات و توزیع موثر جهت آگاهی دادن، ایجاد محرک و ارائه خدمت به بازار است (روستا،۱۳۸۳).
مدیریت بازاریابی عبارت است از تجزیه وتحلیل، طرح ریزی، اجرا و کنترل برنامههایی جهت ایجاد، ارائه و حفظ فرایند داد و ستدهای سودآور با مشتریان(خریداران) مورد نظر، به منظور دستیابی به هدفهای سازمان (محرم زاده،۱۳۸۵).
مدیریت بازاریابی ورزشی عبارت است ازفرایند برنامه ریزی و اجرای مفهوم، قیمت گذاری و ترویج و توزیع اجناس، ایدهها، شخصیتها، رویدادها و خدمات ورزشی برای ایجاد تبادلاتی که اهداف فردی و سازمانی را ارضا میکند (ریکرت،۲۰۰۵).
مدیریت بازاریابی ورزشی عبارت است ازفرایند برنامه ریزی و اجرای مفهوم، قیمتگذاری و ترویج و توزیع اجناس، ایدهها، شخصیتها، رویدادها و خدمات ورزشی برای ایجاد تبادلاتی که اهداف فردی و سازمانی را ارضا میکند (ریکرت،۲۰۰۵).
۲-۲-۴ آمیخته بازاریابی[۶]
آمیخته بازاریابی یک سری ابزار را توصیف میکند که مدیریت میتواند از آنها استفاده کند تا فروش را تحت تاثیر قرار دهد. درصورت بندی سنتی به صورت ۴Ps نامیده میشود محصول[۷]، قیمت[۸]، مکان[۹]، ترویج[۱۰] و خدمات (کاتلر،۲۰۰۳).
این مهم است که تمام متغییرهایی که آمیخته بازاریابی، یا ۴Ps بازاریابی را در بر دارند درک شود: محصول، قیمت، مکان، و ترویج . ۴Ps متغییرهایی هستند که بازاریابان به منظور کسب بهترین رضایت مشتریان در بازار هدف میتوانند کنترل کنند (جولیه،۲۰۰۴).
کاتلر بیان میکند که من برای فرار از زندان P نامه، تعریف مجدد فعالیت اصلی هر یک از Pها را پیشنهاد کردم
محصول = شکل بندی[۱۱]
قیمت = ارزش گذاری[۱۲]
مکان = تسهیل[۱۳]
ترویج = نمادسازی[۱۴] (کاتلر،۲۰۰۳).
۲-۲-۵ حمایت مالی
حمایت مالی این پتانسیل را دارد که ابزار مراودات بازاریابی در قرن ۲۱ بشود. اگر کسانی که ازدیاد حمایت مالی را وسط دو دهه گذشته گواهی دادهاند باور کنیم این گمان آنقدر سخت نیست. اکنون بازاریابان حمایت مالی را به عنوان یک چاره ترویجی مؤثر در مقابل ابزارهای مراودهای دیگر میشناسند (کوسنس،۱۹۹۶).
از سال ۱۹۹۶، هنوز یک تعریف پذیرفته شده عمومی از حمایتمالی وجود ندارد. در مقاله های منتشر شده در انگلستان، ( تعریف مینگهام،۱۹۸۳) مکرراً دیده میشود. در تحقیقات فرانسوی زبان مکررأ به تعریف (دربایکس و همکاران، ۱۹۹۴) رجوع شده است، در حالیکه اغلب مقالات منتشر شده در آلمان تعریف (برون، ۱۹۸۷) را نقل کردهاند. فقدان اتفاق آرا در خصوص تعریف از این کشور به آن کشور به ابهامات باقیمانده در رابطه با ماهیت حمایت مالی و روشی که حمایت مالی به سبک-های دیگر مراودات نزدیک میشود برمیگردد (بجورن،۲۰۱۱).
با توجه به مقالات بازنگری شده ، حداقل توافقی وجود دارد که حمایت مالی وابسته به یک تبادل بین حامیمالی شده و حامیمالی است، و اهداف (مراودات) بازاریابی بوسیله بهره برداری از تداعی معانی بین آن دو دنبال میشود. ریسک به عنوان مشخصه ذاتی حمایت-مالی به دلیل پیش پینی ناپذیری سرانجام و یا اشاعه رویداد ملاحظه شده است. اگر افراد حمایتمالی شدهاند ریسک به طور ویژه بالا است (سگارا، ۱۹۸۶ و پیکوت،۱۹۹۸). هر چند، چندین ویژگی دیگر حمایتمالی باقی میماند تا بحث کنیم که یک خط واضح بین حمایتمالی و دیگر ا

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

بزار مراودات وجود دارد (بجورن،۲۰۱۱).
حمایتمالی یک رابطه تجاری بین یک مهیا کنندهی وجوه، منابع یا خدمات و یک فرد، رویداد یا سازمان است که در عوض حقوق و تداعی معانی را پیشنهاد میکند که ممکن است برای مزایای تجاری در عوض سرمایهگذاری حمایتمالی، استفاده شده باشند. با حمایتمالی، یک سازمان همکاری و کمک به جامعه محلی با یک نگاه به دیده شدن به عنوان همراه، مراقب و درگیربودن بیشتر در امور محلی را نشان میدهد. در یک دورنمای بیشتر تجاری، بعضی سازمانها از حمایتمالی به عنوان یک ابزار دستیابی به مخاطبان بیشتر استفاده میکنند (هاگ اسکولان،۲۰۰۸).
حمایتمالی به عنوان تدارک کمکهایی از قبیل پول، افراد، و تجهیزات به یک فرد، مقام صلاحیت دار، یا هیات (حمایت شده) بوسیله یک سازمان تجاری (حامی) با هدف کسب اهداف تجاری تعریف شده است (مینگهام، ۱۹۸۳ ، پوپ و ووگس،۱۹۹۸). امروزه، مؤسسات تاکید زیادی روی توانایی حمایتمالی در نشان دادن یک بازگشت در سرمایه دارند (اونجو،۲۰۰۴).
گراتون و تیلور(۱۹۸۵) دوباره گفته مینگهام(۱۹۸۳) را نقل میکنند که حمایتمالی را به عنوان تدارک کمکمالی و جنسی به یک فعالیت بوسیله یک سازمان تجاری با هدف کسب اهداف تجاری تعریف کرد. اهداف تجاری به عنوان نتایجی که منفعت مالی میآورند یا فروش را افزایش میدهند تفسیر شدهاند(کوشاک،۲۰۰۴).
حمایتمالی بر اساس تئوری تبادل است که پیشنهاد میکند یک تبادل بین دو طرف یا بیشتر رخ خواهد داد اگر همهی طرفین درگیر احساس کنند که آنها به جای خدمات یا اجناسشان ، هدایای برابر دریافت میکنند(کوشاک،۲۰۰۴). هم حامی و هم تیم حمایت شده باید احساس کنند که رابطه سودمند است. مزیتها برای یک تیم ورزشی به طور مساعد مشهود هستند به طوریکه پول دریافت شده از یک حامی به اعتبار مالی عملیات سازمانی کمک میکند.هر چند، مزایایی دو طرفهایی که یک حامی برای خریدن حقوق بازاریابی دریافت میکند تا حدی مشکل ترند تا شناسایی شوند. مزایای حامی در یک تنوعی از روشها، اندازه گیری شدهاند شامل : زمان های هم ارز رسانه، فراخوانی حامی و به رسمیت شناختن، انتقال تصویر، نگرش به سوی حامی، قصد خرید، تناسب حامی، و افزایش فروش(کوشاک،۲۰۰۴).
شرکتها دائمأ بوسیله گروه های مختلفی دعوت میشوند تا حامی رویدادها، فعالیتها، و امور با ارزش شوند. شرکتها همچنین به طور فعال در جستجوی محلهایی هستند که بتوانند نامشان را پیش روی عموم مردم بیاورند. برای مثال کوکاکولا[۱۵] یک دوره طولانی حامی شرکت کننده در بازیهای المپیک، جامهای جهانی، سوپر بولها[۱۶]، و جوایز آکادمی[۱۷] (مراسم دادن جوایز اسکار که هر ساله برگزار میشود) بوده است. بواسطه پرداختن مبالغ هنگفتی پول، کوکاکولا امیدوار است که توجه عمومی مطلوبی را بدست آورده و همچنین تداعی معانیش را با عالی ترین نوع رویدادها تلقی کند (کاتلر،۲۰۰۳).
شرکتها پول خوبی را بابت قرار دادن نامشان روی تجهیزات ورزشی از قبیل ساختمانها، دانشگاه ها، و استادیومها پرداخت میکنند تا نامشان را مقابل چشمان عموم مردم نگه دارند (کاتلر،۲۰۰۳).
شرکتها میتوانند حامی یک امر مهم باشند (از قبیل: بهتر خوردن، تمرین بیشتر، قرارملاقاتهای دکترمنظم، گفتن نه به داروی مخدر) در آنچه “بازاریابی با دلیل[۱۸]” (شراکت در امری که بیشتر مردم به آن اعتقاد دارند) نامیده شده است. بوسیله شراکت در امری که بیشتر مردم به آن اعتقاد دارند، شرکت میتواند شهرت مؤسسه را افزایش داده، آگاهی علامت تجاری را بالا برده، وفاداری مشتری را بیشتر کرده، بفروشد و پوشش مطبوعات مورد نظر را افزایش دهد (کاتلر،۲۰۰۳).
۲-۲-۶ مزایا و اشکالات حمایت مالی
۲-۲-۶-۱ مزایایی حمایت مالی
شنک[۱۹] (۱۹۹۹) رایجترین مزایای درک شده با حمایت مالی را به صورت زیر بیان کرده است
ساخت انتقال تداعی معنی وجهه(تصویر) مثبت
برطرف کردن شایعه و تهمت رسانه ها
ایجاد آگاهی

.۱-۶ قلمرو تحقیق
۱-۶-۱ قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این پژوهش بررسی تاثیر موانع قانونی – دولتی، بسترسازی حرفهای ، تبلیغاتی و مدیریت ورزشی در عدم حمایتمالی شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان بود.
۱-۶-۲ قلمرو زمانی
قلمرو زمانی جمع آوری داده های این تحقیق درشش ماهه اول سال ۱۳۹۲ صورت گرفت.
۱-۶-۳ قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق استان کرمان بود.
۱-۷ محدودیت تحقیق

عنوان…………………………………………………………………………………………..صفحه
۵-۴ پیشنهادهای کاربردی ۷۴
۵-۵ پیشنهادهای پژوهش ۷۵
منابع ۷۶
پیوستها ۸۲
۱٫پرسشنامه ۸۲

  1. بارهای عاملی هریک از گویه ها در عاملهای باقی مانده ۸۵

فهرست جدولها
عنوان……………………………………………………………………………………….صفحه
جدول ۳-۱ ضرایب پایای پرسشنامه و زیرمقیاسهای آن………………………………… ……. ۴۹
جدول ۳- ۲ آزمون کیزر – می یر – الکین…………………………………………………………… ۵۱
جدول ۳- ۳ آزمون بارتلت………………………………………………………………………………. ۵۱
جدول ۳- ۴ نتایج ویژه مقدار برای استخراج عامل……………………………………………۵۲
جدول ۳- ۵ حیطه‌های پرسشنامه و تعداد گویه‌های مربوط به هر حیطه………………………. ۵۳
جدول ۴-۱ نتایج آزمون تی تک نمونهای فرضیه اول……………………………………………… ۶۰
جدول ۴-۲ نتایج آزمون تی تک نمونهای فرضیه دوم…………………………………………….. ۶۰
جدول ۴-۳ نتایج آزمون تی تک نمونهای فرضیه سوم…………………………………………….. ۶۱
جدول ۴-۴ نتایج آزمون تی تک نمونهای فرضیه چهارم………………………………………….. ۶۱
جدول ۴-۵ نتایج آزمونW Mauchly’s…………………………………………………………. 62
جدول ۴-۶ نتایج آزمون اختلاف بین موانع حمایتمالی……………………………………۶۲
جدول ۴-۷ نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در مورد مشخص کردن محل اختلافها……… ۶۳
جدول ۴-۸ نتایج مربوط به رتبه بندی موانع حمایتمالی……………………………………۶۳
جدول ۴-۹ رتبه بندی گویه های حیطهی قانونی- دول………………………………………..۶۴
جدول ۴-۱۰ رتبه بندی گویه های حیطهی بسترسازی حرفهای……………………………….۶۵
جدول ۴-۱۱ رتبه بندی گویه های حیطهی تبلیغاتی……………………………………………..۶۵
جدول ۴-۱۲ رتبه بندی گویه های حیطهی مدیریت ورزشی………………………………………۶۶
فهرست نمودار و اشکال
عنوان صفحه
نمودار۴-۱ توزیع افراد بر اساس سن ۵۵
نمودار ۴-۲ وضعیت جنسیت گروه مورد مطالعه ۵۶
نمودار ۴-۳ سطح تحصیلات گروه مورد مطالعه ۵۶
نمودار۴-۴ توصیف رشته تحصیلی جامعه موردمطالعه………………………………………………………۵۷
نمودار ۴-۵ توزیع علاقه مدیران شرکتها به حمایت از سطوح مختلف ورزش ۵۷
نمودار ۴-۶ توزیع شرکتها براساس علاقه به حمایت از بخشهای مختلف ورزش ۵۸
نمودار ۴-۷ توزیع شرکتها بر اساس گستره فعالیت………………………………………………………..۵۸

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه مدیریت ورزشی
پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی
شناسایی و اولویت بندی موانع حمایتمالی شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان
مولف
سید مهدی سید باقری
استاد راهنما
دکتر طهمورث نورایی
استاد مشاور
دکتر اسماعیل شریفیان
دیماه ۱۳۹۲
تقدیم:
به پدر و مادرم که هنوز هم چون طفلی خردسال نیازمند حمایت و دعای خیر ایشان هستم .
و
همه کسانی که لحظه ای بعد انسانی و وجدانی خود را فراموش نمیکنند و بر آستان گران سنگ انسانیت سر فرود می آورند و انسان را با همه تفاوت هایش ارج می نهند
تقدیر وتشکر:
با تقدیر و تشکر از اساتید راهنما و مشاورم جناب آقای دکتر نورایی و جناب آقای دکتر شریفیان که سختی راه با همراهی ایشان آسان شد و با تشکر از آقایان دکتر نخعی ، دکترقهرمان تبریزی ،دکتر نژاد سجادی ،دکتر بخشنده و همه دوستانی که در انجام این تحقیق مرا یاری رساندند.
چکیده
هدف تحقیق حاضر شناسایی و اولویتبندی موانع حمایتمالی شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان بود. روش تحقیق حاضر پیمایشی و جامعه آماری شامل مدیران شرکتهای خصوصی برتر استان کرمان بود. (۱۵۰N=). از جامعه مورد نظر تعداد ۱۰۸ شرکت نمونه تحقیق را تشکیل دادند. روش نمونهگیری این تحقیق تصادفی ساده بود. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساختهای که روایی و پایایی آن بر اساس روش های معتبر مورد بررسی قرار گرفت. داده های تحقیق با بهره گرفتن از تحلیل عاملی اکتشافی، تیتک نمونهای و تحلیل واریانس با اندازه گیریهای مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیلعاملی نشان داد که ۵۷ درصد از کل واریانسها مربوط به چهار عامل بود. نتایج آزمون تیتک نمونهای نشان داد که موانع قانونی- دولتی، بسترسازیحرفهای، تبلیغاتی و مدیریت ورزشی در عدم حمایتمالی شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان تاثیر دارند. یافته های تحقیق نشان داد که بین موانع حمایتمالی شرکتهای خصوصی در ورزش قهرمانی استان کرمان تفاوت معناداری وجود داشت. به گونهای که عامل قانونی – دولتی بیشترین و عامل مدیریت ورزشی دارای کمترین اهمیت را در عدم حمایت مالی شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان دارا بود. از این رو لزوم تدوین قوانین و آئیننامهها برای حامیان مالی و ورزش قهرمانی استان دارای اهمیت زیادی میباشد.
کلید واژهها: موانع حمایتمالی، ورزشقهرمانی، شرکتهای خصوصی، استانکرمان.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: طرح تحقیق
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ تعریف مسئله وبیان سوالهای اصلی تحقیق ۴
۱-۳ اهمیت و ضرورت اجرای تحقیق ۶
۱-۴ اهداف تحقیق ۸
۱-۴-۱ هدف کلی ۸
۱-۴-۲ اهداف اختصاصی ۸
۱-۵ فرضیه های تحقیق ۹
۱-۶ قلمرو تحقیق ۹
۱-۷ محدودیت تحقیق ۱۰
۱-۸ تعریف واژهها و اصطلاحات ۱۰
۱-۸-۱ تعریف نظری واژهها و اصطلاحات ۱۰
۱-۸-۲تعریف عملیاتی واژه های تحقیق ۱۱
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.