7-1-2-2 رضایت زناشویی 25

8-1-2-2 ایجاد رضایت زناشویی 26

9-1-2-2 زوج خوشبخت و کامل 28

10-1-2-2 علل مشکلات و تعارضات در میان زوجین 29

11-1-2-2 اثرات طلاق 30

12-1-2-2 نقش عشق در ازدواج و تداوم زندگی 31

13-1-2-2 اثرات نزدیکی و فاصله در تداوم زندگی 33

14-1-2-2 نقش فشارهای فرهنگی در رضایت زن و شوهر 35

15-1-2-2 پیشرفت فردی در زوجین 36

17-1-2-2 اختلافات مالی 39

19-1-2-2 عوامل شخصی 42

20-1-2-2 حسادت 43

21-1-2-2 خشونت زناشویی 44

22-1-2-2 رضایت زناشویی و عقاید مذهبی 46

2-2-2 سلامت روانی 47

1-2-2-2 تعریف سلامت روانی 47

2-2-2-2 سلامت روانی دیدگاه روانشناسان و مکاتب مختلف 49

1-2-2-2-2 دیدگاه فروید (1856) در ارتباط با سلامت روان 49

2-2-2-2-2 مفهوم سلامت روان در نظریه روانی اجتماعی و زیستی آدلر (1870) 50

3-2-2-2-2 نظریه اریکسون  (1963) در ارتباط با سلامت 50

4-2-2-2-2 نظریه کورت لوین )1890( در ارتباط با سلامت روان 51

5-2-2-2-2 نظریه کارل راجرز (1902) در ارتباط با سلامت روان 52

3-2-2-2 ایجاد سلامت روان 52

1-3-2-2-2 پیشگیری اولیه 53

2-3-2-2-2 پیشگیری ثانوی (درمان) 53

3-3-2-2-2 پیگیری ثالث 54

4-2-2-2 مكانیزم های دفاعی و نقش آن در سلامت روان 54

3-2 پیشینۀ پژوهشی 55

1-3-2 پیشینۀ داخلی 55

2-3-2 پیشینۀ خارجی 60

4-2 تلفیق یافته های نظری و تجربی تحقیق 62

 

فصل سوم

(روش شناسی پژوهش)

1-3 مقدمه 64

2-3 جامعه آماری 64

4-3 روش نمونه‌گیری 64

3-3 نمونۀ آماری 65

5-3 طرح پژوهش 65

6-3 ابزار اندازه‌گیری و نحوة اجرا و ارزشیابی 65

1-6-3 پرسشنامه سلامت روانی GHQ 65

2-6-3 پرسشنامه سازگاری و رضایت زناشویی ENRICH 69

7-3 روش تجربه و تحلیل داده‌ها 70

 

 

فصل چهارم

(تجزیه و تحلیل داده ها)

1-4 مقدمه 72

2-4 بررسی توصیفی داده های بدست آمده 72

2-4 بررسی استنباطی فرضیه‌های پژوهش 73

1-2-4 فرضیۀ اول: 73

2-2-4 فرضیه 2 75

3-2-4 فرضیه3 77

 

فصل پنجم

(بحث و نتیجه گیری)

2-5 بحث و نتیجه گیری مربوط به سوالات و فرضیه های تحقیق 80

1-2-5 فرضیۀ اول 80

2-2-5 فرضیه 2 81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت پژوهشی
اهداف تحقیق
متغیرهای تحقیق
فرضیه های پژوهش
تعاریف عملیاتی متغیرها

فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش

تعریف فرار
عوامل موثر بر فرار
اقسام فرار
نظریه های مختلف شناخت رفتار
فرار از نظر روانكاوی
نظریه روانی تربیتی
نظر بیولوژیكی
فرار از نظر روانشناختی
فرار از نظر جرم شناسی
وضعیت فرهنگی خانواده
روابط عاطفی خانواده
چگونگی ارتباط و بهداشت روانی نوجوانان
ویژگی های شخصیتی نوجوانان
تاثیر مدرسه بر بهداشت روانی دانش آموز
كثرت اولاد
سطح تحصیلات والدین
مهاجرت
روابط دختر و پسر
رشد هویت جنسی
تحقیقات انجام شده
فصل سوم(روش تحقیق)
طرح تحقیق
جامعه آماری
روش آماری
ابزار تحقیق
اعتبار و روایی پرسشنامه
چگونگی اجرای آزمون

فصل چهارم

مقدمه

فهرست جداول و نمودارها

الف ویژگیهای توصیفی دختران

جدول شماره 1:  توزیع فراوانی پایه تحصیلی و سطح تحصیلی دختران فراری گروه نمونه را ارائه می دهد.
جدول شماره 2: توزیع فراوانی رشته تحصیلی دختران فراری گروه نمونه را ارائه می دهد.
جدول شماره 3: وضعیت شغل پدر دختران فراری گروه نمونه را نشان می دهد.
جدول شمار 4: توزیع فراوانی سطح تحصیلات پدر دختران فراری را ارائه می دهد.
جدول شماره 5: وضعیت زنده یا فوت پدر دختران فراری گروه نمونه را ارائه می دهد.
جدول شماره 6: وضعیت معتاد بودن یا نبودن پدر دختران فراری گروه نمونه را نشان  می دهد.
ب) یافته های

مقدمه

 

انسان در طول تاریخ از انواع انحراف ها و آسیب های اجتماعی و روانی رنج برده و همواره در جستجوی علل و عوارض آن و رهایی از این مسائل بوده است. یكی از این انحراف ها و آسیب ها فرار دختران از خانه است كه امروز به عنوان یک بحران جامعه، بخصوص شهر تهران را درگیر نموده است. این معضل روز به روز گسترش بیشتری می‌یابد و سلامت و رشد افراد جامعه و بخصوص نوجوانان و جوانان را تهدید می کند.

اگر كودكان و نوجوان كه آینده سازان كشور هستند، در مسیر انحراف و بزهكاری قرار گیرند، به زودی جامعه خود را به ورطه فساد و تباهی می كشانند. بدون تردید جامعه‌ای قادر است در جهت ترقی گام بردارد كه بتواند كودكان و نسل جوان خود را از بیراهه به راه راست و در جهت سازندگی هدایت نماید.

مسئولیت جامعه در مورد كودكان و نوجوانان فراری از خانه و در معرض خطر به مراتب سنگین تر از مجرمین بزرگسال است. براساس اصل پیشگیری مقدم بر درمان است. برای جلوگیری از صرف هزینه های گزاف و اتلاف وقت به جهت بازداری افراد از آسیبهای اجتماعی و مفاسد، و رعایت اصل پیشگیری مقدم بر درمان است. مطالعه در زمینه آسیب های اجتماعی به عنوان ضروری ترین اقدام محسوب می شود. بنابراین از اینگونه تحقیقات كه علل فرار دختران از منزل را شناسایی می‌كند اقدام اساسی جهت پیشگیری از وقوع حوادث و بروزمشكلات روانی می باشد.

 

1ـ1 مقدمه

آنچه موجب شد تا پژوهش فعلی با این عنوان در خصوص دانش آموزان متوسطه انجام شود، به دلیل اشتغال به تدریس (نگارنده) در مقطع متوسطه شهرستان نیشابور است که مدام شاهد نگرانی های همكاران فرهنگی و همچنین مراجعات مكرر اولیا و اظهار نگرانی از وضعیت تحصیلی و اخلاقی فرزندانشان ، بودم و با توجه با اینكه همگی دبیران و اولیا به اتفاق معتقد بودند  كه نسل فعلی با نسلهای قبلی بسیار متفاوت می باشد و یک شكاف نسلی عمیق احساس می كردند  و از طرفی مشاهده برخی از رفتارها و حركات و گرایشات در كلاس های درس ، مرا بر آن داشت تا در زمینه هویت اجتماعی آنان و مسائل تأثیر گذار بر آن به صورت جدی به مطالعه بپردازم و بدین صورت  زمینه تحقیق حاضر  فراهم شد.

در این فصل مسأله تحقیق مطرح و اهمیت و ضرورت آن بیان می شود و سپس اهداف تحقیق، محدوده زمانی و مكانی و پیشینه تحقیق عنوان می شود، و در نهایت به موانع و تنگناهای تحقیق پرداخته می شود.

1ـ2 عنوان تحقیق:

بررسی عوامل موثر بر شكل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور در سال تحصیلی

86 ـ 85

 

1ـ3 بیان مسأله

در طی مطالعات مقدماتی و مصاحبه های اكتشافی با مسئولین آموزش و پرورش، اولیا ، مربیان، دبیران و دانش آموزان، نتایج بدست آمده نشان داد که ، برخی از دانش آموزان ارتباط چندانی با خانواده هایشان نداشتند ، نسبت به انجام فرایض دینی توجه جدی از خودشان نشان نمی دادند و برخی به آئین مسیحیت گرایش داشتند ، به آداب و رسوم ملی اهمیت نمی دادند و حتی زندگی در كشورهای دیگر را ترجیح می دادند  كه اینها خود نشان از ضعف هویت خانوادگی، دینی و ملی آنان بود . انجام برخی از حركات و نوع آرایشها در هر دو جنس مسئله هویت جنسی آنان را هم خدشه دار نموده است. عدم رضایت از خود، خانواده‌، كشور، دین و … باعث سست شدن هویت اجتماعی برخی از دانش آموزان شده است که نتایج این ضعف هویتی عبارتند از: بی انگیزگی نسبت به مسائل آموزشی، گستردگی ناهنجاری های اخلاقی، بی نظمی و بی انضباطی، نگرانی ، نا امیدی و…. حال برای محقق این سئوالات و یافتن جوابی برای اینها مطرح است :

1ـ چه عواملی بر شكل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان مؤثر است؟

2ـ آیا میزان رضایت از خود بر هویت اجتماعی دانش آموزان تأثیر دارد؟

3ـ آیا پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی والدین  بر هویت اجتماعی دانش آموزان مؤثر است؟

4ـ آیا جنس دانش آموزان با هویت اجتماعی آنان رابطه دارد؟

5ـ آیا میزان درونی شدن ارزشها در دانش آموزان با هویت اجتماعی آنان  مرتبط است؟

6ـ آیا هماهنگی ارزش های گروهی بر هویت اجتماعی دانش آموزان تأثیر می گذارد؟

7ـ آیا مورد تأیید دیگران بودن با هویت اجتماعی دانش آموزان  ارتباطی دارد؟

1ـ4 اهمیت و ضرورت تحقیق

از آن جا كه بحران هویت از سالهای نوجوانی آغاز می شود و بخش عظیمی از دانش آموزان دبیرستانی، در این سنین قرار گرفته اند و با توجه به نگرانی هایی كه در زمینه علایق و گرایشات و رفتار های دانش آموزان مشاهده می شود و از آن جا كه بخش مهمی از وجود دانش آموزان را هویت آنان تشكیل می دهد و زندگی فردی و اجتماعی آنها نیز متأثر از این مسئله است ، آنان در جستجوی هویت می باشند و موقعیت مبهم دانش آموزان دبیرستانی،در فرهنگ و جامعه معاصر، این نتیجه را برای آنها در بر دارد كه فرصتی را به منظور آزمودن شیوه های مختلف زندگی به آنها می دهد، تا آنها تصمیم بگیرند كه چه الگو های رفتاری، ارزشی و نگرشی بهتر می تواند نیاز های آنها را تأمین نماید. در برخورد با دانش آموزان در كلاس های درسی یا مشاوره های فردی با دانش آموزان ، دریافتم که گرایش به آئین مسیحیت و زندگی در كشورهای دیگر را صرفاً به خاطر احساس آزادی بیشتر برای رفع نیاز هایشان ابراز می كنند. همچنین مصرف مشروبات الكلی، قلیان و سیگار، ارتباطات جنسی و … را صرفاً در راستای رفع نیاز هایشان ارزیابی می کردند و این مسئله هویت دینی، ملی و خانوادگی آنان را خدشه دار نموده است و بخش عظیمی از جمعیت انسانی كه باید در جهت آبادانی و حفظ آرمانها و ارزشهای كشور، آموزشهای لازم را ببینند  و در آینده به خدمت گرفته شوند، به نحو احسن و شایسته مورد استفاده قرار نمی گیرند.

در جهان امروز ((وضعیت و جایگاه هر کشوری با توجه به ساختار ، روند ، ماهیت و عملکرد دو عامل زیر مشخص می شود : 1- ماهیت ساختاری و عملکرد ارکان و عناصر اصلی و تشکیل دهنده ی نظام اجتماعی آن کشور 2- شرایط و موقیت منطقه و جهان در ارتباط با آن کشور . در ارتباط با عامل اول باید گفت که عناصر و ارکان اصلی جامعه ی ما به خاطر ناهمگونی ساختاری آنها ، زمینه های نامطلوبی را برای تحول ، توسعه و تکامل اجتماعی فراهم کرده است . این واقعیت  زمینه ی  مناسب را برای شکل گیری روابط اجتماعی عادلانه ، تقسیم کار اجتماعی عادلانه ، توزیع امکانات و امتیازات اجتماعی بر پایه ضوابط و قوانین مدون و انسانی فراهم ننموده است )) ( سیف اللهی ، 1381 : 167) بنابراین زمینه برای ظهور و بروز بحران های گوناگون در جامعه فراهم می باشد .

لذا ضرورت بررسی عوامل مؤثر بر شكل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان به شدت احساس می شود كه در این تحقیق به آن پرداخته می شود.

5ـ1 اهداف تحقیق

اهداف تحقیق حاضر عبارتند از:

ـ شناسایی  عوامل موثر بر شكل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور

ـ بررسی میزان همبستگی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی از ابعاد : ملی ، دینی و خانوادگی

– یافتن و ارائه  راه حل برای بهبود هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور

6ـ1 محدوده زمانی و مكانی تحقیق

تحقیق حاضر در محدوده مكانی شهر نیشابور انجام شده است و از نظر زمانی ،  سال تحصیلی 86 ـ 85  را مد نظر دارد .

7ـ1 مروری بر مطالعات پیشین

در این قسمت مروری داریم بر تحقیقاتی كه در زمینه هویت اجتماعی در داخل و خارج ایران صورت گرفته اند.

1ـ7ـ1 تحقیقات انجام شده داخلی

ـ عبدالرسول كریمی در سال 1375 در تحقیقی با عنوان «بررسی رابطه بین عزت نفس و هویت یابی در نوجوانان 18ـ15 ساله در شهر تهران» با بهره گرفتن از روش پیمایشی، از بین كلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران كه در سال تحصیلی 75ـ74 به تحصیل اشتغال داشتند، از طریق نمونه گیری خوشه ای 200 نفر از دانش آموزان دختر و پسر از نواحی 18،7،4،2 را به طور تصادفی انتخاب نمود.

ابزار تحقیق دو فرم پرسشنامه هویت شخصی و پرسشنامه عزت نفس كوپر اسمیت بود كه به آزمودنی ها داده شد تا با توجه به شرایط خود، آزمون ها را تكمیل نمایند. نتایج نشان داد كه میان توزیع آزمودنی های دختر و پسر از نظر اهمیت هویت جنسی با توجه به عزت نفس شان تفاوت وجوددارد.

میان توزیع آزمودنی های دختر و پسر از نظر توجه و عمل به ارزش های اخلاقی تفاوت وجود نداشت. دانش آموزان دختر و پسر با عزت نفس بالا و پایین از نظر هویت مذهبی تفاوت نداشتند و بین توزیع آزمودنی های دختر و پسر از نظر ایجاد ارتباط با همسالان و طرز دید نسبت به خود و عزت نفس آنها تفاوت وجود داشت .

ـ پور جبلی در تحقیقی تحت عنوان « بررسی عوامل موثر بر شكل گیری هویت اجتماعی و فرهنگی نوجوانان ارومیه» در سال 1379 با بهره گرفتن از روش پیمایش و با انتخاب یک نمونه 383 نفری از نوجوانان شهر ارومیه كه در گروه سنی 18ـ 12 ساله قرار داشتند، با رویكرد تئوری پیتر بورك به بررسی 4 عامل خانواده، مدرسه، گروه دوستان و رسانه های تصویری به بررسی هویت اجتماعی و فرهنگی نوجونان پرداخت. وی در تحقیق خود به این نتیجه رسید كه بین عوامل خانواده، مدرسه، دوستان و رسانه های تصویری با شكل گیری هویت اجتماعی و فرهنگی نوجوانان رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد.

ـ فاطمه رئیسی در سال 1376 در تحقیقی با عنوان «بررسی تأثیر مشاوره گروهی بر كاهش بحران هویت نوجوانان دختر مقطع متوسطه شهر اصفهان» با بهره گرفتن از روش نیمه آزمایشی و استفاده از طرح گروه كنترل نا برابر به این موضوع می پردازد. وی با روش خوشه ای چند مرحله ای از بین نواحی آموزش و پرورش اصفهان، نواحی 3و4 را انتخاب و سپس از بین مدارس این دو ناحیه، دو مدرسه را به صورت تصادفی انتخاب می كند. نمونه آماری این تحقیق را 40 نفر از دانش آموزان دختر تشكیل می دهند و سپس از اعضای داوطلب جهت شركت در مشاوره گروهی ثبت نام به عمل می آورد و سپس دانش آموزان به صورت تصادفی به دو گروه گواه و آزمایش تقسیم می شوند . ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش تست های هویت شخصی است . نتایج تحقیق نشان می دهد كه مشاوره گروهی در كاهش بحران هویت نوجوانان دختر شهر اصفهان مؤثر بوده است.

ـ محمد باقر آخوندی در سال 1377 در مطالعه ای با عنوان «بررسی هویت ملی و مذهبی جوانان مشهدی و تأثیر روابط اجتماعی بر آن» با بهره گرفتن از روش تحقیق پیمایش و تكنیک جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه های عمیق و پرسشنامه از بین جوانان 24ـ 18 ساله ساكن مشهد، این تحقیق را انجام داده است . وی با انتخاب یک نمونه 464 نفری از سطح مناطق ده گانه شهر، به نتایج زیر دست یافت:

الف) 52 درصد كل پاسخ گویان بیش از 60 درصد با تیپ ایده ال هویت ملی هماهنگی دارند. همچنین پایبندی نظری به مذهب و ملیت بیش از پایبندی عملی به آن هاست.

ب) پس از انجام تحلیل  رگرسیون و تحلیل مسیر داده ها، روشن شد كه حركت جوانان و اعضای خانواده هایشان در مراسم ملی مذهبی، گفتگو پیرامون مذهب و تأیید مستمر آن در خانواده، اهمیت دادن به نظرات خانواده و دوستان، مشورت با خانواده و تماشای برنامه های ایرانی تلویزیونی، بر هویت ملی مذهبی تأثیر مستقیم دارد . همچنین وضعیت اقتصادی جوانان، تماشای فیلم و سریال های خارجی تلویزیون و تماشای فیلم های سینمایی از طریق ویدئو و … بر هویت ملی و مذهبی تأثیر معكوس داشتند .

– مریم سروش در سال 1380 در تحقیقی با عنوان «بررسی عواملی فرهنگی، اجتماعی مؤثر بر هویت مذهبی جوانان شهر شیراز» با بهره گرفتن از روش پیمایش و انتخاب یک نمونه 400 نفری از جوانان 35ـ 19 ساله شهر شیراز به نتایح زیر دست یافت:

میزان مذهبی بودن والدین و دوستان، میزان دنیا گرایی و جنسیت مهمترین متغیر هایی بوده اند كه بصورت مستقیم بر هویت مذهبی تأثیر داشته اند. بقیه متغیر ها از جمله میزان رضایت مندی سیاسی، میزان جهانی شدن و وضعیت تأهل بصورت غیر مستقیم مؤثر بوده اند.

نتایج تحلیل چند متغیره و تحلیل مسیر نشان می دهد كه اثرات مستقیم بر هویت مذهبی در مجموع تعیین كننده تر از اثرات غیر مستقیم است و جوانان بیشترین تأثیر را از گروه های دوستی و والدین خود دریافت می كنند. میزان دنیا گرایی به صورت منفی بر متغیر وابسته تأثیر داشته است. یعنی هر چه میزان دنیا گرایی فرد بیشتر باشد، هویت مذهبی او ضعیف تر است. از طرف دیگر عامل جنسی نیز در این امر دخیل بوده یعنی زنان مذهبی تر از مردان بوده اند اما این متغیر اثر زیادی نداشته است.

تحقیقات داخلی دیگری در زمینه هویت اجتماعی انجام گردیده است كه از ذکر بعضی به دلیل مشابه بودن نتایج منصرف شدیم و برخی را هم به دلیل مرتبط نبودن با تحقیق حاضر نیاوردیم و در این جا به برخی از عناوین آنها اشاره می کنیم :

1ـ آلمال، 1375، عوامل موثر بر شكل گیری هویت فرهنگی دانش آموزان سال سوم دبیرستان منطقه 5 شهر تهران

2ـ سكینه طالبی، 1378، تحول هویت ملی دانش آموزان دختر دوره تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه شهر تهران.

3ـ طاهره كیذقان، 1380، بررسی عوامل مؤثر بر هویت اجتماعی زنان شهر شیراز.

4ـ جواد اسماعیلی، 1376، مقایسه بحران هویت در دانش آموزان تیز هوش و عادی پایه سوم راهنمایی و اول دبیرستان منطقه 12 تهران.

4-2 بررسی ابعاد مختلف بازار. 19

1-4-2 بررسی بازارهای سنتی ازدیدگاه اجتماعی واقتصادی. 19

2-4-2 بررسی بازار های جدید از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی   22

5-2 مشخصه یک مرکز خرید. 23

1-5-2 عناصر اصلی مراکز خرید چند منظوره :. 23

6-2 مراکز خرید و زندگی روزمره. 24

7-2 انواع فضاهای تجاری. 26

1-7-2انواع فضاهای تجاری بر اساس اقلیم. 26

2-7-2 بازارهای مناطق گرم و خشک. 27

2-1-7-2 بازارهای مناطق سرد و کوهستانی. 28

3-1-7-2 بازارهای مناطق گرم و مرطوب. 28

4-1-7-2  بازارهای مناطق مرطوب و پرباران. 29

3-7-2 انواع فضاهای تجاری بر اساس ریخت شناسی. 30

8-2 پیشنهادات كلی در جهت طراحی همگون با بافت شهری. 32

18-2 ادغام بنایی جدید با سیستم ساخته شده موجود. 33

2-8-2 مکان یابی وتعیین عملکرد صحیح مراکز تجاری. 35

3-8-2 طراحی مسیرهای ورودی       . 37

4-8-2 طراحی مراکز تجاری. 38

9-2 ضوابط شهرسازی. 40

1-9-2 موقعیت زمین  در طرح تفضیلی. 40

2-9-2 احکام حاصل از قوانین شهری. 41

تبصره :. 44

تراکم پایه :. 44

ضوابط و مقررات نمای شهری در طراحی بنا :. 46

توقفگاه پیاده رو :. 46

–  توقفگاه معلولین :. 47

3-9-2 اصول طراحی :. 48

*تعادل:. 48

*نظم :. 48

*هماهنگی :. 49

*تقارن :. 49

*وحدت و ترکیب :. 49

*وحدت و کثرت :. 49

*تضاد و دوگانگی :. 50

*تباین :. 50

*سلسله مراتب :. 50

*مقیاس نسبت و تناسب :. 51

*حریم :. 51

*ریتم :. 51

*هندسه و شبکه :. 52

*قلمرو :. 52

*شفافیت :. 52

*سبکی :. 52

*نور :. 53

فصل سوم:. 54

(مطالعات). 54

1-3 نمونه های تجاری داخلی. 55

1-1-3 مرکز خرید تیراژه. 55

موقعیت طرح. 56

طراحی و ساخت. 57

ایده طراحی. 58

طراحی. 59

فضای داخلی. 61

نمای مجموعه. 63

سازه. 63

2-1-3  بازار بین المللی پردیس 2 – کیش. 65

فرم مجموعه. 67

ایده ساماندهی فضاهای پروژه. 67

فضای شهری. 72

فضاهای خدماتی. 73

سازه. 74

تاسیسات برق و مکانیک. 74

3-1-3 مرکز خرید ( سیتی سنتر ) بندرعباس. 76

2-3  نمونه های تجاری  خارجی. 80

فصل چهارم :. 95

عنوان                                                      صفحه

 

2-2-3- كنگرة رم (1972).. 38

2-2-4- كنفرانس ونیز (1964 ).. 39

2-2-5- بیانیة مكزیكوسیتی (2000 میلادی).. 40

2-2-6- بیانیة استكهلم (1998).. 41

2-2-7- كنگرة آمستردام (1975).. 42

2-3- تجارب بهسازی و بازسازی بافت‌های قدیم شهری در كشورهای مختلف جهان 43

2-3-1- تجارب مرمت و بازسازی بافت‌های قدیم در فرانسه   43

2-3-2- تجارب مرمت و بازسازی بافت‌های قدیم در انگلستان   46

2-3-4- تجارب مرمت و بازسازی بافت‌های قدیم در ایتالیا   50

2-3-5- تجارب مرمت و بازسازی بافت‌های قدیم در استكهلم   54

2-3-6- تجارب مرمت و بازسازی بافت‌های قدیم در چكسلواكی سابق   55

2-4- تجارب كشورهای جهان سوم (آسیا – آفریقا) 57

2-4-1- تجارب كشور مصر؛ شهر قاهره.. 57

2-4-2- تجارب كشور سوریه ؛ شهر دمشق.. 57

2-4-3- تجارب كشور لبنان ؛ شهر بیروت.. 58

2-4-4- تجارب كشور ژاپن.. 61

2-5- تجربیات بهسازی و نوسازی بافت‌های قدیم شهری در ایران 62

2-5-1- كرمان.. 62

2-5-2- شهر شوشتر.. 63

2-5-3- قزوین.. 64

2-5-4- شهركرد.. 66

جمع بندی و نتیجه گیری 69

 

عنوان                                                      صفحه

 

فصل سوم : روند تحولات سیاستها و برنامه‌های بهسازی  و نوسازی شهری در ایران 71

3-1- سیاست‌ها و برنامه‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های شهری در ایران 72

3-1-1- سیاستها و برنامه‌های اجرایی بهسازی و نوسازی بافت‌های شهری در قبل از انقلاب اسلامی (قبل از سال 1300 خورشیدی).. 72

3-1-1-1- سیاست‌ها و برنامه‌های دورة پهلوی اول (1320-1300)   73

3-1-1-2- سیاست‌ها و برنامه‌های دورة پهلوی دوم (1357 – 1320)   74

3-1-1-2-1- برنامه اول عمرانی (1334 -1327).. 74

3-1-1-2-2- برنامه دوم عمرانی (1341-1334).. 75

3-1-1-2-3- برنامه سوم عمرانی (1346-1341).. 75

3-1-1-2-4- برنامة چهارم عمرانی (1351-1347).. 76

3-1-1-2-5- برنامة پنجم عمرانی (1356 -1352).. 76

3-1-2- سیاست‌ها و برنامه‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های شهری در دورة پس از انقلاب اسلامی (1357).. 77

3-1-2-1- برنامة اول توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
(1366-1362).. 78

3-1-2-2- برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
(77-73).. 79

3-1-2-3- برنامة سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
(1383-1379).. 83

3-2- طرح‌های بهسازی بافت قدیم 84

 

عنوان                                                      صفحه

 

فصل چهارم : مطالعات طبیعی، اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادی شهر سبزوار با تاكید بر
بافت قدیم آن 88

مقدمه 89

4-1- موقع جغرافیایی، حدود و وسعت شهرستان سبزوار 90

4-2- موقع سیاسی شهرسبزوار درتقسیمات سیاسی شهرستان سبزوار 90

4-3- خلاصه‌ای بر شرایط طبیعی شهر سبزوار 95

4-3- 1- تقسیم بندی منطقه به بخش‌های طبیعی.. 95

4-3-2- زمین شناسی و خصوصیات تكتونیكی منطقه.. 96

4-3-3- منابع آب.. 98

4-3-4- خاك شناسی.. 100

4-3-5- آب و هوا و مشخصات آن.. 101

4-3-5-1- شاخص‌های اقلیمی منطقه.. 103

4-3-5-1-1- درجه حرارت.. 103

4-3-5-1-2- میزان بارندگی.. 104

4-3-5-1-3- رطوبت نسبی.. 104

4-3-5-1-4- وزش باد.. 105

4-3-5-1-5- موقعیت خورشید.. 105

4-3-5-2- نمودارهای اقلیمی.. 106

4-4- وضعیت اقلیمی سبزوار و آسایش انسان (روش اولگی) 108

4-5- تأثیر اقلیم در ساخت و بافت شهر 109

جمع بندی و نتیجه گیری 110

مقدمه 112

عنوان                                                      صفحه

 

4-6- میزان جمعیت و پراكندگی آن در شهرستان سبزوار 113

4-6-1- پیش بینی جمعیت شهر سبزوار برای سال‌های 1390 و 1395 با بهره گرفتن از مدل رشد نهایی.. 114

4-6-2- جمعیت، تراكم و  نحوه توزیع آن در شهر سبزوار   115

4-6-3- ساختار سنی و  جنسی جمعیت سبزوار.. 119

4-6-4- ویژگی مهاجرت در شهر سبزوار.. 123

4-6-5- وضعیت سواد و آموزش در شهر سبزوار.. 125

4-7- مشخصات جمعیتی بافت قدیم 127

4-7-1- سهم جمعیتی بافت قدیم از جمعیت كل شهر.. 127

4-7-2- چگونگی پراكنش جمعیت در بافت قدیم سبزوار.. 127

4-7-3- ساختار سنی و جنسی جمعیت بافت قدیم سبزوار.. 128

4-7-4- وضعیت مهاجرت در بافت قدیم.. 131

4-7-5- تحولات جمعیتی بافت قدیم.. 132

4-7-6- توزیع و تراكم جمعیت در بافت قدیم.. 133

4-7-7- تراكم خالص و ناخالص شهری در بافت قدیم.. 135

4-7-8- وضعیت سواد و آموزش در بافت قدیم.. 138

4-7-8-1- بررسی درصد باسوادی در محلات بافت قدیم.. 139

4-8- سابقه سكونت 140

جمع بندی 140

4-9- ساختار اقتصادی و كاركردهای شهر سبزوار.. 142

4-9-1- تعیین پایه اقتصادی شهر سبزوار.. 142

4-10- ویژگی‌های اقتصادی جمعیت بافت قدیم 145

عنوان                                                      صفحه

 

4-10-1- وضعیت اشتغال در سطح محله‌های بافت.. 145

4-10-2- جمعیت فعال و غیر فعال بافت قدیم.. 147

فصل پنجم : خلاصه‌ای بر جغرافیای شهری و شهرشناسی سبزوار 149

مقدمه 150

5-1- تاریخ مختصر سبزوار 151

5-2- وجه تسمیه 153

5-3- موقع سبزوار در سلسله مراتب شهری خراسان و كشور 154

5-4- روند رشد فیزیكی شهر سبزوار 155

5-4-1- توسعه فیزیكی و تغییرات ساخت كالبدی در دورة اول (1345 – 1300).. 156

5-4-2- توسعه فیزیكی و تغییرات ساخت كالبدی شهر در دورة دوم (1365 – 1345).. 158

5-4-3- توسعه فیزیكی و تغییرات ساخت كالبدی شهر در دورة سوم  (1375 – 1365).. 159

5-5- اثرات توسعه فیزیكی بر بافت قدیم شهر سبزوار 162

5-6- نقش عمومی شهر سبزوار 164

جمع بندی و نتیجه گیری 166

 

فصل ششم : مشخصات، ویژگی‌ها، محدودیت‌ها و امكانات فیزیكی كالبدی بافت قدیم سبزوار 168

مقدمه 169

6-1- مشخصات جغرافیایی بافت قدیم سبزوار 170

6-2- بررسی بافت قدیم، ویژگیها و مشخصات آن 175

6-2-1- تراكم و دانه بندی بافت قدیم.. 181

6-2-2- جمع بندی ویژگی‌های بافت قدیمی شهر سبزوار.. 182

6-3- آثار و بناهای باارزش تاریخی در بافت قدیم سبزوار 186

عنوان                                                      صفحه

 

6-4- كاربری‌های موجود در بافت قدیم سبزوار 193

6-5- شبكه‌های ارتباطی 201

6-5-1- راه‌های درون منطقه‌ای.. 201

6-5-2- راه‌های درون شهری.. 201

6-5-3- بررسی وضعیت خیابانهای محصور كنندة بافت قدیم به لحاظ ساختار ارتباطی و شریانی آن.. 204

6-5-4- طبقه بندی معابر بافت قدیم از نظر سلسله مراتبی بر حسب نقش و عملكرد.. 205

6-5-5- گذرهای قدیمی بافت قدیم سبزوار.. 206

6-6- مسائل و مشكلات فیزیكی ـ كالبدی بافت قدیم سبزوار 210

6-6-1-مشكلات مربوط به شبكة معابر بافت.. 210

6-6-2-كمبود عناصر خدماتی، تأسیساتی و تسهیلات شهری و زیر بنایی   212

6-6-3- فرسودگی و فشرده بودن بناهای موجود در بافت قدیمی   215

6-6-3-1- خصوصیات كالبدی مساكن بافت قدیم سبزوار.. 217

6-6-3-1-1- كیفیت ابنیه.. 217

6-6-3-1-2- عمر ساختمان.. 218

6-6-3-1-3- نوع مصالح ساختمانی.. 218

6-6-3-1-4- تعداد طبقات.. 218

6-6-3-1-5- نحوة تصرف مسكن.. 219

6-6-3-1-6- مساحت زیر بنا و تعداد اتاقهای واحدهای مسكونی موجود در بافت قدیم.. 220

6-6-4- تعارض بخشهای بافت قدیم با ساختار كلی شهر.. 220

6-6-5- تراكم و تمركز فعالیت‌ها.. 220

6-6-6- كاهش ارزشهای محله‌ای و سكونتی.. 221

عنوان                                                      صفحه

 

6-6-7- انحطاط كیفیت فرهنگی و بصری.. 221

6-7- امكانات فیزیكی ـ كالبدی بافت قدیم سبزوار 222

6-7-1- فرسودگی و وجود سطوح مخروبه در بافت.. 222

6-7-2- امكانات شبكة حمل و نقل.. 222

6-7-3- امكانات، تاسیسات و تجهیزات زیرساختی.. 223

6-8- اهداف بهسازی بافت قدیم ناشی از مسائل، مشكلات و پتانسیل‌های موجود 223

 

فصل هفتم : آزمون فرضیات و نتایج 229

7-1- بررسی فرضیه‌ها 230

7-1-1- فرضیه اول.. 230

7-1-2- فرضیه دوم.. 235

7-1-3- فرضیه سوم.. 241

7-1-4- فرضیه چهارم.. 248

1-3-5-بافت قدیم، عامل تبادل فرهنگ.. 252

2-3-5-طراحی شهری : تجلی و تبلور فرهنگی.. 253

 

فصل هشتم : ارائه راهكارها و پیشنهادات 258

ارائه راهكارها و پیشنهادات 259

منابع و مأخذ 264

منابع انگلیسی : 272

منابع الكترونیكی : 273

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                      صفحه

 

جدول (4-1 ) بخش ها، مراكز و دهستانهای شهرستان سبزوار 91

جدول (4-2) : جمعیت و مشخصات آن در شهرستان سبزوار (85-1345) 113

جدول ( 4-3 ) تحولات تراكم نسبی جمعیت شهرستان سبزوار طی دهة 1385-1375 114

جدول ( 4-4 ) مشخصات نواحی شهری سبزوار بر حسب تقسیمات شش گانه سال 1373 116

جدول ( 4-5) درصد گروه های سنی عمده نسبت به كل جمعیت شهر سبزوار در سالهای
35 تا 85 119

جدول ( 4-6 ) توزیع و تركیب سنی و جنسی جمعیت سبزوار به تفكیک مرد و زن در سال 1385 121

جدول (4-7) نسبت جنسی جمعیت شهر سبزوار طی سالهای35 تا 85 122

جدول (4-8 ) حجم و جمعیت غیربومی در شهر سبزوار 123

جدول ( 4-9) جمعیت 6 ساله و بیشتر بر حسب جنس، سن، وضع سكونت به تفكیک استان و شهرستان در سال 1385 126

جدول ( 4-10  ) درصد گروه های سنی عمده در بافت قدیم شهر سبزوار در سالهای 65 و 75 129

جدول (4-11 ) مقایسه نسبت جنسی در بافت قدیم در مقایسه با كل شهر در سالهای
65 و 75 130

جدول ( 4-12 ) منشأ استانی مهاجران وارد شده به بافت قدیم سبزوار در سال 1382 131

جدول ( 4-13 ) توزیع فضایی جمعیت در بافت قدیم در سالهای 65 و 75 و 85 134

جدول (4-14) مقایسه درصد باسوادی شهر سبزوار و بافت قدیم سال 65 و 75 و 85. 138

عنوان                                                      صفحه

 

جدول (4-15) درصد باسوادی در قطعات (محلات) بافت قدیم سبزوار در سالهای 65 و 75. 139

جدول (4-16 ) تعداد و درصد شاغلین در زیربخش‌های خدمات و بازرگانی سبزوار در
سال 1375 144

جدول (4-17) تعداد و درصد شاغلین در بخش‌های صنعت و معدن و ساختمان سبزوار
در سال 1375 145

جدول (4-18) مقایسه وضعیت اشتغال در بافت قدیم سبزوار به تفكیک قطعات در
سالهای 65 و 75 146

جدول (4-19) مقایسه جمعیت فعال و نسبت فعالیت در بافت قدیم و شهر سبزوار در
سالهای 65 و 75 148

جدول (6-1) توزیع كاربری‌ها در بافت قدیم سبزوار 198

جدول(6-2) نتایج حاصل از نمونه‌گیری‌های پرسشنامة الف در خصوص مشكلات ناشی از ضعف دسترسی‌ها در بافت قدیم سبزوار 211

جدول (6-3) نتایج حاصل از نمونه‌گیری‌های پرسشنامة ج در خصوص مشكلات زیست محیطی بافت قدیم سبزوار 214

جدول ( 6-4 ) طبقه بندی بناهای مسكونی موجود در بافت قدیم سبزوار بر اساس كیفیت 217

جدول ( 6-5) تعداد طبقات واحدهای مسكونی بافت قدیم سبزوار 219

جدول(6-6) محدودیت‌ها و امكانات فیزیكی ـ كالبدی بافت قدیم سبزوار 227

جدول (7-1) نتایج حاصل از نمونه‌گیری‌های پرسشنامة الف در خصوص پیشنهادات ساكنین بافت قدیم جهت بهبود وضعیت دسترسی به خارج از بافت 232

 

 

عنوان                                                      صفحه

 

جدول(7-2) نتایج حاصل از نمونه‌گیری‌های پرسشنامة ب در خصوص مشكلات و محدودیت‌های مربوط به عناصر خدماتی در داخل بافت قدیم 237

جدول (7-3) نتایج حاصل از نمونه‌گیری‌های پرسشنامة ب در خصوص پیشنهادات ساكنین بافت قدیم جهت بهره‌مندی بهتر از عناصر خدماتی موجود 239

جدول (7-4) نتایج حاصل از نمونه‌گیری‌های پرسشنامة ج در خصوص مشكلات ناشی از كیفیت و نوع معماری واحدهای مسكونی موجود در بافت قدیم 242

جدول (7-5) نتایج حاصل از نمونه‌گیری‌های پرسشنامة ج در خصوص مهمترین دلایل نوسازی سكونت‌گاه های قدیمی موجود در بافت قدیم از دیدگاه ساكنین بافت 244

جدول(7-6) نتایج حاصل از نمونه‌گیری‌های پرسشنامة ج در خصوص مشكلات ناشی از فشردگی مساكن موجود در بافت قدیم 246

جدول(7-7) نتایج حاصل از نمونه‌گیری‌های پرسشنامه ج در خصوص پیشنهادات ساكنین بافت جهت حفظ و احیای بافت قدیم سبزوار 257

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                      صفحه

 

دانلود پایان نامه بررسی میزان تاثیر عوامل محیطی، بر روی صید ماهی سفیددر حوضه جنوب غربی دریای خزر

دانلود متن کامل پایان نامه بررسی میزان تاثیر عوامل محیطی، بر روی صید ماهی سفیددر حوضه جنوب غربی دریای خزر

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

به منظور بررسی تغییرات صید ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) در جنوب غربی دریای خزر، نمونه برداری از این گونه از آبان سال 1392 تا فروردین سال 1393 انجام گردید. صید توسط تورمحاصره ای شرکت های تعاونی پره در جنوب غربی دریای خزر انجام گردید. در طول فصول صید در هردو هفته  یکبار بار نمونه برداری انجام میگرفت. با توجه به زیست سنجی که از این گونه در تورمحاصره ای شرکت های تعاونی پره انجام گرفت مقادیر ماهی سفید محاسبه گردید. میزان کل صید در واحد تلاش(یک مرحله عملیات پره کشی در روز)  در دامهای 220 کیلوگرم محاسبه گردید.. ماهی سفید 69 درصد از کل صید ایستگاه های  تعاونی های پره شهرستان تنکابن را شامل می شود در گروه های سنی 7-1 سال بودند. که گروه های سنی 3،4 و 5 ساله در مجموع، حدود36/89 درصد از ترکیب سنی را به خود اختصاص دادند.از میان گروه های سنی ذکر شده، گروه سنی 4 سال با درصد فراوانی 1/51 درصد، بیشترین و گروه سنی1 سال با درصد فراوانی 8/0 درصد کمترین میزان را به خود اختصاص دادند. بیشترین فراوانی طولی ماهی سفید در کلاسه طولی 42-38 بودند که فراوانی آنها 7/34 درصد از صید ماهی سفید را شامل گردید. دامنه تغییرات وزنی ماهی سفید صید شده در جنوب غربی دریای خزر،2240-240 کیلوگرم بود. بیشترین فراوانی وزنی در کلاسه   وزنی 840-640 قرار داشته که حدود 5/30 درصد از فراوانی وزنی را شامل می شود. نسبت ماهیان نر صید شده در جنوب غربی دریای خزر بیش تر از ماهیان ماده صید شده می باشد. بررسیهای تحقیق حاضر بیانگر این است که عوامل محیطی خود بر عوامل بیولوژیکی تاثیر می گذارد. از طرفی تاثیر عوامل بیولوژیک بر صید و مهاجرت، بطور مستقیم بوده و شدت این تاثیرات شدیدتر و در مدت زمان کمتری به وقوع می پیوندند.

کلمات کلیدی: بیولوژی . صید.شرایط محیطی. ماهی سفید. دریای خزر

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

پایان نامه بررسی خشونت علیه زنان و راهکارهای پیشگیری از آن در ایران

دانلود متن کامل پایان نامه بررسی خشونت علیه زنان و راهکارهای پیشگیری از آن در ایران

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده
سراسر تاریخ گواه ظلم و تعدی است که در اغلب قبایل و ملل، بر زنان روا گردیده است و امروزه نیز به اشکال گوناگون در جوامع مختلف بروز می کند. به طوری که اهمیت و تاثیر این موضوع، دولتها، سازمان های بین المللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد را بر آن داشت تا به جهت حمایت از زنان، اسناد متعددی را به تصویب برسانند اکثر این اسناد متأثر از دستاوردهای بزه دیده شناسی حمایتی است که زنان را در گروه بزه دیدگان ضعیف که نیازمند حمایتهای ویژه هستند قرار می دهد.
خشونت علیه زنان، در واقع هر نوع خشونت جسمانی، روانی و جنسی و غیره را در حوزه های خانواده و اجتماع را در بر  می گیرد. عوامل مختلفی می تواند زمینه ساز بروز خشونت علیه زنان در هر حوزه گردد. یکی از این عوامل که به نحوی در کاهش و افزایش خشونت موثر می باشد، چگونگی برخورد حساسیت جنایی و مواد قانونی موجود در رابطه با اینگونه اعمال است. به طور نمونه، تبعیض هایی که برخی از مواد قانونی مجازات اسلامیی راجع به زنان و مردان قائل شده است. (ماده 310 ق.م.ا) مواد قانونی که دارای ابهامات یا خلاء هایی در زمینه خشونت نسبت به زنان می باشد یا در حمایت از آنان به شکل ناتوانی ظاهر می گردد. (ماده 639 ق.م.ت وب) و وجود موادی چون (630 ق.م.ت وب) که خود به نوعی زمینه ی بروز خشونت علیه زنان را فراهم می کند.
بررسی دقیق مواد قانون مجازات اسلامی و خلأ هایی که در این قانون راجع به خشونت علیه زنان وجود دارد و همچنین عوامل دیگر در این رابطه می تواند اصلاحاتی را در جهت تدوین قوانین مناسب تر پیشنهاد و ارائه نماید. البته صرف اصلاحات در قوانین موجود، به تنهایی برای جلوگیری از ارتکاب خشونت علیه زنان کافی نیست و می بایست حمایت های مختلف فردی و اجتماعی، چه قبل از بزه ، از افراد مستعد بزه دیدگی و چه بعد از بزه، از قربانیان که امکان بزه دیدگی مجدد آنها وجود دارد صورت گیرد و کلیه ی موارد پیشگیرانه و حمایت کننده را بطور دقیق مورد توجه قرار داد تا سیاست جنایی کارآمدی را در جهت جلوگیری از بروز بزه خشونت علیه زنان یا تکرار آن در جامعه به نحو بهتری فراهم سازد.
كلید واژه: زنان، خشونت، بزه­دیدگی، حمایت كیفری، حمایت پیشگیرانه، عوامل
مقدمه
جوامع بشری همواره خواهان امنیت و هدایت اجتماعی بوده و هستند و  برای رسیدن به این مطلوب از هیچگونه  کوششی  فروگذار نمی کنند. بدون شک عامل امنیت ،به روند توسعه همه اقشار جامعه کمک می کند و سرانجام به توسعه همه جانبه می انجامد. امنیت و آسودگی خاطر ناشی از آن موجب رشد است زیرا که فرد به جای اندیشیدن به دغدغه های فکری حفاظت از جان و مال و آبرو و ابتدایی ترین نیازهای خویش به خلاقیت و تخصص و خدمت به اجتماع متمایل می گردد.
زنان این قربانیان ستم دیده ی تاریخ که چه از قرنها پیش که تولدشان ننگی بزرگ تلقی می شدو زنده به گور کردنشان افتخاری مقدس و چه حال در عصر روشنفکری همواره شهروند دوم بودن و جنس دوم بودن را یدک کشیده اند، هرچند که داعیه روشنفکران در کشورهای به اصطلاح متجدد و به ظاهر مترقی تکیه بر برابری حقوق زن و مرد بوده است ولی عملاً حاکی از عدم تفکر و پذیرش جامعه در برابری زنان و مردان است.
زنان علی رغم اینکه در طول ادوار دچار محدودیتهایی در خانه و اجتماع و محیط کار و تحصیل و زندگی بوده اند ولی بی شک توانسته اند تا کنون لیاقت ، کاردانی ومورد اعتماد بودن خود را ثابت نمایند.
ولی متاسفانه در تمام جوامع بشری شاهد این نابرابریها و به راحتی نادیده انگاشتنها بوده ایم . با شکل گیری دولتها، مسئولیت برقراری امنیت و آرامش برای افراد جامعه، به این نهاد محول شده است که امنیت و آرامش را برای تمام اقشار جامعه به ارمغان بیاورد ولی بارها و بارها شاهد این  تسامح و غفلت دولتها در بیان مسئله و ارائه راهکار عملی و ضمانت اجرای کار آمد در خصوص حقوق زنان بوده ایم. حقوقی که  در پایمال شدن آن شکی نیست زنان همواره انواع خشونت ها را تحمل کرده اند و هرگز مورد حمایت کیفری و حقوقی لازم از سوی دولتها نبوده اند و طی سده های متوالی در حاشیه قرار داشته اند. مردان در طول تاریخ با تکیه بر فرهنگ مردسالاری به ایفای نقشهای اجتماعی پرداخته و آن را تعمداً به انحصار خود درآورده اند و تبعاً زنان از پذیرش مسئولیتها در جامعه محروم مانده اند.
به نظر می رسد امروزه بهره برداری، شکلهای جدیدی به خود گرفته است و قربانیان اصلی این بهره برداری (خشونت) زنان و کودکان می باشند چه به لحاظ آسیب پذیر بودن در واقع نخستین و بیشترین بزه دیدگان این پدیده اند.
در واقع مهمترین مسئله این است که برای تغییر  موقعیت در جامعه ابتدا زنان باید خودشان را تغییر دهند. اگر تغییر بر همایش ها و یا نوشتارهای جرم شناسانه و جامعه شناسانه و یا حتی با تکیه بر قوانین و یا حقوق بشری تاثیری قطعی نمی  توان  گذاشت زیرا همانگونه که در قرآن کریم مقرر شده است ( ان الله لایغیر ما  به قومی حتی لا یغیر و بما انفسهم) یعنی تا قومی خود را تغییر ندهد، تغییری در آن جامعه ایجاد نخواهد شد.[1] نهایت اینکه مجموعه ای حاضر، نگرشی نه بدبینانه بلکه واقع بینانه ایی است بر وضعیت زنان بزه دیده و با نگاهی ژرف به پدیده خشونت علیه زنان با تلقی این موضوع بعنوان رفتاری ضد اخلاقی بیش از کنشی جنایی در دو بخش به بحث و بررسی این موضوع می  پردازد.  لیکن برای روشن تر شدن مطلب و آشنایی با موضوع، به بررسی اهداف تحقیق ، فرضیات و ابعاد کاربردی آن می پردازیم.

الف- بیان مسئله
خشونت علیه زنان گونه ای از بزه دیدگی خاص محسوب می شود که می تواند به اشکال مختلف جسمانی، روانی، جنسی، اقتصادی و اجتماعی در درون و یا بیرون از محیط خانواده از قبیل قتل های ناموسی ، قاچاق زنان و … بروز نماید. پدیده خشونت علیه زنان در کلیه جوامع انسانی اعم از جوامع عقب مانده ، در حال توسعه و پیشرفته وجود دارد و این امر باعث شده است که اندیشمندان بویژه طرفداران احقاق حقوق زنان از آنان به عنوان مهمترین گروه های بزه دیدگان آسیب پذیر/ خاص یاد کنند و در نتیجه تدابیری را برای کاهش و یا پیشگیری از وقوع « خشونت علیه زنان» بیندیشند. سیاست جنایی ایران در مواجهه با چنین اعمال بزهکارانه در برخی موارد با جرم انگاری  بعضی رفتارهای خاص که بواسطه ی آنها زنان قربانی می شوند به حمایت کیفری از آنان پرداخته و در برخی جرایم مهمتر علیه تمامیت جسمی آنها نظیر قتل، قطع عضو و غیره تبعیض  منفی را اتخاذ کرده است. با این وجود، در مورد حمایت از زنانی که تحت خشونت قرار دارند خلاءهای قانونی دیده می شود در سیاست جنایی انگلستان نیز تمهیدات قانونی نسبتاً کامل و سازمان یافته در قالب قوانین و مقررات مختلف درباب مبارزه با خشونت علیه زنان و بزه دیدگی آنان بویژه در دهه 70 قرن بیستم میلادیی به بعد صورت گرفته است.
جامعه بین المللی یعنی سازمان ملل متحد و قبل از آن جامعه ملل نیز فعالیتهای زیادی را در قالب تصویب اسناد بین المللی داشته که مهمترین و  جامع ترین آن کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان مصوب 1979 است و برگزاری کنفرانس ها و همایش  ها در جهت حمایت از زنان انجام داده است .در تحقیق حاضر به دنبال بررسی و شناسایی ریشه های گوناگون خشونت علیه زنان بویژه در ایران از منظر جرم شناسی علت شناختی و سپس ارائه راهکارها و برنامه های پیشگیرانه مرتبط بطور کلی و بویژه در قلمرو سیاست گذاری تقنینی داخلی (ایران) و بین المللی (سازمان ملل متحد) هستیم.

ب- اهمیت و ضرورت تحقیق
از جمله دلایل اصلی پرداختن به موضوع بزه دیدگی زنان (خشونت علیه زنان) در ایران را می توان اشاره کرد:

  • غالب تحقیقات و مطالعاتی که تا کنون در حوزه زنان در ایران صورت گرفته، بر محور بزهکاری زنان و تحلیل جرم شناختی آن (ویژگیهای بزهکاری زنان، انواع آن و عوامل موثر در بروز آن) بوده است و بزه دیدگی زنان وعلل و عوامل موثر در تکوین آن کمتر پرداخته شده است.
  • آن دسته از تحقیقات و پژوهش هایی که تاکنون در حوزه بزه دیدگی زنان (خشونت علیه زنان) در کشور ایران انجام شده است، بیشتر بر محور حمایت کیفری از زنان (بزه دیدگی زنان در حوزه کیفری) بوده اند. در حالی که به موضوع بزه دیدگی زنان در حوزه جرمشناسی (بزه دیده شناسی علت شناختی) و حمایت پیشگیرانه در قلمرو سیاست جنایی پیشگیرانه از رهگذر شناسایی و بررسی ریشه ها و عوامل گوناگون بزه دیدگی زنان و خشونت علیه آنان و ارائه برنامه ها و  راهکارهای پیشگیرانه به منظور حذف و خنثی سازی آن عوامل و ریشه ها پرداخته نشده است و یا حداقل در سطح کم و به شکل جزئی پرداخته شده است.

ج- اهداف تحقیق

  • ترسیم وضعیت زنان مورد خشونت واقع شده در ایران
  • بررسی مواردی که موجبات خشونت علیه زنان و بزه دیدگی آنان را در حقوق کیفری ایران و احیاناً انگلستان فراهم می کند.
  • ارائه راهکاری در زمینه ی جرم انگاری اعمال خشونت باری که قربانیان آن بیشتر زنان هستند.
  • تاکید بر حمایتهای اجتماعی، اقتصادی، پزشکی، روانی و کیفری در جهت حمایت از زنان مورد خشونت قرار گرفته در ایران در پرتو مطالعه تطبیقی.

با توجه به شواهد بدکار کردی های مغزی در این بیماران، پژوهش های دیگر به مطالعه ی کارکردهای اجرایی در این بیماران پرداخته اند که گاهی نتایج متناقضی به دست آمده است. پژوهش ها نشان می دهند که این بیماران در کارکردهای اجرایی شامل توجه (گروسمن و همکاران، 1993؛ به نقل از راس و ابمیر5، 2006 ؛ موریتز6 و همکاران، 2002 ؛ پرتر7 و همکاران، 2003 ؛ پورسل8 و همکاران، 1997 ؛ روانکیلد9 و همکاران، 2002 ؛ تریچارد و همکاران، 1995 ؛ و میالت، 1996، زاکزانیس و همکاران، 1999؛ به نقل از هوگدال10 و همکاران، 2003)، تصمیم گیری (مورفی و همکاران، 2001) و برنامه ریزی (بیتس و همکاران، 1996؛ الیوت و همکاران، 1996؛ پرتر و همکاران، 2003)، سرعت پردازش اطلاعات، توجه انتخابی و گوش به زنگ بودن (اگلند[6] و همکاران، 2003) بازداری و سیالی کلامی (ناکانو و همکاران، 2008) نقص هایی نشان می دهند. با این حال پژوهش های دیگر چنین نقص ها و آسیب هایی را در بیماران افسرده به دست نیاورده اند. مثلاً کارکردهای اجرایی (اگلند و همکاران، 2003 ؛ کریوز2 و همکاران، 1999)، توجه (هوگدال و همکاران، 2003 ؛ پاردو3 و همکاران، 2006)، و تغییر آمایه (ناکانو و همکاران، 2008) در بین گروه بیماران افسرده و کنترل تفاوتی با یکدیگر نداشتند.

در ارتباط با اختلال وسواسی ـ اجباری نیز گر چه آسیب فیزیولوژیکی در این اختلال مجادله برانگیز است، اما شواهدی پیشنهاد می کنند که شاید مدار زیر کرتکسی فرونتال (اینسل، 1992 ؛ ساخنا و همکاران، 1998؛ به نقل از کانگ4 و همکاران، 2004)، کاهش فعالیت در بخش های کرتکس سینگولای پیشین، کرتکس پیشین حدقه ای و هسته دمی (ساخنا5 و همکاران، 2000؛ امری6 و همکاران، 2007) و کاهش اندازه ی کلی کرتکس پیشین حدقه ای (زسکو7 و همکاران، 1999) دخیل باشند. امری و همکاران (2007) اظهار کرده است که گذرگاه های زیر کرتکسی حدقه ای پیشین، بازداری پاسخ را اعمال می کنند و بنابراین شاید این بیماران، در تکالیف توجهی خیلی آسیب پذیر باشند. شواهد این فرضیه عمدتاً از افزایش میزان بروز اختلال وسواسی ـ اجباری در افراد دارای آسیب به عقده های پایه (دمارچی8 و همکاران، 2000) و مطالعات تصویربرداری عصبی کارکردی که بیش عملکردی را در مدار زیر کرتکسی فرونتال در افراد مبتلا به این اختلال نشان می دهد (ساخنا و همکاران، 1999 ؛ راچ و همکاران، 1994 ؛ به نقل از کانگ و همکاران، 2004) نشات گرفته است. کانگ و همکاران (2004) نیز در مطالعه ی خود چنین نقص هایی را مورد تأیید قرار دادند. آنها به این نتیجه دست یافتند که اندازه ی کرتکس پیشین حدقه ای در این بیماران کاهش یافته و همچنین بین شدت نشانه های اختلال و اندازه ی کرتکس پیشین حدقه ای همبستگی منفی وجود دارد، اما تفاوتی در شکنج سینگولای پسین، تالاموس و عقده های پایه نیافتند. با این حال برخی از پژوهش ها نتایج متناقضی به دست آورده اند. چنین مطالعاتی پژوهشگران را به سوی این فرضیه هدایت کرده است که بیماران مبتلا به اختلال وسواسی ـ اجباری نقص های نوروپسیکولوژیک همراه با تغییرات در کارکرد مغز دارند و این نقص ها، نشانه های اختلال را تشدید کرده و یا تداوم می بخشند.

با توجه به مطالعاتی که نشانگر نقص هایی در ناحیه های خاصی از مغز هستند، چندین مطالعه ی نوروپسیکولوژیک سعی کرده اند این ناهنجاری ها و نقص را مورد مطالعه قرار دهند که بیشتر بر حافظه و کارکردهای اجرایی تمرکز کرده اند و نتایج متناقضی به دست آورده اند. دو پژوهش نشان دادند که در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی ـ اجباری نقص های انتخابی در کارکرد توجه اجرایی، حافظه ی کلامی و غیرکلامی و مهارت های دیداری ـ فضایی و دیداری ـ مفهومی وجود دارد (کولز[7] و همکاران، 2004؛ مولر و روبرتس2، 2005) در حالی که برخی ها چنین نقصی (آبروزیس3 و همکاران، 1995؛ سیمپسون4 و همکاران، 2006) را مشاهده نکرده اند.

تحقیقات نشان داده اند که نقایص شناختی به عنوان یکی از جنبه های مهم افسردگی و اختلال وسواس فکری ـ عملی مطرح می باشند و افرادی که دچار این اختلال ها می باشند به درجات گوناگون تحت تأثیر نقایص شناختی قرار می گیرند و نقص در مؤلفه های شناختی درمان افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری ـ عملی و افسرده را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. این نقایص شناختی در حوزه های مختلف مانند حافظه کاری، حل مسئله، توجه انتخابی، قضاوت، نگهداری توجه، عملکردهای اجرایی و نظیر اینها مطرح می شود.

یکی از ویژگی های مهم عصب ـ روانشناختی افسردگی و وسواس فکری ـ عملی نقص در مؤلفه های شناختی می باشد و لوب پیشانی به ویژه ناحیه پیش پیشانی و قسمت هایی از لوب گیجگاهی برای تکالیف شناختی مانند حافظه کاری، قضاوت، حل مسئله، توجه، عملکرد اجرایی و انعطاف پذیری تفکر ضروری هستند (هیوز، 2004).

به طور معمول توجه انتخابی به وسیله آزمون استروپ، حافظه کاری به وسیله آزمون حافظه کاری، حل مسئله به وسیله آزمون برج لندن و عملکرد اجرایی به وسیله آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین مورد سنجش قرار می گیرند.

از آنجا که عملکرد در این آزمونها با لوب پیشانی و گیجگاهی مرتبط هستند. نابهنجاری در این آزمونها می تواند نشان دهنده آسیب در قسمتهای مختلف لوب پیشانی و گیجگاهی و نواحی مرتبط در افراد افسرده و افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری ـ عملی باشد.

به همین دلیل در این تحقیق به مقایسه مؤلفه های شناختی افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری ـ عملی، افسرده با افراد بهنجار از دیدگاه نوروپیسکولوژی اقدام می شود.

 

 

اهمیت و ضرورت تحقیق:

پژوهش های در زمینه بررسی مؤلفه های شناخت در افراد افسرده، وسواس فکری ـ عملی و بهنجار نتایج ضد و نقیضی داشته است. برای نمونه در حالی که برخی پژوهش ها گویای وجود آسیب های گسترده در حافظه کاری افراد افسرده اند (رزوامبیر، 2006؛ کریستوفر و مک دونال، 2005)، برخی دیگر نشان داده اند که بسیاری از کنش های حافظه در افراد افسرده دست نخورده و بدون آسیب باقی می ماند (والش و همکاران، 2007).

در برخی از پژوهش ها، بررسی های مقایسه ای افراد افسرده با افراد غیر افسرده، گویای وجود بدکار کردی ها و کاستی هایی در عملکردهای روانی ـ حرکتی و شناختی افراد افسرده در کنش های پردازش اطلاعات (هارت لاک، الوی، وازکویز و دایکمن، 1993)، سرعت پردازش اطلاعات (تسورتوس، تامسون و استوگ، 2002)، حافظه بلند مدت آشکار (مک کوین، گالوی، هی، یانگ و جوف، 2002) و حافظه کوتاه مدت (پورتر، گالاکر، تامپسون و یانگ، 2003) است.

نتایج برخی از مطالعات نوروپسیکولوژیک نشان می دهد که در OCD ، شناخت به عنوان فرایند، دچار اختلال می شود. هر چند که ماهیت دقیق این نقایص شناختی، به درستی درک نشده است و ابهام هایی در آن وجود دارد.

محقق در این تحقیق به بررسی این موضوع می پردازد که آیا حافظه کاری در آزمون حافظه کاری، توجه انتخابی در آزمون استروپ، حل مسئله در آزمون برج لندن و عملکرد اجرایی در آزمون دسته بندی کارتهای ویسکانسین در افراد افسرده، OCD و افراد بهنجار متفاوت است؟ ضمن اینکه مقایسه میزان نقص در مؤلفه های شناختی در گروه مبتلا به اختلال های افسردگی و وسواس فکری ـ عملی نیز از اهداف پژوهش است.

یافته هایی از این دست می توانند در خدمت روش های درمانی مانند شناخت درمانی قرار گیرند. بنابراین انجام چنین پژوهش هایی در راستای تدوین برنامه های درمانی ضرورت می نماید.

1- obsessive – compulsive disorder

1- Hartlag

2- Alloy

3- Vazquez

4- Dykman

5-Tsourtos

6-Thompson

7-Stough

1.Beats

2-Sahakian

3-Levy

4-Long term explicit memory

5-Mc Queen

6-Galway

7-Hay

8-Young

9-Joffe

10-Porter

11-Gallagher

12-Moritz

13-Murphy

14-Videbech

15-Barch

16-Sheline

17-Csernansky

18-Snyder

1- Shenal

2- Liotti & Mayberg

3- Nakano

4- Wagner

5- Rose & Ebmeier

6- Moritz

7- Portet

1-3-1 تملیکی بودن بیع                                                         14
1-3-2 معاوضی بودن بیع                                                  15
1-3-3 عین بودن مبیع                                                     16
1-3-4 لزوم عقد بیع                                                      17
1-4 انعقاد بیع                                                                    18
1-4-1 اراده                                                           18
1-4-2 اهلیت تصرف                                                   20
1-4-3 موضوع عقد بیع                                                     21
1-4-3-1 اوصاف مبیع                                                21
1-4-3-1-1 هنگام عقد موجود باشد                             21
1-4-3-1-2 مبیع مالیّت داشته باشد                           22
1-4-3-1-3 مبیع قابل خرید و فروش باشد                   23
1-4-3-1-4 مبیع معلوم و معین باشد                          23
1-4-3-1-5 توابع مبیع                                      26
1-4-3-1-6 قدرت تسلیم مبیع                              26
1-4-3-2 اوصاف ثمن                                                 28
1-5 آثار بیع                                                                28
1-6 اقسام بیع                                                                     31
بازفروش کالا                                                                 32
فصل دوم: بررسی بازفروش مبیع در متون فقهی                                                35
2-1 عقد بیع                                                                  36
2-1-1 تعریف بیع طبق نظر شهید اول                                        36
2-1-2 مواردی که شامل تعریف شهید اول از عقد بیع می شوند                       37
2-1-3-1 معاطات                                               38
2-1-3-1-1 حکم معاطات                               38
2-2 بیع فضولی                                                                     40
2-2-1 نحوه و کیفیت اجازه                                             40
2-2-2 کشف و نقل                                                    40
2-2-3 احکام بیع فضولی                                                 41
2-2-3-1 رجوع مشتری به بایع فضولی جهت گرفتن ثمن                  42
2-2-3-2 رجوع مشتری به بایع فضولی برای اخذ خسارت                43
2-2-3-3 شیوه محاسبه                                              45
2-3 اولیاء عقد                                                                    49
2-3-1 تولّی دو طرف عقد (تکفّل دو طرف عقد)                                    49
2-4 شرایط عوضیین                                                         49
2-4-1 شرایط مبیع                                                   50
2-4-2 ویژگی های ثمن                                                     53
2-4-3 حکم وزن ، عدد ، کیل و پیمانه در عوضیین                            54
2-4-4 بیع جزء مشاع                                                      54
2-4-5 کفایت مشاهده                                                      56
2-4-6 اختلاف بایع و مشتری در تغییر و عدم تغییر مبیع                         56
2-4-7 توصیف و آزمایش کردن مزه و بو                                            58
2-5 خیارات                                                                   61
2-5-1 خیار مجلس                                                    61
2-5-1-1 مسقطات خیار مجلس                                       61
2-5-1-1-1 انعقاد عقد بیع توسّط وكیل                              62
2-5-2 خیار حیوان                                                  63
2-5-2-1 مسقطات خیار حیوان                                     64
2-5-3 خیار شرط                                                      64
2-5-3-1 صور خیار شرط                                      65
2-5-4 شرط مشورت با شخص ثالث (اشتراط المؤامرۀ)                          65
2-5-5 خیار تأخیر ثمن                                                   66
2-5-5-1 تلف مبیع                                            67
2-5-6 خیار ما یفسد لیومه: (خیار آنچه که در همان روز فاسد می شود)         67
2-5-6-1 ملاک ثبوت خیار                                           68
2-5-7 خیار رؤیت                                                    69
2-5-8 خیار غبن                                                      69
2-5-8-1 شرایط اثبات خیار غبن                                69
2-5-9 خیار عیب                                                      70
2-5-9-1 شرایط اثبات خیار عیب                                70
2-5-9-2حکم خیار عیب                                        70
2-5-9-2-1 تعریف اَرش                                 70
2-5-9-2-2 نحوه محاسبه ارش                              70
2-5-10 خیار تدلیس                                                        72
2-5-11 خیار اشتراط                                                      73
2-5-11-1 شرایط صحیح بودن خیار اشتراط                          73
2-5-12 خیار شركت                                                   74
2-5-13 خیار تعذّر تسلیم                                                75
2-5-14 خیار تبعّض صفقه                                                 76
2-5-14-1 علّت نام گذاری بیع به «صَفقَۀ»                           76
2-5-15 خیار تفلیس                                                        76
2-6 قبض                                                                 78
2-6-1 کیفیت قبض کالا                                             78
2-6-2 تلف مبیع قبل از قبض                                                 79
2-7 اقاله                                                                     81
2-7-1 ماهیت اقاله                                                       81
2-7-2 دلایل و صُوَر عدم صحّت اقاله                                           81
2-7-3 حکم نمائات                                                         82
2-8 ضمان                                                                      83
2-8-1 نظریات عقد ضمان                                                 83
2-8-2 شرایط ضمان                                                         83
2-8-3 ایجاب و قبول عقد ضمان                                         85
2-8-4 قبول مضمون له یا مستحق در عقد ضمان                                  85
2-8-5 نقش رضایت مضمون عنه در عقد ضمان                               86
2-8-6 ملائت ضامن                                                    87
2-8-7 ضمان حال و مؤجّل                                                 87
2-9 صلح                                                                 89
2-9-1 لازم بودن عقد صلح                                                91
2-9-2 مستقل بودن عقد صلح                                            91
2-9-3 صلح بر نقدین                                                      92
فصل سوم: بررسی بازفروش مبیع در قواعد فقه                                                94
3-1 تقاص                                                                       95
3-1-1 مقاصه                                                          95
3-2 قاعده لاضرر                                                             98
3-2-1 تعریف قاعده لاضرر                                                 98
3-2-2 ادله قاعده لاضرر                                                  98
3-2-2-1 آیه نفی ضرر                                              99
3-2-2-2 روایت زراره                                               99
3-2-2-3 دیگر روایات در این باب                                    100
3-2-3 معنا و مفهوم عبارت «لا ضرر و لا ضرار»                                100
3-2-4 تنبیهات قاعده لا ضرر                                            103
1- قاعده لاضرر نسبت به احکام اوّلیه چه نسبتی دارد؟                    103
2- آیا از جریان قاعده لاضرر تخصیص اكثر لازم نمی‌آید؟                  105
3- آیا مراد از ضرر، ضرر نوعی است یا شخصی؟                         105
4- تعارض قاعده لاضرر با قاعدة تسلیط                                    106
5- آیا قادع لاضرر عدمی را نیز شامل می شود؟                         107
6- آیا برای دفع ضرر از خود ، اضرار به غیر جایز است ؟                   107
3-3 قاعده احسان                                                           108
3-3-1 مستندات قاعده                                                     108
3-3-1-1 آیات                                                   108
3-3-1-2 سنت                                                    110
3-3-1-3 عقل                                                    111
3-3-1-4 اجماع                                                 112
3-3-2 مسأله                                                          113
3-3-3 آیا در تحقق معنای احسان قصد معتبر است؟                            114
3-3-4 کفایة قصد الفاعل و عدمها                                     115
3-3-5 جهات نقض                                                      118
3-4 قاعده ضمان                                                            121
3-4-1 مدرك قاعده                                                   121
3-4-2 مسائل                                                          123

1-3-3 انواع انحرافات جنسی                                           30
1-4 گوشی هوشمند                                                            32
فصل دوم: بررسی موانع حقوقی مبارزه و پیشگیری نسبت به جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های هوشمند                    33
2-1 مشكلات تقنینی                                                          34
2-1-1 حقوق جزا                                                      34
2-1-1-1 حقوق كیفری ماهوی                                      36
2-1-1-1-1 مسائل حقوق جزای عمومی و  اختصاصی         37
2-1-1-1-1-1 مسائل حقوق جزای عمومی         37
1 – تعریف                                   37
2 – ماهیت                                   38
3 – ركن مادی (فعل مرتكب)                  38
4 – حدود مسئولیت كیفری                     39
2-1-1-1-1-2 مسائل حقوق جزای اختصاصی              40
2-1-1-1-2 چالش های حقوقی جزای ماهوی                     43
2-1-1-2 حقوق كیفری شكلی                                       44
2-1-2 مسائل و مشكلات آئین دادرسی كیفری                                45
2-1-2-1 تحقیقات مقدماتی                                       45
2-1-2-2 تفتیش و ضبط داده ها                                         46
2-1-2-3 جمع آوری، ذخیره و ارائه ی ادله ی اثبات                  48
2-2 راهكارهای مبارزه                                                         50
2-3 حقوق كیفری ایران                                                          54
2-4 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز می نمایند        57
2-4-1 عنصر قانونی                                                        59
2-4-2 عنصر مادی و صور مختلف تحقق بزه                                  59
الف: جرایم دسته اول                                              60
ب: جرایم دسته دوم                                                 61
ج: جرایم دسته سوم                                                 61
2-4-3 عنصر روانی                                                   68
2-4-4 ضمانت اجرا                                                   69
2-4-5 كیفیت مشدده                                                        72
2-4-6 موارد بحث ضمانت اجرا                                                73
2-4-7 معاونت در جرم                                                     73
2-4-8 شروع به جرم                                                        74
2-4-9 كیفیات مخففه                                                      74
2-4-10 اعمال تعلیق و آزادی مشروط                                        75
2-5 تجاوز به حریم خصوصی                                                     75
2-5-1 عنصر قانونی                                                        76
2-5-2 ركن مادی                                                      76
2-5-3 عنصر روانی                                                   80
2-5-4 ضمانت اجرا                                                   81
فصل سوم: پیشگیری از جرایم منافی عفّت                                                                                         82
3-1 گسترش تدابیر امنیتی                                                     83
3-1-1 تعریف تدابیر امنیتی                                           84
3-1-2 تبیین امنیت سیستم های الکترونیکی و شبكه ای                            85
3-2 مسائل علوم جنایی                                                  89
3-2-1 پیشگیری از جرایم الکترونیکی و اینترنتی                                                89
1- تدابیر امنیتی اختیاری برای كاربران                                       90
2- اجرای تدابیر امنیتی                                                           91
3- آموزش و ارعاب مرتكبین بالقوه                                             92
3-2-2 بزه دیده شناسی                                                   93
3-3 پیشگیری جرم شناختی از جرایم جنسی و خلاف عفت عمومی                      96
3-3-1 روش های پیشگیری وضعی                                           97
3-3-1-1 پیشگیری بزه دیدگی جنسی                                    97
3-3-1-1-1 ماهیت جرایم بدون بزه دیده                     97
3-3-1-1-2 نقش بزه دیده در وقوع جرایم جنسی و خلاف عفت عمومی        99
3-3-1-2 استفاده از ظرفیت های اخلاقی با هدف پیشگیری از بزه دیدگیِ جنسی       100
3-3-1-2-1 بررسی نقش رعایت حجاب شرعی در پیشگیری از بزه دیدگی جنسی  101
3-3-1-2-2 آموزه های قرآن كریم در مورد حجاب زنان                101
3-3-2 پیشگیری جامعه مدار با اتكاء به شناخت ویژگی های اجتماعی         103
3-3-2-1 تجویز آموزش و تربیت جنسی در مراحل مختلف رشد فردی و اجتماعی         107
3-3-2-1-1 ماهیت برنامه های آموزشی – تربیتی جنسی                108
3-3-2-1-2 ضرورت اِعمال برنامه های آموزشی و تربیتی جنسی        109
3-3-2-1-3 موضوعات و مصادیق آموزش جنسی           111
3-3-2-1-3-1 شناخت عملكرد دستگاه تناسلی و علایم بلوغ جسمی و بازتاب روانی آن                          111
الف: در جنس موافق                             111
ب: در جنس مخالف                         113
3-3-2-1-3-2 آموزش نحوه شكل گیریِ آمیزش جنسی         114
3-3-2-1-3-3 تأثیر مدرسه در یادگیری و پیشگیری از جرم  115
3-3-2-2 تسهیل و تشویق ازدواج در ابعاد مختلف                             115
3-3-2-2-1 نقش پیشگیرانه ازدواج دائم                                   115
3-3-2-2-2 نقش پیشگیرانه ازدواج موقت                            117