1-7 استفاده از قراردادهای آینده در بورس کالا                                           20
1-8 ساختار سازمانی بورس کالا و سازوکارهای آن                                    21
1-8-1 تالار معاملات                                                        21
1-8-2 شرکت های معامله گر و اتاق های کارگزاری (شرکت های معامله گر)     21
1-8-3 سوداگران و مصونیت مالی (Speculators and hedgers)                   22
1-8-4 نهاد تسویه کننده معاملات در بورس کالا                                22
1-8-5 روش انجام معامله                                                23
1-8-5-1 سفارش بازار (Market Order)                             23
1-8-5-2 سفارش محدود (Limit Order)                       23
1-9 بخش های مختلف بورس کالای ایران                                    24
1-9-1 بازار فیزیکی بورس کالا                                                24
1-9-2 بررسی درخواست پذیرش کالا                                     25
1-9-3 بازار مشتقه                                                        26
1-9-4 بازار فرعی                                                  27
1-9-5 پذیرش اموال غیرمنقول در بازار فرعی                                  28
1-10 اثرات بورس های کالا در بهبود عملکرد و توسعه اقتصاد                          30
1-10-1 مدیریت ریسک قیمت                                              30
1-10-2 کشف قیمت                                                    31
1-10-2-1 تولید اطلاعات لازم در خصوص قیمت ها                   31
1-10-2-2 عرضه گسترده اطلاعات بازار                              31
1-10-3 بورس های کالا به عنوان مکانی برای سرمایه گذاری                    32
1-10-4 توسعه بازارهای نقدی کالا                                          33
1-10-5 تسهیل تأمین منابع مالی، تقویت سرمایه گذاری و تولید                       33
1-10-6 کاهش فقر و نابرابری                                                 34
1-10-7 کمک به توسعه فن آوری های نوین                                  34
1-11 آینده و ایجاد بورس های نوظهور                                                   34
1-12 بررسی معاملات بورسی از دیدگاه اندیشمندان اسلامی                         39
1-12-1 دیدگاه شهید مطهری                                             39
1-12-2 دیدگاه سید موسی صدر                                         40
1-13 مقایسه معاملات بورسی و قمار بازی                                        40
فصل دوم: شرایط و چگونگی انجام معاملات در بورس كالا                                   43
2-1 شرایط عمومی صحت معاملات                                                 44
2-1-1 قصد طرفین و رضاى آنها                                        45
2-1-2 اهلیت طرفین معامله                                             45
2-1-3 موضوع معین كه مورد معامله باشد                                  46
2-1-4 شرایط مال مورد معامله                                               46
2-1-5 مشروعیت جهت معامله                                             47
2-1-6 قرارداد باید مخالف صریح قانون نباشد                                 48
2-1-7 قرارداد باید مخالف با اخلاق حسنه نباشد                                    48
2-1-8 قرارداد باید مخالف با نظم عمومى نباشد                                    49
2-2 ایجاب و تشخیص آن از دعوت به معامله                                    49
2-2-1 ایجاب و قبول                                                      51
2-2-2 نقش ایجاب در تشکیل قرارداد                                      53
2-2-3 اقسام ایجاب                                                        54
2-2-3-1 از جهت مـخاطب (ایجاب‌ عـام‌ وخاص)                      54
2-2-3-2 از جهت‌ مدت‌ اعتبار (ایجاب‌ ساده و مهلت‌دار)                    55
2-3 امکان رجوع قبل یا بعد از وصول ایجاب                                           57
2-4 زوال ایجاب و قبول                                                         58
2-4-1 مرگ                                                              58
2-4-2 حجر                                                              59
2-4-3 جنون و ملحقات آن                                                59
2-4-4 انقضای مهلت                                                        60
2-4-5 ردّ                                                               60
2-4-6 ایجاب متقابل                                                      61
2-4-7 انتفای موضوع                                                      63
2-5 چگونگی انجام معامله در بازار بورس فیزیکی کالا                                   63
2-5-1 ساعت تالار معاملات                                                64
2-5-2 نحوه اعلام عرضه ها                                              64
2-5-3 سایر اطلاعات به درخواست بورس                              65
2-5-4 مراحل قبل از تالار معاملات                                          66
2-5-4-1 مراحل اخذ کد شناسه بورس                                   66
2-5-4-1-1 مدارک مورد نیاز جهت شناسایی مشتریان حقیقی      66
2-5-4-1-2 مدارک مورد نیاز جهت شناسایی مشتریان حقوقی      67
2-5-4-2 انواع کدهای معاملاتی                                        67
2-5-5 زمان ارائه سفارش خرید                                               68
2-5-5-1 مدارک سفارش خرید                                       68
2-5-5-2 انواع سفارش خرید                                       69
2-5-6 انواع قراردادهای قابل معامله در بورس                              69
2-5-7 انواع سفارش خرید                                                70
2-5-8 انواع معاملات                                                      70
2-5-9 تابلو ی معاملات                                           71
2-5-10 راهنمای تابلو معاملات                                               71
2-6 نحوه انجام معاملات در تالار و کشف نرخ                                           72
2-6-1 دوره زمانی سبز                                                  73
2-6-2 دوره زمانی زرد                                                  74
2-6-3 خریداری از کالای مازاد                                               75
2-6-4 دوره زمانی قرمز                                                         76
2-6-5 زمان آبی                                                      77
2-6-6 تخصیص کالا از طریق سیستم بورس                                     77
فصل سوم: مقایسه نهاد کارگزاری و نهادهای مشابه                                        79
3-1 وكالت                                                                     80
3-1-1 تعریف وكالت‌                                                        80
3-1-2 شرایط صحت و انعقاد وكالت‌                                           81
3-1-3 موارد وكالت‌                                                        81
3-1-4 شرایط وكالت                                                        82
3-1-4-1 امكان انجام وكالت به وسیلۀ موكّل                             82
3-1-4-2 قابلیّت نیابت دادن به دیگرى                                     84
3-1-4-3 معلوم بودن موضوع وكالت                                    85
3-1-5 آثار وكالت‌                                                  86
3-1-5-1 تعهدات وكیل‌                                               86
3-1-5-1-1 اجراى وكالت                                     86
3-1-5-1-1-1 اجراى وكالت به وسیلۀ توكیل به غیر  87
3-1-5-1-1-2 تعدّد وكیل                              88
3-1-5-1-1-3 چگونگى اجراى وكالت                      88
3-1-5-1-1-3-1 حفظ اموال موكّل           88
3-1-5-1-1-3-2 رعایت حدود وكالت               89
3-1-5-1-1-3-3 رعایت مصلحت موكّل        89
3-1-5-1-1-3-4 دادن حساب وكالت          89
3-1-5-2 تعهّدات موكّل‌                                        90
3-1-6 انحلال وكالت                                                        91
3-1-7 عزل وكیل از ناحیۀ موكّل                                              92
3-2 نمایندگی                                                                92
3-2-1 انواع نمایندگی                                                  92
3-2-1-1 نمایندۀ قانونى                                          92
3-2-1-2 نمایندۀ قراردادى                                       93
3-2-2 نمایندگی در فقه                                                         93
3-2-3 نمایندگی در قانون                                               94
3-3 عاملی                                                                     96
3-3-1 عاملی در فقه                                                      97
3-3-2 عاملی در قانون                                                  97
3-4 قرارداد دلالی                                                         98
3-4-1 دلالی در قانون                                                     99
3-5 نـمایندگی تجاری                                                            101
3-5-1 تعریف                                                           101
3-5-2 نـمایندگی تجاری در قانون ایران                                         101
3-6 کارگزار                                                                  103
3-6-1 شرکت‌های کارگزاری                                                 104
3-6-2 کارگزاری                                                       105
3-6-1-1 خدمات کارگزاری                                         105
3-6-1-2 اهمیت کارگزار در بورس                              106
3-6-1-3 کارگزاران بورس                                          106
3-6-3 ویژگیهاى قرارداد کارگزاری                                          106
3-6-3-1 عقدى است معوّض                                            106
3-6-3-2 عقدى است لازم                                     106
3-6-3-3 تفاوت قرارداد کارگزاری با حق العمل كارى‌                     107
3-6-3-4 شرایط و اركان قرارداد کارگزاری                       107

1-6- تعریف متغیرهای پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………..  17

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش  ………………………………………………………………………………………………  20

2-1- بیماری عروق کرونر  ……………………………………………………………………………………………………………………………..  21

2-1-1- عوامل زمینه ساز بیماری عروق کرونری  …………………………………………………………………………………………  22

2-1-2- شیوع بیماری عروق کرونری  ……………………………………………………………………………………………………………  25

2-1-3- تشخیص و درمان تنگی عروق کرونری  ……………………………………………………………………………………………  27

2-1-3-1- آنژیوگرافی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………  27

2-1-3-2- اکوکاردیوگرافی  ……………………………………………………………………………………………………………………………  27

2-1-3-3- جراحی قلب  ………………………………………………………………………………………………………………………………..  28

2-1-3-4- آنژیوپلاستی  ………………………………………………………………………………………………………………………………..  28

2-1-3-5- دارودرمانی  ………………………………………………………………………………………………………………………………….  30

2-1-4- نظریه­ های سبب شناسی بیماری قلبی- عروقی  ……………………………………………………………………………  30

2-1-4-1- نظریه­ فیزیولوژیکی بیماری قلبی- عروقی  ………………………………………………………………………………..  30

2-1-4-2- نظریه­ روانپزشکی بیماری قلبی- عروقی  …………………………………………………………………………………..  31

2-1-4-3- نظریه­ های روانشناختی بیماری قلبی- عروقی  ………………………………………………………………………….  31

2-1-4-3-1- الگوی رفتاری نوع A،  B و C  …………………………………………………………………………………………….  31

2-1-4-3-2- الگوی رفتاری نوع D  …………………………………………………………………………………………………………..  32

2-2- شخصیت نوع D  …………………………………………………………………………………………………………………………………  33

2-2-1- تعریف شخصیت نوع D  …………………………………………………………………………………………………………………  33

2-2-2- مؤلفه­ های شخصیت نوع D  ……………………………………………………………………………………………………………  34

2-2-2-1- عواطف منفی  …………………………………………………………………………………………………………………………….  34

2-2-2-2- بازداری اجتماعی  ………………………………………………………………………………………………………………………  35

2-2-3- شخصیت نوع D و پیامدهای روانشناختی  ……………………………………………………………………………………  36

2-2-4- شخصیت نوع D و پیامدهای جسمی  …………………………………………………………………………………………..  37

2-2-5- شخصیت نوع D و بیماری قلبی  ………………………………………………………………………………………………….  38

2-3- خشم  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  41

2-3-1- تاریخچه خشم  ……………………………………………………………………………………………………………………………..  41

2-3-2- تعریف خشم  ………………………………………………………………………………………………………………………………..  42

2-3-3- تفاوت خشم با پرخاشگری و خصومت  ……………………………………………………………………………………….  44

2-3-4- خشم به عنوان سازه ای چند بعدی  …………………………………………………………………………………………..  45

2-3-4-1- بعد عاطفی خشم  ……………………………………………………………………………………………………………………  46

2-3-4-2- بعد شناختی خشم  …………………………………………………………………………………………………………………  46

2-3-4-3- بعد رفتاری خشم  ……………………………………………………………………………………………………………………  47

2-3-5- خشم صفت و خشم حالت  ………………………………………………………………………………………………………….  48

2-3-6- درونی سازی، برونی سازی و کنترل خشم  …………………………………………………………………………………  49

2-3-7- همبودی خشم و اختلالات روانی  ……………………………………………………………………………………………….  50

2-3-8- همبودی خشم و اختلالات جسمی  …………………………………………………………………………………………….  51

2-3-9- خشم و بیماری قلبی  …………………………………………………………………………………………………………………..  51

2-4- نشخوار خشم  ……………………………………………………………………………………………………………………………………  53

2-4-1- انواع نشخوار  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  55

2-4-1-1- نشخوار غم  ………………………………………………………………………………………………………………………………..  55

2-4-1-2- نشخوار خشم ……………………………………………………………………………………………………………………………..  55

2-4-3- نشخوار و پیامدهای روانشناختی  …………………………………………………………………………………………………..  57

2-4-3- نشخوار و پیامدهای جسمی  ………………………………………………………………………………………………………….  58

2-3-4- نشخوار و بیماری قلبی  ………………………………………………………………………………………………………………….  58

2-5- پیشینه پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………………………….  60

2-5-1- پژوهش­های داخلی  ………………………………………………………………………………………………………………………… 60

2-5-2- پژوهش­های خارجی  ………………………………………………………………………………………………………………………  62

2-6- مطالعه حاضر  ………………………………………………………………………………………………………………………………………  64

 

فصل سوم: روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..  66

3-1- طرح پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  67

3-2- جامعه آماری، نمونه و روش انتخاب نمونه  ………………………………………………………………………………………..  67

3-3- ابزار سنجش  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  68

3-3-1- مقیاس شخصیت نوع D  ……………………………………………………………………………………………………………….  68

3-3-2- مقیاس خشم چند بعدی  ………………………………………………………………………………………………………………  69

3-3-3- مقیاس نشخوار خشم  ……………………………………………………………………………………………………………………  70

3-3-4- روش اجرای پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………….  71

3-3-5- روش­های آماری تحلیل داده های پژوهش  ………………………………………………………………………………….  72

 

فصل چهارم: نتایج پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………..  73

4-1- نتایج توصیفی   …………………………………………………………………………………………………………………………………  74

4-2- نتایج استنباطی  ……………………………………………………………………………………………………………………………….  77

4-3- نتایج فرعی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………  83

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری  ………………………………………………………………………………………………………….  85

5-1- تفسیر نتایج پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………………..  86

5-2- پیامدهای نظری و عملی پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………  89

5-3- محدودیت­های پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………  89

5-4- پیشنهادهای پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………….  90

فهرست منابع فارسی  ……………………………………………………………………………………………………………………………….  92

فهرست منابع انگلیسی  ……………………………………………………………………………………………………………………………  94

چکیده انگلیسی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  115

 

فصل اول

 

معرفی پژوهش

 

  • معرفی پژوهش

 

  • مقدمه و بیان مسأله

بیماری قلبی-عروقی[1] (CVD)، یک مشکل سلامت عمومی در کشورهای توسعه­یافته شامل ایالات متحده و اروپا است. برای دهه­ها CVD، علت اصلی مرگ و میر و ناتوانی در غرب محسوب می­شد و اخیراً پیشرفت­هایی در درمان­های غیر جراحی، نظیر آنژیوپلاستی[2] و پیشرفت­هایی در مدیریت پزشکی صورت گرفته است (راجر، دی اسکریمین، بوریل و فاربس[3]، 2011). این بیماری یکی از عمومی­ترین و پرهزینه­ترین بیماری­ها محسوب می­ شود. نزدیک به 80 درصد مرگ­های ناشی از بیماری­های قلبی- عروقی و 87 درصد از ناتوانی­ها در حال حاظر در کشورهای با درآمد متوسط و پایین اتفاق می­افتد (ردی[4]، 2004). آخرین برآورد انجمن قلب امریکا[5] تخمین زده است که یک سوم امریکایی­های بزرگسال، نزدیک به 80 میلیون نفر، بعضی از اشکال CVD، فرم­های عمومی­تر آن شامل پرتنشی[6] (افزایش فشار خون)، تنگی عروق کرونری[7]، درد قفسه سینه[8] و سکته قلبی[9] را نشان می­دهند. داده ­های مرگ و میر، تخمین زده اند که C­V­D علت اصلی در 3/36% مرگ در سال 2004 بوده است (رزموند، فلِجل، فرایدی، فورِی، گو و همکاران[10]، 2007). در سال 2007 هزینه­ های مستقیم و غیر مستقیم CVD 8/431 بیلیون دلار برآورد شده است (اسمیت و بلومنتال[11]، 2011).

داده ­های مطالعات آینده نگر نشان می­دهد که عوامل خطر­CVD  (مثل پرتنشی، دیابت، عدم فعالیت فیزیکی[12]) نقش مهمی در رشد بیماری کرونری قلب بازی می­ کنند. مطالعات کنترل شده از 52 کشور، تغییرپذیری عوامل خطر را برای بیش از 90% خطرات اصلی بیماری کرونری قلب نشان می­دهد. این عوامل شامل سیگار کشیدن، سطوح چربی خون غیر­طبیعی­،­ پرتنشی، دیابت، چاقی درون بطنی[13]، عدم فعالیت فیزیکی، مصرف روزانه میوه و سبزی کم، استفاده زیاد از الکل و عوامل روانشناختی[14] می­ شود (رزموند و همکاران ، 2007، یوسوف، هاوکن، آنپو، دنس و اوزوم[15]، 2004).

به­علاوه، برخی پژوهش­ها روی عوامل خطر روانشناختی برای CVD مثل افسردگی (لیچمن، بیگر، بلومنتال، فراشور- اسمیت، کافمن و همکاران[16]­، 2008)، حمایت اجتماعی[17] (لِت، بلومنتال، بابیک، استرومن، رابینز و همکاران[18]، 2005) و خصومت[19] (چیدا و استپتو[20]، 2009) متمرکز شده اند. بسیاری از پژوهش­ها نقش عوامل خطر رفتاری و روانشناختی را در همه­ گیری­شناسی[21] و بیماری­زایی[22] CVD در نظر گرفته اند (موسلمن، ایونس و نمروف[23]، 1998؛ شر[24]، 1999؛ اورسانو، اپشتاین و لازر[25]، 2002). در کنار عوامل خطرزای سنتی بیماری قلبی که ذکر شد­،­ اخیراً علاقه به شخصیت به ­عنوان عامل خطری در پیش آگهی طولانی مدت بیماران قلبی مطرح شده است (دنولت، ویس و براتسرت[26]،2000). یکی از تأثیرگذارترین این عوامل، الگوی رفتاری نوع  A است که شامل جاه طلبی[27]، پرخاشگری، رقابت جویی، بی تابی[28]، تنش عضلانی، گوش بزنگی[29]، چابکی و سبک کلامی تلقینی، رنجش، خصومت، و افزایش بالقوه خشم می­ شود. افراد نوع A در خطر فزاینده رشد بیماری قلبی هستند (موسلمن  و همکاران، 1998).

اخیراً سازه شخصیتی جدیدی، با عنوان نوع[30]D پیشنهاد شده است. این سازه نتیجه بررسی سبک های مقابله ای مردانی با بیماری قلبی است. شخصیت نوعD  یا “آشفته” با ترکیبی از دو سازه شخصیتی: عاطفه منفی[31] (NA) و بازداری اجتماعی[32] (SI)، مشخص می­ شود (پدرسن و دنولت[33]،2006؛ دنولت، ­2005). عاطفه منفی تمایل به تجربه هیجان­های منفی به طور ثابت، از قبیل بی قراری و ملالت[34]، بیم[35]و تحریک پذیری[36] در تمام زمان­ها و موقعیت هاست، در حالی­که بازداری اجتماعی، تمایل به بازداری بیان هیجان­ها، سطوح بالای تجربه ناایمنی در موقعیت­های اجتماعی و کنترل خودآشکارسازی[37] به طور افراطی از ترس عدم رضایت[38] دیگران است (دنولت و همکاران، 2000). شخصیت نوع  Dنسبتاً شایع است؛ برآوردها دامنه­ای از 21% در جمعیت عمومی تا 28% در  بیماران قلبی- عروقی و 53% در افراد دارای فشار خون بالا را نشان می­دهد (دنولت، 2005).­ نظریه پردازان نوع D معتقدند که تأثیر هم افزایی[39]NA  بالا با SI بالا، سلامت کمتر و بویژه پیش­آگهی قلبی ضعیف تر را پیش بینی می­ کنند (دنولت، پدرسن، رینتس و کنرادس[40]، 2006). بررسی­های نظامدار­ در میان بیماران قلبی- عروقی (دنولت، شیفر و اسپک[41]،2010) بیماران غیر قلبی-عروقی (ملس و دنولت[42]، 2010الف) و افراد سالم (ملس و دنولت،2010ب) نشان می­دهد که شخصیت، پیش بینی کننده پایدار و قوی اختلال در کیفیت زندگی و سلامت روانی در افراد است. مطالعات قبلی مؤید این نکته است که نوع D، بیماری قلبی سخت را پیش بینی می­ کند و ممکن است با شاخص ­های روانشناختی و فیزیولوژیکی پیش­آگهی بد در بیماران قلبی مرتبط باشد. برای مثال، بیماران نوع D با بیماری ایسکمی قلبی[43] نمره بیشتری در فرسودگی حیاتی[44]، قطع نظر از متغیرهای دیگر، دریافت می­ کنند (پدرسن و میدل[45]، 2001). در یک مطالعه پی­گیری 6-10 ساله، بیماران قلبی که به عنوان نوع D طبقه بندی شدند، در مقایسه با بیماران غیر نوع D، 4 برابر بیشتر در معرض خطر مرگ قرار داشتند (دنولت، سیس، استروبان، رامبوتز ، گیلبرت و همکاران[46]، 1996).

اگرچه شواهد فزاینده ای فرض می­ کنند که ارتباط بالقوه ای بین نوع D و بیماری قلبی وجود دارد، این که چه مکانیسم­های خاصی شخصیت نوع D را به بیماری قلبی مرتبط می­ کند، مبهم و ناشناخته است. این مکانیسم­ها ممکن است (الف) به طور مستقیم از طریق عوامل روانی- فیزیولوژیکی مثل واکنش­های قلبی- عروقی یا (ب) به طور غیر مستقیم از طریق به واسطه متغیرهای روانی- اجتماعی عمل کنند. شواهد از مورد (الف) که توسط هابرا، لیندن، آندرسون و وین برگ[47] (2003) تدوین شده است، حمایت می­ کنند که نشان می دهد که مؤلفه­ های نوع D – NA و SI – با تغییر ضربان قلب و افزایش فشارخون در مردان سالم مرتبط هستند. رفتارهای مرتبط با سلامت یک واسطه آشکار را بین نوع D و بیماری نشان می­دهند. بیماران نوع D ممکن است به احتمال بیشتری رفتارهای ناسازگار با سلامت مثل سیگار کشیدن، ورزش نکردن و داشتن رژیم غذایی نامناسب را انجام دهند. بنابراین نوع D شخصیت می تواند به پیش آگهی ضعیف تر در بیماران قلبی- عروقی، از طریق سبک زندگی انتخاب شده، منجر شود. در تبیین مکانیسم­های بالقوه بین نوع D و بیماری، نه تنها ارتباط بین نوع D و رفتارهای سالم مهم است، بلکه این نکته نیز باید در نظر گرفته شود که نوع D یک عامل خطر برای سلامت ناچیز در جمعیت عمومی محسوب می­ شود (ویلیامز، اوکونر، هوارد، هوقس، جانسون و همکاران[48]، 2008). پدرسن، لموس، ون وورن، لیو، دیمن و همکاران[49] (2004) در مطالعه شان روی بیماران قلبی، به این نتیجه رسیدند که بین نوع D و سیگار کشیدن رابطه وجود دارد. افراد با نوع D به احتمال بیشتری در مقایسه با افراد غیر نوع D (37% در مقابل 29%) سیگار می­کشند. به علاوه آنها از نظر اجتماعی بازداری می­شوند و کمتر احتمال دارد که رفتارهای ارتقا دهنده سلامت را بکار بگیرند (کیرکالدی، شفارد و سیفن[50]، 2002). مکانیسم دیگری که ممکن است نوع D روی پیامدهای مرتبط با سلامت اثر بگذارد از طریق حمایت اجتماعی است که هم به تعداد برخوردهای اجتماعی شخص و هم به کیفیت آنها اشاره دارد. افراد نوع D در مقایسه با افراد غیر نوع D سطوح بالاتری از بیگانگی اجتماعی ادراک شده را تجربه می­ کنند (دنولت و همکاران، 2006) که درنهایت می ­تواند به حمایت اجتماعی کاهش یافته منجر شود. تعدادی از مطالعات نشان می­ دهند که حمایت اجتماعی برای وضعیت سلامت مطلوب ضروری است. برای مثال بین حمایت اجتماعی و مرگ ومیر ارتباط معکوسی وجود دارد که نشان می­دهد افراد با سطوح بالاتر حمایت اجتماعی، پیامدهای سلامتی بهتری را نشان می­دهند. در واقع فقدان حمایت اجتماعی یکی از قوی­ترین عوامل خطر برای بیماری قلبی است (شاریورز و دی ریدر[51]، 2000).

نوع شخصیتی D، با درماندگی روانشناختی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر[52] (CAD)، شامل نشانه­ های بیگانگی اجتماعی[53] و افسردگی (شیفر، پدرسن، ویدرشون، هندریک، وینتر و همکاران[54]، 2005)، خشم و اضطراب (چیداو استپتو، 2009)، بدبینی[55](کولا، آسیماکوپولا، اسکینر، اسپیمپولو، مارش و همکاران[56]، 2007) و فرسودگی حیاتی (پدرسن و میدل، 2001) رابطه دارد. افراد با شخصیت نوع D از مقابله ناهنجار در پاسخ به بیماری استفاده می­ کنند. این راهبرد مقابله، واسطه ای بین شخصیت نوع D و سلامت محسوب می­ شود (یو، چن، ژانگ و لیو[57]، 2010). بنابراین، شخصیت نوع D می ­تواند از طریق تأثیر گذاری بر انتخاب و شیوه ­های سبک زندگی، به پیش آگهی ضعیف تر در بیماران مبتلا به CVD منجر شود (ملس و دنولت، 2010ب).

از سوی دیگر، تحقیقات رابطه بین خشم[58] (به عنوان یکی از مؤلفه­ های عواطف منفی در شخصیت نوع D) و احساسات مربوط به خشم با افزایش بیماری قلبی- عروقی را نشان می­دهد. خشم یک هیجان بنیادی است که به عنوان حالت احساسی منفی در ارتباط با ارزیابی شناختی، تغییرات روانشناختی و تمایل به عمل تعریف می­ شود (کاسینو و ساکودالسکی[59]، 1995). خشم شامل عقاید خود- توجیهی یا مقصر دانستن دیگران تعریف می­ شود (راستینگ و نولن- هاکسما[60]، 1998). وایدبک[61] (2006)، خشم را به عنوان یک هیجان طبیعی تعریف کرده و آن را ناراحتی شدید و پاسخ هیجانی به تحریک ارزیابی شده می­داند.

این فرض وجود دارد که مکانیسم­هایی به­واسطه خشم، خطر CVD را از طریق واکنش­های قلبی- عروقی[62] (CVR) مزمن به استرس، ایجاد می­ کنند (چیدا و استپتو، 2009). در حمایت از این فرضیه، تعدادی از مطالعات به رابطه بین خشم و واکنش­های قلبی- عروقی (CVR) برای استرس­های آزمایشگاهی، بخصوص تعارض­های بین شخصی، استناد می­ کنند (چیدا و استپتو، 2010؛ همر، اُدنل، ­لاهیری­ و استپتو[63]،2010). خشم با پیش آگهی ضعیف در بیماران تنگی عروق کرونری رابطه دارد (چیدا و استپتو، 2009) و به عنوان یک عامل خطرزا برای CAD محسوب می­ شود (بویل، ویلیامز، مارک، برامت، سیگلر و همکاران[64]، 2005). خشم می ­تواند ایسکمی قلبی و آریتمی­های بطنی را تحریک (برگ، لامپرت، جوسکا، بتسفورد و جین[65]، 2004؛ کوپ، کرانتز، نیرینگ، گاتدینر،کوئیگلی و همکاران[66]، 2004؛ لامپرت، شاسترمن، برگ، مک فرسون، بتسفورد و همکاران[67]، 2009) و حوادث نامطلوب قلبی را پیش بینی کند (دنولت و برتسرت[68]، 1998). این طور فرض می­ شود که در مورد آسیب زا بودن خشم، تفاوت­های فردی مطرح هستند (دنولت و پدرسن[69]، 2009) که ممکن است به نحوه تنظیم هیجان ارتباط داشته باشد. فرونشانی خشم شکلی از تنظیم هیجانی است که شامل بازداری از بیان احساس خشم می­ شود و با افزایش خطر CAD (دمبروسکی، مک دوگال، ویلیامز، هانی و بلومنتال[70]، 1985)، افزایش واکنش قلبی- عروقی (جان و گروس[71]، 2004)، کاهش تغییر پذیری ضربان قلب (بروس شت و تایر[72]، 1998)، و مرگ و میر قلبی (هاربورگ، جولیوس، کاچیروتی، گیلبرمن و شورک [73] ،2003)، رابطه دارد.

پاسخ­های قلبی-عروقی هم در مورد عوامل استرس زا و هم در مورد یادآوری بعدی همان عوامل (نشخوار[74]) دیده می­ شود (گلین، کریستنفلد و گرین[75]، 2002). یکی از راه­هایی که از طریق آن، پاسخ­­های فیزیولوژیک به عوامل استرس­زا بعد از حضور فوری آن ادامه پیدا می­ کند، بازگشت سطوح آن است. تعریف نشخوار شامل توجه متمرکز بر احساسات و افکار غم انگیز یا خشمگینانه است. نشخوار عبارت است از تمرکز منفعلانه و مکرر روی نشانه­ های شخصی پریشانی و اوضاع احاطه کننده این نشانه­ها که با افکار منفی، ناخشنودی، غمگینی و افسردگی رابطه دارد (نولن-هاکسما، 2000؛ وتکینز[76]، 2004). نشخوار خشم[77] همچنین با افزایش عاطفه منفی، افکار خودکشی، سازگاری ناکارامد، فشار خون بالا و افزایش پرخاشگری رابطه دارد (لیندن و هوگن[78]، 2004؛ بوشمن[79]، 2002؛ به نقل از بشارت و شهیدی،2010). پژوهش­ها نشان می­دهد که  نشخوار با پیامدهای منفی زیادی رابطه دارد. افرادی که نشخوار می­ کنند سطوح بالاتری از هیجان­های منفی را تجربه خواهند کرد (سگرستوم، تسائو، آلدن و کرسک[80]، 2000) و کنترل کمتری روی افکار غیر ارادی خود دارند (وتکینز، 2004).

با توجه به روابط تأیید شده عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با متغیر تنگی عروق کرونری و همچنین خشم و نشخوار خشم با تنگی عروق کرونری این احتمال مطرح می­ شود که متغیرهای شخصیت نوع D از طریق خشم و نشخوار خشم، تعیین کننده تنگی عروق کرونر قلب باشند. مسأله اصلی پژوهش حاضر، بررسی این موضوع است که آیا متغیرهایی مثل خشم و نشخوار خشم می­توانند در رابطه بین عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت تنگی عروق کرونری، نقش واسطه ای داشته باشند؟

[1]. cardiovascular disease

[2]. angioplasty

[3]. Roger, D., De Scremin, L. G., Borril, J., & Forbes, A.

[4]. Reddy, K. S.

[5]. American heart association

[6]. hypertension

[7]. coronary aryery disease

[8]. chest pain

[9]. heart failure

[10]. Rosamond, W., Flegal, K., Friday, G., Furie, K., Go A, et al.

[11]. Smith, P. J., & Blumenthal, J. A.

[12]. physical inactivity

[13]. abdominal obesity

[14]. psychological factors

[15]. Yusuf, S., Hawken, S., Ounpuu, S., Danse, T., & Avezum, A.

[16]. Lichtman, J. H., Bigger, J. T., Blumenthal, J. A., Frasure- Smith, N., Kaufmann, P. G., et al.

شکل (1-1). نمایش علل مرگ ومیر در کشورهایی با سطح درآمد متوسط در سال2008 میلادی.

موضوع تشخیص بیماری‌های قلبی و پیش‌بینی برخی رخدادهای مخاطره آمیز مرتبط با سیستم قلبی عروقی (Cardiovascular System) نظیر سکته قلبی، مرگ ناگهانی، گرفتگی عروق کرونر، شوک‌های فشار خون و مشکلات دریچه‌ای و مکانیکی قلبی، یکی از آرزوهای علمی مهم دانشمندان و محققان این زمینه در پنج دهه گذشته است. به طور کلی، محققان دانشگاه‌های مهم آمریکا و اروپا از چند دهه گذشته تاکنون، با شروع حرکتی منسجم و هماهنگ، سعی در یافتن راه حلی با دقت قابل قبول و دارای مقاومت مناسب داشته و بودجه‌های تحقیقاتی قابل توجهی را برای حل این مسأله بزرگ علمی اختصاص داده‌اند.

در میان بیماری‌ها و مشکلات قلبی، محققان به فیبریلاسیون دهلیزی، تاکیکاردیاها، برادیکاردیا، نوسانات سریع دهلیزی، مرگ قلبی و سنکوپ توجه بیشتری دارند. علت این امر این است که بیماری‌های مذکور همگی در مراحل اولیه آغاز خود، درمان پذیرند در حالی که با گذشت زمان و با رسیدن به مراحل حاد، ممکن است برای عملکرد طبیعی قلب خطر جدی ایجاد شود.

در بین تمامی بافت‌ها و قسمت‌های مختلف بدن، قسمتی که بیش از همه دارای فعالیت مکانیکی می‌باشد، قلب است. به منظور بررسی وضعیت عملکرد قلب یک انسان، پزشکان به صورت معمول اندازه گیری‌ها و آزمایشات مشخصی را انجام داده و سپس با کنار هم گذاشتن تمام شواهد و اطلاعات مفید به دست آمده از اندازه گیری‌ها، تصمیم گیری مناسبی (تشخیص بیماری) را انجام می‌دهند. به صورت کلی، اندازه گیری‌هایی که پزشکان از یک فرد مورد بررسی انجام می‌دهند به دو دسته درون بدنی (Invasive) و غیر درونی  (Non-invasive)تقسیم بندی شده که در بیمارستان‌ها بخش‌های مرتبط با این اندازه گیری‌ها به ترتیب تحت عناوین غیر تهاجمی و تهاجمی نامگذاری می‌گردد.

1-2- ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﯿﻞ دهنده ﺟﺮم………………………………………………………………………… 8
1-3- جرائم رایانه­ای……………………………………………………………………………………… 8
1-4- ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺮاﺋﻢ راﯾﺎﻧﻪ­ای…………………………………………………………………………….. 9
1-5- ماهیت ﺟﺮاﺋﻢ الكترونیكی ……………………………………………………………………….. 9
1-6- ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺟﺮاﺋﻢ راﯾﺎﻧﻪای……………………………………………………………………. 11
1-6-1- جرائم کامپیوتری علیه اشخاص…………………………………………………………… 11
1-6-2- جرائم کامپیوتری علیه اموال و مالکیت………………………………………………….. 13
1-6-3- جرائم کامپیوتری علیه دولت­ها……………………………………………………………. 14
1-7- ﮐﻼهبرداری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ……………………………………………………………………………. 15
1-7-1- ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺎل ﻏﯿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ از راﯾﺎﻧﻪ……………………………………………… 16
1-7-2- کلاهبرداری­های ﻣﯿﻠﯿﺎردی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ……………………………………………………….. 17
1-8- خصوصیات کلاهبرداری الكترونیكى……………………………………………………….. 19
1-8-1- كوتاهى زمان در ارتكاب کلاهبرداری الكترونیكى…………………………………… 19
1-8-2- ویژگى گستره مكانى ارتكاب کلاهبرداری الكترونیكى……………………………… 20
1-8-3- عدم تماس فیزیكى مرتكب با مال مورد کلاهبرداری…………………………………. 21
1-9- تبیین مفهوم جرم کلاهبرداری الکترونیکی………………………………………………….. 23

فصل دوم:
بررسی و شناسایی ابعاد حقوقی جرم کلاهبرداری الکترونیکی
2-1- ماهیت فقهى و حقوقى کلاهبرداری الکترونیکی…………………………………………… 27
2-2- مفهوم و ماهیت جرم الکترونیکی……………………………………………………………… 28
2-3- سوابق جرایم الکترونیکی در ایران……………………………………………………………. 29
2-4- سابقه تدوین قانون رایانه­ای در ایران ………………………………………………………… 30
2-5- جرایم الکترونیکی و اقدامات بین المللی ……………………………………………………. 32
2-6- اقدامات قانونی در ایران………………………………………………………………………… 34
2-7- کلاهبرداری رایانه­ای در پیش نویس قانون جرایم رایانه­ای………………………………. 37
2-8-کلاهبرداری رایانه ای از دیدگاه اسناد و توصیه نامه های بین المللی …………………… 38
2-9- جرائم الکترونیکی در حقوق ایران……………………………………………………………. 74
2-3- قانون جرائم رایانه‌ای……………………………………………………………………………. 44
2-3-1- جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی…………………….. 44
2-3-2- جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی…………….. 46
2-3-1-3- سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه…………………………………………………. 47
2-3-1-4- جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی……………………………………………………. 47
2-3-1-5- هتک حیثیت و نشر اکاذیب……………………………………………………………. 49
2-3-1-6- مسؤولیت کیفری اشخاص……………………………………………………………… 49
2-3-1-7- سایر جرائم……………………………………………………………………………….. 52
2-3-1-8- تشدید مجازاتها………………………………………………………………………….. 52
2-4-3- استناد پذیری ادله الکترونیکی……………………………………………………………… 53
 
فصل سوم:
بررسی و ارائه راهکار در جهت مقابله با جرم کلاهبرداری الکترونیکی
3-1- پیشگیری از جرایم الکترونیکی………………………………………………………………… 61
3-2- پیشگیری غیر کیفری از کلاهبرداری رایانه‌ای………………………………………………. 74
3-2-1- پیشگیری اجتماعی از کلاهبرداری رایانه‌ای…………………………………………….. 74
3-2-1-1- پیشگیری اجتماعی رشد مدار سایبری………………………………………………… 75
3-2-1-2- پیشگیری اجتماع جامعه مدار سایبری………………………………………………… 76
3-2-1-3- پیشگیری وضع از کلاهبرداری رایانه‌ای……………………………………………… 77
3-2-1-3-1- حملات و تهدیدها………………………………………………………………….. 78
3-2-1-3-1- 1- روش‌های حفاظت از سیستم‌های رایانه‌ای………………………………….. 78
3-2-1-3-1- 1-1- حفاظت فیزیکی……………………………………………………………… 79
3-2-1-3-1- 1-2- حفاظت کارکنان…………………………………………………………… 79
3-2-1-3-1- 1-3- حفاظت ارتباطات…………………………………………………………… 80
3-2-1-3-1- 1-4- حفاظت عملیات…………………………………………………………….. 81
3-3- پیشگیری کیفری از کلاهبرداری الکترونیکی ………………………………………………. 82
3-4- نقش و جایگاه قانون‌گذار……………………………………………………………………… 84
3-4-1- جرم رایانه‌ای…………………………………………………………………………………. 84
3-4-2- رایانه…………………………………………………………………………………………… 85
3-4-3- رمزنگاری…………………………………………………………………………………….. 85
3-5- نقش و جایگاه پلیس……………………………………………………………………………. 85
3-6- نقش تأمین‌کنندگان خدمات اطلاعاتی………………………………………………………. 86
3-7- نقش بخش خصوصی در مقابله با جرائم رایانه‌ای…………………………………………. 86
3-8- نقش دولت در مقابله و پیشگیری از اشاعه جرائم رایانه‌ای و کلاهبرداری الکترونیکی. 87
3-9- مراقبت از سامانه‌های اطلاعاتی حساس کشور……………………………………………… 89
3-10- نیروهای واکنش سریع رایانه‌ای……………………………………………………………… 89
3-11- تدوین اجرای طرح ملی آموزش عمومی جامعه………………………………………….. 90
3-12- نتیجه ­گیری……………………………………………………………………………………… 91
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………… 95
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………… 96

چکیده
امروزه بحث فناورى اطلاعات و ارتباطات نوین، که تجلى روشن آن فضاى‏ تبادل اطلاعات (فضاى سایبر) است، مسئله جدیدى را با عنوان پاسخگویى‏ به سوء استفاده‏هایى که از فضاى تبادل اطلاعات به عمل مى‏آید پیش روى‏ دانشمندان علوم قضائى قرار داده است. با توجه به رشد سریع تکنولوژی رایانه‌ای و تحول عصر اطلاعات و گسترش ارتباطات‌ شبکه‌ای و در عین حال سهولت ارتکاب جرائم مرتبط با فناوری‌های نوین، بحث روز آمد شدن و لزوم تدوین قوانین بسیار ضروری است. هرچند تدابیر کلی در مقابله با انواع روش‌های کلاهبرداری تقریبا مشابه است اما با تفاوت‌های موجود در شیوه‌های گوناگون کلاهبردای بهره‌گیری از روش‌های‌ مقابله متناسب ضرورت می‌یابد. بخشی از شیوه‌های مقابله نیازمند ایجاد فرهنگ بهره‌گیری از رایانه و آگاه ساختن افراد و سازمان‌ها در مورد مخاطرات سیستم‌های رایانه‌ای است. همچنین‌ نظارت دائمی سازمان‌ها بر روی سیستم‌های رایانه‌ای و تدابیر امنیتی از قبیل حفاظت فیزیکی، حفاظت کارکنان، حفاظت ارتباطات و حفاظت اطلاعات در مقابله با کلاهبردای رایانه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دیگر اینکه صرف جرم‌انگاری یک رفتار برای مقابله با آن کافی‌ نیست بلکه اعمال ضمانت اجرای مقرر در مورد مرتکب جرم نیز ضرورت دارد و آن مستلزم‌ کشف جرم و تعقیب و دستگیری مرتکب می‌باشد اما با توجه به اینکه ارتکاب جرائم الکترونیکی مستلزم حضور مرتکب در محل وقوع نتیجه جرم نیست و همچنین با توجه به جنبه فرامرزی‌ جرائم الکترونیکی و محدود بودن اختیارات مراجع قانونی در حوزه مرزهای جغرافیایی در این راستا بر لزوم همکاری‌های بین المللی در زمینه کشف، تعقیب و استرداد مجرمان تاکید می‌گردد.

کلید واژگان:

شکل 2-4 مدل هرم عملکرد 40
شکل 2-5 مدل کارت امتیازی متوازن. 41
شکل 2-6 مدل تحلیل ذینفعان. 43
شکل 2-7 مدل چارچوب مدوری و استیپل. 45

چکیده

بازارگرایی و تاثیر آن بر عملكرد سازمانی از جمله مباحث مهم و محوری در مدیریت بازار و مشتری است. شرکت ها به منظور افزایش میزان عملکرد سازمانی، فعالیت ها و تلاش های بسیاری را انجام می دهند که با توجه به مطالعات گذشته، بازارگرایی یکی از این موارد است.
در پژوهش حاضر، ابتدا به بررسی میزان بازارگرایی از نظر دو دیدگاه رفتاری و فرهنگی در شرکت های کوچک و متوسط مستقر در شهرک های صنعتی اردبیل پرداخته و سپس ارتباط این بازارگرایی ها با عملکرد سازمانی در شرکت های مذکور، مورد مطالعه قرارگرفته است.
در دیدگاه رفتاری، بازارگرایی از نظر ابعاد مشتری گرایی، رقیب گرایی و هماهنگی بین بخشی مورد مطالعه قرار می گیرد. دیدگاه فرهنگی، بازارگرایی را از نظر ابعاد تولید اطلاعات، نشر اطلاعات و پاسخگویی مورد مطالعه قرار می دهد.
جامعه آماری مورد مطالعه تعداد 98 شرکت بود که با بهره گرفتن از فرمول کوکران تعداد 75 شرکت به عنوان حجم نمونه انتخاب شد و از میان آنان 63 شرکت به پرسشنامه پاسخ دادند.
میزان بازارگرایی با بهره گرفتن از پاسخ های دریافتی از مدیران شرکت های مذکور به پرسشنامه های  معروف و استاندارد MARKOR (کهلی – جاورسکی) و MKTOR (نارور – اسلاتر) و آزمون تی تک متغیره اندازه گیری شده است. به منظور سنجش رابطه بازارگرایی رفتاری و فرهنگی با عملکرد سازمانی، آزمون همبستگی مورد استفاده قرار گرفته است.
نتایج به دست آمده نشان می دهد که میزان بازارگرایی در شرکت های مذکور بالاتر از حد متوسط بوده و در حد مطلوبی قرار دارد. ارتباط بازارگرایی رفتاری و فرهنگی با عملکرد سازمانی به طور مجزا از طریق آزمون همبستگی اندازه گیری شد و نتیجه آن ارتباط مثبت و معنی دار هر دو دیدگاه بازارگرایی با عملکرد سازمانی است.

ایجاد اطلاعات، نشر اطلاعات و پاسخگویی، ابعاد بازارگرایی رفتاری با عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معنی داری دارند. همچنین در میان ابعاد بازارگرایی فرهنگی، مشتری گرایی و هماهنگی بین بخشی ارتباط مثبت و معنی داری با عملکرد سازمانی دارند اما بعد رقیب گرایی، رابطه معنی داری با عملکرد سازمانی ندارد ولی رابطه ی آنها مثبت است.

کلیدواژه ها: بازارگرایی رفتاری، بازارگرایی فرهنگی، عملکرد سازمانی، شرکت های کوچک و متوسط، شهرک های صنعتی اردبیل

 

فصل اول

1-8- متغیرهای تحقیق. 11
1-8-1- متغیرهای مستقل. 11
1-8-2- متغیرهای وابسته. 11
1-9- تعریف مفاهیم و اصطلاحات پژوهش… 12
1-10- قلمرو تحقیق. 22
1-10-1- قلمرو موضوعی.. 22
1-10-2- قلمرو مکانی.. 22
1-10-3- قلمرو زمانی.. 23
1-11- مدل مفهومی تحقیق.. 24
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق.. 25
2-1- مقدمه. 26
2-2- بازاریابی رابطه ای.. 30
2-3- کیفیت خدمات الکترونیک… 33
2-4- ارزش ویژه برند. 35
2-5- بانکداری الکترونیکی.. 38
2-5-1- متغیر فنی در بانکداری الکترونیکی.. 39
2-5-2- متغیر اقتصادی و مالی در بانکداری الکترونیک… 40
2-5-3- متغیر نیروی انسانی در بانکداری الکترونیکی.. 41
2-5-4- انواع بانکداری الکترونیک… 41
2-5-5- مزایای بانکداری الکترونیکی.. 43
2-6- بانکداری الکترونیکی و کیفیت خدمات… 47
2-6-1- ابعاد کیفیت خدمات… 49
2-6-2- – اهمیت خدمات در اقتصاد کنونی.. 50
2-7- پیشینه تحقیق 50

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق.. 56
3-1- مقدمه. 57
3-2- روش تحقیق. 58
3-3- جامعه و نمونه آماری.. 60
3-4- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. 61
3-5- اعتبار و پایایی.. 62
3-6- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات.. 63
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه‌های تحقیق.. 64
4-1- مقدمه. 65
4-2- توصیف متغیرهای تحقیق. 65
4-2-1- توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان. 66
4-2-آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. 69
4-3- آزمون فرضیات تحقیق. 70
4-3-2- آزمون نرمال بودن متغیرها (کولموگروف – اسمیرنوف): 70
4-4-  تحلیل داده ها 72

فصـل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها 82
مقدمه. 83
5-1- یافته های تحقیق. 83
5-2- بحث و نتیجه گیری.. 87
5-3- پیشنهادات کاربردی.. 92
5-4- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده. 94
5-5- محدودیت های تحقیق. 95
منابع و مآخذ. 96
پیوست‌ها 104
چکیده انگلیسی.. 108
فهرست جدول‌ها
عنوان                                                                                                      صفحه
جدول (3-1) صفات کیفی و ارزشهای عددی گزینه های پرسشنامه…………………………………………………………..51
جدول ( 3-2) نتایج تحلیل پایایی گویه های مربوط به پرسشنامه مورد استفاده…………………………………………….53
جدول (4-1) توزیع پاسخ­گویان برحسب جنسیت……………………………………………………………………………………56
جدول (4-2) توزیع پاسخ­گویان براساس رده سنی…………………………………………………………………………………..57
جدول (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سطح تحصیلات…………………………………………………………….58
.جدول(4-4) آماره مربوط به متغیرهای مورد بررسی………………………………………………………………………………..59
جدول (4-5) آزمون نرمال بودن(Kolmogorov – Smirnov test) توزیع داده ­های مورد بررسی…………….61
جدول (4-6) نتایج رگرسیون متغیر مستقل مربوط به بازاریابی ارتباطی…………………………………………………………62
جدول (4-7) تجزیه وتحلیل ANOVA (رگرسیون) ……………………………………………………………………………….62
جدول (4-8) ارتباط بین بازاریابی ارتباطی(RMO) و ارزش ویژه برند…………………………………………………………63
جدول (4-9) نتایج رگرسیون متغیر مستقل مربوط به بازاریابی ارتباطی………………………………………………………….64
جدول (4-10) تجزیه وتحلیل ANOVA (رگرسیون) ……………………………………………………………………………..64
جدول (4-11) ارتباط بین ابعاد بازاریابی ارتباطی(RMO و ارزش ویژه برند………………………………………………65
جدول (4-13) نتایج رگرسیون متغیر مستقل مربوط به کیفیت خدمات الکترونیکی…………………………………………..66
جدول (4-14) تجزیه وتحلیل ANOVA (رگرسیون) ……………………………………………………………………………..67
جدول (4-15) ارتباط بین کیفیت خدمات الکترونیکی و ارزش ویژه برند………………………………………………………67
جدول (4-16) نتایج رگرسیون متغیر مستقل مربوط به اعتماد مشتری……………………………………………………………..68
جدول (4-17) تجزیه وتحلیل ANOVA (رگرسیون) ………………………………………………………………………………68
جدول (4-18) ارتباط بین اعتماد مشتری و ارزش ویژه برند…………………………………………………………………………69
جدول (4-19) نتایج رگرسیون متغیر مستقل مربوط به وفاداری……………………………………………………………………..69
جدول (4-20) تجزیه وتحلیل ANOVA (رگرسیون) ………………………………………………………………………………70
جدول (4-21) ارتباط بین وفاداری به برند و ارزش ویژه برند………………………………………………………………………70

فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                       صفحه
نمودار (4-1) نمودار میله­ای جنسیت………………………………………………………………………………………..56

فصل دوم: ادبیات و سوتبق پژوهش… 14
2-1- مقدمه 15
2-1-2- تعریف مناطق آزاد 15
2-1-3- تاریخچه مناطق آزاد تجاری در جهان. 17
2-1-4- تاریخچه مناطق آزاد در ایران. 18
2-1-5- معرفی ماکو. 19
2-1-5-1- شهرستان ماكو از لحاظ جغرافیائی و تاریخی. 19
2-1-5-2- منطقه آزاد ماكو 19
2-1-6- روند رشد منطقه آزاد ماکو. 24
2-2-1- امکانات زیربنایی و خدمات عمومی و زیر ساخت های پیشرفته 26
2-2-2- مهمترین مشکلات زیر ساختاری  منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو. 27
2-3- سیاست امتیازات دولتی. 28
2-3-1- امتیازات مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی. 28
2-3-2- برخی امتیازات قانونی مناطق آزاد 28
2-3-3- امتیازات مناطق ویژه اقتصادی. 29
2-3-4- تفاوت امتیازات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی. 30
2-4- رسایی و پویایی قوانین و مقررات و رفع محدودیت های قانونی. 31
2-4-1- روش های حقوقی ایجاد مناطق آزاد 32
2-4-2- تبعیت از نظام حقوقی ویژه 32
2-5- ایجاد  ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی. 32
2-5-1- ثبات سیاسی. 33
2-5-2- امنیت اقتصادی. 34
2-5-3- مناطق آزاد و اصلاح ساختار اقتصادی. 35
2-5-4- مزایای استراتژی توسعه صادرات.. 37
2-6- معرفی مزایای سرمایه گذاری در منطقه آزاد 39
2-6-1- مزایای سرمایه گذاری در مناطق آزاد 39
2-6-2- معرفی مناطق آزاد موفق دنیا 40
2-6-3- عوامل موفقیت مناطق آزاد 43
2-6-4– سرمایه گذاری داخلی و خارجی 44
2-7– مروری بر عملکرد مناطق آزاد کشور مروری بر عملکرد مناطق آزاد کشور 46
2-8– مروری بر پیشینه تحقیق. 48
2-8-1- مروری بر پیشینه تحقیقات داخلی48
2-8-2- مروری بر پیشینه تحقیقات خارجی52

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق. 54
3-1- مقدمه 55
3-2- فرایند اجرای تحقیق. 56
3-3- روش تحقیق. 56
3-4- جامعه و نمونه آماری. 56
3-4-1- جامعه آماری. 57
3-4-2- حجم نمونه 57
3-5- ابزار گرد آوری اطلاعات.. 57
3-6- روایی و پایایی پژوهش… 58
3-6-1- روایی. 58
3-6-2- پایایی پرسشنامه 59
3-7- روش تجزیه و تحلیل آماری. 60

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه‌ها 61
4-1- مقدمه 62
4-2- توصیف متغیرهای تحقیق. 63
4-2-1- توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان. 64
4-2-2- توصیف عوامل جذب سرمایه گذارها 69
4-3- آزمون فرضیات تحقیق. 76
4-3-1- آزمون نرمال بودن متغیرها (کولموگروف – اسمیرنوف): 77
4-3-2- آزمون فرضیه اول. 78
4-3-3- آزمون فرضیه دوم. 79
4-3-4- آزمون فرضیه سوم. 80
4-3-5- آزمون فرضیه چهارم. 81
4-3-6- آزمون فرضیه پنجم. 82
4-4-  تحلیل عامل  تاییدی و اکتشافی عوامل مورد مطالعه 82
4-5- الویت بندی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذارهای داخلی. 84

فصـل پنجم:  بحث نتیجه‌گیری کلی. 89
5-1- مقدمه 90
5-2- خلاصه تحقیق. 91
5-3- بحث و نتیجه گیری. 93
5-4- نتیجه گیری کلی. 94
5-5- پیشنهادات برخواسته از تحقیق. 96
5-6- محدودیتهای تحقیق. 97
5-7- پیشنهادات تحقیقات آینده 97
منابع و مآخذ. 99
پیوست‌ها 105
چکیده انگلیسی. 119
 
چکیده:
از جمله مناطق ازاد تازه تاسیس شده منطقه ازادتجاری صنعتی ماکو می باشدکه می تواند تاثیر بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی  منطقه شمالغرب و به تبع آن در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.فلسفه وجودی منطقه آزاد تجاری –صنعتی ماکو مانند سایر مناطق آزاد کشور فراهم کردن شرایط مناسب به منظور افزایش تولید و صدور کالاهای صنعتی از طریق جذب سرمایه های داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال، کسب درآمد ارزی، افزایش درآمد حاصل از توریسم، تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنایع، برقراری پیوند های صنعتی با داخل کشور، رشد و رفاه اقتصادی و مادی مردم منطقه و سپس منافع ملی است. هدف این تحقیق بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری داخلی در منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو است. تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری داده ها یک مطالعه توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه  و مدیران واحدهای اقتصادی مستقر در منطقه آزاد ماکو بوده که در مجموع 700 نفر را شامل گردیده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه تکمیل و استخراج گردیده و سپس با بهره گرفتن از نرم افزار spss19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای توصیف متغیر ها در این تحقیق از شاخصهای آماری توصیفی و برای آزمون فرضیه ها از آزمون t  و تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی و از آزمون فریدمن برای اولویت بندی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذارهای داخلی استفاده گردیده است. نتایج نشان داد که عوامل مورد نظر تاثیر معنی داری بر جذب سرمایه گذارهای داخلی دارند. همچنین آزمون تحلیل عاملی و رتبه بندی نشان داد که ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی  با میانگین رتبه 3.73 در رتبه اول و همچنین بعد رسایی و پویایی قوانین و مقررات و رفع محدودیت های قانونی با میانگین رتبه 2.48 در رتبه اخر عوامل جذب سرمایه گذارهای داخلی قرار دارد.

2-3-1- تعریف اعتماد. 29
2-3-2- اعتماد به عنوان نوعی رابطه. 33
2-3-3- اعتماد همکاری.. 33
2-3-4- اعتماد به عنوان یک ویژگی شخصیتی.. 34
2-3-5- اعتماد به عنوان قاعده فرهنگی.. 34
2-3-6- علائم اعتماد. 35
2-3-7- نظریات در خصوص اعتماد. 38
2-3-8- اعتماد میان فردی.. 40
2-3-9- اعتماد عام. 41
2-3-10- اعتماد نهادی.. 41
2-3-11- چارچوب نظری شکل گیری اعتماد. 42
2-4- گذشت… 50
2-4-1- زمینه های گذشت.. 51
2-4-2- همبستگی اجتماعی، ثمره گذشت در جامعه. 52
2-4-3- گذشت، از فضایل برتر انسان. 53
2-4-4- خط قرمزهای عفو و گذشت.. 58
2-5- پیشینه تحقیق. 62
2-5-1- پژوهشهای خارجی.. 63
2-5-2- پژوهشهای داخلی.. 64

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق.. 67
3-1- مقدمه. 68
3-2- روش پژوهش… 68
3-3- جامعه آماری.. 69
3-4- حجم نمونه. 69
3-5- روشها و ابزار گرد آوری اطلاعات.. 70
3-5-1- مطالعات کتابخانه ای.. 70
3-5-2- پژوهشهای میدانی.. 70
3-6- روایی و پایایی پژوهش… 71
3-6-1- تعیین روایی پژوهش… 71
3-7- روش های تحلیل آماری.. 72
3-8- تحلیل پرسشنامه. 73

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه‌های تحقیق.. 75
4-1- مقدمه. 76
4-2- توصیف متغیرهای تحقیق. 76
4-2-1- توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان. 77
4-2-آمار توصیفی سوالات مورد بررسی.. 83
4-3- آزمون فرضیات تحقیق. 86
4-3-2- آزمون نرمال بودن متغیرها (کولموگروف – اسمیرنوف): 86
4-4-  تحلیل داده ها 87
4-4-1- همبستگی بین متغیرها 88

فصـل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها 92
5-1- مقدمه. 93
5-2- نتیجه گیری از فرضیه ها 93
5-2-1- نتایج بررسی فرضیه ی اصلی تحقیق. 93
5-2-2- نتایج بررسی فرضیه اول تحقیق. 94
5-2-3- نتایج بررسی فرضیه دوم تحقیق. 95
5-3- محدودیت های تحقیق. 95
5-4- پیشنهادات در راستای تحقیق. 96
5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آینده. 97
منابع و مآخذ. 98
پیوست‌ها 105
چکیده انگلیسی.. 114
 
فهرست جدول‌ها
عنوان                                                                                                      صفحه
جدول 4-1 توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت ……………………………………………………………………… 77
جدول4-2 توزیع پاسخ­گویان بر اساس رده سنی ……………………………………………………….. ……………. 78
جدول 4-3  توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سطح تحصیلات ……………………………………………… 79
جدول 4-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سابقه خدمت …………………………………………………….80
جدول 4-5 توزیع پاسخگویان بر حسب نوع استخدام ………………………………………………………………. 81
جدول 4-6 توزیع پاسخ­گویانبرحسب وضعیت تاهل …………………………………………………………………. 82
جدول 4-7 آماره مربوط به متغیر رهبری اخلاقی ………………………………………………………………………. 83
جدول 4-8 آماره مربوط به فاکتورهای رهبری اخلاقی ………………………………………………………………..83
جدول 4-9 آماره مربوط به متغیر  اعتماد …………………………………………………………………………………. 84
جدول 4-10 آماره مربوط به فاکتورهای ره اعتماد بری اخلاقی …………………………………………………….84
جدول 4-11 آماره مربوط به متغیر” گذشت  ……………………………………………………………………………..85
جدول 4-12 آماره مربوط به فاکتورهای گذشت …………………………………………………………………………85
جدول 4-13 آزمون نرمال بودن(Kolmogorow – Smirnow test) توزیع داده ­های مورد بررسی…..  87
جدول4-14 نتایج تحلیل پایایی پرسشنامه ها  …………………………………………………………………………….88
جدول (4-15) ارتباط بین رهبری اخلاقی و ویژگیهای رفتاری نمونه کارکنان ………………………………. 88
جدول (4-16) ارتباط بین رهبری اخلاقی و گذشت کارکنان ……………………………………………………… 89
جدول (4-17) ارتباط بین رهبری اخلاقی و اعتماد کارکنان ……………………………………………………….. 90                                                                                                    
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                      صفحه
نمودار (3-1) مدل مفهومی پژوهش… 74
نمودار (4-1) نمودار میلهای جنسیت.. 77
نمودار (4-2) نمودار میلهای رده سنی.. 78
نمودار (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سطح تحصیلات.. 79
نمودار (4-4) توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سابقه خدمت.. 80
نمودار (4-5) نمودار میلهای نوع استخدام. 81
نمودار (4-6) نمودار میلهای وضعیت تاهل. 82

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین رهبری اخلاقی و رفتار نمونه کارکنان می باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه در سطح کارکنان بانک سپه استان اردبیل انجام شد. با توجه به حجم جامعه (305نفر)،  با بهره گرفتن از جدول نمونه گیری مورگان 169 نفر به عنوان نمونه بصورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های برای سنجش رهبری اخلاقی از پرسشنامه رهبری اخلاقی مدیران(کاریانا و همکاران،2011)، پرسشنامه  گذشت(احتشام زاده،1389) و اعتماد صفاری نیا و شریف(1389)   که  روایی آن توسط متحصصان و اساتید دانشکاه مورد تایید بوده و با سطح پایای(آلفای کورنباخ)به ترتیب 859/0 و 88/0  و 87/0 استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها به روش همبستگی پیرسون از نرم‌افزار SPSS19  استفاده شد. بین رهبری اخلاقی و ویژگیهای رفتاری نمونه کارکنان رابطه معنی دار وجود دارد(000/0=P). همچنین همبستگی بین رهبری اخلاقی و گذشت کارکنان مثبت و معنی دار شد(000/0=P). در بین ابعاد گذشت، بعد درك و فهم واقع بینانه بیشترین میزان رابطه با رهبری اخلاقی و ارتباط مجدد و كنترل انتقام جویی کمترین میزان رابطه با رهبری اخلاقی داشت. همبستگی بین رهبری اخلاقی و اعتماد کارکنان نشان داد که همبستگی معنی دار ما بین این دو متغیر وجود دارد. از بین ابعاد اعتماد کارکنان، بعد رفتار مبتنی بر اعتماد بیشترین میزان رابطه را با رهبری اخلاقی و صداقت کمترین میزان رابطه را با رهبری اخلاقی داشت. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط بین اعتماد کارکنان با گذشت کارکنان مثبت ومعنی دار می باشد.
کلمات کلیدی: رهبری اخلاقی، گذشت، اعتماد، رفتار نمونه، بانک سپه.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
یکی از عواملی که در بقای سازمان ها بسیار موثر است، نیروی انسانی می باشد. نیروی انسانی نقش مهمی در موفقیت و رسیدن به اهداف در سازمان ها دارد. از شاخص هایی که باعث برتری یک سازمان نسبت به سازمان دیگر می شود، داشتن نیروی انسانی توانمند و متعهد عنوان شده است. نیروی انسانی متعهد فراتر از وظایف و مسئولیتهای شغلی خود فعالیت می کند و می تواند عامل مهمی در موفقیت سازمانی باشد . رهبری یکی از وظایف مدیریت را تشکیل می دهد. شیوه فعالیت یا رهبری رهبران می تواند تعهد ،عملکرد شغلی ، رضایت و رفتارهای اخلاقی زیردستان را افزایش یا کاهش دهد(خونتیا و سوآر[1] ،2004). رهبری اخلاقی طی سالهای آغازین هزاره سوم میلادی در حوزه ایجاد یک فضای کاری سالم و به واسطه پیامدهای سازمانی ، گروهی و فردی که به همراه دارد ، به شدت مورد توجه قرار گرفته است (گل پرور و همکاران، 1389). رهبران اخلاقی به خاطر نقش الگویی که در سازمان ایفا می کنند، رفتارهای نوع دوستانه را در میان اعضای سازمان افزایش می دهند، درنتیجه انتظار می رود پیروان به سازمان بیشتر متعهد باشند. در سال های اخیر رسوایی های اخلاقی رهبران؛ تبعیض،باند بازی و تحریف مسایل در همه جا از سازمان های تجاری و دولتی گرفته تا کلیسا در صدر اخبار سر تاسر دنیا قرار گرفته است. در نتیجه توجه عموم را به رهبری اخلاقی معطوف نموده است. البته مسائل اخلاقی و اجتماعی که مدیریت سازمان ها با آن ها مواجه هستند به این موارد ختم نمی شود. تمام سازمان ها مستقیم با غیر مستقیم ار رفتار اخلاقی سود می برند و می بایست در گسترش موازین اخلاقی در سازمان ها و اتخاذ تصمیمات اخلاقی تلاش نمایند. اولین گام در گسترش موازین اخلاقی در سازمان ها،اجرای مدیریت و رهبری اخلاقی در سازمان می باشد(براون،2006). رهبری مهم ترین عامل تداوم حیات و استمرار موفقیت سازمان است و نقش بسیار مهم و حیاتی در رشد،بالندگی و پیشرفت سازمان ایفا می کند. تکیه زدن بر مسند مدیریت و رهبری یک سازمان و یافتن توفیق در انجام وظیفه و مسولیت های آن مستلزم داشتن سه قابلیت دانش،مهارت ،مسولیت اخلاقی است. رهبری و مدیریت سازمان ها تنها با آگاهی عمومی و تخصصی و نیز کسب مهارت های انسانی،ادراکی و تجارب فنی و عملی به سامان نمی رسد. عمل مدیریت مقوله ای است که در آن برای انجام هر کاری ابعاد اخلاقی وجود دارد. یک رهبر مانند ناخدای یک کشتی است،رهبری یک کشتی به بیش از یک حس خوب نیاز دارد،ناخداهای خوب قطب نماهای خوب دارند و می دانند که چطور از آن استفاده کنند(براون[2]،2007). موفقیت در سازمان ناشی از ایجاد و به کارگیری رهبری اخلاقی در سازمان است. اخلاق سازمانی بر پایه اعتماد آفرینی است. ضعف در سیستم اخلاقی و گرایش به سمت عدم اعتماد منجر به کاهش ارتباطات و افزایش خسارات سازمانی و کاهش عملکرد کارکنان می گردد و مدیریت به سمت کنترل گذشته نگر سوق پیدا خواهد کردو و به این ترتیب انرژی سازمان به منفی تبدیل می شود (سرمدی و شالباف،1386).
از سوی دیگر موضوع اخلاقیات بویژه برای مدیران در نظام ارزشی اسلام مورد تأکید قرار گرفته است. خداوند متعال در قرآن کریم فرموده است: « إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلی أَهْلِیه »-« خداوند به شما فرمان میدهد که امانتها را به اهلش بسپارید » . بنابراین ویژگی امانتداری و راستگویی باید در اوصاف مدیران جامعه اسلامی با تمام وجود، دنبال شود و منصب های حکومتی به عنوان امانت هایی گران سنگ به اهلش واگذارگردد(قرآن کریم، سوره نسا،آیاه28).
در شرایط کنونی، ‌‌پیشرفت و ارتقاء در مسیر شغلی بسیار رقابتی و دشوار شده است؛ در نتیجه بسیاری از کارکنان، ‌‌پیش از دست­یابی به هدف­های آرمانی خود، و رفتارهای نمونه کارکنان را تجربه نمی کنند .براین اساس توجه به نقش رهبری اخلاقی و ابعاد آن و تاثیر آن بر رفتارهای نمونه کارکنان به خصوص گذشت و اعتماد در بین کارکنان  می تواند مدیران را در پیمودن مسیر رسیدن به اهداف سازمانی خود یاری دهد.

1-2- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 8

فصل دوم …………………………………………………………………………………………………………………….. 9

بررسی منابع ………………………………………………………………………………………………………………… 9

2-1- عنصر سلنیوم ……………………………………………………………………………………………………. 10

2-1-1- ویژگی های عنصر سلنیوم …………………………………………………………………………. 10

2-1-2- منابع سلنیوم …………………………………………………………………………………………….. 10

2-1-3- جذب، انتقال، دفع و متابولیسم سلنیوم ………………………………………………………… 15

2-1-3-1- جذب سلنیوم ………………………………………………………………………………………. 15

2-1-3-2- انتقال و دفع سلنیوم ………………………………………………………………………………. 17

2-1-3-3- متابولیسم سلنیوم ………………………………………………………………………………….. 19

2-1-4- نقش بیوشیمیایی سلنیوم ……………………………………………………………………………. 21

2-1-5- برهمکنش سلنیوم با عناصر معدنی دیگر ……………………………………………………… 24

2-2- آنتی اکسیدانها …………………………………………………………………………………………………… 24

2-2-1- نقش آنتی اکسیدانی سلنیوم ………………………………………………………………………… 26

2-2-2- مقایسه خواص آنتی اکسیدانی منابع مختلف سلنیوم ………………………………………. 27

2-2-3- سلنیوم به عنوان کوفاکتور آنزیم های آنتی اکسیدانی گلوتاتیون پراکسیداز………….. 30

2-3- استفاده از سلنیوم در تغذیة طیور …………………………………………………………………………. 33

2-3-1- احتیاجات به سلنیوم ………………………………………………………………………………….. 33

2-3-2- تاثیر سلنیوم بر فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز خون …………………………………………. 35

2-3-3- غنی سازی تخم مرغ با سلنیوم ……………………………………………………………………. 37

2-3-4- استفاده از سلنیوم در تغذیه مرغهای تخمگذار ………………………………………………. 39

2-3-5- استفاده از سلنیوم در تغذیه جوجه های گوشتی ……………………………………………. 40

2-3-6- تأثیر سلنیوم بر غلظت بافتها ……………………………………………………………………………. 42

2-3-7- تأثیر سلنیوم بر جلوگیری از بروز برخی بیماریها …………………………………………… 44

2-3-8- کمبود سلنیوم …………………………………………………………………………………………… 45

2-3-9- مسمومیت با سلنیوم ………………………………………………………………………………………. 47

مواد و روشها …………………………………………………………………………………………………………….. 50

3-1- محل انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 51

3-2- مدیریت سالن …………………………………………………………………………………………………… 51

3-3- دوره پیش آزمایش …………………………………………………………………………………………….. 51

3-4- آزمایش اصلی: تعداد و نحوه توزیع پرندگان در پن های آزمایشی …………………………… 52

3-5- تهیه جیره های آزمایشی …………………………………………………………………………………….. 52

3-6- صفات مورد مطالعه …………………………………………………………………………………………… 55

3-7- طرح آزمایشی مورد استفاده ………………………………………………………………………………… 55

3-8- ارزیابی صفات تولیدی مرغ های تخم گذار ………………………………………………………….. 56

3-8-1- درصد تولید تخم مرغ (درصد تخمگذاری) ………………………………………………….. 56

3-8-2- میانگین خوراک مصرفی روزانه ………………………………………………………………….. 56

3-8-3- میانگین وزن تخم مرغ ………………………………………………………………………………. 57

3-8-4- گرم تخم مرغ تولیدی روزانه هر مرغ (Egg mass) … …………………………………… 57

3-8-5- ضریب تبدیل غذایی …………………………………………………………………………………. 57

3-8-6- وزن مخصوص تخم مرغ …………………………………………………………………………… 58

3-9- صفات کیفی تخم مرغ ……………………………………………………………………………………….. 59

3-9-1- کیفیت سفیده تخم مرغ ……………………………………………………………………………… 59

3-9-2- شاخص ارتفاع زرده ………………………………………………………………………………….. 60

3-9-3- شاخص رنگ زرده …………………………………………………………………………………… 60

3-9-4- وزن پوسته تخم مرغ …………………………………………………………………………………. 61

3-9-5- ضخامت پوسته تخم مرغ …………………………………………………………………………… 61

3-9-6- وزن زرده و سفیده به عنوان درصدی از وزن تخم مرغ ………………………………….. 62

3-9-7- تعیین کلسترول زرده تخم مرغ …………………………………………………………………… 63

3-10- آزمایشهای بیوشیمیایی پلاسمای خون ……………………………………………………………….. 63

3-11- تعیین سلنیوم تخم مرغ …………………………………………………………………………………….. 68

فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………………………. 71

نتایج و بحث ……………………………………………………………………………………………………………… 71

4-1- صفات عملکردی ………………………………………………………………………………………………. 72

4-1-1- درصد تولید تخم مرغ (درصد تخم گذاری) …………………………………………………. 72

4-1-2- میانگین وزن تخم مرغ ها…………………………………………………………………………… 73

4-1-3- گرم تخم مرغ تولیدی روزانه هر مرغ (Egg mass) ………………………………………. 74

4-1-4- میانگین مصرف خوراک روزانه …………………………………………………………………… 75

4-1-5- میانگین ضریب تبدیل غذایی ……………………………………………………………………… 76

4-1-6- وزن بدنی ………………………………………………………………………………………………… 77

4-2- صفات کیفی تخم مرغ ……………………………………………………………………………………….. 77

4-2-1- شاخص ارتفاع زرده ………………………………………………………………………………….. 77

4-2-2- شاخص رنگ زرده …………………………………………………………………………………… 78

4-2-3- شاخص تخم مرغ …………………………………………………………………………………….. 78

4-2-4- کیفیت سفیده تخم مرغ (واحد هاو) ……………………………………………………………. 79

4-2-5- ضخامت پوسته تخم مرغ …………………………………………………………………………… 79

4-2-6- وزن مخصوص تخم مرغ …………………………………………………………………………… 81

4-2-7- وزن زرده و پوسته به عنوان درصدی از وزن تخم مرغ ………………………………….. 82

4-3- غلظت سلنیوم تخم مرغ ……………………………………………………………………………………… 82

4-3-1- غلظت سلنیوم کل تخم مرغ………………………………………………………………………… 82

4-3-2- غلظت سلنیوم زرده تخم مرغ………………………………………………………………………. 84

4-3-3- غلظت سلنیوم سفیده تخم مرغ……………………………………………………………………. 85

4-4- کلسترول زرده تخم مرغ در پایان دوره های 28 روزه …………………………………………….. 86

4-5- فراسنجه های خونی ………………………………………………………………………………………….. 86

4-5-1- آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز …………………………………………………………………………. 87

4-5-2- آنزیم سوپراکسید دیسموتاز ………………………………………………………………………….. 88

4-5-3- کل ظرفیت آنتی اکسیدانی …………………………………………………………………………. 88

4-5-4- کلسترول و تری گلیسرید ………………………………………………………………………….. 89

نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………………………….. 90

 

فصل پنجم ………………………………………………………………………………………………………………….. 91

ضمایم و پیوست ………………………………………………………………………………………………………….. 91

فصل ششم ………………………………………………………………………………………………………………… 123

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………… 123

فهرست جداول

جدول 2-1- توانایی ترکیبات سلنیوم در تولید سوپراکسید در شرایط invitro  ………………….. 29

جدول 2-2- حداقل احتیاجات برخی از گونه های حیوانی به سلنیوم ………………………………. 34

جدول 3-1- مواد خوراکی تشکیل دهنده جیره پایه ……………………………………………………….. 53

جدول 3-2- ترکیب شیمیایی جیره پایه ……………………………………………………………………….. 54

جدول الف-1- میانگین درصد تخم گذاری(%) تیمارهای 9-1 در 8 هفته دوره آزمایشی ……. 92

جدول الف-2- میانگین وزن تخم مرغ های تیمارهای 9-1 در 8 هفته دوره آزمایشی …………. 93

جدول الف-3- میانگین گرم تخم مرغ تولیدی (Egg mass) تیمارهای 9-1  در 8 هفته دوره آزمایشی ……………………………………………………………………………………………………………………. 94

جدول الف-4- میانگین  مصرف خوراک روزانه (Feed Intake) تیمارهای 9-1 در 8 هفته  دوره آزمایشی …………………………………………………………………………………………………………………….. 95

جدول الف-5 – میانگین ضریب تبدیل غذایی روزانه (Feed Convertion Ratio) تیمارهای 9-1 در 8 هفته دوره آزمایشی …………………………………………………………………………………………….. 96

جدول الف-6- میانگین وزن بدنی تیمارهای 9-1 در ابتدا و انتهای دوره آزمایشی ……………… 97

جدول ب-1- میانگین صفات کیفی تخم مرغ تیمارهای 9-1 در طی دوره 14 روزه  اول دوره آزمایشی ……………………………………………………………………………………………………………………. 98

جدول ب-2- میانگین صفات کیفی تخم مرغ تیمارهای 9-1 در طی دوره 14 روزه  دوم دوره آزمایشی ……………………………………………………………………………………………………………………. 99

جدول ب-3- میانگین صفات کیفی تخم مرغ تیمارهای 9-1 در طی دوره 14 روزه   سوم دوره آزمایشی ………………………………………………………………………………………………………………….. 100

جدول ب-4- میانگین صفات کیفی تخم مرغ تیمارهای 9-1 در طی دوره 14 روزه چهارم دوره آزمایشی ………………………………………………………………………………………………………………….. 101

جدول ب-5- میانگین صفات کیفی تخم مرغ تیمارهای 9-1 در طی کل دوره آزمایشی ……. 102

جدول ب-6- میانگین صفات کیفی تخم مرغ و پوسته تخم مرغ تیمارهای 9-1 در طی دوره 14 روزه اول دوره آزمایشی …………………………………………………………………………………………….. 103

جدول ب-7- میانگین صفات کیفی تخم مرغ و پوسته تخم مرغ تیمارهای 9-1 در طی دوره  14 روزه  دوم دوره آزمایشی …………………………………………………………………………………………… 104

جدول ب-8- میانگین صفات کیفی تخم مرغ و پوسته تخم مرغ تیمارهای 9-1 در طی دوره  14 روزه  سوم دوره آزمایشی ………………………………………………………………………………………….. 105

جدول ب-9- میانگین صفات کیفی تخم مرغ و پوسته تخم مرغ تیمارهای 9-1 در طی دوره  14 روزه  چهارم دوره آزمایشی ……………………………………………………………………………………….. 106

جدول ب-10- میانگین صفات کیفی تخم مرغ و پوسته تخم مرغ تیمارهای 9-1 در طی کل دوره آزمایشی ………………………………………………………………………………………………………………….. 107

جدول ج-1- میانگین سطح سلنیوم کل تخم مرغ تیمارهای 9-1 در چهار دوره 14  روزه و کل دوره آزمایشی دوره آزمایشی ……………………………………………………………………………………… 108

جدول ج-2- تغییر در سطوح سلنیوم کل تخم مرغ تیمارهای 9-1 درهفته های دوم، چهارم، ششم و هشتم بعد از شروع آزمایش ……………………………………………………………………………. 109

جدول ج-3- میانگین سطح سلنیوم زرده و سفیده تخم مرغ تیمارهای 9-1 در هفته هشتم دوره آزمایشی ………………………………………………………………………………………………………………….. 110

جدول ج-4- میانگین تیتر کلسترول هر گرم زرده تخم مرغ تیمارهای 9-1 در طی هفته های چهارم و هشتم و کل دوره آزمایشی ……………………………………………………………………………. 111

جدول د-1-  میانگین نتایج آزمایشات بیوشیمیایی پلاسمای خون تیمارهای 9-1 در پایان دوره 28 روزه اول دوره آزمایشی ……………………………………………………………………………………….. 112

جدول د-2- میانگین نتایج آزمایشات بیوشیمیایی پلاسمای خون تیمارهای 9-1 در پایان دوره 28 روزه دوم دوره آزمایشی ……………………………………………………………………………………………. 113

جدول د-3- میانگین نتایج آزمایشات بیوشیمیایی پلاسمای خون تیمارهای 9-1 در کل دوره آزمایشی ………………………………………………………………………………………………………………….. 114

 

فهرست نمودارها

نمودار 5-1- تأثیر استفاده از سطوح مختلف منابع آلی و معدنی سلنیوم بر روی میانگین درصد تولید تخم مرغ در کل دوره آزمایشی ………………………………………………………………………….. 115

نمودار 5-2- تأثیر استفاده از سطوح مختلف منابع آلی و معدنی سلنیوم بر روی میانگین وزن تخم مرغ ها در کل دوره آزمایشی ……………………………………………………………………………………… 115

نمودار 5-3- تأثیر استفاده از سطوح مختلف منابع آلی و معدنی سلنیوم بر روی میانگین گرم تخم مرغ تولیدی روزانه هر مرغ در کل دوره آزمایشی ………………………………………………….. 116

نمودار 5-4- تأثیر استفاده از سطوح مختلف منابع آلی و معدنی سلنیوم بر روی میانگین مصرف خوراک روزانه هر مرغ در کل دوره آزمایشی ……………………………………………………………….. 116

نمودار 5-5- تأثیر استفاده از سطوح مختلف منابع آلی و معدنی سلنیوم بر روی میانگین ضریب تبدیل غذایی در کل دوره آزمایشی ……………………………………………………………………………… 117

نمودار 5-6- تأثیر استفاده از سطوح مختلف منابع آلی و معدنی سلنیوم بر روی میانگین وزن بدنی در کل دوره آزمایشی ………………………………………………………………………………………… 117

نمودار 5-7- تأثیر استفاده از سطوح مختلف منابع آلی و معدنی سلنیوم بر روی میانگین غلظت سلنیوم تخم مرغ در کل دوره آزمایشی ………………………………………………………………………… 118

نمودار 5-8- تأثیر استفاده از سطوح مختلف منابع آلی و معدنی سلنیوم بر روی میانگین غلظت سلنیوم سفیده تخم مرغ در کل دوره آزمایشی ………………………………………………………………. 118

نمودار 5-9- تأثیر استفاده از سطوح مختلف منابع آلی و معدنی سلنیوم بر روی میانگین غلظت سلنیوم زرده تخم مرغ در کل دوره آزمایشی ………………………………………………………………… 119

نمودار 5-10- درصد RDA تأمین شده توسط مصرف یک تخم مرغ از تیمارهای مختلف ….119

نمودار 5-11- تأثیر استفاده از 3/0 قسمت در میلیون از منبع آلی و معدنی سلنیوم بر روی میانگین غلظت سلنیوم کل تخم مرغ در هفته های مختلف آزمایشی ……………………………………………. 120

نمودار 5-12- تأثیر استفاده از 6/0 قسمت در میلیون از منبع آلی و معدنی سلنیوم بر روی میانگین غلظت سلنیوم کل تخم مرغ در هفته های مختلف آزمایشی ……………………………………………. 120

نمودار 5-13- تأثیر استفاده از 9/0 قسمت در میلیون از منبع آلی و معدنی سلنیوم بر روی میانگین غلظت سلنیوم کل تخم مرغ در هفته های مختلف آزمایشی ……………………………………………. 121

نمودار 5-14- تأثیر استفاده از 2 قسمت در میلیون از منبع آلی و معدنی سلنیوم بر روی میانگین غلظت سلنیوم کل تخم مرغ در هفته های مختلف آزمایشی ……………………………………………. 121

نمودار 5-15- تأثیر استفاده از سطوح مختلف منابع آلی و معدنی سلنیوم بر روی میانگین غلظت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز پلاسمای خون مرغ های تخم گذار ……………………………………….. 122

 

فهرست اشکال

شکل 2-1- مدل انتقال سلنیوم و متابولیسم سلنیوم …………………………………………………………… 18

شکل 2-2- مسیرهای متابولیکی سلنیوم …………………………………………………………………………… 20

شکل 2-3- تفاوت جذب، انتقال و متابولیسم سلنیوم آلی و غیر آلی ……………………………………. 21

شکل 3-1- روش اندازه گیری وزن مخصوص تخم مرغ ……………………………………………………. 58

شکل 3-2- دستگاه اندازه گیری واحد هاو (کیفیت سفیده تخم مرغ) …………………………………… 60

شکل 3-3- نمونه ای از دستگاه اندازه گیری ضخامت پوسته تخم مرغ ………………………………… 62

شکل 3-4- دستگاه جذب اتمی آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی دانشکده شیمی دانشگاه فردوسی

(2-1 پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………….. 20

(3-1روش کارو تحقیق………………………………………………………………………………….. 22

( 1 – 3 – 1 بررسی هایبرید خط شاخهای فشردة باند پهن……………………………………… 22

( 2 – 3 – 1 بررسی کوپلر خط شاخهای دو بانده(25…………………………. (900/2000Mhz

( 3 – 3 – 1 شبیه سازی کوپلر دو باندة خط شاخه ای T شکل………………………………… 26

فصل دوم: تقریبی برای طراحی و بکار بستن کوپلر خط شاخهای

تک بانده و دو بانده πو T شکل……………………………………………………………………. 28

(1-2مدار خط شاخهای اندازه فشرده T شکل………………………………………………………. 29

(2-2طراحی و بکار بستن مدار T شکل و رسم منحنی مشخصه آن…………………………… 33

(3-2 کوپلر خط شاخهای……………………………………………………………………………….. 36

(4-2 فرموله کردن با بهره گرفتن از ماتریس خطوط انتقال…………………………………………….. 37

(5-2 نتایج شبیهسازی مدار π شکل بدون استفاده از استاب…………………………………….. 41

(6-2 تحقق جهت دو بانده کردن مدار……………………………………………………………….. 43

(1 -6-2 استفاده از استاب مدار باز ( ربع طول موج)……………………………………………… 43

λ
(2-6-2 استفاده از مدار اتصال کوتاه ( طول 44……………………………………………………. ( 2
(7-2 آنالیز(تحلیل) مدار π شکل خط شاخهای دوبانده و مشاهده نتایج شبیهسازی………… 46

فصل سوم: طراحی مدار میکرواستریپ فشردهT شکل دوبانده با

اندازه کاهش یافته.…………………………………………………………………………………… 50

(1-3 دوبانده کردن مدار T شکل خط شاخهای کوچک شده با توجه به روند ارائه شده در

دو بانده کردن کوپلرπ شکل ( 900MHz و 51…………………………………….. (2400MHz

(2-3 استفاده از برنامه کامپیوتری ساده جهت بدست آوردن پارامترهای مدار دو بانده……… 52

(3-3 آنالیز(تحلیل) مدار T شکل دو بانده در چند محیط ( نرم افزار) مختلف و مشاهده

نتایج………………………………………………………………………………………………………….. 53

فصل چهارم: بررسی انواع مختلف DGS و اثرات آن بر روی

خطوط میکرواستریپ…………………………………………………………………………………… 59

DGS (1-4 چیست………………………………………………………………………………………. 60

( 2 – 4 مشخصات کلی 60 ………………………………………………………………………. DGS

( 3 – 4 کاربردهای 61……………………………………………………………………………… DGS

( 4 – 4 ویژگیهای 61……………………………………………………………………………….. DGS

( 5 – 4 اثر DGS دمبلی شکل بر روی خطوط میکرواستریپ………………………………….. 61

( 1 – 5 – 4 الگوی .DGSدمبلی شکل و ویژگی شکاف باند………………………………….. 63

DGS ( 2 – 5 – 4 دمبلی پریودیک قویتر…………………………………………………………… 64

( 3 – 5 – 4 اندازه گیریهای مربوط به DGS دمبلی شکل……………………………………….. 66

( 6 – 4 بررسی اثرات DGSهای هلزونی در تقسیم کنندة توان بر روی هارمونیکها……….. 68

-7-4مدل مداری و هندسه DGS هلزونی غیرمتقارن………………………………………………. 70

( 8 – 4 حذفهارمونیکهادر مدار مقسم توان………………………………………………………….. 73

( 9 – 4 مشاهده اثرات DGS برروی کوپلر T شکل در یک باندفرکانسی…………………… 78

( 10 – 4 مشاهده اثرات DGS برروی مدار دو باندة طراحی شده…………………………….. 80

فصل پنجم:چگونگی استفاده از کوپلر بدست آمده در طراحی

سیرکولاتور……………………………………………………………………………………………….. 82

(1-5طراحی سیرکولاتور……………………………………………………………………………….. 83

(2-5مدار معادل برای سیرکولاتور با بهره گرفتن از یک ژیراتور و دو کوپلر………………… 83

فصل ششم:نتیجه گیری وپیشنهادات…………………………………………………….. 86

(1-6نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………… 87

(2-6پیشنهادات……………………………………………………………………………………………. 88

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………….. 89

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………… . 93

سایتهای اطلاع رسانی……………………………………………………………………………………. 97.

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………….. 98

فهرست جدول ها

عنوان                                                                        شماره صفحه

:(1-2)مشخصات الکتریکی وفیزیکی مدار در دو باند…………………………………………… 47

(1-3) دو بازه فرکانسی و دو هدف مورد نظر پروژه……………………………………………… 55

(2-3.) بازه بالا و پایین جهت optimom هدف………………………………………………….. 56

(1–4)مقایسه اثر DGSهای واحد و پریودیک با توزیع نمایی…………………………………. 66

فهرست شکل ها

عنوان                                                                      شماره صفحه

(a) ( 1 – 1) خط انتقال مرسوم (b) خط انتقال معادل با سری شدن یک خط و

استاب (c) مدل معادل المانهای فشرده برای محاسبه فرکانس قطع……………………………. 23

(a) ( 2 – 1) سرس خطوط انتقال کوچک شده با چندین استاب

باز (b) بزرگی پاسخ……………………………………………………………………………………… 25

( 3 – 1) نمایی از نرم افزار Serenade. RTL جهت بدست آورن طول

فیزیکی و پنهای خطوط…………………………………………………………………………………. 26

(  1-2 ) ساختار T شکل خط انتقال ربع طول موج………………………………………………. 30

(  2-2 ) منحنی رسم شده حاصل از برنامه کامپیوتری θ1)بر حسب32……………………. .(θ3

(  3-2 ) مدار چاپی خط شانهای T شکل…………………………………………………………… 34

S11 (a) ( 4-2)،S12،S13،(b) S14  پاسخ فازی مدار Tخط شاخهای…………………….. 35

(5-2) ساختار کوپلر خط شاخه ای یک بانده مرسوم…………………………………………….. 38

(a) ( 6 – 2) ساختار معادل پیشنهادی (b) خط شاخهای 38………………………………….. . λ4
S11 (  7-2 )،S12،S13وS14 از کوپلر بدون استاب………………………………………….. 42

(  8-2 ) پاسخ زاویهS12وS14 برای مدار بدون استاب………………………………………… 42

( 9-2 ) ساختار کوپلر پیشنهادی با استاب مدار باز……………………………………………… 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 10-2 ) ساختار کوپلر پشنهادی با استاب اتصال کوتاه ……………………………………………….. 45
11-2 ) ) نتایج شبیه سازی ………………………………………………………………………. …(S11) 47
12-2 ) ) نتایج شبیه سازی(S12و…………………………………………………………………. .(S13 48
( (  13-2 نتایج شبیه سازی ………………………………………………………………………… .(S14) 48
14-2 )  )نتایج شبیه سازی (پاسخ فاز مدار با استاب باز) …………………………………………… 49
( (a) ( 1-3 شماتیک (b) مدار چاپی ………………………….. (designer, hfss) ansoft 55
( S11(a) ( 2-3،S12،S13وS14 مدار شبیه سازی شده
در ……………………………………………………………ADS (c) serenade (b) ansoft (a) 57
( 3-3 ) پاسخ فازی مدار دو بانده. …………………………………………………………………………… 58
1-4 ) ) شمای مختلف H (a) DGS شکل T ( b)شکل (c)هلزونی
شکل (d) دمبلی شکل. …………………………………………………………………………………………… 60
( 2-4 ) خط میکرواستریپ با εr = 15 و ………………. ………………………….. h = 1/575 62
( 3-4 ) پارامترهای S مدار دوپورته.. …………………………………………………………………….. 62
( 4-4 ) مدار با DGS دمبلی شکل .. ……………………………………………………………………. 63
( 5-4 ) پارامترهای S مدار با DGS دمبلی شکل …………………………………………………… 63
( 6-4 (a) ( نوع (b) 1 نوع (c) 24  نوع DGS 3 دمبلی شکل ……………………………….. 65
( 7-4 ) پارامترهای S برای DGS دمبلی با انواع مختلف سایز. ………………………………… 66
( 8-4 ) مقایسه پارامترهای S مدارهای (a) DGS نوع (b) نوع (c) 2 نوع 67 …………. ..3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  9-4 ) خط میکرواستریپ با DGS هلزونی نامتقارن برروی زمین. …………………………. 70
( 10-4 ) پارامترهای انتقال خط با DGS متقارن ( A = A’ = B’ = 3mm و
نامتقارن A = 3/4m) و ………………………………………………………………….(B = 2/6 mm 71
11-4  ) ) فرکانس روزنانس ناشی از بر هم زدگی سمت چپ و راست خط بر حسب
تابعی از ………………………………………………………………………………………………………. .B/A 71
12-4  ) ) مدار معادل بخش DGS هلزونی نامتقارن ……………………………………………….. 73
13-4 ) DGS (a) ( هلزونی نامتقارن برای حذف هارمونیک دوم و سوم
(b) مدار معادل ساختار این …………………………………………………………………………..DGS 74
( 14-4 ) پارامترهای S مدار با DGS هلزونی بصورت EM و شبیه سازی شماتیک …….. 75
15-4  ) ) هندسیای از (a) مقسم توان ویل کنیسن معمولی (b) مقسم توان با
DGS نامتقارن……………………………………………………………………………………………………….. 76
( 16-4 ) نتایج شبیه سازی (a) پارامتر S مقسم توان معمولی S (b) برای مقسم
توان با ……………………………………………………………………………………………………….. ..DGS 77
17-4  ) ) مقسم توان willkinson با DGS هلزونی نامتقارن (a) روی مدار
(b) پشت مدار………………………………………………………………………………………………………. 77
( 18-4 ) نتیجه شبیه سازی مقسم توان با DGS هلزونی نامتقارن(………. S12 ( b) S11 (a 78
( 19-4 ) مدار T شکل با بهره گرفتن از DGS هلزونی (a) یک بعدی (b) سه بعدی………. 79
20-4  ) (a) ( نتیجه پاسخ شبیه سازی کوپلر با بهره گرفتن از اعمال (b) DGS بدون

استفاده از 80………………………………………………………………………………………. DGS